Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2019 poz. 2566 2566 WDU20190002566 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie otrzymywanego przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2565 2565 WDU20190002565 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2564 2564 WDU20190002564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2563 2563 WDU20190002563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia przysługujących funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2562 2562 WDU20190002562 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2561 2561 WDU20190002561 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2560 2560 WDU20190002560 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2559 2559 WDU20190002559 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2558 2558 WDU20190002558 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2557 2557 WDU20190002557 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2556 2556 WDU20190002556 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2555 2555 WDU20190002555 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2554 2554 WDU20190002554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2553 2553 WDU20190002553 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2552 2552 WDU20190002552 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2551 2551 WDU20190002551 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2550 2550 WDU20190002550 Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2549 2549 WDU20190002549 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2548 2548 WDU20190002548 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2547 2547 WDU20190002547 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2546 2546 WDU20190002546 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2545 2545 WDU20190002545 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2544 2544 WDU20190002544 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2543 2543 WDU20190002543 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2542 2542 WDU20190002542 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2541 2541 WDU20190002541 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2540 2540 WDU20190002540 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2539 2539 WDU20190002539 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2538 2538 WDU20190002538 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2537 2537 WDU20190002537 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2536 2536 WDU20190002536 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2535 2535 WDU20190002535 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2534 2534 WDU20190002534 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2533 2533 WDU20190002533 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2532 2532 WDU20190002532 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2531 2531 WDU20190002531 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2530 2530 WDU20190002530 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2529 2529 WDU20190002529 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2528 2528 WDU20190002528 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2527 2527 WDU20190002527 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki handlowej, pełniących funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2526 2526 WDU20190002526 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2525 2525 WDU20190002525 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2524 2524 WDU20190002524 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2523 2523 WDU20190002523 Ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2522 2522 WDU20190002522 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2521 2521 WDU20190002521 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2520 2520 WDU20190002520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2519 2519 WDU20190002519 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2518 2518 WDU20190002518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2517 2517 WDU20190002517 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2516 2516 WDU20190002516 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2515 2515 WDU20190002515 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2514 2514 WDU20190002514 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2513 2513 WDU20190002513 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2512 2512 WDU20190002512 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2511 2511 WDU20190002511 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2510 2510 WDU20190002510 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2509 2509 WDU20190002509 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2508 2508 WDU20190002508 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2507 2507 WDU20190002507 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2020 r. na rzecz obrony Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2506 2506 WDU20190002506 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2505 2505 WDU20190002505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2020 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2504 2504 WDU20190002504 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2503 2503 WDU20190002503 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród dla Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego Zastępców uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2502 2502 WDU20190002502 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2501 2501 WDU20190002501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2500 2500 WDU20190002500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2020 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2499 2499 WDU20190002499 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2498 2498 WDU20190002498 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2497 2497 WDU20190002497 Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2496 2496 WDU20190002496 Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2495 2495 WDU20190002495 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2494 2494 WDU20190002494 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2493 2493 WDU20190002493 Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2492 2492 WDU20190002492 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2491 2491 WDU20190002491 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetowych, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2019 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2490 2490 WDU20190002490 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2489 2489 WDU20190002489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2488 2488 WDU20190002488 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2487 2487 WDU20190002487 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2486 2486 WDU20190002486 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2485 2485 WDU20190002485 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2484 2484 WDU20190002484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich) obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2483 2483 WDU20190002483 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2482 2482 WDU20190002482 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2481 2481 WDU20190002481 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2480 2480 WDU20190002480 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2479 2479 WDU20190002479 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2478 2478 WDU20190002478 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2477 2477 WDU20190002477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2476 2476 WDU20190002476 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2475 2475 WDU20190002475 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2474 2474 WDU20190002474 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2473 2473 WDU20190002473 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2472 2472 WDU20190002472 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2471 2471 WDU20190002471 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 grudnia 2019 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2470 2470 WDU20190002470 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2469 2469 WDU20190002469 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2468 2468 WDU20190002468 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2467 2467 WDU20190002467 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2466 2466 WDU20190002466 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2465 2465 WDU20190002465 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2464 2464 WDU20190002464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2463 2463 WDU20190002463 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2462 2462 WDU20190002462 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2461 2461 WDU20190002461 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2460 2460 WDU20190002460 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2459 2459 WDU20190002459 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2458 2458 WDU20190002458 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2457 2457 WDU20190002457 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2456 2456 WDU20190002456 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2455 2455 WDU20190002455 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2454 2454 WDU20190002454 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2453 2453 WDU20190002453 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 2452 2452 WDU20190002452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2451 2451 WDU20190002451 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2450 2450 WDU20190002450 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 2449 2449 WDU20190002449 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2448 2448 WDU20190002448 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2447 2447 WDU20190002447 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2446 2446 WDU20190002446 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2445 2445 WDU20190002445 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kursu przygotowującego do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska oraz warunków zdania egzaminu końcowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2444 2444 WDU20190002444 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2443 2443 WDU20190002443 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2442 2442 WDU20190002442 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2441 2441 WDU20190002441 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2440 2440 WDU20190002440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2439 2439 WDU20190002439 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2438 2438 WDU20190002438 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2437 2437 WDU20190002437 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy w Bałtowie w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2436 2436 WDU20190002436 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2435 2435 WDU20190002435 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2434 2434 WDU20190002434 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2433 2433 WDU20190002433 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2432 2432 WDU20190002432 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2431 2431 WDU20190002431 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2430 2430 WDU20190002430 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2429 2429 WDU20190002429 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2428 2428 WDU20190002428 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2427 2427 WDU20190002427 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2426 2426 WDU20190002426 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zamknięć urzędowych, w tym pieczęci, stempli i innych znaków obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2425 2425 WDU20190002425 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2424 2424 WDU20190002424 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2423 2423 WDU20190002423 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 2422 2422 WDU20190002422 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 2421 2421 WDU20190002421 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2019 r. sygn. akt P 13/18 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2420 2420 WDU20190002420 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2419 2419 WDU20190002419 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie kosztów udzielonej przez Policję lub Straż Graniczną pomocy w umożliwieniu dokonania inspekcji lub kontroli organowi wydającemu zezwolenie lub osobie upoważnionej do dokonywania tej inspekcji lub kontroli obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2418 2418 WDU20190002418 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2417 2417 WDU20190002417 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2416 2416 WDU20190002416 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2415 2415 WDU20190002415 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2414 2414 WDU20190002414 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2413 2413 WDU20190002413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw praw człowieka obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2412 2412 WDU20190002412 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2411 2411 WDU20190002411 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wojskowego Dozoru Technicznego oraz jego organizacji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2410 2410 WDU20190002410 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2409 2409 WDU20190002409 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru endoprotezoplastyk obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2408 2408 WDU20190002408 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2407 2407 WDU20190002407 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2406 2406 WDU20190002406 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2019 r. sygn. akt SK 16/19 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2405 2405 WDU20190002405 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2404 2404 WDU20190002404 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2403 2403 WDU20190002403 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2402 2402 WDU20190002402 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisana w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2401 2401 WDU20190002401 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2400 2400 WDU20190002400 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2399 2399 WDU20190002399 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2398 2398 WDU20190002398 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2397 2397 WDU20190002397 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2396 2396 WDU20190002396 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2395 2395 WDU20190002395 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2394 2394 WDU20190002394 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2393 2393 WDU20190002393 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2392 2392 WDU20190002392 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2391 2391 WDU20190002391 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie liczenia osób odbywających podróż na statkach uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2390 2390 WDU20190002390 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2389 2389 WDU20190002389 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2388 2388 WDU20190002388 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2387 2387 WDU20190002387 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2386 2386 WDU20190002386 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2385 2385 WDU20190002385 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2384 2384 WDU20190002384 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2383 2383 WDU20190002383 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2382 2382 WDU20190002382 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2381 2381 WDU20190002381 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ozimka w województwie opolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2380 2380 WDU20190002380 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2379 2379 WDU20190002379 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Stawiszyna w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2378 2378 WDU20190002378 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2377 2377 WDU20190002377 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2376 2376 WDU20190002376 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2375 2375 WDU20190002375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2374 2374 WDU20190002374 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2373 2373 WDU20190002373 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie licencji maszynisty uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2372 2372 WDU20190002372 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2371 2371 WDU20190002371 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2370 2370 WDU20190002370 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2369 2369 WDU20190002369 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2368 2368 WDU20190002368 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2367 2367 WDU20190002367 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2366 2366 WDU20190002366 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2365 2365 WDU20190002365 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2364 2364 WDU20190002364 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2363 2363 WDU20190002363 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach komorniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2362 2362 WDU20190002362 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2361 2361 WDU20190002361 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2360 2360 WDU20190002360 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2359 2359 WDU20190002359 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2358 2358 WDU20190002358 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie prowizji i współczynnika prowizji oraz sposobu i terminów pobierania wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu obsługi Funduszu Żeglugi Śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2357 2357 WDU20190002357 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2356 2356 WDU20190002356 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2355 2355 WDU20190002355 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2019 r. sygn. akt P 9/18 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2354 2354 WDU20190002354 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2353 2353 WDU20190002353 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Miasteczko Krajeńskie w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2352 2352 WDU20190002352 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2351 2351 WDU20190002351 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2350 2350 WDU20190002350 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2349 2349 WDU20190002349 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2348 2348 WDU20190002348 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2347 2347 WDU20190002347 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2346 2346 WDU20190002346 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2345 2345 WDU20190002345 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2344 2344 WDU20190002344 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2343 2343 WDU20190002343 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie współczynnika prowizji oraz sposobu i terminów pobierania wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu obsługi Funduszu Rezerwowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2342 2342 WDU20190002342 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2341 2341 WDU20190002341 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2340 2340 WDU20190002340 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2339 2339 WDU20190002339 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2338 2338 WDU20190002338 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2337 2337 WDU20190002337 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2336 2336 WDU20190002336 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2335 2335 WDU20190002335 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2334 2334 WDU20190002334 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt SK 6/18 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2333 2333 WDU20190002333 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2332 2332 WDU20190002332 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2331 2331 WDU20190002331 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt K 4/17 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2330 2330 WDU20190002330 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2329 2329 WDU20190002329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2328 2328 WDU20190002328 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2327 2327 WDU20190002327 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2326 2326 WDU20190002326 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2325 2325 WDU20190002325 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2324 2324 WDU20190002324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2323 2323 WDU20190002323 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2322 2322 WDU20190002322 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2321 2321 WDU20190002321 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2320 2320 WDU20190002320 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2319 2319 WDU20190002319 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2318 2318 WDU20190002318 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wzoru karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2317 2317 WDU20190002317 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2316 2316 WDU20190002316 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2315 2315 WDU20190002315 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2314 2314 WDU20190002314 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2313 2313 WDU20190002313 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2312 2312 WDU20190002312 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ewidencji automatów do gier obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2311 2311 WDU20190002311 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2310 2310 WDU20190002310 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2309 2309 WDU20190002309 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2308 2308 WDU20190002308 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2307 2307 WDU20190002307 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2306 2306 WDU20190002306 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2305 2305 WDU20190002305 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2304 2304 WDU20190002304 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2303 2303 WDU20190002303 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2302 2302 WDU20190002302 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2301 2301 WDU20190002301 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2300 2300 WDU20190002300 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2299 2299 WDU20190002299 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2298 2298 WDU20190002298 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2018 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2297 2297 WDU20190002297 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2296 2296 WDU20190002296 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2295 2295 WDU20190002295 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2294 2294 WDU20190002294 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2293 2293 WDU20190002293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2292 2292 WDU20190002292 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2291 2291 WDU20190002291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2290 2290 WDU20190002290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2289 2289 WDU20190002289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2288 2288 WDU20190002288 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2287 2287 WDU20190002287 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2286 2286 WDU20190002286 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2285 2285 WDU20190002285 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2284 2284 WDU20190002284 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2283 2283 WDU20190002283 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2282 2282 WDU20190002282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2281 2281 WDU20190002281 Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2280 2280 WDU20190002280 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2279 2279 WDU20190002279 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2278 2278 WDU20190002278 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2277 2277 WDU20190002277 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2276 2276 WDU20190002276 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wosia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2275 2275 WDU20190002275 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Konrada Szymańskiego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2274 2274 WDU20190002274 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2273 2273 WDU20190002273 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2272 2272 WDU20190002272 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka akt indywidualny
