Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2020 poz. 2463 2463 WDU20200002463 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2462 2462 WDU20200002462 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2461 2461 WDU20200002461 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2021 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2460 2460 WDU20200002460 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2459 2459 WDU20200002459 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2458 2458 WDU20200002458 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2457 2457 WDU20200002457 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zaświadczenia potwierdzającego złożenie niektórych wniosków przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2456 2456 WDU20200002456 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2455 2455 WDU20200002455 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2454 2454 WDU20200002454 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że obywatel Unii Europejskiej lub członek rodziny niebędący obywatelem Unii Europejskiej jest ofiarą handlu ludźmi obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2453 2453 WDU20200002453 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2452 2452 WDU20200002452 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2451 2451 WDU20200002451 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny niebędącego obywatelem Unii Europejskiej w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2450 2450 WDU20200002450 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2449 2449 WDU20200002449 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2448 2448 WDU20200002448 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym wszczętym wobec funkcjonariusza Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2447 2447 WDU20200002447 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2446 2446 WDU20200002446 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2445 2445 WDU20200002445 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2444 2444 WDU20200002444 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2443 2443 WDU20200002443 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2442 2442 WDU20200002442 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2441 2441 WDU20200002441 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2440 2440 WDU20200002440 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2439 2439 WDU20200002439 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2438 2438 WDU20200002438 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 2437 2437 WDU20200002437 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2436 2436 WDU20200002436 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2435 2435 WDU20200002435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2434 2434 WDU20200002434 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2433 2433 WDU20200002433 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2432 2432 WDU20200002432 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2431 2431 WDU20200002431 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2430 2430 WDU20200002430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2429 2429 WDU20200002429 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2428 2428 WDU20200002428 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2427 2427 WDU20200002427 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 2426 2426 WDU20200002426 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2425 2425 WDU20200002425 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2424 2424 WDU20200002424 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 2423 2423 WDU20200002423 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2422 2422 WDU20200002422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2421 2421 WDU20200002421 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2420 2420 WDU20200002420 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2419 2419 WDU20200002419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2418 2418 WDU20200002418 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2417 2417 WDU20200002417 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2416 2416 WDU20200002416 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2415 2415 WDU20200002415 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2414 2414 WDU20200002414 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2413 2413 WDU20200002413 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2412 2412 WDU20200002412 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2411 2411 WDU20200002411 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2410 2410 WDU20200002410 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2409 2409 WDU20200002409 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2408 2408 WDU20200002408 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2407 2407 WDU20200002407 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2406 2406 WDU20200002406 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2405 2405 WDU20200002405 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2404 2404 WDU20200002404 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej inspekcji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2403 2403 WDU20200002403 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2402 2402 WDU20200002402 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2401 2401 WDU20200002401 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2400 2400 WDU20200002400 Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2399 2399 WDU20200002399 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2398 2398 WDU20200002398 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2397 2397 WDU20200002397 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2396 2396 WDU20200002396 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 2395 2395 WDU20200002395 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiąganych przez wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla sił zbrojnych USA akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2394 2394 WDU20200002394 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2393 2393 WDU20200002393 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2392 2392 WDU20200002392 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Kosmicznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2391 2391 WDU20200002391 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2390 2390 WDU20200002390 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 2389 2389 WDU20200002389 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2388 2388 WDU20200002388 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2387 2387 WDU20200002387 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2386 2386 WDU20200002386 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet" obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2385 2385 WDU20200002385 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2384 2384 WDU20200002384 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2383 2383 WDU20200002383 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2382 2382 WDU20200002382 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2381 2381 WDU20200002381 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2380 2380 WDU20200002380 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2379 2379 WDU20200002379 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2378 2378 WDU20200002378 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2377 2377 WDU20200002377 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2376 2376 WDU20200002376 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2375 2375 WDU20200002375 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2374 2374 WDU20200002374 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2373 2373 WDU20200002373 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2372 2372 WDU20200002372 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2371 2371 WDU20200002371 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2370 2370 WDU20200002370 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2369 2369 WDU20200002369 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2368 2368 WDU20200002368 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2367 2367 WDU20200002367 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia innego organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących informacji o schematach podatkowych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2366 2366 WDU20200002366 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 2365 2365 WDU20200002365 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2364 2364 WDU20200002364 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2363 2363 WDU20200002363 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2362 2362 WDU20200002362 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2361 2361 WDU20200002361 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2360 2360 WDU20200002360 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2359 2359 WDU20200002359 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2358 2358 WDU20200002358 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2357 2357 WDU20200002357 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2356 2356 WDU20200002356 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2355 2355 WDU20200002355 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2354 2354 WDU20200002354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2353 2353 WDU20200002353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2352 2352 WDU20200002352 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinny spełniać aplikacje mobilne służące do przesyłania danych zawartych w informacji o wystawionym skierowaniu oraz sposobu wymiany informacji w postaci elektronicznej między Internetowym Kontem Pacjenta i aplikacjami mobilnymi obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2351 2351 WDU20200002351 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2350 2350 WDU20200002350 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2349 2349 WDU20200002349 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2348 2348 WDU20200002348 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2347 2347 WDU20200002347 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2346 2346 WDU20200002346 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2345 2345 WDU20200002345 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2344 2344 WDU20200002344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2343 2343 WDU20200002343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2342 2342 WDU20200002342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2341 2341 WDU20200002341 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2340 2340 WDU20200002340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2339 2339 WDU20200002339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2338 2338 WDU20200002338 Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2337 2337 WDU20200002337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2336 2336 WDU20200002336 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2335 2335 WDU20200002335 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2334 2334 WDU20200002334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2333 2333 WDU20200002333 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2332 2332 WDU20200002332 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2331 2331 WDU20200002331 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2330 2330 WDU20200002330 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinny spełniać aplikacje mobilne służące do przesyłania danych zawartych w informacji o wystawionej recepcie oraz sposobu wymiany informacji w postaci elektronicznej między Internetowym Kontem Pacjenta i aplikacjami mobilnymi obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2329 2329 WDU20200002329 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2328 2328 WDU20200002328 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2327 2327 WDU20200002327 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2326 2326 WDU20200002326 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2325 2325 WDU20200002325 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2324 2324 WDU20200002324 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2323 2323 WDU20200002323 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2322 2322 WDU20200002322 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2321 2321 WDU20200002321 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2320 2320 WDU20200002320 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 2319 2319 WDU20200002319 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2318 2318 WDU20200002318 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2317 2317 WDU20200002317 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2316 2316 WDU20200002316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2315 2315 WDU20200002315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2314 2314 WDU20200002314 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2313 2313 WDU20200002313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2312 2312 WDU20200002312 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2021 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2311 2311 WDU20200002311 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2310 2310 WDU20200002310 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2309 2309 WDU20200002309 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2308 2308 WDU20200002308 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2307 2307 WDU20200002307 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2306 2306 WDU20200002306 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2305 2305 WDU20200002305 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2304 2304 WDU20200002304 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2303 2303 WDU20200002303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2302 2302 WDU20200002302 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 2301 2301 WDU20200002301 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2300 2300 WDU20200002300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2299 2299 WDU20200002299 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2020 r. sygn. akt SK 12/20 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2298 2298 WDU20200002298 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2297 2297 WDU20200002297 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2296 2296 WDU20200002296 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2295 2295 WDU20200002295 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2294 2294 WDU20200002294 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2293 2293 WDU20200002293 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2292 2292 WDU20200002292 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2291 2291 WDU20200002291 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2290 2290 WDU20200002290 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji na temat aktualnej ilości wód balastowych oraz przeprowadzonych operacji balastowych na statku obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2289 2289 WDU20200002289 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2288 2288 WDU20200002288 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2287 2287 WDU20200002287 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2286 2286 WDU20200002286 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zaopatrywania bulw ziemniaka przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zaświadczenia potwierdzające, że są one wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2285 2285 WDU20200002285 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2284 2284 WDU20200002284 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2283 2283 WDU20200002283 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2282 2282 WDU20200002282 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie dofinansowania kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2281 2281 WDU20200002281 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2280 2280 WDU20200002280 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2279 2279 WDU20200002279 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2278 2278 WDU20200002278 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2277 2277 WDU20200002277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2276 2276 WDU20200002276 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2275 2275 WDU20200002275 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2274 2274 WDU20200002274 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2273 2273 WDU20200002273 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2272 2272 WDU20200002272 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie pomocy psychologicznej dla weterana-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dla weterana-funkcjonariusza Agencji Wywiadu lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2271 2271 WDU20200002271 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2270 2270 WDU20200002270 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2269 2269 WDU20200002269 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2268 2268 WDU20200002268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2267 2267 WDU20200002267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2266 2266 WDU20200002266 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2265 2265 WDU20200002265 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2264 2264 WDU20200002264 Ustawa z dnia 27 października 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2263 2263 WDU20200002263 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2262 2262 WDU20200002262 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2261 2261 WDU20200002261 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2260 2260 WDU20200002260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2259 2259 WDU20200002259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2258 2258 WDU20200002258 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 2257 2257 WDU20200002257 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu na pobyt w Domu Weterana obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2256 2256 WDU20200002256 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2255 2255 WDU20200002255 Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2254 2254 WDU20200002254 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2253 2253 WDU20200002253 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2252 2252 WDU20200002252 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2251 2251 WDU20200002251 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2250 2250 WDU20200002250 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 2249 2249 WDU20200002249 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2248 2248 WDU20200002248 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2247 2247 WDU20200002247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rodzajów działań interwencyjnych wprowadzanych w strefie zewnętrznej oraz wartości operacyjnych poziomów interwencyjnych stanowiących podstawę do wprowadzenia w strefie zewnętrznej tych działań obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2246 2246 WDU20200002246 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2245 2245 WDU20200002245 Ustawa z dnia 27 października 2020 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2244 2244 WDU20200002244 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2243 2243 WDU20200002243 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2242 2242 WDU20200002242 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2241 2241 WDU20200002241 Ustawa z dnia 27 października 2020 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2240 2240 WDU20200002240 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2239 2239 WDU20200002239 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2238 2238 WDU20200002238 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2237 2237 WDU20200002237 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2236 2236 WDU20200002236 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2235 2235 WDU20200002235 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2234 2234 WDU20200002234 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2233 2233 WDU20200002233 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2232 2232 WDU20200002232 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2231 2231 WDU20200002231 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2230 2230 WDU20200002230 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2229 2229 WDU20200002229 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2228 2228 WDU20200002228 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2227 2227 WDU20200002227 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2226 2226 WDU20200002226 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2225 2225 WDU20200002225 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2224 2224 WDU20200002224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2223 2223 WDU20200002223 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2222 2222 WDU20200002222 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2221 2221 WDU20200002221 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2220 2220 WDU20200002220 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Albanii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 5 marca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 2219 2219 WDU20200002219 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2218 2218 WDU20200002218 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2217 2217 WDU20200002217 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2216 2216 WDU20200002216 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2215 2215 WDU20200002215 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2214 2214 WDU20200002214 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2213 2213 WDU20200002213 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2212 2212 WDU20200002212 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2211 2211 WDU20200002211 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2210 2210 WDU20200002210 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2209 2209 WDU20200002209 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2208 2208 WDU20200002208 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2207 2207 WDU20200002207 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2206 2206 WDU20200002206 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2205 2205 WDU20200002205 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2204 2204 WDU20200002204 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2203 2203 WDU20200002203 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 2202 2202 WDU20200002202 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Ammanie dnia 4 października 1997 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 2201 2201 WDU20200002201 Ustawa z dnia 27 października 2020 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2200 2200 WDU20200002200 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2199 2199 WDU20200002199 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2198 2198 WDU20200002198 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2197 2197 WDU20200002197 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2196 2196 WDU20200002196 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2195 2195 WDU20200002195 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2194 2194 WDU20200002194 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2193 2193 WDU20200002193 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2192 2192 WDU20200002192 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2191 2191 WDU20200002191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2190 2190 WDU20200002190 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie trybu przyznawania nagrody rocznej Prezesowi i Wiceprezesom Centrum Łukasiewicz oraz dyrektorom i zastępcom dyrektorów instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2189 2189 WDU20200002189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2188 2188 WDU20200002188 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2187 2187 WDU20200002187 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2186 2186 WDU20200002186 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2020 r. sygn. akt SK 9/17 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2185 2185 WDU20200002185 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2184 2184 WDU20200002184 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2020 r. sygn. akt P 6/19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2183 2183 WDU20200002183 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2182 2182 WDU20200002182 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2181 2181 WDU20200002181 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2180 2180 WDU20200002180 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2179 2179 WDU20200002179 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2178 2178 WDU20200002178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2021 r. na rzecz obrony Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2177 2177 WDU20200002177 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2176 2176 WDU20200002176 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2175 2175 WDU20200002175 Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o paszach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2174 2174 WDU20200002174 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2173 2173 WDU20200002173 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2172 2172 WDU20200002172 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2171 2171 WDU20200002171 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie procedury konkursowej podziału ograniczonych praw przewozowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2170 2170 WDU20200002170 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2169 2169 WDU20200002169 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2168 2168 WDU20200002168 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2167 2167 WDU20200002167 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2166 2166 WDU20200002166 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2165 2165 WDU20200002165 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2164 2164 WDU20200002164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2163 2163 WDU20200002163 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie kryteriów oceny zabezpieczenia upraw maku i konopi uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2162 2162 WDU20200002162 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2161 2161 WDU20200002161 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 2160 2160 WDU20200002160 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2159 2159 WDU20200002159 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2158 2158 WDU20200002158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2157 2157 WDU20200002157 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2156 2156 WDU20200002156 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2155 2155 WDU20200002155 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2154 2154 WDU20200002154 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 2153 2153 WDU20200002153 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2152 2152 WDU20200002152 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2151 2151 WDU20200002151 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2150 2150 WDU20200002150 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Badań Medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2149 2149 WDU20200002149 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2148 2148 WDU20200002148 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2147 2147 WDU20200002147 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2146 2146 WDU20200002146 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2145 2145 WDU20200002145 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli niektórych inwestycji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2144 2144 WDU20200002144 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2143 2143 WDU20200002143 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2142 2142 WDU20200002142 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2141 2141 WDU20200002141 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2140 2140 WDU20200002140 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2139 2139 WDU20200002139 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2138 2138 WDU20200002138 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2137 2137 WDU20200002137 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2020 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 2136 2136 WDU20200002136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2135 2135 WDU20200002135 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2134 2134 WDU20200002134 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2133 2133 WDU20200002133 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2132 2132 WDU20200002132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2131 2131 WDU20200002131 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2130 2130 WDU20200002130 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2129 2129 WDU20200002129 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2128 2128 WDU20200002128 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2127 2127 WDU20200002127 Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2126 2126 WDU20200002126 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boleszkowice w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2125 2125 WDU20200002125 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2124 2124 WDU20200002124 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2123 2123 WDU20200002123 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2122 2122 WDU20200002122 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2121 2121 WDU20200002121 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wójcika obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2120 2120 WDU20200002120 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2119 2119 WDU20200002119 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie w dniach 13 kwietnia 2018 r., 26 października 2018 r. i 17 maja 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 2118 2118 WDU20200002118 Poprawki do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie w dniach 13 kwietnia 2018 r., 26 października 2018 r. i 17 maja 2019 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2117 2117 WDU20200002117 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2116 2116 WDU20200002116 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2115 2115 WDU20200002115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2114 2114 WDU20200002114 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2113 2113 WDU20200002113 Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2112 2112 WDU20200002112 Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2111 2111 WDU20200002111 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2110 2110 WDU20200002110 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2109 2109 WDU20200002109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2108 2108 WDU20200002108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2107 2107 WDU20200002107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2106 2106 WDU20200002106 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2105 2105 WDU20200002105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2104 2104 WDU20200002104 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2103 2103 WDU20200002103 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2102 2102 WDU20200002102 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2101 2101 WDU20200002101 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2100 2100 WDU20200002100 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2099 2099 WDU20200002099 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2098 2098 WDU20200002098 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2097 2097 WDU20200002097 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2096 2096 WDU20200002096 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2095 2095 WDU20200002095 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 2094 2094 WDU20200002094 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2093 2093 WDU20200002093 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2092 2092 WDU20200002092 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2091 2091 WDU20200002091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2090 2090 WDU20200002090 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2089 2089 WDU20200002089 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2088 2088 WDU20200002088 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2087 2087 WDU20200002087 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2086 2086 WDU20200002086 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2085 2085 WDU20200002085 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach socjalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2084 2084 WDU20200002084 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2083 2083 WDU20200002083 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2082 2082 WDU20200002082 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2081 2081 WDU20200002081 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2080 2080 WDU20200002080 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2079 2079 WDU20200002079 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2078 2078 WDU20200002078 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2077 2077 WDU20200002077 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2076 2076 WDU20200002076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2075 2075 WDU20200002075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2074 2074 WDU20200002074 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2073 2073 WDU20200002073 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przyznawania zapomóg weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2072 2072 WDU20200002072 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2071 2071 WDU20200002071 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2070 2070 WDU20200002070 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2020 r. sygn. akt SK 5/20 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2069 2069 WDU20200002069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2068 2068 WDU20200002068 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2067 