Dz.U. 2019 poz. 2271 2271 WDU20190002271 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2270 2270 WDU20190002270 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2269 2269 WDU20190002269 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2268 2268 WDU20190002268 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2267 2267 WDU20190002267 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2266 2266 WDU20190002266 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2265 2265 WDU20190002265 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2264 2264 WDU20190002264 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2263 2263 WDU20190002263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2262 2262 WDU20190002262 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2261 2261 WDU20190002261 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2260 2260 WDU20190002260 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2259 2259 WDU20190002259 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2258 2258 WDU20190002258 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2257 2257 WDU20190002257 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2256 2256 WDU20190002256 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2255 2255 WDU20190002255 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2254 2254 WDU20190002254 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2253 2253 WDU20190002253 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2252 2252 WDU20190002252 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2251 2251 WDU20190002251 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o sporcie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2250 2250 WDU20190002250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2249 2249 WDU20190002249 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2248 2248 WDU20190002248 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2247 2247 WDU20190002247 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz dokonywania potrąceń z tych należności obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2246 2246 WDU20190002246 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2245 2245 WDU20190002245 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2244 2244 WDU20190002244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2243 2243 WDU20190002243 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2242 2242 WDU20190002242 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2241 2241 WDU20190002241 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ewidencjonowania wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2240 2240 WDU20190002240 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wzoru wniosku o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2239 2239 WDU20190002239 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2238 2238 WDU20190002238 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2237 2237 WDU20190002237 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2236 2236 WDU20190002236 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2235 2235 WDU20190002235 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2234 2234 WDU20190002234 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 września 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2233 2233 WDU20190002233 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2232 2232 WDU20190002232 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2231 2231 WDU20190002231 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2230 2230 WDU20190002230 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2229 2229 WDU20190002229 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2228 2228 WDU20190002228 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2227 2227 WDU20190002227 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2226 2226 WDU20190002226 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2225 2225 WDU20190002225 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2224 2224 WDU20190002224 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2223 2223 WDU20190002223 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2222 2222 WDU20190002222 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2221 2221 WDU20190002221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2220 2220 WDU20190002220 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2219 2219 WDU20190002219 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2218 2218 WDU20190002218 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2217 2217 WDU20190002217 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2216 2216 WDU20190002216 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2215 2215 WDU20190002215 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2214 2214 WDU20190002214 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2213 2213 WDU20190002213 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2212 2212 WDU20190002212 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2211 2211 WDU20190002211 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2210 2210 WDU20190002210 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie pouczeń o prawach przysługujących osobie kontrolowanej lub ujętej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz wzorów protokołów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2209 2209 WDU20190002209 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2208 2208 WDU20190002208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Turystyki", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2207 2207 WDU20190002207 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2206 2206 WDU20190002206 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2205 2205 WDU20190002205 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2204 2204 WDU20190002204 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2203 2203 WDU20190002203 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2202 2202 WDU20190002202 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2201 2201 WDU20190002201 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2200 2200 WDU20190002200 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2199 2199 WDU20190002199 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2198 2198 WDU20190002198 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2197 2197 WDU20190002197 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2196 2196 WDU20190002196 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2019 r. sygn. akt P 1/18 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2195 2195 WDU20190002195 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2194 2194 WDU20190002194 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2193 2193 WDU20190002193 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2019 r. sygn. akt P 14/19 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2192 2192 WDU20190002192 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2191 2191 WDU20190002191 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Przeznaczyniowych Ekstrakcji Elektrod obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2190 2190 WDU20190002190 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Mechanicznego Wspomagania Krążenia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2189 2189 WDU20190002189 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2188 2188 WDU20190002188 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2187 2187 WDU20190002187 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2186 2186 WDU20190002186 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2185 2185 WDU20190002185 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie nagród Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich uczelni wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2184 2184 WDU20190002184 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2183 2183 WDU20190002183 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2182 2182 WDU20190002182 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2181 2181 WDU20190002181 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2180 2180 WDU20190002180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny położonym na obszarze gminy Górowo Iławeckie akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2179 2179 WDU20190002179 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2178 2178 WDU20190002178 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2177 2177 WDU20190002177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2176 2176 WDU20190002176 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2175 2175 WDU20190002175 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2174 2174 WDU20190002174 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2173 2173 WDU20190002173 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2172 2172 WDU20190002172 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2171 2171 WDU20190002171 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2170 2170 WDU20190002170 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2169 2169 WDU20190002169 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2168 2168 WDU20190002168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2167 2167 WDU20190002167 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2166 2166 WDU20190002166 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2165 2165 WDU20190002165 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2164 2164 WDU20190002164 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2163 2163 WDU20190002163 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2162 2162 WDU20190002162 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2161 2161 WDU20190002161 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2160 2160 WDU20190002160 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gliwice w województwie śląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2159 2159 WDU20190002159 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Nowa Sól w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2158 2158 WDU20190002158 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2157 2157 WDU20190002157 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz informowania o zaciąganych zobowiązaniach finansowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2156 2156 WDU20190002156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2155 2155 WDU20190002155 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2154 2154 WDU20190002154 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2153 2153 WDU20190002153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2152 2152 WDU20190002152 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2151 2151 WDU20190002151 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2150 2150 WDU20190002150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2149 2149 WDU20190002149 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2148 2148 WDU20190002148 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2147 2147 WDU20190002147 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2146 2146 WDU20190002146 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2145 2145 WDU20190002145 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2144 2144 WDU20190002144 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2143 2143 WDU20190002143 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2142 2142 WDU20190002142 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2141 2141 WDU20190002141 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2140 2140 WDU20190002140 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2139 2139 WDU20190002139 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2138 2138 WDU20190002138 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2137 2137 WDU20190002137 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2136 2136 WDU20190002136 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2135 2135 WDU20190002135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2134 2134 WDU20190002134 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie baz danych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2133 2133 WDU20190002133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2132 2132 WDU20190002132 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2131 2131 WDU20190002131 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2130 2130 WDU20190002130 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2129 2129 WDU20190002129 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2128 2128 WDU20190002128 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2127 2127 WDU20190002127 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2126 2126 WDU20190002126 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2125 2125 WDU20190002125 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2124 2124 WDU20190002124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2123 2123 WDU20190002123 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2122 2122 WDU20190002122 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2121 2121 WDU20190002121 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2120 2120 WDU20190002120 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2119 2119 WDU20190002119 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2118 2118 WDU20190002118 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2117 2117 WDU20190002117 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2116 2116 WDU20190002116 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2115 2115 WDU20190002115 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, przetwarzania w nim informacji oraz sposobów i trybu udzielania informacji o osobach z tego rejestru akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2114 2114 WDU20190002114 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2113 2113 WDU20190002113 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2112 2112 WDU20190002112 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 października 2019 r. w sprawie egzaminu konsularnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2111 2111 WDU20190002111 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2110 2110 WDU20190002110 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2109 2109 WDU20190002109 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2108 2108 WDU20190002108 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2107 2107 WDU20190002107 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2106 2106 WDU20190002106 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2105 2105 WDU20190002105 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2104 2104 WDU20190002104 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2103 2103 WDU20190002103 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierząt, miejsc przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2102 2102 WDU20190002102 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2101 2101 WDU20190002101 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2100 2100 WDU20190002100 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2099 2099 WDU20190002099 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2098 2098 WDU20190002098 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Ablacji Podłoża Arytmii obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2097 2097 WDU20190002097 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2096 2096 WDU20190002096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2095 2095 WDU20190002095 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2094 2094 WDU20190002094 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2093 2093 WDU20190002093 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2092 2092 WDU20190002092 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2091 2091 WDU20190002091 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2090 2090 WDU20190002090 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2089 2089 WDU20190002089 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2088 2088 WDU20190002088 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2087 2087 WDU20190002087 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2086 2086 WDU20190002086 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2085 2085 WDU20190002085 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2084 2084 WDU20190002084 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2083 2083 WDU20190002083 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2082 2082 WDU20190002082 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2081 2081 WDU20190002081 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2080 2080 WDU20190002080 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2079 2079 WDU20190002079 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2078 2078 WDU20190002078 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2077 2077 WDU20190002077 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2076 2076 WDU20190002076 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2075 2075 WDU20190002075 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2074 2074 WDU20190002074 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2073 2073 WDU20190002073 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2072 2072 WDU20190002072 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2071 2071 WDU20190002071 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2070 2070 WDU20190002070 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2069 2069 WDU20190002069 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2068 2068 WDU20190002068 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2067 2067 WDU20190002067 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2066 2066 WDU20190002066 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2065 2065 WDU20190002065 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2064 2064 WDU20190002064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2063 2063 WDU20190002063 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2062 2062 WDU20190002062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2061 2061 WDU20190002061 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2060 2060 WDU20190002060 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2059 2059 WDU20190002059 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2058 2058 WDU20190002058 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zarośle (PLH060028) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2057 2057 WDU20190002057 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2056 2056 WDU20190002056 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wzorów orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydawanych w związku z wykonywaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą, przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2055 2055 WDU20190002055 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2054 2054 WDU20190002054 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łętowni (PLH060040) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2053 2053 WDU20190002053 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Wieprza (PLH060005) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2052 2052 WDU20190002052 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji powołującej Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzonej we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2051 2051 WDU20190002051 Konwencja powołująca Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzona we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2050 2050 WDU20190002050 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2049 2049 WDU20190002049 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2048 2048 WDU20190002048 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2047 2047 WDU20190002047 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni wojskowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego oraz na zadania związane z obroną narodową obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2046 2046 WDU20190002046 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2045 2045 WDU20190002045 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2044 2044 WDU20190002044 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2043 2043 WDU20190002043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2042 2042 WDU20190002042 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2041 2041 WDU20190002041 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 2018 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2040 2040 WDU20190002040 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 27 listopada 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2039 2039 WDU20190002039 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2038 2038 WDU20190002038 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisana w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2037 2037 WDU20190002037 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczecyn (PLH060083) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2036 2036 WDU20190002036 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2035 2035 WDU20190002035 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2034 2034 WDU20190002034 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2033 2033 WDU20190002033 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2032 2032 WDU20190002032 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Posadów (PLH060073) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2031 2031 WDU20190002031 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Debry (PLH060003) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2030 2030 WDU20190002030 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2029 2029 WDU20190002029 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2028 2028 WDU20190002028 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2027 2027 WDU20190002027 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2026 2026 WDU20190002026 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2025 2025 WDU20190002025 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żmudź (PLH060075) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2024 2024 WDU20190002024 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2023 2023 WDU20190002023 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2022 2022 WDU20190002022 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 października 2019 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2021 2021 WDU20190002021 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 października 2019 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2020 2020 WDU20190002020 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2019 2019 WDU20190002019 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2018 2018 WDU20190002018 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 2017 2017 WDU20190002017 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2016 2016 WDU20190002016 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 2015 2015 WDU20190002015 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2014 2014 WDU20190002014 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Borowa Góra (PLH060070) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2013 2013 WDU20190002013 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2012 2012 WDU20190002012 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2011 2011 WDU20190002011 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2010 2010 WDU20190002010 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 2009 2009 WDU20190002009 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumów Majoracki (PLH060072) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2008 2008 WDU20190002008 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Wieprz (PLH060051) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2007 2007 WDU20190002007 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sawin (PLH060068) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2006 2006 WDU20190002006 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogów (PLH060062) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2005 2005 WDU20190002005 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2004 2004 WDU20190002004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2003 2003 WDU20190002003 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Terespol (PLH060053) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2002 2002 WDU20190002002 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 2001 2001 WDU20190002001 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Guzówka (PLH060071) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 2000 2000 WDU20190002000 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1999 1999 WDU20190001999 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1998 1998 WDU20190001998 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1997 1997 WDU20190001997 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1996 1996 WDU20190001996 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1995 1995 WDU20190001995 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1994 1994 WDU20190001994 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Orłowski (PLH060061) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1993 1993 WDU20190001993 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przekazywania przez agencję płatniczą ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1992 1992 WDU20190001992 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1991 1991 WDU20190001991 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1990 1990 WDU20190001990 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łabunie (PLH060080) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1989 1989 WDU20190001989 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodysko (PLH060060) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1988 1988 WDU20190001988 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1987 1987 WDU20190001987 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1986 1986 WDU20190001986 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Aromia bungii (Faldermann) obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1985 1985 WDU20190001985 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 1984 1984 WDU20190001984 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1983 1983 WDU20190001983 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1982 1982 WDU20190001982 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1981 1981 WDU20190001981 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1980 1980 WDU20190001980 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1979 1979 WDU20190001979 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1978 1978 WDU20190001978 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1977 1977 WDU20190001977 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1976 1976 WDU20190001976 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1975 1975 WDU20190001975 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1974 1974 WDU20190001974 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1973 1973 WDU20190001973 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gościeradów (PLH060007) akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1972 1972 WDU20190001972 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1971 1971 WDU20190001971 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1970 1970 WDU20190001970 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1969 1969 WDU20190001969 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1968 1968 WDU20190001968 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1967 1967 WDU20190001967 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1966 1966 WDU20190001966 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1965 1965 WDU20190001965 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1964 1964 WDU20190001964 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1963 1963 WDU20190001963 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1962 1962 WDU20190001962 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1961 1961 WDU20190001961 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 października 2019 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1960 1960 WDU20190001960 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1959 1959 WDU20190001959 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1958 1958 WDU20190001958 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1957 1957 WDU20190001957 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1956 1956 WDU20190001956 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1955 1955 WDU20190001955 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1954 1954 WDU20190001954 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1953 1953 WDU20190001953 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1952 1952 WDU20190001952 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1951 1951 WDU20190001951 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1950 1950 WDU20190001950 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1949 1949 WDU20190001949 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1948 1948 WDU20190001948 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1947 1947 WDU20190001947 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1946 1946 WDU20190001946 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1945 1945 WDU20190001945 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1944 1944 WDU20190001944 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1943 1943 WDU20190001943 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1942 1942 WDU20190001942 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1941 1941 WDU20190001941 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2019 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1940 1940 WDU20190001940 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Marszałkowskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1939 1939 WDU20190001939 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1938 1938 WDU20190001938 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1937 1937 WDU20190001937 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1936 1936 WDU20190001936 