2067 WDU20200002067 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2066 2066 WDU20200002066 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2065 2065 WDU20200002065 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2064 2064 WDU20200002064 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2063 2063 WDU20200002063 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2062 2062 WDU20200002062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2061 2061 WDU20200002061 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2060 2060 WDU20200002060 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu lub zakazu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2059 2059 WDU20200002059 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2058 2058 WDU20200002058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2057 2057 WDU20200002057 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2056 2056 WDU20200002056 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2055 2055 WDU20200002055 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2054 2054 WDU20200002054 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2053 2053 WDU20200002053 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2052 2052 WDU20200002052 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2051 2051 WDU20200002051 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2050 2050 WDU20200002050 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2049 2049 WDU20200002049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2048 2048 WDU20200002048 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2047 2047 WDU20200002047 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2046 2046 WDU20200002046 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2045 2045 WDU20200002045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2044 2044 WDU20200002044 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2043 2043 WDU20200002043 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2042 2042 WDU20200002042 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2041 2041 WDU20200002041 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru emerytalnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2040 2040 WDU20200002040 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2039 2039 WDU20200002039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2038 2038 WDU20200002038 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2037 2037 WDU20200002037 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 2036 2036 WDU20200002036 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 2035 2035 WDU20200002035 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2034 2034 WDU20200002034 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2033 2033 WDU20200002033 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2032 2032 WDU20200002032 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2031 2031 WDU20200002031 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2030 2030 WDU20200002030 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2029 2029 WDU20200002029 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2028 2028 WDU20200002028 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2027 2027 WDU20200002027 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2026 2026 WDU20200002026 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2025 2025 WDU20200002025 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2024 2024 WDU20200002024 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 2023 2023 WDU20200002023 Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2022 2022 WDU20200002022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2021 2021 WDU20200002021 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2020 2020 WDU20200002020 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2019 2019 WDU20200002019 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 2018 2018 WDU20200002018 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2017 2017 WDU20200002017 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2016 2016 WDU20200002016 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2015 2015 WDU20200002015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2014 2014 WDU20200002014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2013 2013 WDU20200002013 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2012 2012 WDU20200002012 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2011 2011 WDU20200002011 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie instytucji rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2010 2010 WDU20200002010 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2019 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2009 2009 WDU20200002009 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2008 2008 WDU20200002008 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2007 2007 WDU20200002007 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2006 2006 WDU20200002006 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2005 2005 WDU20200002005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2004 2004 WDU20200002004 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2003 2003 WDU20200002003 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 2002 2002 WDU20200002002 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2001 2001 WDU20200002001 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 2000 2000 WDU20200002000 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1999 1999 WDU20200001999 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1998 1998 WDU20200001998 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1997 1997 WDU20200001997 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1996 1996 WDU20200001996 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1995 1995 WDU20200001995 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1994 1994 WDU20200001994 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1993 1993 WDU20200001993 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1992 1992 WDU20200001992 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1991 1991 WDU20200001991 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1990 1990 WDU20200001990 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1989 1989 WDU20200001989 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1988 1988 WDU20200001988 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1987 1987 WDU20200001987 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1986 1986 WDU20200001986 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1985 1985 WDU20200001985 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wzoru protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu lub zakazu uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1984 1984 WDU20200001984 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa rozetowatości róży uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1983 1983 WDU20200001983 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1982 1982 WDU20200001982 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1981 1981 WDU20200001981 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1980 1980 WDU20200001980 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1979 1979 WDU20200001979 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1978 1978 WDU20200001978 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1977 1977 WDU20200001977 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1976 1976 WDU20200001976 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1975 1975 WDU20200001975 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji Heraldycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1974 1974 WDU20200001974 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1973 1973 WDU20200001973 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1972 1972 WDU20200001972 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1971 1971 WDU20200001971 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1970 1970 WDU20200001970 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1969 1969 WDU20200001969 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1968 1968 WDU20200001968 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1967 1967 WDU20200001967 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1966 1966 WDU20200001966 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1965 1965 WDU20200001965 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1964 1964 WDU20200001964 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1963 1963 WDU20200001963 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1962 1962 WDU20200001962 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1961 1961 WDU20200001961 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1960 1960 WDU20200001960 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1959 1959 WDU20200001959 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1958 1958 WDU20200001958 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1957 1957 WDU20200001957 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1956 1956 WDU20200001956 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1955 1955 WDU20200001955 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1954 1954 WDU20200001954 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1953 1953 WDU20200001953 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1952 1952 WDU20200001952 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1951 1951 WDU20200001951 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1950 1950 WDU20200001950 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1949 1949 WDU20200001949 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1948 1948 WDU20200001948 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1947 1947 WDU20200001947 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1946 1946 WDU20200001946 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1945 1945 WDU20200001945 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2020 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1944 1944 WDU20200001944 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1943 1943 WDU20200001943 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1942 1942 WDU20200001942 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1941 1941 WDU20200001941 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1940 1940 WDU20200001940 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1939 1939 WDU20200001939 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1938 1938 WDU20200001938 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1937 1937 WDU20200001937 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1936 1936 WDU20200001936 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1935 1935 WDU20200001935 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1934 1934 WDU20200001934 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1933 1933 WDU20200001933 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1932 1932 WDU20200001932 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1931 1931 WDU20200001931 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1930 1930 WDU20200001930 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1929 1929 WDU20200001929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1928 1928 WDU20200001928 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1927 1927 WDU20200001927 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1926 1926 WDU20200001926 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1925 1925 WDU20200001925 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1924 1924 WDU20200001924 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1923 1923 WDU20200001923 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1922 1922 WDU20200001922 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1921 1921 WDU20200001921 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1920 1920 WDU20200001920 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1919 1919 WDU20200001919 Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1918 1918 WDU20200001918 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1917 1917 WDU20200001917 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1916 1916 WDU20200001916 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1915 1915 WDU20200001915 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1914 1914 WDU20200001914 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1913 1913 WDU20200001913 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1912 1912 WDU20200001912 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1911 1911 WDU20200001911 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1910 1910 WDU20200001910 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1909 1909 WDU20200001909 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1908 1908 WDU20200001908 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1907 1907 WDU20200001907 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1906 1906 WDU20200001906 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1905 1905 WDU20200001905 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1904 1904 WDU20200001904 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1903 1903 WDU20200001903 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1902 1902 WDU20200001902 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1901 1901 WDU20200001901 Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie rzeczoznawców ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1900 1900 WDU20200001900 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1899 1899 WDU20200001899 Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1898 1898 WDU20200001898 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1897 1897 WDU20200001897 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1896 1896 WDU20200001896 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1895 1895 WDU20200001895 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1894 1894 WDU20200001894 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1893 1893 WDU20200001893 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1892 1892 WDU20200001892 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1891 1891 WDU20200001891 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1890 1890 WDU20200001890 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1889 1889 WDU20200001889 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1888 1888 WDU20200001888 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1887 1887 WDU20200001887 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1886 1886 WDU20200001886 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1885 1885 WDU20200001885 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1884 1884 WDU20200001884 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1883 1883 WDU20200001883 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1882 1882 WDU20200001882 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1881 1881 WDU20200001881 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1880 1880 WDU20200001880 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1879 1879 WDU20200001879 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1878 1878 WDU20200001878 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1877 1877 WDU20200001877 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1876 1876 WDU20200001876 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1875 1875 WDU20200001875 Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1874 1874 WDU20200001874 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1873 1873 WDU20200001873 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1872 1872 WDU20200001872 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1871 1871 WDU20200001871 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1870 1870 WDU20200001870 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1869 1869 WDU20200001869 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1868 1868 WDU20200001868 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1867 1867 WDU20200001867 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1866 1866 WDU20200001866 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1865 1865 WDU20200001865 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1864 1864 WDU20200001864 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1863 1863 WDU20200001863 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1862 1862 WDU20200001862 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1861 1861 WDU20200001861 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1860 1860 WDU20200001860 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1859 1859 WDU20200001859 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1858 1858 WDU20200001858 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1857 1857 WDU20200001857 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 1856 1856 WDU20200001856 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1855 1855 WDU20200001855 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1854 1854 WDU20200001854 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1853 1853 WDU20200001853 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1852 1852 WDU20200001852 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1851 1851 WDU20200001851 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1850 1850 WDU20200001850 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1849 1849 WDU20200001849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1848 1848 WDU20200001848 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1847 1847 WDU20200001847 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1846 1846 WDU20200001846 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1845 1845 WDU20200001845 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1844 1844 WDU20200001844 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1843 1843 WDU20200001843 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2020 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1842 1842 WDU20200001842 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1841 1841 WDU20200001841 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1840 1840 WDU20200001840 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1839 1839 WDU20200001839 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1838 1838 WDU20200001838 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1837 1837 WDU20200001837 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1836 1836 WDU20200001836 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1835 1835 WDU20200001835 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1834 1834 WDU20200001834 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1833 1833 WDU20200001833 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1832 1832 WDU20200001832 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1831 1831 WDU20200001831 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1830 1830 WDU20200001830 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1829 1829 WDU20200001829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1828 1828 WDU20200001828 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1827 1827 WDU20200001827 Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1826 1826 WDU20200001826 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1825 1825 WDU20200001825 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1824 1824 WDU20200001824 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1823 1823 WDU20200001823 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii "Stary Sącz - zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek" akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1822 1822 WDU20200001822 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1821 1821 WDU20200001821 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1820 1820 WDU20200001820 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1819 1819 WDU20200001819 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1818 1818 WDU20200001818 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1817 1817 WDU20200001817 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 2 grudnia 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1816 1816 WDU20200001816 Umowa o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 2 grudnia 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1815 1815 WDU20200001815 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 1814 1814 WDU20200001814 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1813 1813 WDU20200001813 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1812 1812 WDU20200001812 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1811 1811 WDU20200001811 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1810 1810 WDU20200001810 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1809 1809 WDU20200001809 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1808 1808 WDU20200001808 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1807 1807 WDU20200001807 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1806 1806 WDU20200001806 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1805 1805 WDU20200001805 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1804 1804 WDU20200001804 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1803 1803 WDU20200001803 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1802 1802 WDU20200001802 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1801 1801 WDU20200001801 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1800 1800 WDU20200001800 Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzona w Londynie dnia 13 lutego 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1799 1799 WDU20200001799 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2020 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1798 1798 WDU20200001798 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1797 1797 WDU20200001797 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1796 1796 WDU20200001796 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1795 1795 WDU20200001795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1794 1794 WDU20200001794 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1793 1793 WDU20200001793 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2020 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1792 1792 WDU20200001792 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1791 1791 WDU20200001791 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1790 1790 WDU20200001790 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1789 1789 WDU20200001789 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1788 1788 WDU20200001788 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1787 1787 WDU20200001787 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Solidarnościowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1786 1786 WDU20200001786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1785 1785 WDU20200001785 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1784 1784 WDU20200001784 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1783 1783 WDU20200001783 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 10 czerwca 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1782 1782 WDU20200001782 Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, sporządzona w Luksemburgu dnia 10 czerwca 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1781 1781 WDU20200001781 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1780 1780 WDU20200001780 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1779 1779 WDU20200001779 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1778 1778 WDU20200001778 Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1777 1777 WDU20200001777 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1776 1776 WDU20200001776 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1775 1775 WDU20200001775 Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 15 grudnia 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1774 1774 WDU20200001774 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2020 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1773 1773 WDU20200001773 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1772 1772 WDU20200001772 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1771 1771 WDU20200001771 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1770 1770 WDU20200001770 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1769 1769 WDU20200001769 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1768 1768 WDU20200001768 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1767 1767 WDU20200001767 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 2020 r. w sprawie badań i szczepień profilaktycznych funkcjonariusza Straży Granicznej wchodzącego w skład kontyngentu Straży Granicznej oraz kierowania funkcjonariusza Straży Granicznej i pracownika Straży Granicznej na turnus leczniczo-profilaktyczny obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1766 1766 WDU20200001766 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem" akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1765 1765 WDU20200001765 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1764 1764 WDU20200001764 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1763 1763 WDU20200001763 Umowa o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii, sporządzona w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1762 1762 WDU20200001762 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 października 2020 r. w sprawie punktu kontaktowego do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1761 1761 WDU20200001761 Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1760 1760 WDU20200001760 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu bł. Jana Pawła II w Katowicach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1759 1759 WDU20200001759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1758 1758 WDU20200001758 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1757 1757 WDU20200001757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1756 1756 WDU20200001756 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1755 1755 WDU20200001755 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1754 1754 WDU20200001754 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1753 1753 WDU20200001753 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1752 1752 WDU20200001752 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1751 1751 WDU20200001751 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1750 1750 WDU20200001750 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1749 1749 WDU20200001749 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1748 1748 WDU20200001748 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1747 1747 WDU20200001747 Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1746 1746 WDU20200001746 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1745 1745 WDU20200001745 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1744 1744 WDU20200001744 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1743 1743 WDU20200001743 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1742 1742 WDU20200001742 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1741 1741 WDU20200001741 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1740 1740 WDU20200001740 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1739 1739 WDU20200001739 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1738 1738 WDU20200001738 Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1737 1737 WDU20200001737 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Inicjatywy Trójmorza obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1736 1736 WDU20200001736 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1735 1735 WDU20200001735 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1734 1734 WDU20200001734 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1733 1733 WDU20200001733 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1732 1732 WDU20200001732 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1731 1731 WDU20200001731 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Środowiska akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1730 1730 WDU20200001730 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Cyfryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1729 1729 WDU20200001729 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1728 1728 WDU20200001728 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1727 1727 WDU20200001727 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1726 1726 WDU20200001726 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1725 1725 WDU20200001725 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1724 1724 WDU20200001724 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1723 1723 WDU20200001723 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1722 1722 WDU20200001722 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1721 1721 WDU20200001721 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1720 1720 WDU20200001720 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1719 1719 WDU20200001719 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1718 1718 WDU20200001718 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1717 1717 WDU20200001717 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1716 1716 WDU20200001716 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1715 1715 WDU20200001715 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1714 1714 WDU20200001714 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1713 1713 WDU20200001713 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1712 1712 WDU20200001712 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1711 1711 WDU20200001711 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1710 1710 WDU20200001710 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1709 1709 WDU20200001709 Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1708 1708 WDU20200001708 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1707 1707 WDU20200001707 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1706 1706 WDU20200001706 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1705 1705 WDU20200001705 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakłady Kórnickie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1704 1704 WDU20200001704 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1703 1703 WDU20200001703 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1702 1702 WDU20200001702 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1701 1701 WDU20200001701 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1700 1700 WDU20200001700 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1699 1699 WDU20200001699 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1698 1698 WDU20200001698 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1697 1697 WDU20200001697 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1696 1696 WDU20200001696 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1695 1695 WDU20200001695 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1694 1694 WDU20200001694 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1693 1693 WDU20200001693 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1692 1692 WDU20200001692 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłat nawigacyjnych i stref ich pobierania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1691 1691 WDU20200001691 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1690 1690 WDU20200001690 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia państw, których obywatelom odbywającym kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1689 1689 WDU20200001689 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1688 1688 WDU20200001688 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia państw, których obywatelom ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych nie odlicza się środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1687 1687 WDU20200001687 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1686 1686 WDU20200001686 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1685 1685 WDU20200001685 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2020 r. w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1684 1684 WDU20200001684 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2020 r. w sprawie kosztów poniesionych na ochronę prawną funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1683 1683 WDU20200001683 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1682 1682 WDU20200001682 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 21 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1681 1681 WDU20200001681 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1680 1680 WDU20200001680 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1679 1679 WDU20200001679 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1678 1678 WDU20200001678 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1677 1677 WDU20200001677 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1676 1676 WDU20200001676 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1675 1675 WDU20200001675 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyżywienia w Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1674 1674 WDU20200001674 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez policjantów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1673 1673 WDU20200001673 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1672 1672 WDU20200001672 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1671 1671 WDU20200001671 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020 r. w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania przez funkcjonariusza Straży Granicznej kosztów poniesionych na ochronę prawną, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1670 1670 WDU20200001670 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1669 1669 WDU20200001669 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1668 1668 WDU20200001668 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1667 1667 WDU20200001667 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1666 1666 WDU20200001666 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1665 1665 WDU20200001665 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1664 1664 WDU20200001664 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1663 1663 WDU20200001663 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1662 1662 WDU20200001662 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1661 1661 WDU20200001661 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie operatu rybackiego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1660 1660 WDU20200001660 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2020 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1659 1659 WDU20200001659 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2020 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1658 