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1935 1935 WDU20190001935 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1934 1934 WDU20190001934 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1933 1933 WDU20190001933 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1932 1932 WDU20190001932 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Akredytacyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1931 1931 WDU20190001931 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1930 1930 WDU20190001930 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1929 1929 WDU20190001929 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1928 1928 WDU20190001928 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1927 1927 WDU20190001927 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1926 1926 WDU20190001926 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1925 1925 WDU20190001925 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1924 1924 WDU20190001924 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1923 1923 WDU20190001923 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1922 1922 WDU20190001922 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1921 1921 WDU20190001921 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1920 1920 WDU20190001920 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 października 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1919 1919 WDU20190001919 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1918 1918 WDU20190001918 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1917 1917 WDU20190001917 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1916 1916 WDU20190001916 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1915 1915 WDU20190001915 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2019 r. sygn. akt SK 31/16 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1914 1914 WDU20190001914 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1913 1913 WDU20190001913 Konwencja Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawiona), sporządzona w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1912 1912 WDU20190001912 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1911 1911 WDU20190001911 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie trybu łączenia, podziału i likwidacji instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1910 1910 WDU20190001910 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2019 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1909 1909 WDU20190001909 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1908 1908 WDU20190001908 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1907 1907 WDU20190001907 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1906 1906 WDU20190001906 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1905 1905 WDU20190001905 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1904 1904 WDU20190001904 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1903 1903 WDU20190001903 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1902 1902 WDU20190001902 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1901 1901 WDU20190001901 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1900 1900 WDU20190001900 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1899 1899 WDU20190001899 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1898 1898 WDU20190001898 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1897 1897 WDU20190001897 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1896 1896 WDU20190001896 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1895 1895 WDU20190001895 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1894 1894 WDU20190001894 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1893 1893 WDU20190001893 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zaświadczenia o stanie zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1892 1892 WDU20190001892 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1891 1891 WDU20190001891 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1890 1890 WDU20190001890 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1889 1889 WDU20190001889 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1888 1888 WDU20190001888 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1887 1887 WDU20190001887 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1886 1886 WDU20190001886 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1885 1885 WDU20190001885 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1884 1884 WDU20190001884 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1883 1883 WDU20190001883 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1882 1882 WDU20190001882 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1881 1881 WDU20190001881 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1880 1880 WDU20190001880 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1879 1879 WDU20190001879 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1878 1878 WDU20190001878 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1877 1877 WDU20190001877 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1876 1876 WDU20190001876 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1875 1875 WDU20190001875 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwolnień z ograniczeń operacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1874 1874 WDU20190001874 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1873 1873 WDU20190001873 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1872 1872 WDU20190001872 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1871 1871 WDU20190001871 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1870 1870 WDU20190001870 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1869 1869 WDU20190001869 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2019 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1868 1868 WDU20190001868 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1867 1867 WDU20190001867 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 1866 1866 WDU20190001866 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 1865 1865 WDU20190001865 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1864 1864 WDU20190001864 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1863 1863 WDU20190001863 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1862 1862 WDU20190001862 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1861 1861 WDU20190001861 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1860 1860 WDU20190001860 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1859 1859 WDU20190001859 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie trybu pracy Kolegium Doradców i wysokości wynagrodzenia jego członków obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1858 1858 WDU20190001858 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. w sprawie zakresu danych do wyliczenia premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz sposobu ich wyliczania, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1857 1857 WDU20190001857 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1856 1856 WDU20190001856 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1855 1855 WDU20190001855 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wpłat z tytułu nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1854 1854 WDU20190001854 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1853 1853 WDU20190001853 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań oraz udzielania dotacji celowych i pożyczek ze środków Funduszu Reprywatyzacji uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1852 1852 WDU20190001852 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1851 1851 WDU20190001851 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1850 1850 WDU20190001850 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1849 1849 WDU20190001849 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1848 1848 WDU20190001848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1847 1847 WDU20190001847 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1846 1846 WDU20190001846 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1845 1845 WDU20190001845 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1844 1844 WDU20190001844 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1843 1843 WDU20190001843 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1842 1842 WDU20190001842 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1841 1841 WDU20190001841 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1840 1840 WDU20190001840 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1839 1839 WDU20190001839 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1838 1838 WDU20190001838 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1837 1837 WDU20190001837 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1836 1836 WDU20190001836 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1835 1835 WDU20190001835 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1834 1834 WDU20190001834 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1833 1833 WDU20190001833 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1832 1832 WDU20190001832 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskich radach zakładowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1831 1831 WDU20190001831 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1830 1830 WDU20190001830 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1829 1829 WDU20190001829 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1828 1828 WDU20190001828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się niektórych organizmów szkodliwych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1827 1827 WDU20190001827 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1826 1826 WDU20190001826 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1825 1825 WDU20190001825 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1824 1824 WDU20190001824 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1823 1823 WDU20190001823 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1822 1822 WDU20190001822 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1821 1821 WDU20190001821 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1820 1820 WDU20190001820 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1819 1819 WDU20190001819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1818 1818 WDU20190001818 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1817 1817 WDU20190001817 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na wspieranie procesu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1816 1816 WDU20190001816 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla zabawek wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1815 1815 WDU20190001815 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1814 1814 WDU20190001814 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1813 1813 WDU20190001813 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1812 1812 WDU20190001812 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1811 1811 WDU20190001811 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1810 1810 WDU20190001810 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1809 1809 WDU20190001809 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacjach pracodawców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1808 1808 WDU20190001808 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1807 1807 WDU20190001807 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1806 1806 WDU20190001806 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1805 1805 WDU20190001805 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1804 1804 WDU20190001804 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1803 1803 WDU20190001803 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1802 1802 WDU20190001802 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1801 1801 WDU20190001801 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1800 1800 WDU20190001800 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1799 1799 WDU20190001799 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 września 2019 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1798 1798 WDU20190001798 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1797 1797 WDU20190001797 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1796 1796 WDU20190001796 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej niezatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1795 1795 WDU20190001795 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1794 1794 WDU20190001794 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1793 1793 WDU20190001793 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1792 1792 WDU20190001792 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1791 1791 WDU20190001791 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1790 1790 WDU20190001790 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1789 1789 WDU20190001789 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1788 1788 WDU20190001788 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1787 1787 WDU20190001787 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1786 1786 WDU20190001786 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2019 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1785 1785 WDU20190001785 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powierzenia zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi wykonywania kontroli realizacji warunków zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1784 1784 WDU20190001784 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1783 1783 WDU20190001783 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1782 1782 WDU20190001782 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1781 1781 WDU20190001781 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1780 1780 WDU20190001780 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1779 1779 WDU20190001779 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1778 1778 WDU20190001778 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1777 1777 WDU20190001777 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1776 1776 WDU20190001776 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1775 1775 WDU20190001775 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1774 1774 WDU20190001774 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1773 1773 WDU20190001773 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1772 1772 WDU20190001772 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1771 1771 WDU20190001771 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1770 1770 WDU20190001770 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1769 1769 WDU20190001769 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Straż Marszałkowską przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1768 1768 WDU20190001768 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1767 1767 WDU20190001767 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1766 1766 WDU20190001766 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1765 1765 WDU20190001765 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1764 1764 WDU20190001764 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1763 1763 WDU20190001763 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1762 1762 WDU20190001762 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2019 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1761 1761 WDU20190001761 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1760 1760 WDU20190001760 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1759 1759 WDU20190001759 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1758 1758 WDU20190001758 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1757 1757 WDU20190001757 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1756 1756 WDU20190001756 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1755 1755 WDU20190001755 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1754 1754 WDU20190001754 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1753 1753 WDU20190001753 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1752 1752 WDU20190001752 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1751 1751 WDU20190001751 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1750 1750 WDU20190001750 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1749 1749 WDU20190001749 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1748 1748 WDU20190001748 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1747 1747 WDU20190001747 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1746 1746 WDU20190001746 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1745 1745 WDU20190001745 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1744 1744 WDU20190001744 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1743 1743 WDU20190001743 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1742 1742 WDU20190001742 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1741 1741 WDU20190001741 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentów, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji płatniczej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1740 1740 WDU20190001740 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stubno w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1739 1739 WDU20190001739 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1738 1738 WDU20190001738 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1737 1737 WDU20190001737 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1736 1736 WDU20190001736 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1735 1735 WDU20190001735 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1734 1734 WDU20190001734 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1733 1733 WDU20190001733 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 sierpnia 2019 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1732 1732 WDU20190001732 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1731 1731 WDU20190001731 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1730 1730 WDU20190001730 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1729 1729 WDU20190001729 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2019 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1728 1728 WDU20190001728 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1727 1727 WDU20190001727 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1726 1726 WDU20190001726 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1725 1725 WDU20190001725 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1724 1724 WDU20190001724 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1723 1723 WDU20190001723 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1722 1722 WDU20190001722 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1721 1721 WDU20190001721 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1720 1720 WDU20190001720 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1719 1719 WDU20190001719 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1718 1718 WDU20190001718 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1717 1717 WDU20190001717 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1716 1716 WDU20190001716 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1715 1715 WDU20190001715 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1714 1714 WDU20190001714 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1713 1713 WDU20190001713 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1712 1712 WDU20190001712 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1711 1711 WDU20190001711 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1710 1710 WDU20190001710 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1709 1709 WDU20190001709 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1708 1708 WDU20190001708 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1707 1707 WDU20190001707 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1706 1706 WDU20190001706 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1705 1705 WDU20190001705 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1704 1704 WDU20190001704 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1703 1703 WDU20190001703 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1702 1702 WDU20190001702 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1701 1701 WDU20190001701 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1700 1700 WDU20190001700 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1699 1699 WDU20190001699 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1698 1698 WDU20190001698 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1697 1697 WDU20190001697 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1696 1696 WDU20190001696 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1695 1695 WDU20190001695 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1694 1694 WDU20190001694 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1693 1693 WDU20190001693 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1692 1692 WDU20190001692 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1691 1691 WDU20190001691 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1690 1690 WDU20190001690 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1689 1689 WDU20190001689 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1688 1688 WDU20190001688 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1687 1687 WDU20190001687 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo konsularne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1686 1686 WDU20190001686 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1685 1685 WDU20190001685 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1684 1684 WDU20190001684 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1683 1683 WDU20190001683 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1682 1682 WDU20190001682 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1681 1681 WDU20190001681 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1680 1680 WDU20190001680 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1679 1679 WDU20190001679 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1678 1678 WDU20190001678 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1677 1677 WDU20190001677 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1676 1676 WDU20190001676 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1675 1675 WDU20190001675 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1674 1674 WDU20190001674 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1673 1673 WDU20190001673 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1672 1672 WDU20190001672 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1671 1671 WDU20190001671 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1670 1670 WDU20190001670 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1669 1669 WDU20190001669 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2019 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1668 1668 WDU20190001668 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1667 1667 WDU20190001667 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1666 1666 WDU20190001666 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1665 1665 WDU20190001665 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1664 1664 WDU20190001664 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1663 1663 WDU20190001663 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1662 1662 WDU20190001662 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1661 1661 WDU20190001661 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1660 1660 WDU20190001660 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1659 1659 WDU20190001659 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1658 1658 WDU20190001658 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1657 1657 WDU20190001657 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie włączenia Instytutu Morskiego w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1656 1656 WDU20190001656 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1655 1655 WDU20190001655 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1654 1654 WDU20190001654 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1653 1653 WDU20190001653 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1652 1652 WDU20190001652 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1651 1651 WDU20190001651 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1650 1650 WDU20190001650 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1649 1649 WDU20190001649 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1648 1648 WDU20190001648 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1647 1647 WDU20190001647 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1646 1646 WDU20190001646 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1645 1645 WDU20190001645 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1644 1644 WDU20190001644 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1643 1643 WDU20190001643 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1642 1642 WDU20190001642 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1641 1641 WDU20190001641 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1640 1640 WDU20190001640 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1639 1639 WDU20190001639 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1638 1638 WDU20190001638 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1637 1637 WDU20190001637 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1636 1636 WDU20190001636 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1635 1635 WDU20190001635 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1634 1634 WDU20190001634 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1633 1633 WDU20190001633 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1632 1632 WDU20190001632 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1631 1631 WDU20190001631 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1630 1630 WDU20190001630 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1629 1629 WDU20190001629 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1628 1628 WDU20190001628 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1627 1627 WDU20190001627 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1626 1626 WDU20190001626 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1625 1625 WDU20190001625 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1624 1624 WDU20190001624 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1623 1623 WDU20190001623 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1622 1622 WDU20190001622 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1621 1621 WDU20190001621 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1620 1620 WDU20190001620 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1619 1619 WDU20190001619 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1618 1618 WDU20190001618 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1617 1617 WDU20190001617 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1616 1616 WDU20190001616 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1615 1615 WDU20190001615 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1614 1614 WDU20190001614 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1613 1613 WDU20190001613 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1612 1612 WDU20190001612 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1611 1611 WDU20190001611 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1610 1610 WDU20190001610 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1609 1609 WDU20190001609 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1608 1608 WDU20190001608 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1607 1607 WDU20190001607 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1606 1606 WDU20190001606 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1605 1605 WDU20190001605 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1604 1604 WDU20190001604 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1603 1603 WDU20190001603 