1658 WDU20200001658 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1657 1657 WDU20200001657 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1656 1656 WDU20200001656 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1655 1655 WDU20200001655 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1654 1654 WDU20200001654 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1653 1653 WDU20200001653 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1652 1652 WDU20200001652 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1651 1651 WDU20200001651 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1650 1650 WDU20200001650 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Ałmaty dnia 21 września 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1649 1649 WDU20200001649 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1648 1648 WDU20200001648 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1647 1647 WDU20200001647 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1646 1646 WDU20200001646 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1645 1645 WDU20200001645 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1644 1644 WDU20200001644 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1643 1643 WDU20200001643 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1642 1642 WDU20200001642 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1641 1641 WDU20200001641 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1640 1640 WDU20200001640 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1639 1639 WDU20200001639 Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1638 1638 WDU20200001638 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1637 1637 WDU20200001637 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1636 1636 WDU20200001636 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1635 1635 WDU20200001635 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2020-2023, podpisanym w Krakowie dnia 1 lipca 2020 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1634 1634 WDU20200001634 Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2020-2023, podpisany w Krakowie dnia 1 lipca 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1633 1633 WDU20200001633 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2020 r. w sprawie dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1632 1632 WDU20200001632 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1631 1631 WDU20200001631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1630 1630 WDU20200001630 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2020 r. w sprawie utworzenia Wydziału do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1629 1629 WDU20200001629 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji i danych osobowych w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności, do których bezpośredni dostęp posiada punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1628 1628 WDU20200001628 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1627 1627 WDU20200001627 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1626 1626 WDU20200001626 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1625 1625 WDU20200001625 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1624 1624 WDU20200001624 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 18 września 2020 r. w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz zawartości rocznego planu finansowo-rzeczowego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych" obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1623 1623 WDU20200001623 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1622 1622 WDU20200001622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1621 1621 WDU20200001621 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1620 1620 WDU20200001620 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1619 1619 WDU20200001619 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1618 1618 WDU20200001618 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1617 1617 WDU20200001617 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1616 1616 WDU20200001616 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1615 1615 WDU20200001615 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2020 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1614 1614 WDU20200001614 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1613 1613 WDU20200001613 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2020 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przez weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1612 1612 WDU20200001612 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1611 1611 WDU20200001611 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1610 1610 WDU20200001610 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1609 1609 WDU20200001609 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1608 1608 WDU20200001608 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1607 1607 WDU20200001607 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1606 1606 WDU20200001606 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1605 1605 WDU20200001605 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1604 1604 WDU20200001604 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1603 1603 WDU20200001603 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1602 1602 WDU20200001602 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1601 1601 WDU20200001601 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1600 1600 WDU20200001600 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1599 1599 WDU20200001599 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1598 1598 WDU20200001598 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1597 1597 WDU20200001597 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1596 1596 WDU20200001596 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1595 1595 WDU20200001595 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1594 1594 WDU20200001594 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1593 1593 WDU20200001593 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1592 1592 WDU20200001592 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2020 r. w sprawie roślin, których uprawianie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie na tym terytorium mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1591 1591 WDU20200001591 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1590 1590 WDU20200001590 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2020 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie postępowania przez Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1589 1589 WDU20200001589 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2020 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1588 1588 WDU20200001588 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1587 1587 WDU20200001587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1586 1586 WDU20200001586 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1585 1585 WDU20200001585 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1584 1584 WDU20200001584 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1583 1583 WDU20200001583 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2020 r. sygn. akt K 13/18 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1582 1582 WDU20200001582 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1581 1581 WDU20200001581 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1580 1580 WDU20200001580 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby informacji lotniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1579 1579 WDU20200001579 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1578 1578 WDU20200001578 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1577 1577 WDU20200001577 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1576 1576 WDU20200001576 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1575 1575 WDU20200001575 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1574 1574 WDU20200001574 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 r. w sprawie czasu służby policjantów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1573 1573 WDU20200001573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1572 1572 WDU20200001572 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1571 1571 WDU20200001571 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 1570 1570 WDU20200001570 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1569 1569 WDU20200001569 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1568 1568 WDU20200001568 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zlecenia na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1567 1567 WDU20200001567 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1566 1566 WDU20200001566 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1565 1565 WDU20200001565 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1564 1564 WDU20200001564 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1563 1563 WDU20200001563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1562 1562 WDU20200001562 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1561 1561 WDU20200001561 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1560 1560 WDU20200001560 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1559 1559 WDU20200001559 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1558 1558 WDU20200001558 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1557 1557 WDU20200001557 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1556 1556 WDU20200001556 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1555 1555 WDU20200001555 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1554 1554 WDU20200001554 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1553 1553 WDU20200001553 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1552 1552 WDU20200001552 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1551 1551 WDU20200001551 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1550 1550 WDU20200001550 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1549 1549 WDU20200001549 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1548 1548 WDU20200001548 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1547 1547 WDU20200001547 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1546 1546 WDU20200001546 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1545 1545 WDU20200001545 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1544 1544 WDU20200001544 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1543 1543 WDU20200001543 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1542 1542 WDU20200001542 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1541 1541 WDU20200001541 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1540 1540 WDU20200001540 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1539 1539 WDU20200001539 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1538 1538 WDU20200001538 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1537 1537 WDU20200001537 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1536 1536 WDU20200001536 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1535 1535 WDU20200001535 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1534 1534 WDU20200001534 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1533 1533 WDU20200001533 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 września 2020 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1532 1532 WDU20200001532 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1531 1531 WDU20200001531 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1530 1530 WDU20200001530 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1529 1529 WDU20200001529 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1528 1528 WDU20200001528 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1527 1527 WDU20200001527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania użytkowników końcowych o zagrożeniu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1526 1526 WDU20200001526 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1525 1525 WDU20200001525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1524 1524 WDU20200001524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1523 1523 WDU20200001523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1522 1522 WDU20200001522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1521 1521 WDU20200001521 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. sygn. akt SK 33/15 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1520 1520 WDU20200001520 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1519 1519 WDU20200001519 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1518 1518 WDU20200001518 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1517 1517 WDU20200001517 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1516 1516 WDU20200001516 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1515 1515 WDU20200001515 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1514 1514 WDU20200001514 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1513 1513 WDU20200001513 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1512 1512 WDU20200001512 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1511 1511 WDU20200001511 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1510 1510 WDU20200001510 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1509 1509 WDU20200001509 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 1508 1508 WDU20200001508 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1507 1507 WDU20200001507 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1506 1506 WDU20200001506 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1505 1505 WDU20200001505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1504 1504 WDU20200001504 Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1503 1503 WDU20200001503 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1502 1502 WDU20200001502 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1501 1501 WDU20200001501 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1500 1500 WDU20200001500 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1499 1499 WDU20200001499 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1498 1498 WDU20200001498 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1497 1497 WDU20200001497 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1496 1496 WDU20200001496 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1495 1495 WDU20200001495 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1494 1494 WDU20200001494 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1493 1493 WDU20200001493 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1492 1492 WDU20200001492 Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1491 1491 WDU20200001491 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1490 1490 WDU20200001490 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1489 1489 WDU20200001489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1488 1488 WDU20200001488 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1487 1487 WDU20200001487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1486 1486 WDU20200001486 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1485 1485 WDU20200001485 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1484 1484 WDU20200001484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1483 1483 WDU20200001483 Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r., przyjętej zgodnie z Decyzją III/1 Konferencji Stron Konwencji w Genewie dnia 22 września 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1482 1482 WDU20200001482 Poprawka do konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r., przyjęta zgodnie z Decyzją III/1 Konferencji Stron Konwencji w Genewie dnia 22 września 1995 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1481 1481 WDU20200001481 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1480 1480 WDU20200001480 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1479 1479 WDU20200001479 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1478 1478 WDU20200001478 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1477 1477 WDU20200001477 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1476 1476 WDU20200001476 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1475 1475 WDU20200001475 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1474 1474 WDU20200001474 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1473 1473 WDU20200001473 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1472 1472 WDU20200001472 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1471 1471 WDU20200001471 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1470 1470 WDU20200001470 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1469 1469 WDU20200001469 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1468 1468 WDU20200001468 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1467 1467 WDU20200001467 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1466 1466 WDU20200001466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu przewozowego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1465 1465 WDU20200001465 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1464 1464 WDU20200001464 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1463 1463 WDU20200001463 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1462 1462 WDU20200001462 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1461 1461 WDU20200001461 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1460 1460 WDU20200001460 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1459 1459 WDU20200001459 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1458 1458 WDU20200001458 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. sygn. akt K 46/15 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1457 1457 WDU20200001457 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru raportu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1456 1456 WDU20200001456 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1455 1455 WDU20200001455 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1454 1454 WDU20200001454 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1453 1453 WDU20200001453 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1452 1452 WDU20200001452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1451 1451 WDU20200001451 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 25 kwietnia 2007 r. i w Waszyngtonie dnia 30 kwietnia 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1450 1450 WDU20200001450 Umowa o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 25 kwietnia 2007 r. i w Waszyngtonie dnia 30 kwietnia 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1449 1449 WDU20200001449 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1448 1448 WDU20200001448 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1447 1447 WDU20200001447 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom w ciąży uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1446 1446 WDU20200001446 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1445 1445 WDU20200001445 Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1444 1444 WDU20200001444 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1443 1443 WDU20200001443 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1442 1442 WDU20200001442 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o towarach paczkowanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1441 1441 WDU20200001441 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1440 1440 WDU20200001440 Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1439 1439 WDU20200001439 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1438 1438 WDU20200001438 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Helsinkach dnia 13 grudnia 1973 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1437 1437 WDU20200001437 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1436 1436 WDU20200001436 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1435 1435 WDU20200001435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1434 1434 WDU20200001434 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1433 1433 WDU20200001433 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1432 1432 WDU20200001432 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1431 1431 WDU20200001431 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1430 1430 WDU20200001430 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1429 1429 WDU20200001429 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1428 1428 WDU20200001428 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1427 1427 WDU20200001427 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1426 1426 WDU20200001426 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1425 1425 WDU20200001425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1424 1424 WDU20200001424 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1423 1423 WDU20200001423 Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1422 1422 WDU20200001422 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1421 1421 WDU20200001421 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1420 1420 WDU20200001420 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1419 1419 WDU20200001419 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1418 1418 WDU20200001418 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Sulejówek - Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego" akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1417 1417 WDU20200001417 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1416 1416 WDU20200001416 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 sierpnia 2020 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1415 1415 WDU20200001415 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1414 1414 WDU20200001414 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1413 1413 WDU20200001413 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1412 1412 WDU20200001412 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1411 1411 WDU20200001411 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1410 1410 WDU20200001410 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1409 1409 WDU20200001409 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1408 1408 WDU20200001408 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1407 1407 WDU20200001407 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r., podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1406 1406 WDU20200001406 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1405 1405 WDU20200001405 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1404 1404 WDU20200001404 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1403 1403 WDU20200001403 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1402 1402 WDU20200001402 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1401 1401 WDU20200001401 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1400 1400 WDU20200001400 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1399 1399 WDU20200001399 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1398 1398 WDU20200001398 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1397 1397 WDU20200001397 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1396 1396 WDU20200001396 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1395 1395 WDU20200001395 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1394 1394 WDU20200001394 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1393 1393 WDU20200001393 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1392 1392 WDU20200001392 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1391 1391 WDU20200001391 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1390 1390 WDU20200001390 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1389 1389 WDU20200001389 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1388 1388 WDU20200001388 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1387 1387 WDU20200001387 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1386 1386 WDU20200001386 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1385 1385 WDU20200001385 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1384 1384 WDU20200001384 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1383 1383 WDU20200001383 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1382 1382 WDU20200001382 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1381 1381 WDU20200001381 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1380 1380 WDU20200001380 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1379 1379 WDU20200001379 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1378 1378 WDU20200001378 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1377 1377 WDU20200001377 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indonezji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1376 1376 WDU20200001376 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1375 1375 WDU20200001375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1374 1374 WDU20200001374 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1373 1373 WDU20200001373 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1372 1372 WDU20200001372 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1371 1371 WDU20200001371 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1370 1370 WDU20200001370 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1369 1369 WDU20200001369 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1368 1368 WDU20200001368 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianami w Wykazie 1 (tekst jednolity) Załącznika dotyczącego związków chemicznych do Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r., przyjętymi w Hadze dnia 27 listopada 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1367 1367 WDU20200001367 Zmiany w Wykazie 1 (tekst jednolity) Załącznika dotyczącego związków chemicznych do Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r., przyjęte w Hadze dnia 27 listopada 2019 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1366 1366 WDU20200001366 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1365 1365 WDU20200001365 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1364 1364 WDU20200001364 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1363 1363 WDU20200001363 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1362 1362 WDU20200001362 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1361 1361 WDU20200001361 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1360 1360 WDU20200001360 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1359 1359 WDU20200001359 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1358 1358 WDU20200001358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przekształcania instytutów badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i w instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz włączania instytutów badawczych do instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1357 1357 WDU20200001357 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1356 1356 WDU20200001356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1355 1355 WDU20200001355 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1354 1354 WDU20200001354 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1353 1353 WDU20200001353 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1352 1352 WDU20200001352 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1351 1351 WDU20200001351 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1350 1350 WDU20200001350 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1349 1349 WDU20200001349 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1348 1348 WDU20200001348 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1347 1347 WDU20200001347 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie pobierania odcisków linii papilarnych oraz wymazów ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1346 1346 WDU20200001346 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1345 1345 WDU20200001345 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1344 1344 WDU20200001344 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1343 1343 WDU20200001343 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1342 1342 WDU20200001342 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1341 1341 WDU20200001341 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1340 1340 WDU20200001340 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1339 1339 WDU20200001339 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1338 1338 WDU20200001338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1337 1337 WDU20200001337 Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1336 1336 WDU20200001336 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 r. Sygn. akt K 4/19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1335 1335 WDU20200001335 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1334 1334 WDU20200001334 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1333 1333 WDU20200001333 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1332 1332 WDU20200001332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1331 1331 WDU20200001331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1330 1330 WDU20200001330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1329 1329 WDU20200001329 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1328 1328 WDU20200001328 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2021 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1327 1327 WDU20200001327 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1326 1326 WDU20200001326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1325 1325 WDU20200001325 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1324 1324 WDU20200001324 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1323 1323 WDU20200001323 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1322 1322 WDU20200001322 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1321 1321 WDU20200001321 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1320 1320 WDU20200001320 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1319 1319 WDU20200001319 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1318 1318 WDU20200001318 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1317 1317 WDU20200001317 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1316 1316 WDU20200001316 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1315 1315 WDU20200001315 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1314 1314 WDU20200001314 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1313 1313 WDU20200001313 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1312 1312 WDU20200001312 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1311 1311 WDU20200001311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1310 1310 WDU20200001310 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1309 1309 WDU20200001309 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1308 1308 WDU20200001308 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1307 1307 WDU20200001307 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2020 r. sygn. akt P 19/19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1306 1306 WDU20200001306 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1305 1305 WDU20200001305 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1304 1304 WDU20200001304 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1303 1303 WDU20200001303 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1302 1302 WDU20200001302 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1301 1301 WDU20200001301 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1300 1300 WDU20200001300 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1299 1299 WDU20200001299 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1298 1298 WDU20200001298 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1297 1297 WDU20200001297 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1296 1296 WDU20200001296 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1295 1295 WDU20200001295 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1294 1294 WDU20200001294 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1293 1293 WDU20200001293 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1292 1292 WDU20200001292 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1291 1291 WDU20200001291 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1290 1290 WDU20200001290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodorowej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1289 1289 WDU20200001289 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1288 1288 WDU20200001288 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego" akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1287 1287 WDU20200001287 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1286 1286 WDU20200001286 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1285 1285 WDU20200001285 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wykroczeń, za które pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1284 1284 WDU20200001284 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1283 1283 WDU20200001283 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1282 1282 WDU20200001282 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1281 1281 WDU20200001281 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1280 1280 WDU20200001280 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1279 1279 WDU20200001279 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1278 1278 WDU20200001278 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1277 1277 WDU20200001277 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1276 1276 WDU20200001276 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1275 1275 WDU20200001275 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1274 1274 WDU20200001274 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1273 1273 WDU20200001273 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1272 1272 WDU20200001272 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1271 1271 WDU20200001271 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1270 1270 WDU20200001270 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1269 1269 WDU20200001269 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1268 1268 WDU20200001268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1267 1267 WDU20200001267 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1266 1266 WDU20200001266 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1265 1265 WDU20200001265 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1264 1264 WDU20200001264 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1263 1263 WDU20200001263 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1262 1262 WDU20200001262 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1261 1261 WDU20200001261 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1260 1260 WDU20200001260 