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1602 1602 WDU20190001602 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1601 1601 WDU20190001601 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentowania przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunków obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1600 1600 WDU20190001600 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1599 1599 WDU20190001599 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1598 1598 WDU20190001598 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1597 1597 WDU20190001597 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1596 1596 WDU20190001596 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1595 1595 WDU20190001595 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1594 1594 WDU20190001594 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1593 1593 WDU20190001593 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1592 1592 WDU20190001592 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1591 1591 WDU20190001591 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1590 1590 WDU20190001590 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1589 1589 WDU20190001589 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1588 1588 WDU20190001588 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1587 1587 WDU20190001587 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1586 1586 WDU20190001586 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1585 1585 WDU20190001585 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1584 1584 WDU20190001584 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1583 1583 WDU20190001583 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1582 1582 WDU20190001582 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1581 1581 WDU20190001581 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1580 1580 WDU20190001580 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1579 1579 WDU20190001579 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1578 1578 WDU20190001578 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1577 1577 WDU20190001577 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1576 1576 WDU20190001576 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1575 1575 WDU20190001575 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1574 1574 WDU20190001574 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1573 1573 WDU20190001573 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1572 1572 WDU20190001572 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1571 1571 WDU20190001571 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1570 1570 WDU20190001570 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1569 1569 WDU20190001569 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1568 1568 WDU20190001568 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1567 1567 WDU20190001567 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1566 1566 WDU20190001566 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1565 1565 WDU20190001565 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1564 1564 WDU20190001564 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1563 1563 WDU20190001563 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1562 1562 WDU20190001562 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1561 1561 WDU20190001561 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1560 1560 WDU20190001560 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1559 1559 WDU20190001559 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1558 1558 WDU20190001558 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1557 1557 WDU20190001557 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1556 1556 WDU20190001556 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1555 1555 WDU20190001555 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1554 1554 WDU20190001554 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1553 1553 WDU20190001553 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1552 1552 WDU20190001552 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1551 1551 WDU20190001551 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1550 1550 WDU20190001550 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1549 1549 WDU20190001549 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1548 1548 WDU20190001548 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1547 1547 WDU20190001547 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1546 1546 WDU20190001546 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1545 1545 WDU20190001545 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1544 1544 WDU20190001544 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1543 1543 WDU20190001543 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1542 1542 WDU20190001542 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1541 1541 WDU20190001541 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1540 1540 WDU20190001540 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1539 1539 WDU20190001539 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1538 1538 WDU20190001538 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1537 1537 WDU20190001537 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy" akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1536 1536 WDU20190001536 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1535 1535 WDU20190001535 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1534 1534 WDU20190001534 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1533 1533 WDU20190001533 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1532 1532 WDU20190001532 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1531 1531 WDU20190001531 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1530 1530 WDU20190001530 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1529 1529 WDU20190001529 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1528 1528 WDU20190001528 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1527 1527 WDU20190001527 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1526 1526 WDU20190001526 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1525 1525 WDU20190001525 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1524 1524 WDU20190001524 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1523 1523 WDU20190001523 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom rady instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1522 1522 WDU20190001522 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1521 1521 WDU20190001521 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1520 1520 WDU20190001520 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1519 1519 WDU20190001519 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1518 1518 WDU20190001518 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1517 1517 WDU20190001517 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy - Prawo energetyczne obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1516 1516 WDU20190001516 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1515 1515 WDU20190001515 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1514 1514 WDU20190001514 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1513 1513 WDU20190001513 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1512 1512 WDU20190001512 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1511 1511 WDU20190001511 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1510 1510 WDU20190001510 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1509 1509 WDU20190001509 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1508 1508 WDU20190001508 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1507 1507 WDU20190001507 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1506 1506 WDU20190001506 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1505 1505 WDU20190001505 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1504 1504 WDU20190001504 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1503 1503 WDU20190001503 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 11 kwietnia 2018 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1502 1502 WDU20190001502 Porozumienie z dnia 11 kwietnia 2018 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1501 1501 WDU20190001501 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1500 1500 WDU20190001500 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1499 1499 WDU20190001499 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1498 1498 WDU20190001498 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1497 1497 WDU20190001497 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1496 1496 WDU20190001496 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1495 1495 WDU20190001495 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1494 1494 WDU20190001494 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1493 1493 WDU20190001493 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1492 1492 WDU20190001492 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1491 1491 WDU20190001491 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1490 1490 WDU20190001490 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1489 1489 WDU20190001489 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1488 1488 WDU20190001488 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczącego elektronicznego listu przewozowego, sporządzonego w Genewie dnia 20 lutego 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1487 1487 WDU20190001487 Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego, sporządzony w Genewie dnia 20 lutego 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1486 1486 WDU20190001486 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1485 1485 WDU20190001485 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1484 1484 WDU20190001484 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych oraz wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji dotyczącej dokumentów paszportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1483 1483 WDU20190001483 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1482 1482 WDU20190001482 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1481 1481 WDU20190001481 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1480 1480 WDU20190001480 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku polskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1479 1479 WDU20190001479 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1478 1478 WDU20190001478 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1477 1477 WDU20190001477 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1476 1476 WDU20190001476 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1475 1475 WDU20190001475 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1474 1474 WDU20190001474 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1473 1473 WDU20190001473 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1472 1472 WDU20190001472 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1471 1471 WDU20190001471 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1470 1470 WDU20190001470 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1469 1469 WDU20190001469 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1468 1468 WDU20190001468 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1467 1467 WDU20190001467 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1466 1466 WDU20190001466 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1465 1465 WDU20190001465 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1464 1464 WDU20190001464 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1463 1463 WDU20190001463 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1462 1462 WDU20190001462 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1461 1461 WDU20190001461 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1460 1460 WDU20190001460 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1459 1459 WDU20190001459 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 61b ust. 1 ustawy o usługach płatniczych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1458 1458 WDU20190001458 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 117a ust. 3 ustawy o usługach płatniczych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1457 1457 WDU20190001457 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1456 1456 WDU20190001456 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1455 1455 WDU20190001455 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1454 1454 WDU20190001454 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1453 1453 WDU20190001453 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1452 1452 WDU20190001452 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1451 1451 WDU20190001451 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1450 1450 WDU20190001450 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1449 1449 WDU20190001449 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1448 1448 WDU20190001448 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1447 1447 WDU20190001447 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1446 1446 WDU20190001446 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1445 1445 WDU20190001445 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1444 1444 WDU20190001444 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum ogólnokrajowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1443 1443 WDU20190001443 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1442 1442 WDU20190001442 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1441 1441 WDU20190001441 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1440 1440 WDU20190001440 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1439 1439 WDU20190001439 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1438 1438 WDU20190001438 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1437 1437 WDU20190001437 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1436 1436 WDU20190001436 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1435 1435 WDU20190001435 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1434 1434 WDU20190001434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1433 1433 WDU20190001433 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1432 1432 WDU20190001432 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie certyfikatu weryfikacji dostawy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1431 1431 WDU20190001431 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1430 1430 WDU20190001430 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1429 1429 WDU20190001429 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1428 1428 WDU20190001428 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1427 1427 WDU20190001427 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1426 1426 WDU20190001426 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1425 1425 WDU20190001425 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyznawania świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1424 1424 WDU20190001424 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1423 1423 WDU20190001423 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1422 1422 WDU20190001422 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1421 1421 WDU20190001421 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1420 1420 WDU20190001420 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1419 1419 WDU20190001419 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1418 1418 WDU20190001418 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1417 1417 WDU20190001417 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1416 1416 WDU20190001416 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1415 1415 WDU20190001415 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1414 1414 WDU20190001414 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1413 1413 WDU20190001413 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1412 1412 WDU20190001412 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1411 1411 WDU20190001411 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1410 1410 WDU20190001410 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1409 1409 WDU20190001409 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1408 1408 WDU20190001408 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1407 1407 WDU20190001407 Umowa ustanawiająca Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzona w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1406 1406 WDU20190001406 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1405 1405 WDU20190001405 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1404 1404 WDU20190001404 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1403 1403 WDU20190001403 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1402 1402 WDU20190001402 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1401 1401 WDU20190001401 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1400 1400 WDU20190001400 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1399 1399 WDU20190001399 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1398 1398 WDU20190001398 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1397 1397 WDU20190001397 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1396 1396 WDU20190001396 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1395 1395 WDU20190001395 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1394 1394 WDU20190001394 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1393 1393 WDU20190001393 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1392 1392 WDU20190001392 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1391 1391 WDU20190001391 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wzoru karty kombatanta i wniosku o jej wydanie oraz trybu jej wydawania i zwrotu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1390 1390 WDU20190001390 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1389 1389 WDU20190001389 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1388 1388 WDU20190001388 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1387 1387 WDU20190001387 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1386 1386 WDU20190001386 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1385 1385 WDU20190001385 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz broni palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1384 1384 WDU20190001384 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1383 1383 WDU20190001383 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1382 1382 WDU20190001382 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1381 1381 WDU20190001381 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1380 1380 WDU20190001380 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1379 1379 WDU20190001379 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1378 1378 WDU20190001378 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2019 r. sygn. akt K 3/16 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1377 1377 WDU20190001377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1376 1376 WDU20190001376 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1375 1375 WDU20190001375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1374 1374 WDU20190001374 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1373 1373 WDU20190001373 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1372 1372 WDU20190001372 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1371 1371 WDU20190001371 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1370 1370 WDU20190001370 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1369 1369 WDU20190001369 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1368 1368 WDU20190001368 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2019 r. sygn. akt SK 20/18 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1367 1367 WDU20190001367 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1366 1366 WDU20190001366 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1365 1365 WDU20190001365 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1364 1364 WDU20190001364 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1363 1363 WDU20190001363 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1362 1362 WDU20190001362 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1361 1361 WDU20190001361 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1360 1360 WDU20190001360 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1359 1359 WDU20190001359 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1358 1358 WDU20190001358 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1357 1357 WDU20190001357 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1356 1356 WDU20190001356 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1355 1355 WDU20190001355 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1354 1354 WDU20190001354 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1353 1353 WDU20190001353 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1352 1352 WDU20190001352 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1351 1351 WDU20190001351 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1350 1350 WDU20190001350 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1349 1349 WDU20190001349 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2019 r. sygn. akt SK 14/18 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1348 1348 WDU20190001348 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1347 1347 WDU20190001347 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1346 1346 WDU20190001346 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2019 r. sygn. akt SK 16/17 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1345 1345 WDU20190001345 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1344 1344 WDU20190001344 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1343 1343 WDU20190001343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1342 1342 WDU20190001342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1341 1341 WDU20190001341 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1340 1340 WDU20190001340 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii "Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1339 1339 WDU20190001339 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1338 1338 WDU20190001338 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1337 1337 WDU20190001337 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1336 1336 WDU20190001336 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie kontroli granicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1335 1335 WDU20190001335 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1334 1334 WDU20190001334 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1333 1333 WDU20190001333 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Kolombo dnia 6 października 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1332 1332 WDU20190001332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1331 1331 WDU20190001331 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1330 1330 WDU20190001330 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1329 1329 WDU20190001329 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1328 1328 WDU20190001328 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1327 1327 WDU20190001327 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1326 1326 WDU20190001326 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1325 1325 WDU20190001325 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1324 1324 WDU20190001324 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1323 1323 WDU20190001323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1322 1322 WDU20190001322 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1321 1321 WDU20190001321 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1320 1320 WDU20190001320 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1319 1319 WDU20190001319 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1318 1318 WDU20190001318 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1317 1317 WDU20190001317 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1316 1316 WDU20190001316 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1315 1315 WDU20190001315 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1314 1314 WDU20190001314 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1313 1313 WDU20190001313 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1312 1312 WDU20190001312 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1311 1311 WDU20190001311 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1310 1310 WDU20190001310 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1309 1309 WDU20190001309 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1308 1308 WDU20190001308 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwowej służby hydrogeologicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1307 1307 WDU20190001307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1306 1306 WDU20190001306 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1305 1305 WDU20190001305 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1304 1304 WDU20190001304 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora delegowanego w dziale sprawy wewnętrzne oraz zakresu zadań przekazanych koordynatorowi delegowanemu do realizacji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1303 1303 WDU20190001303 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1302 1302 WDU20190001302 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1301 1301 WDU20190001301 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1300 1300 WDU20190001300 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1299 1299 WDU20190001299 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1298 1298 WDU20190001298 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1297 1297 WDU20190001297 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1296 1296 WDU20190001296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1295 1295 WDU20190001295 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1294 1294 WDU20190001294 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1293 1293 WDU20190001293 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1292 1292 WDU20190001292 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przedsiębiorców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1291 1291 WDU20190001291 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1290 1290 WDU20190001290 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT) obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1289 1289 WDU20190001289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1288 1288 WDU20190001288 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1287 1287 WDU20190001287 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1286 1286 WDU20190001286 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1285 1285 WDU20190001285 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1284 1284 WDU20190001284 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1283 1283 WDU20190001283 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1282 1282 WDU20190001282 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1281 1281 WDU20190001281 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1280 1280 WDU20190001280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1279 1279 WDU20190001279 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1278 1278 WDU20190001278 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1277 1277 WDU20190001277 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1276 1276 WDU20190001276 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1275 1275 WDU20190001275 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2019 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1274 1274 WDU20190001274 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1273 1273 WDU20190001273 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1272 1272 WDU20190001272 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1271 1271 WDU20190001271 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1270 1270 WDU20190001270 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1269 1269 WDU20190001269 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1268 1268 WDU20190001268 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1267 1267 WDU20190001267 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1266 1266 WDU20190001266 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1265 1265 WDU20190001265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1264 1264 WDU20190001264 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1263 1263 WDU20190001263 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisana w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1262 1262 WDU20190001262 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzonej w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1261 1261 WDU20190001261 Umowa o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzona w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1260 1260 WDU20190001260 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1259 1259 WDU20190001259 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1258 1258 WDU20190001258 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1257 1257 WDU20190001257 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt SK 2/17 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1256 1256 WDU20190001256 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1255 1255 WDU20190001255 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt K 8/17 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1254 1254 WDU20190001254 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec mianowanych urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzecznika dyscyplinarnego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1253 1253 WDU20190001253 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1252 1252 WDU20190001252 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1251 1251 WDU20190001251 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1250 1250 WDU20190001250 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1249 1249 WDU20190001249 Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjęte w Kigali dnia 15 października 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1248 1248 WDU20190001248 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1247 1247 WDU20190001247 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1246 1246 WDU20190001246 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1245 1245 WDU20190001245 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1244 1244 WDU20190001244 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 czerwca 2019 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1243 1243 WDU20190001243 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1242 1242 WDU20190001242 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2019 r. sygn. akt SK 27/18 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1241 1241 WDU20190001241 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1240 1240 WDU20190001240 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisana w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1239 1239 WDU20190001239 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1238 1238 WDU20190001238 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt K 16/17 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1237 1237 WDU20190001237 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1236 1236 WDU20190001236 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1235 1235 WDU20190001235 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1234 1234 WDU20190001234 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1233 1233 WDU20190001233 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1232 1232 WDU20190001232 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1231 1231 WDU20190001231 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1230 1230 WDU20190001230 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1229 1229 WDU20190001229 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Wiedniu dnia 18 lipca 1972 r., oraz Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związkowym Republiki Austrii, podpisanej w Wiedniu dnia 29 kwietnia 1999 r., zmieniającej Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisaną w Wiedniu dnia 18 lipca 1972 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1228 1228 WDU20190001228 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 28 czerwca 1971 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1227 1227 WDU20190001227 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 9 kwietnia 1974 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1226 1226 WDU20190001226 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1225 1225 WDU20190001225 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1224 1224 WDU20190001224 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie czasu pracy pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1223 1223 WDU20190001223 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych mianowanych w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1222 1222 WDU20190001222 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1221 1221 WDU20190001221 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1220 1220 WDU20190001220 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1219 1219 WDU20190001219 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1218 1218 WDU20190001218 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1217 1217 WDU20190001217 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1216 1216 WDU20190001216 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanych z przygotowaniem w 2019 r. kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy i udziałem w nich obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1215 1215 WDU20190001215 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1214 1214 WDU20190001214 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1213 1213 WDU20190001213 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1212 1212 WDU20190001212 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1211 1211 WDU20190001211 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1210 1210 WDU20190001210 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1209 1209 WDU20190001209 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1208 1208 WDU20190001208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1207 1207 WDU20190001207 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1206 1206 WDU20190001206 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1205 1205 WDU20190001205 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1204 1204 WDU20190001204 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1203 1203 WDU20190001203 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1202 1202 WDU20190001202 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1201 1201 WDU20190001201 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1200 1200 WDU20190001200 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1199 1199 WDU20190001199 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1198 1198 WDU20190001198 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1197 1197 WDU20190001197 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1196 1196 WDU20190001196 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1195 1195 WDU20190001195 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1194 1194 WDU20190001194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1193 1193 WDU20190001193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1192 1192 WDU20190001192 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1191 1191 WDU20190001191 Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1190 1190 WDU20190001190 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1189 1189 WDU20190001189 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1188 1188 WDU20190001188 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1187 1187 WDU20190001187 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1186 1186 WDU20190001186 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1185 1185 WDU20190001185 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1184 1184 WDU20190001184 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1183 1183 WDU20190001183 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1182 1182 WDU20190001182 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1181 1181 WDU20190001181 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1180 1180 WDU20190001180 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1179 1179 WDU20190001179 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1178 1178 WDU20190001178 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1177 1177 WDU20190001177 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1176 1176 WDU20190001176 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1175 1175 WDU20190001175 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1174 1174 WDU20190001174 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1173 1173 WDU20190001173 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1172 1172 WDU20190001172 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1171 1171 WDU20190001171 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1170 1170 WDU20190001170 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1169 1169 WDU20190001169 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1168 1168 WDU20190001168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1167 1167 WDU20190001167 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1166 1166 WDU20190001166 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1165 1165 WDU20190001165 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol dotycząca przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisana w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1164 1164 WDU20190001164 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1163 1163 WDU20190001163 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1162 1162 WDU20190001162 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1161 1161 WDU20190001161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1160 1160 WDU20190001160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1159 1159 WDU20190001159 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1158 1158 WDU20190001158 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1157 1157 WDU20190001157 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, a także na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr morskich, znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1156 1156 WDU20190001156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1155 1155 WDU20190001155 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1154 1154 WDU20190001154 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1153 1153 WDU20190001153 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1152 1152 WDU20190001152 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1151 1151 WDU20190001151 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2019 i 2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1150 1150 WDU20190001150 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1149 1149 WDU20190001149 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1148 1148 WDU20190001148 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1147 1147 WDU20190001147 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1146 1146 WDU20190001146 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1145 1145 WDU20190001145 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1144 1144 WDU20190001144 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1143 1143 WDU20190001143 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1142 1142 WDU20190001142 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1141 1141 WDU20190001141 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1140 1140 WDU20190001140 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1139 1139 WDU20190001139 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Dokumentów poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r., sporządzonych w Marrakeszu dnia 18 października 2002 r., w Antalyi dnia 24 listopada 2006 r. i w Guadalajarze dnia 22 października 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1138 1138 WDU20190001138 Dokumenty poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r., sporządzone w Marrakeszu dnia 18 października 2002 r., w Antalyi dnia 24 listopada 2006 r. i w Guadalajarze dnia 22 października 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1137 1137 WDU20190001137 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019" obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1136 1136 WDU20190001136 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1135 1135 WDU20190001135 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r. sygn. akt P 20/17 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1134 1134 WDU20190001134 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1133 1133 WDU20190001133 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1132 1132 WDU20190001132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1131 1131 WDU20190001131 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1130 1130 WDU20190001130 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1129 1129 WDU20190001129 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu operacji uznawanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1128 1128 WDU20190001128 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1127 1127 WDU20190001127 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1126 1126 WDU20190001126 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1125 1125 WDU20190001125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1124 1124 WDU20190001124 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1123 1123 WDU20190001123 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1122 1122 WDU20190001122 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1121 1121 WDU20190001121 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1120 1120 WDU20190001120 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1119 1119 WDU20190001119 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1118 1118 WDU20190001118 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1117 1117 WDU20190001117 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1116 1116 WDU20190001116 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1115 1115 WDU20190001115 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1114 1114 WDU20190001114 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt stały obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkom ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1113 1113 WDU20190001113 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1112 1112 WDU20190001112 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1111 1111 WDU20190001111 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1110 1110 WDU20190001110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1109 1109 WDU20190001109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1108 1108 WDU20190001108 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1107 1107 WDU20190001107 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1106 1106 WDU20190001106 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1105 1105 WDU20190001105 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1104 1104 WDU20190001104 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1103 1103 WDU20190001103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1102 1102 WDU20190001102 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1101 1101 WDU20190001101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1100 1100 WDU20190001100 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1099 1099 WDU20190001099 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1098 1098 WDU20190001098 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu pracy Rady Edukacji Finansowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1097 1097 WDU20190001097 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1096 1096 WDU20190001096 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1095 1095 WDU20190001095 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1094 1094 WDU20190001094 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1093 1093 WDU20190001093 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1092 1092 WDU20190001092 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1091 1091 WDU20190001091 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1090 1090 WDU20190001090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1089 1089 WDU20190001089 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1088 1088 WDU20190001088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1087 1087 WDU20190001087 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1086 1086 WDU20190001086 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1085 1085 WDU20190001085 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1084 1084 WDU20190001084 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1083 1083 WDU20190001083 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1082 1082 WDU20190001082 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakłady Kórnickie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1081 1081 WDU20190001081 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1080 1080 WDU20190001080 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1079 1079 WDU20190001079 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1078 1078 WDU20190001078 Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1077 1077 WDU20190001077 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1076 1076 WDU20190001076 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1075 1075 WDU20190001075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1074 1074 WDU20190001074 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy - Prawo bankowe obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1073 1073 WDU20190001073 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1072 1072 WDU20190001072 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1071 1071 WDU20190001071 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1070 1070 WDU20190001070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1069 1069 WDU20190001069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1068 1068 WDU20190001068 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1067 1067 WDU20190001067 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1066 1066 WDU20190001066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1065 1065 WDU20190001065 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1064 1064 WDU20190001064 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli dotyczących instrumentów finansowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1063 1063 WDU20190001063 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1062 1062 WDU20190001062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1061 1061 WDU20190001061 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1060 1060 WDU20190001060 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1059 1059 WDU20190001059 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1058 1058 WDU20190001058 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1057 1057 WDU20190001057 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1056 1056 WDU20190001056 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wosia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1055 1055 WDU20190001055 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1054 1054 WDU20190001054 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1053 1053 WDU20190001053 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1052 1052 WDU20190001052 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia, w tym częstotliwości dokonywania wpisów, oraz wzoru dziennika gospodarowania wodą obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1051 1051 WDU20190001051 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1050 1050 WDU20190001050 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1049 1049 WDU20190001049 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1048 1048 WDU20190001048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1047 1047 WDU20190001047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1046 1046 WDU20190001046 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1045 1045 WDU20190001045 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1044 1044 WDU20190001044 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1043 1043 WDU20190001043 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1042 1042 WDU20190001042 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1041 1041 WDU20190001041 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1040 1040 WDU20190001040 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1039 1039 WDU20190001039 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony, sporządzonej w Tokio dnia 17 lipca 2018 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1038 1038 WDU20190001038 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1037 1037 WDU20190001037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1036 1036 WDU20190001036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1035 1035 WDU20190001035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1034 1034 WDU20190001034 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sposobu i trybu przeliczania przekazanych kwot na podstawę wymiaru świadczenia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1033 1033 WDU20190001033 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1032 1032 WDU20190001032 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1031 1031 WDU20190001031 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1030 1030 WDU20190001030 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1029 1029 WDU20190001029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1028 1028 WDU20190001028 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1027 1027 WDU20190001027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1026 1026 WDU20190001026 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1025 1025 WDU20190001025 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru i niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1024 1024 WDU20190001024 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1023 1023 WDU20190001023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1022 1022 WDU20190001022 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1021 1021 WDU20190001021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1020 1020 WDU20190001020 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1019 1019 WDU20190001019 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 1018 1018 WDU20190001018 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1017 1017 WDU20190001017 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1016 1016 WDU20190001016 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1015 1015 WDU20190001015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1014 1014 WDU20190001014 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1013 1013 WDU20190001013 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1012 1012 WDU20190001012 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1011 1011 WDU20190001011 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1010 1010 WDU20190001010 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 1009 1009 WDU20190001009 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2019 r. sygn. akt SK 22/16 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1008 1008 WDU20190001008 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1007 1007 WDU20190001007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1006 1006 WDU20190001006 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Irlandią Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1005 1005 WDU20190001005 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 1004 1004 WDU20190001004 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1003 1003 WDU20190001003 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1002 1002 WDU20190001002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 1001 1001 WDU20190001001 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 1000 1000 WDU20190001000 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 999 999 WDU20190000999 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 998 998 WDU20190000998 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wynagrodzenia Rzecznika Finansowego z tytułu obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 997 997 WDU20190000997 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 996 996 WDU20190000996 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 995 995 WDU20190000995 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 994 994 WDU20190000994 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 993 993 WDU20190000993 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 992 992 WDU20190000992 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 991 991 WDU20190000991 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 990 990 WDU20190000990 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, który spośród posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 nie obejmie mandatu na początku kadencji bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 989 989 WDU20190000989 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2019 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 988 988 WDU20190000988 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 987 987 WDU20190000987 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 986 986 WDU20190000986 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 985 985 WDU20190000985 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 984 984 WDU20190000984 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 983 983 WDU20190000983 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 982 982 WDU20190000982 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 981 981 WDU20190000981 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 980 980 WDU20190000980 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2019 r. sygn. akt SK 31/17 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 979 979 WDU20190000979 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2019 r. sygn. akt SK 26/17 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 978 978 WDU20190000978 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 977 977 WDU20190000977 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 976 976 WDU20190000976 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 975 975 WDU20190000975 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 974 974 WDU20190000974 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 973 973 WDU20190000973 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 972 972 WDU20190000972 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin uchylony