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 lipca 2020 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1259 1259 WDU20200001259 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1258 1258 WDU20200001258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1257 1257 WDU20200001257 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1256 1256 WDU20200001256 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1255 1255 WDU20200001255 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1254 1254 WDU20200001254 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1253 1253 WDU20200001253 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1252 1252 WDU20200001252 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1251 1251 WDU20200001251 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1250 1250 WDU20200001250 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1249 1249 WDU20200001249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1248 1248 WDU20200001248 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1247 1247 WDU20200001247 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1246 1246 WDU20200001246 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1245 1245 WDU20200001245 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1244 1244 WDU20200001244 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1243 1243 WDU20200001243 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1242 1242 WDU20200001242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1241 1241 WDU20200001241 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1240 1240 WDU20200001240 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1239 1239 WDU20200001239 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1238 1238 WDU20200001238 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2020 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1237 1237 WDU20200001237 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1236 1236 WDU20200001236 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1235 1235 WDU20200001235 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Baranów w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1234 1234 WDU20200001234 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Drobina w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1233 1233 WDU20200001233 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1232 1232 WDU20200001232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1231 1231 WDU20200001231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1230 1230 WDU20200001230 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1229 1229 WDU20200001229 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1228 1228 WDU20200001228 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1227 1227 WDU20200001227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1226 1226 WDU20200001226 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1225 1225 WDU20200001225 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1224 1224 WDU20200001224 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1223 1223 WDU20200001223 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1222 1222 WDU20200001222 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1221 1221 WDU20200001221 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1220 1220 WDU20200001220 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1219 1219 WDU20200001219 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1218 1218 WDU20200001218 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1217 1217 WDU20200001217 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1216 1216 WDU20200001216 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1215 1215 WDU20200001215 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1214 1214 WDU20200001214 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1213 1213 WDU20200001213 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1212 1212 WDU20200001212 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1211 1211 WDU20200001211 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1210 1210 WDU20200001210 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1209 1209 WDU20200001209 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1208 1208 WDU20200001208 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1207 1207 WDU20200001207 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1206 1206 WDU20200001206 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1205 1205 WDU20200001205 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1204 1204 WDU20200001204 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Widuchowa w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1203 1203 WDU20200001203 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1202 1202 WDU20200001202 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2020 r. - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1201 1201 WDU20200001201 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1200 1200 WDU20200001200 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1199 1199 WDU20200001199 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Czernichów w województwie małopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1198 1198 WDU20200001198 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1197 1197 WDU20200001197 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1196 1196 WDU20200001196 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1195 1195 WDU20200001195 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny" akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1194 1194 WDU20200001194 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1193 1193 WDU20200001193 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1192 1192 WDU20200001192 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1191 1191 WDU20200001191 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1190 1190 WDU20200001190 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1189 1189 WDU20200001189 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1188 1188 WDU20200001188 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1187 1187 WDU20200001187 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1186 1186 WDU20200001186 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1185 1185 WDU20200001185 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1184 1184 WDU20200001184 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1183 1183 WDU20200001183 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1182 1182 WDU20200001182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1181 1181 WDU20200001181 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1180 1180 WDU20200001180 Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1179 1179 WDU20200001179 Oświadczenie rządowe z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 marca 2020 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącym zmiany Załącznika A do "Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec", podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 26 lutego 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1178 1178 WDU20200001178 Porozumienie z dnia 13 marca 2020 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczące zmiany Załącznika A do "Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec", podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 26 lutego 2008 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1177 1177 WDU20200001177 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1176 1176 WDU20200001176 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1175 1175 WDU20200001175 Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1174 1174 WDU20200001174 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi na pobyt w Domu Weterana obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1173 1173 WDU20200001173 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1172 1172 WDU20200001172 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1171 1171 WDU20200001171 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1170 1170 WDU20200001170 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1169 1169 WDU20200001169 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1168 1168 WDU20200001168 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1167 1167 WDU20200001167 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1166 1166 WDU20200001166 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1165 1165 WDU20200001165 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1164 1164 WDU20200001164 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1163 1163 WDU20200001163 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1162 1162 WDU20200001162 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1161 1161 WDU20200001161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1160 1160 WDU20200001160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1159 1159 WDU20200001159 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1158 1158 WDU20200001158 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1157 1157 WDU20200001157 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1156 1156 WDU20200001156 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1155 1155 WDU20200001155 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1154 1154 WDU20200001154 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1153 1153 WDU20200001153 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1152 1152 WDU20200001152 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1151 1151 WDU20200001151 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1150 1150 WDU20200001150 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1149 1149 WDU20200001149 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1148 1148 WDU20200001148 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1147 1147 WDU20200001147 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1146 1146 WDU20200001146 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1145 1145 WDU20200001145 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1144 1144 WDU20200001144 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1143 1143 WDU20200001143 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1142 1142 WDU20200001142 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1141 1141 WDU20200001141 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1140 1140 WDU20200001140 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1139 1139 WDU20200001139 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1138 1138 WDU20200001138 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1137 1137 WDU20200001137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1136 1136 WDU20200001136 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1135 1135 WDU20200001135 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1134 1134 WDU20200001134 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1133 1133 WDU20200001133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1132 1132 WDU20200001132 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1131 1131 WDU20200001131 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1130 1130 WDU20200001130 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1129 1129 WDU20200001129 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1128 1128 WDU20200001128 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1127 1127 WDU20200001127 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1126 1126 WDU20200001126 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1125 1125 WDU20200001125 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1124 1124 WDU20200001124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1123 1123 WDU20200001123 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1122 1122 WDU20200001122 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1121 1121 WDU20200001121 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1120 1120 WDU20200001120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1119 1119 WDU20200001119 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1118 1118 WDU20200001118 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1117 1117 WDU20200001117 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartych w tym rejestrze obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1116 1116 WDU20200001116 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1115 1115 WDU20200001115 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1114 1114 WDU20200001114 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1113 1113 WDU20200001113 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1112 1112 WDU20200001112 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1111 1111 WDU20200001111 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1110 1110 WDU20200001110 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1109 1109 WDU20200001109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1108 1108 WDU20200001108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1107 1107 WDU20200001107 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczania w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po jego odwołaniu środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1106 1106 WDU20200001106 Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1105 1105 WDU20200001105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1104 1104 WDU20200001104 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1103 1103 WDU20200001103 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1102 1102 WDU20200001102 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opiniowania służbowego policjantów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1101 1101 WDU20200001101 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1100 1100 WDU20200001100 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1099 1099 WDU20200001099 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1098 1098 WDU20200001098 Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1097 1097 WDU20200001097 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1096 1096 WDU20200001096 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1095 1095 WDU20200001095 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1094 1094 WDU20200001094 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1093 1093 WDU20200001093 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1092 1092 WDU20200001092 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1091 1091 WDU20200001091 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1090 1090 WDU20200001090 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1089 1089 WDU20200001089 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Dziwnów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1088 1088 WDU20200001088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1087 1087 WDU20200001087 Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1086 1086 WDU20200001086 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1085 1085 WDU20200001085 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1084 1084 WDU20200001084 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1083 1083 WDU20200001083 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1082 1082 WDU20200001082 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1081 1081 WDU20200001081 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1080 1080 WDU20200001080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Meritis pro Familia, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1079 1079 WDU20200001079 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1078 1078 WDU20200001078 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129 uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1077 1077 WDU20200001077 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1076 1076 WDU20200001076 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1075 1075 WDU20200001075 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2020 r. sygn. akt SK 26/19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1074 1074 WDU20200001074 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1073 1073 WDU20200001073 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1072 1072 WDU20200001072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych lub wymaganych informacji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1071 1071 WDU20200001071 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1070 1070 WDU20200001070 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1069 1069 WDU20200001069 Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1068 1068 WDU20200001068 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1067 1067 WDU20200001067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1066 1066 WDU20200001066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1065 1065 WDU20200001065 Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1064 1064 WDU20200001064 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1063 1063 WDU20200001063 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1062 1062 WDU20200001062 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1061 1061 WDU20200001061 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Lizbonie dnia 9 maja 1995 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1060 1060 WDU20200001060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1059 1059 WDU20200001059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1058 1058 WDU20200001058 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1057 1057 WDU20200001057 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1056 