Dz.U. 2019 poz. 971 971 WDU20190000971 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 970 970 WDU20190000970 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 969 969 WDU20190000969 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 968 968 WDU20190000968 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 967 967 WDU20190000967 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 966 966 WDU20190000966 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 965 965 WDU20190000965 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 964 964 WDU20190000964 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 963 963 WDU20190000963 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek z 2016 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., przyjętych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 9 czerwca 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 962 962 WDU20190000962 Poprawki z 2016 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 9 czerwca 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 961 961 WDU20190000961 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 960 960 WDU20190000960 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 959 959 WDU20190000959 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 958 958 WDU20190000958 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej centrum medycyny lotniczej oraz wzoru certyfikatu centrum medycyny lotniczej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 957 957 WDU20190000957 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 956 956 WDU20190000956 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 955 955 WDU20190000955 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyposażeniu morskim obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 954 954 WDU20190000954 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 953 953 WDU20190000953 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 952 952 WDU20190000952 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 951 951 WDU20190000951 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 950 950 WDU20190000950 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 949 949 WDU20190000949 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 948 948 WDU20190000948 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 947 947 WDU20190000947 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 946 946 WDU20190000946 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 945 945 WDU20190000945 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 944 944 WDU20190000944 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 943 943 WDU20190000943 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 942 942 WDU20190000942 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 941 941 WDU20190000941 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 940 940 WDU20190000940 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 939 939 WDU20190000939 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 938 938 WDU20190000938 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 937 937 WDU20190000937 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 936 936 WDU20190000936 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 935 935 WDU20190000935 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 934 934 WDU20190000934 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 933 933 WDU20190000933 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 932 932 WDU20190000932 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 931 931 WDU20190000931 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 930 930 WDU20190000930 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie norm wyżywienia przysługujących funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 929 929 WDU20190000929 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie otrzymywanego przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 928 928 WDU20190000928 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 927 927 WDU20190000927 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2017-2019 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 926 926 WDU20190000926 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 925 925 WDU20190000925 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 924 924 WDU20190000924 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 923 923 WDU20190000923 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 922 922 WDU20190000922 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 921 921 WDU20190000921 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 920 920 WDU20190000920 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 919 919 WDU20190000919 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 918 918 WDU20190000918 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 917 917 WDU20190000917 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 916 916 WDU20190000916 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 915 915 WDU20190000915 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 914 914 WDU20190000914 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 913 913 WDU20190000913 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 912 912 WDU20190000912 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 911 911 WDU20190000911 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 910 910 WDU20190000910 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Singapuru Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 909 909 WDU20190000909 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Malty Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 908 908 WDU20190000908 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzeczach znalezionych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 907 907 WDU20190000907 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 906 906 WDU20190000906 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 905 905 WDU20190000905 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 904 904 WDU20190000904 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie dokumentowania przez policjantów kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 903 903 WDU20190000903 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 902 902 WDU20190000902 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni służb państwowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 901 901 WDU20190000901 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 900 900 WDU20190000900 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 899 899 WDU20190000899 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 898 898 WDU20190000898 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 897 897 WDU20190000897 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2019 r. sygn. akt K 45/16 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 896 896 WDU20190000896 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 895 895 WDU20190000895 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 894 894 WDU20190000894 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 893 893 WDU20190000893 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 892 892 WDU20190000892 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym uchylony
Dz.U. 2019 poz. 891 891 WDU20190000891 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie liczby osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 890 890 WDU20190000890 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 889 889 WDU20190000889 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 888 888 WDU20190000888 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 887 887 WDU20190000887 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 886 886 WDU20190000886 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 885 885 WDU20190000885 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 884 884 WDU20190000884 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 883 883 WDU20190000883 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 882 882 WDU20190000882 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 881 881 WDU20190000881 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 880 880 WDU20190000880 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 879 879 WDU20190000879 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 878 878 WDU20190000878 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 877 877 WDU20190000877 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 876 876 WDU20190000876 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 875 875 WDU20190000875 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 874 874 WDU20190000874 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 873 873 WDU20190000873 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla funkcjonariuszy Służby Więziennej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 872 872 WDU20190000872 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 871 871 WDU20190000871 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 870 870 WDU20190000870 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 869 869 WDU20190000869 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 868 868 WDU20190000868 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 867 867 WDU20190000867 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 866 866 WDU20190000866 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 865 865 WDU20190000865 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 864 864 WDU20190000864 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 863 863 WDU20190000863 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 862 862 WDU20190000862 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 861 861 WDU20190000861 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r. sygn. akt SK 21/17 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 860 860 WDU20190000860 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 859 859 WDU20190000859 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania i wypłacania świadczenia pieniężnego, dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 858 858 WDU20190000858 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r. sygn. akt K 14/17 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 857 857 WDU20190000857 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 856 856 WDU20190000856 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 855 855 WDU20190000855 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 854 854 WDU20190000854 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 853 853 WDU20190000853 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 852 852 WDU20190000852 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 851 851 WDU20190000851 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 850 850 WDU20190000850 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 849 849 WDU20190000849 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 848 848 WDU20190000848 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 847 847 WDU20190000847 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 846 846 WDU20190000846 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej dla nauczycieli akademickich obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 845 845 WDU20190000845 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie asysty Policji, Służby Ochrony Państwa lub Straży Granicznej przy dokonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonywanych w obrębie budynków zajmowanych przez te służby obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 844 844 WDU20190000844 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Przedborza w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 843 843 WDU20190000843 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 842 842 WDU20190000842 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 841 841 WDU20190000841 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 840 840 WDU20190000840 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego uchylony
Dz.U. 2019 poz. 839 839 WDU20190000839 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 838 838 WDU20190000838 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 837 837 WDU20190000837 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 836 836 WDU20190000836 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 835 835 WDU20190000835 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 834 834 WDU20190000834 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 833 833 WDU20190000833 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 832 832 WDU20190000832 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 831 831 WDU20190000831 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 830 830 WDU20190000830 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 829 829 WDU20190000829 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 828 828 WDU20190000828 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Ochrony Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 827 827 WDU20190000827 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 826 826 WDU20190000826 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów uchylony
Dz.U. 2019 poz. 825 825 WDU20190000825 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 824 824 WDU20190000824 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 823 823 WDU20190000823 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 822 822 WDU20190000822 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności uchylony
Dz.U. 2019 poz. 821 821 WDU20190000821 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 820 820 WDU20190000820 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 819 819 WDU20190000819 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 818 818 WDU20190000818 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 817 817 WDU20190000817 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 816 816 WDU20190000816 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 815 815 WDU20190000815 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 814 814 WDU20190000814 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 813 813 WDU20190000813 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 812 812 WDU20190000812 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 811 811 WDU20190000811 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 810 810 WDU20190000810 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 809 809 WDU20190000809 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 808 808 WDU20190000808 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 807 807 WDU20190000807 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 806 806 WDU20190000806 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 805 805 WDU20190000805 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 804 804 WDU20190000804 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 803 803 WDU20190000803 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 802 802 WDU20190000802 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 801 801 WDU20190000801 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 800 800 WDU20190000800 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 799 799 WDU20190000799 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 798 798 WDU20190000798 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 797 797 WDU20190000797 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 796 796 WDU20190000796 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 795 795 WDU20190000795 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 794 794 WDU20190000794 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 18 czerwca 2018 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 793 793 WDU20190000793 Porozumienie z dnia 18 czerwca 2018 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 792 792 WDU20190000792 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 791 791 WDU20190000791 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 790 790 WDU20190000790 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 789 789 WDU20190000789 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 788 788 WDU20190000788 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 787 787 WDU20190000787 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 786 786 WDU20190000786 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 785 785 WDU20190000785 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 784 784 WDU20190000784 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 783 783 WDU20190000783 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 782 782 WDU20190000782 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 781 781 WDU20190000781 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 780 780 WDU20190000780 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 779 779 WDU20190000779 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 778 778 WDU20190000778 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 777 777 WDU20190000777 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec odbywający staż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 776 776 WDU20190000776 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 775 775 WDU20190000775 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 774 774 WDU20190000774 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 773 773 WDU20190000773 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę lub cudzoziemiec poszukujący pracy lub planujący rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej, który jest absolwentem polskiej uczelni lub zakończył prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 772 772 WDU20190000772 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 771 771 WDU20190000771 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe lub korzystający z mobilności długoterminowej naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 770 770 WDU20190000770 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 769 769 WDU20190000769 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 768 768 WDU20190000768 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 767 767 WDU20190000767 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 766 766 WDU20190000766 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 765 765 WDU20190000765 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 764 764 WDU20190000764 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 763 763 WDU20190000763 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 762 762 WDU20190000762 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 761 761 WDU20190000761 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 760 760 WDU20190000760 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 759 759 WDU20190000759 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 758 758 WDU20190000758 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 757 757 WDU20190000757 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 756 756 WDU20190000756 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 755 755 WDU20190000755 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 754 754 WDU20190000754 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 753 753 WDU20190000753 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 752 752 WDU20190000752 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 751 751 WDU20190000751 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 750 750 WDU20190000750 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 749 749 WDU20190000749 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości i trybu postępowania w sprawach ich wypłacania oraz dokonywania potrąceń z tych należności obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 748 748 WDU20190000748 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec wykonujący świadczenia jako wolontariusz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 747 747 WDU20190000747 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 746 746 WDU20190000746 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 745 745 WDU20190000745 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 744 744 WDU20190000744 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktury danych udostępnianych z tego rejestru obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 743 743 WDU20190000743 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 742 742 WDU20190000742 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 741 741 WDU20190000741 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 740 740 WDU20190000740 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o prokuraturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 739 739 WDU20190000739 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 738 738 WDU20190000738 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi, prekursorami kategorii 1, lub ich preparatami, oraz środkami zastępczymi obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 737 737 WDU20190000737 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 736 736 WDU20190000736 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 735 735 WDU20190000735 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 734 734 WDU20190000734 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu lub zorganizowana platforma obrotu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 733 733 WDU20190000733 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 732 732 WDU20190000732 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 731 731 WDU20190000731 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 730 730 WDU20190000730 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 729 729 WDU20190000729 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru rejestru unijnych świadectw zdolności żeglugowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 728 728 WDU20190000728 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 727 727 WDU20190000727 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 726 726 WDU20190000726 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 725 725 WDU20190000725 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 724 724 WDU20190000724 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 723 723 WDU20190000723 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 722 722 WDU20190000722 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru świadectwa sprzętu nawigacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 721 721 WDU20190000721 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 720 720 WDU20190000720 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 719 719 WDU20190000719 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 718 718 WDU20190000718 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 717 717 WDU20190000717 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 716 716 WDU20190000716 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu jednostkowym wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 715 715 WDU20190000715 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 714 714 WDU20190000714 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 713 713 WDU20190000713 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 712 712 WDU20190000712 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 711 711 WDU20190000711 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 710 710 WDU20190000710 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 709 709 WDU20190000709 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 708 708 WDU20190000708 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 707 707 WDU20190000707 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 706 706 WDU20190000706 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 705 705 WDU20190000705 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 704 704 WDU20190000704 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 703 703 WDU20190000703 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 702 702 WDU20190000702 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 701 701 WDU20190000701 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 700 700 WDU20190000700 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 699 699 WDU20190000699 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 698 698 WDU20190000698 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 697 697 WDU20190000697 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 696 696 WDU20190000696 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 695 695 WDU20190000695 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 694 694 WDU20190000694 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 693 693 WDU20190000693 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 692 692 WDU20190000692 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 691 691 WDU20190000691 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 690 690 WDU20190000690 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 689 689 WDU20190000689 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 688 688 WDU20190000688 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 687 687 WDU20190000687 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 686 686 WDU20190000686 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 685 685 WDU20190000685 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 684 684 WDU20190000684 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 683 683 WDU20190000683 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 682 682 WDU20190000682 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 681 681 WDU20190000681 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 680 680 WDU20190000680 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzoru wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 679 679 WDU20190000679 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 678 678 WDU20190000678 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 677 677 WDU20190000677 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 676 676 WDU20190000676 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 675 675 WDU20190000675 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 674 674 WDU20190000674 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2019 r. sygn. akt SK 13/16 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 673 673 WDU20190000673 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 672 672 WDU20190000672 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 671 671 WDU20190000671 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rudna w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 670 670 WDU20190000670 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 669 669 WDU20190000669 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 668 668 WDU20190000668 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 667 667 WDU20190000667 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 666 666 WDU20190000666 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 665 665 WDU20190000665 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 664 664 WDU20190000664 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 663 663 WDU20190000663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu wydającego identyfikatory obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 662 662 WDU20190000662 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 661 661 WDU20190000661 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wpisywania infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej oraz sposobu jej przeglądu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 660 660 WDU20190000660 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 659 659 WDU20190000659 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 658 658 WDU20190000658 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 657 657 WDU20190000657 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia postaci niepowtarzalnego identyfikatora w formie nośnika fizycznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 656 656 WDU20190000656 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 655 655 WDU20190000655 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 654 654 WDU20190000654 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 653 653 WDU20190000653 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 652 652 WDU20190000652 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 651 651 WDU20190000651 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 650 650 WDU20190000650 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 649 649 WDU20190000649 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 648 648 WDU20190000648 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 647 647 WDU20190000647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 646 646 WDU20190000646 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie gospodarki finansowej Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 645 645 WDU20190000645 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 644 644 WDU20190000644 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 643 643 WDU20190000643 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 642 642 WDU20190000642 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 641 641 WDU20190000641 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 640 640 WDU20190000640 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 639 639 WDU20190000639 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 638 638 WDU20190000638 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 637 637 WDU20190000637 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw wewnętrznych przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 636 636 WDU20190000636 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 635 635 WDU20190000635 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 634 634 WDU20190000634 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 633 633 WDU20190000633 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 632 632 WDU20190000632 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 631 631 WDU20190000631 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o zgromadzeniach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 630 630 WDU20190000630 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 629 629 WDU20190000629 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 628 628 WDU20190000628 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 627 627 WDU20190000627 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 626 626 WDU20190000626 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 625 625 WDU20190000625 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 624 624 WDU20190000624 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 2019 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 623 623 WDU20190000623 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 622 622 WDU20190000622 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 621 621 WDU20190000621 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 620 620 WDU20190000620 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 619 619 WDU20190000619 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 618 618 WDU20190000618 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 617 617 WDU20190000617 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 616 616 WDU20190000616 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 615 615 WDU20190000615 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 614 614 WDU20190000614 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 613 613 WDU20190000613 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 612 612 WDU20190000612 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 611 611 WDU20190000611 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 610 610 WDU20190000610 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 609 609 WDU20190000609 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt K 12/18 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 608 608 WDU20190000608 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 607 607 WDU20190000607 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 606 606 WDU20190000606 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 605 605 WDU20190000605 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 604 604 WDU20190000604 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 603 603 WDU20190000603 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 602 602 WDU20190000602 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 601 601 WDU20190000601 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 600 600 WDU20190000600 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 599 599 WDU20190000599 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 598 598 WDU20190000598 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 597 597 WDU20190000597 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 marca 2019 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 596 596 WDU20190000596 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 595 595 WDU20190000595 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 594 594 WDU20190000594 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 593 593 WDU20190000593 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 592 592 WDU20190000592 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 591 591 WDU20190000591 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 590 590 WDU20190000590 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 589 589 WDU20190000589 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 588 588 WDU20190000588 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia oraz warunków i trybu zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu oraz członkom Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 587 587 WDU20190000587 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 586 586 WDU20190000586 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 585 585 WDU20190000585 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 584 584 WDU20190000584 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2019 poz. 583 583 WDU20190000583 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 582 582 WDU20190000582 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 581 581 WDU20190000581 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 580 580 WDU20190000580 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 579 579 WDU20190000579 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 578 578 WDU20190000578 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 577 577 WDU20190000577 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 576 576 WDU20190000576 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 575 575 WDU20190000575 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 574 574 WDU20190000574 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 573 573 WDU20190000573 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego uchylony
Dz.U. 2019 poz. 572 572 WDU20190000572 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 571 571 WDU20190000571 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 570 570 WDU20190000570 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 569 569 WDU20190000569 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 568 568 WDU20190000568 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 567 567 WDU20190000567 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 566 566 WDU20190000566 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 565 565 WDU20190000565 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 564 564 WDU20190000564 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 563 563 WDU20190000563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 562 562 WDU20190000562 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 561 561 WDU20190000561 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 560 560 WDU20190000560 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 559 559 WDU20190000559 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 558 558 WDU20190000558 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 557 557 WDU20190000557 Umowa ustanawiająca Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzona w Genewie dnia 10 maja 1973 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 556 556 WDU20190000556 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 555 555 WDU20190000555 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 554 554 WDU20190000554 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 553 553 WDU20190000553 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 552 552 WDU20190000552 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 551 551 WDU20190000551 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 550 550 WDU20190000550 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo uchylony
Dz.U. 2019 poz. 549 549 WDU20190000549 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 548 548 WDU20190000548 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 547 547 WDU20190000547 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 546 546 WDU20190000546 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 545 545 WDU20190000545 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 544 544 WDU20190000544 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 543 543 WDU20190000543 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 542 542 WDU20190000542 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 541 541 WDU20190000541 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 540 540 WDU20190000540 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 539 539 WDU20190000539 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. sygn. akt P 20/16 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 538 538 WDU20190000538 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 537 537 WDU20190000537 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 536 536 WDU20190000536 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 535 535 WDU20190000535 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 534 534 WDU20190000534 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 533 533 WDU20190000533 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 532 532 WDU20190000532 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 531 531 WDU20190000531 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 530 530 WDU20190000530 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 529 529 WDU20190000529 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 528 528 WDU20190000528 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 527 527 WDU20190000527 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 526 526 WDU20190000526 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 525 525 WDU20190000525 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. sygn. akt K 18/17 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 524 524 WDU20190000524 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 523 523 WDU20190000523 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 522 522 WDU20190000522 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 521 521 WDU20190000521 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 520 520 WDU20190000520 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 519 519 WDU20190000519 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum uchylony
Dz.U. 2019 poz. 518 518 WDU20190000518 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 517 517 WDU20190000517 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 516 516 WDU20190000516 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2019 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 515 515 WDU20190000515 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchylony
Dz.U. 2019 poz. 514 514 WDU20190000514 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 513 513 WDU20190000513 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 512 512 WDU20190000512 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 511 511 WDU20190000511 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 510 510 WDU20190000510 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 509 509 WDU20190000509 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 508 508 WDU20190000508 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 507 507 WDU20190000507 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Policji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 506 506 WDU20190000506 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 505 505 WDU20190000505 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 504 504 WDU20190000504 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 503 503 WDU20190000503 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 502 502 WDU20190000502 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 501 501 WDU20190000501 Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 500 500 WDU20190000500 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 499 499 WDU20190000499 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 498 498 WDU20190000498 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 497 497 WDU20190000497 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 496 496 WDU20190000496 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 495 495 WDU20190000495 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 494 494 WDU20190000494 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu uchylony
Dz.U. 2019 poz. 493 493 WDU20190000493 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 492 492 WDU20190000492 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 491 491 WDU20190000491 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 490 490 WDU20190000490 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 489 489 WDU20190000489 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 488 488 WDU20190000488 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 487 487 WDU20190000487 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 486 486 WDU20190000486 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 485 485 WDU20190000485 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 484 484 WDU20190000484 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie formularza wniosku o wypłatę pomocy finansowej na zalesianie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 483 483 WDU20190000483 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 482 482 WDU20190000482 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 481 481 WDU20190000481 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie należności przysługujących policjantowi oddelegowanemu do instytucji zagranicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 480 480 WDU20190000480 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 479 479 WDU20190000479 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 478 478 WDU20190000478 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 477 477 WDU20190000477 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 476 476 WDU20190000476 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 475 475 WDU20190000475 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 474 474 WDU20190000474 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 473 473 WDU20190000473 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 472 472 WDU20190000472 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 471 471 WDU20190000471 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 470 470 WDU20190000470 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 469 469 WDU20190000469 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie przez organy uprawnione obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 468 468 WDU20190000468 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 467 467 WDU20190000467 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 466 466 WDU20190000466 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 465 465 WDU20190000465 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uchylony
Dz.U. 2019 poz. 464 464 WDU20190000464 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 463 463 WDU20190000463 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 462 462 WDU20190000462 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 461 461 WDU20190000461 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 460 460 WDU20190000460 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 459 459 WDU20190000459 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR uchylony
Dz.U. 2019 poz. 458 458 WDU20190000458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach, w innych miejscach publicznych oraz w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 457 457 WDU20190000457 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 456 456 WDU20190000456 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 455 455 WDU20190000455 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 454 454 WDU20190000454 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 453 453 WDU20190000453 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wzoru certyfikatu technika warsztatu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 452 452 WDU20190000452 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 451 451 WDU20190000451 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 450 450 WDU20190000450 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 449 449 WDU20190000449 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 448 448 WDU20190000448 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie badań technicznych pojazdów służb obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 447 447 WDU20190000447 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 446 446 WDU20190000446 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 445 445 WDU20190000445 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 444 444 WDU20190000444 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 443 443 WDU20190000443 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 442 442 WDU20190000442 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 441 441 WDU20190000441 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 440 440 WDU20190000440 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 439 439 WDU20190000439 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 438 438 WDU20190000438 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 437 437 WDU20190000437 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 436 436 WDU20190000436 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 435 435 WDU20190000435 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zaświadczenia związanych z wykazem zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 434 434 WDU20190000434 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty uchylony
Dz.U. 2019 poz. 433 433 WDU20190000433 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 432 432 WDU20190000432 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 431 431 WDU20190000431 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 430 430 WDU20190000430 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 429 429 WDU20190000429 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 428 428 WDU20190000428 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 427 427 WDU20190000427 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 426 426 WDU20190000426 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 425 425 WDU20190000425 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" uchylony
Dz.U. 2019 poz. 424 424 WDU20190000424 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 423 423 WDU20190000423 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 422 422 WDU20190000422 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 421 421 WDU20190000421 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 420 420 WDU20190000420 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 419 419 WDU20190000419 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 418 418 WDU20190000418 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 417 417 WDU20190000417 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ośrodka uprawnionego do dostępu do informacji o produkcie kosmetycznym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 416 416 WDU20190000416 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 415 415 WDU20190000415 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 414 414 WDU20190000414 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 413 413 WDU20190000413 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 412 412 WDU20190000412 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 411 411 WDU20190000411 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 410 410 WDU20190000410 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 409 409 WDU20190000409 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 408 408 WDU20190000408 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 407 407 WDU20190000407 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 406 406 WDU20190000406 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 405 405 WDU20190000405 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 404 404 WDU20190000404 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 403 403 WDU20190000403 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 402 402 WDU20190000402 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 401 401 WDU20190000401 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 400 400 WDU20190000400 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 399 399 WDU20190000399 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 398 398 WDU20190000398 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 397 397 WDU20190000397 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 396 396 WDU20190000396 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 395 395 WDU20190000395 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 394 394 WDU20190000394 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 393 393 WDU20190000393 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 392 392 WDU20190000392 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 391 391 WDU20190000391 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 390 390 WDU20190000390 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 389 389 WDU20190000389 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 388 388 WDU20190000388 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 387 387 WDU20190000387 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 386 386 WDU20190000386 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 385 385 WDU20190000385 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 384 384 WDU20190000384 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 383 383 WDU20190000383 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 382 382 WDU20190000382 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 381 381 WDU20190000381 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 380 380 WDU20190000380 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 379 379 WDU20190000379 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 378 378 WDU20190000378 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie zmiany Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r., sporządzonym w Lublinie dnia 5 października 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 377 377 WDU20190000377 Porozumienie między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie zmiany Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r., sporządzone w Lublinie dnia 5 października 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 376 376 WDU20190000376 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 375 375 WDU20190000375 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 374 374 WDU20190000374 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 373 373 WDU20190000373 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 372 372 WDU20190000372 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 371 371 WDU20190000371 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 370 370 WDU20190000370 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 369 369 WDU20190000369 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 368 368 WDU20190000368 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie sposobu i form współdziałania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 367 367 WDU20190000367 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 366 366 WDU20190000366 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 365 365 WDU20190000365 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 364 364 WDU20190000364 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 363 363 WDU20190000363 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 362 362 WDU20190000362 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierząt, miejsc przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 361 361 WDU20190000361 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 360 360 WDU20190000360 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 359 359 WDU20190000359 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 358 358 WDU20190000358 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wzoru protokołu z kontroli osobistej oraz wzoru protokołu przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 357 357 WDU20190000357 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 356 356 WDU20190000356 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na lata 2019-2021 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 355 355 WDU20190000355 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 354 354 WDU20190000354 Zmienione Załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 353 353 WDU20190000353 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 352 352 WDU20190000352 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2019-2021 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 351 351 WDU20190000351 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 350 350 WDU20190000350 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ośrodka administrującego Systemem Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 349 349 WDU20190000349 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 348 348 WDU20190000348 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 347 347 WDU20190000347 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 346 346 WDU20190000346 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na lata 2019 i 2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 345 345 WDU20190000345 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 344 344 WDU20190000344 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2019 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 343 343 WDU20190000343 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 342 342 WDU20190000342 Trzeci Protokół do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzony w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 341 341 WDU20190000341 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 340 340 WDU20190000340 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 339 339 WDU20190000339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 338 338 WDU20190000338 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 337 337 WDU20190000337 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 336 336 WDU20190000336 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 335 335 WDU20190000335 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 334 334 WDU20190000334 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 333 333 WDU20190000333 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 332 332 WDU20190000332 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 331 331 WDU20190000331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 330 330 WDU20190000330 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 329 329 WDU20190000329 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 328 328 WDU20190000328 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 327 327 WDU20190000327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 326 326 WDU20190000326 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 325 325 WDU20190000325 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 324 324 WDU20190000324 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 323 323 WDU20190000323 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 322 322 WDU20190000322 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 321 321 WDU20190000321 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 320 320 WDU20190000320 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego uchylony
Dz.U. 2019 poz. 319 319 WDU20190000319 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 318 318 WDU20190000318 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 317 317 WDU20190000317 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 316 316 WDU20190000316 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 315 315 WDU20190000315 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 21 grudnia 2018 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki zmieniającym Porozumienie z dnia 15 lipca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uzgodnionych obiektach i terenach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 314 314 WDU20190000314 Porozumienie z dnia 21 grudnia 2018 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki zmieniające Porozumienie z dnia 15 lipca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uzgodnionych obiektach i terenach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 313 313 WDU20190000313 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego oraz wniosku o zmianę tej zgody obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 312 312 WDU20190000312 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 311 311 WDU20190000311 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 310 310 WDU20190000310 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 309 309 WDU20190000309 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 308 308 WDU20190000308 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 307 307 WDU20190000307 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 306 306 WDU20190000306 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 305 305 WDU20190000305 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 304 304 WDU20190000304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 303 303 WDU20190000303 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 302 302 WDU20190000302 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 301 301 WDU20190000301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów uchylony
Dz.U. 2019 poz. 300 300 WDU20190000300 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 299 299 WDU20190000299 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 298 298 WDU20190000298 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 297 297 WDU20190000297 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 296 296 WDU20190000296 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 295 295 WDU20190000295 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 294 294 WDU20190000294 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 293 293 WDU20190000293 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 292 292 WDU20190000292 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 291 291 WDU20190000291 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 290 290 WDU20190000290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 289 289 WDU20190000289 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 288 288 WDU20190000288 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 287 287 WDU20190000287 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 286 286 WDU20190000286 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o zrównoważonym transporcie do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonym w Mikulovie dnia 26 września 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 285 285 WDU20190000285 Protokół o zrównoważonym transporcie do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzony w Mikulovie dnia 26 września 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 284 284 WDU20190000284 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 283 283 WDU20190000283 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 282 282 WDU20190000282 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 281 281 WDU20190000281 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 280 280 WDU20190000280 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 279 279 WDU20190000279 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 278 278 WDU20190000278 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 277 277 WDU20190000277 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 276 276 WDU20190000276 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 275 275 WDU20190000275 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 274 274 WDU20190000274 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 273 273 WDU20190000273 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 272 272 WDU20190000272 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 271 271 WDU20190000271 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 270 270 WDU20190000270 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 269 269 WDU20190000269 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 268 268 WDU20190000268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 267 267 WDU20190000267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 266 266 WDU20190000266 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 265 265 WDU20190000265 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 19 marca 2018 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 264 264 WDU20190000264 Porozumienie z dnia 19 marca 2018 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 263 263 WDU20190000263 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 262 262 WDU20190000262 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 261 261 WDU20190000261 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 260 260 WDU20190000260 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 259 259 WDU20190000259 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 258 258 WDU20190000258 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 257 257 WDU20190000257 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 256 256 WDU20190000256 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 255 255 WDU20190000255 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 254 254 WDU20190000254 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., w celu uwzględnienia przystąpienia do Porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Estońskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, przyjętych w Brukseli dnia 17 lutego 2018 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 253 253 WDU20190000253 Zmiany do Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., w celu uwzględnienia przystąpienia do Porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Estońskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, przyjęte w Brukseli dnia 17 lutego 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 252 252 WDU20190000252 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 251 251 WDU20190000251 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Australijskim Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Canberze dnia 7 maja 1991 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 250 250 WDU20190000250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 249 249 WDU20190000249 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 248 248 WDU20190000248 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie należności za podróże służbowe i należności przysługujących z tytułu delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości albo związanych z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, a także świadczeń związanych z wykonywaniem tych zadań obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 247 247 WDU20190000247 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 246 246 WDU20190000246 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 245 245 WDU20190000245 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 244 244 WDU20190000244 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 243 243 WDU20190000243 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 242 242 WDU20190000242 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 241 241 WDU20190000241 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 240 240 WDU20190000240 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 239 239 WDU20190000239 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 238 238 WDU20190000238 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 237 237 WDU20190000237 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 236 236 WDU20190000236 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 235 235 WDU20190000235 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 234 234 WDU20190000234 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 233 233 WDU20190000233 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 232 232 WDU20190000232 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 231 231 WDU20190000231 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie świadczenia przez banki usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 230 230 WDU20190000230 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 229 229 WDU20190000229 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 228 228 WDU20190000228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 227 227 WDU20190000227 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 226 226 WDU20190000226 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 225 225 WDU20190000225 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 224 224 WDU20190000224 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 223 223 WDU20190000223 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 222 222 WDU20190000222 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 221 221 WDU20190000221 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 220 220 WDU20190000220 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi zapomogi na pobyt w Domu Weterana oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 219 219 WDU20190000219 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 218 218 WDU20190000218 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 217 217 WDU20190000217 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 216 216 WDU20190000216 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 215 215 WDU20190000215 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 214 214 WDU20190000214 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 213 213 WDU20190000213 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 212 212 WDU20190000212 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 211 211 WDU20190000211 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 210 210 WDU20190000210 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 209 209 WDU20190000209 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 208 208 WDU20190000208 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 207 207 WDU20190000207 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 206 206 WDU20190000206 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 205 205 WDU20190000205 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 204 204 WDU20190000204 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 203 203 WDU20190000203 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 202 202 WDU20190000202 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 201 201 WDU20190000201 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 200 200 WDU20190000200 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 199 199 WDU20190000199 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 198 198 WDU20190000198 Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 197 197 WDU20190000197 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 196 196 WDU20190000196 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 195 195 WDU20190000195 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 194 194 WDU20190000194 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów posiadających istotne znaczenie dla polityki transportowej realizowanej przez państwo obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 193 193 WDU20190000193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 192 192 WDU20190000192 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 16 października 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 191 191 WDU20190000191 Porozumienie z dnia 16 października 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 190 190 WDU20190000190 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 189 189 WDU20190000189 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 188 188 WDU20190000188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa uchylony
Dz.U. 2019 poz. 187 187 WDU20190000187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 186 186 WDU20190000186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
Dz.U. 2019 poz. 185 185 WDU20190000185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 184 184 WDU20190000184 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 183 183 WDU20190000183 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 182 182 WDU20190000182 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 181 181 WDU20190000181 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 180 180 WDU20190000180 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez Policję uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 179 179 WDU20190000179 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 178 178 WDU20190000178 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 177 177 WDU20190000177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 176 176 WDU20190000176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 175 175 WDU20190000175 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 174 174 WDU20190000174 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 173 173 WDU20190000173 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 172 172 WDU20190000172 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 171 171 WDU20190000171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 170 170 WDU20190000170 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 169 169 WDU20190000169 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 168 168 WDU20190000168 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 167 167 WDU20190000167 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 166 166 WDU20190000166 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 165 165 WDU20190000165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 164 164 WDU20190000164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych oraz liczby jej posiedzeń w roku kalendarzowym akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 163 163 WDU20190000163 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 162 162 WDU20190000162 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 161 161 WDU20190000161 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 160 160 WDU20190000160 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 159 159 WDU20190000159 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Twierdza Przemyśl" akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 158 158 WDU20190000158 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 157 157 WDU20190000157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 156 156 WDU20190000156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 155 155 WDU20190000155 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 154 154 WDU20190000154 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 153 153 WDU20190000153 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 152 152 WDU20190000152 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 151 151 WDU20190000151 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 150 150 WDU20190000150 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 149 149 WDU20190000149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 148 148 WDU20190000148 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 147 147 WDU20190000147 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 146 146 WDU20190000146 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 145 145 WDU20190000145 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Japonią Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Tokio dnia 20 lutego 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 144 144 WDU20190000144 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 143 143 WDU20190000143 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 142 142 WDU20190000142 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 141 141 WDU20190000141 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 140 140 WDU20190000140 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 139 139 WDU20190000139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 138 138 WDU20190000138 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 137 137 WDU20190000137 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 136 136 WDU20190000136 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 135 135 WDU20190000135 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 134 134 WDU20190000134 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 133 133 WDU20190000133 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 132 132 WDU20190000132 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 131 131 WDU20190000131 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2019 r. sygn. akt K 1/18 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 130 130 WDU20190000130 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 129 129 WDU20190000129 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 128 128 WDU20190000128 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2019 r. sygn. akt P 19/17 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 127 127 WDU20190000127 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nagród za niesienie pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będących ofiarami totalitaryzmów lub pielęgnowanie pamięci o nich obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 126 126 WDU20190000126 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 125 125 WDU20190000125 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 124 124 WDU20190000124 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gdańska w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 123 123 WDU20190000123 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 122 122 WDU20190000122 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 121 121 WDU20190000121 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 120 120 WDU20190000120 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 119 119 WDU20190000119 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 118 118 WDU20190000118 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 117 117 WDU20190000117 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 116 116 WDU20190000116 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uchylony
Dz.U. 2019 poz. 115 115 WDU20190000115 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 114 114 WDU20190000114 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 113 113 WDU20190000113 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 112 112 WDU20190000112 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 111 111 WDU20190000111 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 110 110 WDU20190000110 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 109 109 WDU20190000109 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 108 108 WDU20190000108 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 107 107 WDU20190000107 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 106 106 WDU20190000106 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 105 105 WDU20190000105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 104 104 WDU20190000104 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjętych w Londynie dnia 25 listopada 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 103 103 WDU20190000103 Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjęte w Londynie dnia 25 listopada 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 102 102 WDU20190000102 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 101 101 WDU20190000101 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 100 100 WDU20190000100 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 99 99 WDU20190000099 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 98 98 WDU20190000098 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 97 97 WDU20190000097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 96 96 WDU20190000096 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 95 95 WDU20190000095 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych uchylony
Dz.U. 2019 poz. 94 94 WDU20190000094 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 93 93 WDU20190000093 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przyznawania dodatkowej zdolności połowowej obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 92 92 WDU20190000092 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 91 91 WDU20190000091 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 90 90 WDU20190000090 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń uchylony
Dz.U. 2019 poz. 89 89 WDU20190000089 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 88 88 WDU20190000088 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 87 87 WDU20190000087 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 86 86 WDU20190000086 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Białystok - zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha" akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 85 85 WDU20190000085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 84 84 WDU20190000084 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 83 83 WDU20190000083 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 82 82 WDU20190000082 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2019 poz. 81 81 WDU20190000081 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 80 80 WDU20190000080 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 79 79 WDU20190000079 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju" akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 78 78 WDU20190000078 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyróżnień w Służbie Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 77 77 WDU20190000077 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 76 76 WDU20190000076 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2019 r. sygn. akt SK 6/16 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 75 75 WDU20190000075 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Bóbrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej" akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 74 74 WDU20190000074 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 73 73 WDU20190000073 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową" akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 72 72 WDU20190000072 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 71 71 WDU20190000071 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Brzeg - Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi - nekropolią Piastów" akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 70 70 WDU20190000070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 69 69 WDU20190000069 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 68 68 WDU20190000068 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 67 67 WDU20190000067 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 66 66 WDU20190000066 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 28 grudnia 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 65 65 WDU20190000065 Porozumienie z dnia 28 grudnia 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 64 64 WDU20190000064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 63 63 WDU20190000063 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 62 62 WDU20190000062 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 61 61 WDU20190000061 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 60 60 WDU20190000060 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 59 59 WDU20190000059 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 58 58 WDU20190000058 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 57 57 WDU20190000057 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków uchylony
Dz.U. 2019 poz. 56 56 WDU20190000056 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 55 55 WDU20190000055 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 54 54 WDU20190000054 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 53 53 WDU20190000053 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 52 52 WDU20190000052 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 51 51 WDU20190000051 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 50 50 WDU20190000050 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 49 49 WDU20190000049 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 48 48 WDU20190000048 Protokół Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisany w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 47 47 WDU20190000047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 46 46 WDU20190000046 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 45 45 WDU20190000045 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 44 44 WDU20190000044 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 43 43 WDU20190000043 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 42 42 WDU20190000042 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 41 41 WDU20190000041 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 40 40 WDU20190000040 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2019 poz. 39 39 WDU20190000039 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 38 38 WDU20190000038 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Baptystycznej Akcji Charytatywnej akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 37 37 WDU20190000037 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 36 36 WDU20190000036 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 35 35 WDU20190000035 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 34 34 WDU20190000034 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 33 33 WDU20190000033 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 32 32 WDU20190000032 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 31 31 WDU20190000031 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 30 30 WDU20190000030 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego uchylony
Dz.U. 2019 poz. 29 29 WDU20190000029 Ustawa z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 28 28 WDU20190000028 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 27 27 WDU20190000027 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie nadawania numerów porządkowych kancelariom komorniczym obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 26 26 WDU20190000026 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 25 25 WDU20190000025 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 24 24 WDU20190000024 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 23 23 WDU20190000023 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla wspierania badań naukowych oraz działań edukacyjnych i kulturalnych w zakresie działalności Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 22 22 WDU20190000022 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 21 21 WDU20190000021 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 20 20 WDU20190000020 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 19 19 WDU20190000019 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 18 18 WDU20190000018 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 17 17 WDU20190000017 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2019 poz. 16 16 WDU20190000016 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli mas pojazdów lub zespołów pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 15 15 WDU20190000015 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 14 14 WDU20190000014 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2019 poz. 13 13 WDU20190000013 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 12 12 WDU20190000012 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 11 11 WDU20190000011 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 10 10 WDU20190000010 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2018 r. sygn. akt SK 27/14 obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 9 9 WDU20190000009 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 8 8 WDU20190000008 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2019 poz. 7 7 WDU20190000007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 6 6 WDU20190000006 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 5 5 WDU20190000005 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego uznany za uchylony
Dz.U. 2019 poz. 4 4 WDU20190000004 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2019 poz. 3 3 WDU20190000003 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 2 2 WDU20190000002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia obowiązujący
Dz.U. 2019 poz. 1 1 WDU20190000001 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zamknięć urzędowych obowiązujący