1056 WDU20200001056 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1055 1055 WDU20200001055 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2020 r. sygn. akt K 3/19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1054 1054 WDU20200001054 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1053 1053 WDU20200001053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1052 1052 WDU20200001052 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1051 1051 WDU20200001051 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1050 1050 WDU20200001050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1049 1049 WDU20200001049 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1048 1048 WDU20200001048 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1047 1047 WDU20200001047 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2020 r. sygn. akt K 11/18 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1046 1046 WDU20200001046 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1045 1045 WDU20200001045 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1044 1044 WDU20200001044 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1043 1043 WDU20200001043 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1042 1042 WDU20200001042 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1041 1041 WDU20200001041 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1040 1040 WDU20200001040 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1039 1039 WDU20200001039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1038 1038 WDU20200001038 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1037 1037 WDU20200001037 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1036 1036 WDU20200001036 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1035 1035 WDU20200001035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1034 1034 WDU20200001034 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1033 1033 WDU20200001033 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1032 1032 WDU20200001032 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie obowiązków organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej wykonania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1031 1031 WDU20200001031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1030 1030 WDU20200001030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1029 1029 WDU20200001029 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1028 1028 WDU20200001028 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1027 1027 WDU20200001027 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1026 1026 WDU20200001026 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1025 1025 WDU20200001025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1024 1024 WDU20200001024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1023 1023 WDU20200001023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1022 1022 WDU20200001022 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1021 1021 WDU20200001021 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1020 1020 WDU20200001020 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1019 1019 WDU20200001019 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 1018 1018 WDU20200001018 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1017 1017 WDU20200001017 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2020 r. sygn. akt P 13/19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1016 1016 WDU20200001016 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1015 1015 WDU20200001015 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1014 1014 WDU20200001014 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 1013 1013 WDU20200001013 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1012 1012 WDU20200001012 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości jednostkowej stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem dla poszczególnej działki rolnej oraz terminu i sposobu uiszczania tej opłaty obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1011 1011 WDU20200001011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1010 1010 WDU20200001010 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1009 1009 WDU20200001009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1008 1008 WDU20200001008 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1007 1007 WDU20200001007 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 1006 1006 WDU20200001006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1005 1005 WDU20200001005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 1004 1004 WDU20200001004 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1003 1003 WDU20200001003 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1002 1002 WDU20200001002 Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 1001 1001 WDU20200001001 Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisany w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 1000 1000 WDU20200001000 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 999 999 WDU20200000999 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 998 998 WDU20200000998 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 997 997 WDU20200000997 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 996 996 WDU20200000996 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 995 995 WDU20200000995 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 994 994 WDU20200000994 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 993 993 WDU20200000993 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 czerwca 2020 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 992 992 WDU20200000992 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 991 991 WDU20200000991 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 990 990 WDU20200000990 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 989 989 WDU20200000989 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 988 988 WDU20200000988 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 987 987 WDU20200000987 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 986 986 WDU20200000986 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie legitymacji służbowych policjantów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 985 985 WDU20200000985 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 984 984 WDU20200000984 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 983 983 WDU20200000983 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 982 982 WDU20200000982 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 981 981 WDU20200000981 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 980 980 WDU20200000980 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 979 979 WDU20200000979 Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 978 978 WDU20200000978 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 977 977 WDU20200000977 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 976 976 WDU20200000976 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2020 r. sygn. akt P 2/18 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 975 975 WDU20200000975 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 974 974 WDU20200000974 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 973 973 WDU20200000973 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 972 972 WDU20200000972 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 971 971 WDU20200000971 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 970 970 WDU20200000970 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia właściwości urzędu stanu cywilnego dla gminy Stoczek Łukowski i miasta Stoczek Łukowski akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 969 969 WDU20200000969 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 968 968 WDU20200000968 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 967 967 WDU20200000967 Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 966 966 WDU20200000966 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 965 965 WDU20200000965 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 964 964 WDU20200000964 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 963 963 WDU20200000963 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 962 962 WDU20200000962 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 961 961 WDU20200000961 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 960 960 WDU20200000960 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 959 959 WDU20200000959 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie programów ramowych kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 958 958 WDU20200000958 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 957 957 WDU20200000957 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 956 956 WDU20200000956 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 955 955 WDU20200000955 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 954 954 WDU20200000954 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 953 953 WDU20200000953 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 952 952 WDU20200000952 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 951 951 WDU20200000951 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 950 950 WDU20200000950 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 949 949 WDU20200000949 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 948 948 WDU20200000948 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 947 947 WDU20200000947 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 946 946 WDU20200000946 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 945 945 WDU20200000945 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 944 944 WDU20200000944 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 943 943 WDU20200000943 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 942 942 WDU20200000942 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 941 941 WDU20200000941 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 940 940 WDU20200000940 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 939 939 WDU20200000939 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 938 938 WDU20200000938 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 937 937 WDU20200000937 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 936 936 WDU20200000936 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 935 935 WDU20200000935 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 934 934 WDU20200000934 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 933 933 WDU20200000933 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 932 932 WDU20200000932 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 931 931 WDU20200000931 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie metod oznaczeń próbek niezbędnych do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 930 930 WDU20200000930 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 929 929 WDU20200000929 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 928 928 WDU20200000928 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 927 927 WDU20200000927 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 926 926 WDU20200000926 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 925 925 WDU20200000925 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 924 924 WDU20200000924 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 923 923 WDU20200000923 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 922 922 WDU20200000922 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 921 921 WDU20200000921 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 920 920 WDU20200000920 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 919 919 WDU20200000919 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 918 918 WDU20200000918 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 917 917 WDU20200000917 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 916 916 WDU20200000916 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 915 915 WDU20200000915 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 914 914 WDU20200000914 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 913 913 WDU20200000913 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 912 912 WDU20200000912 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 911 911 WDU20200000911 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 910 910 WDU20200000910 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 909 909 WDU20200000909 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 908 908 WDU20200000908 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 907 907 WDU20200000907 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 906 906 WDU20200000906 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 905 905 WDU20200000905 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 904 904 WDU20200000904 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 903 903 WDU20200000903 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 902 902 WDU20200000902 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 901 901 WDU20200000901 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie uchylony
Dz.U. 2020 poz. 900 900 WDU20200000900 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o tachografach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 899 899 WDU20200000899 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 898 898 WDU20200000898 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 897 897 WDU20200000897 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 896 896 WDU20200000896 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 895 895 WDU20200000895 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 894 894 WDU20200000894 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 893 893 WDU20200000893 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 892 892 WDU20200000892 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 891 891 WDU20200000891 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 890 890 WDU20200000890 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 889 889 WDU20200000889 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 888 888 WDU20200000888 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez Służbę Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 887 887 WDU20200000887 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 886 886 WDU20200000886 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 885 885 WDU20200000885 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 884 884 WDU20200000884 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 883 883 WDU20200000883 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 882 882 WDU20200000882 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 881 881 WDU20200000881 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 880 880 WDU20200000880 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 879 879 WDU20200000879 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 878 878 WDU20200000878 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 877 877 WDU20200000877 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 876 876 WDU20200000876 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 875 875 WDU20200000875 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 874 874 WDU20200000874 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 873 873 WDU20200000873 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 872 872 WDU20200000872 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 871 871 WDU20200000871 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 870 870 WDU20200000870 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 869 869 WDU20200000869 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 868 868 WDU20200000868 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 867 867 WDU20200000867 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Ducha Świętego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 866 866 WDU20200000866 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 865 865 WDU20200000865 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 864 864 WDU20200000864 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 863 863 WDU20200000863 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 862 862 WDU20200000862 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2020 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 861 861 WDU20200000861 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 860 860 WDU20200000860 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 859 859 WDU20200000859 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 858 858 WDU20200000858 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 857 857 WDU20200000857 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 856 856 WDU20200000856 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 855 855 WDU20200000855 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 854 854 WDU20200000854 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 853 853 WDU20200000853 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 852 852 WDU20200000852 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 851 851 WDU20200000851 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum ogólnokrajowym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 850 850 WDU20200000850 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 849 849 WDU20200000849 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 848 848 WDU20200000848 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 847 847 WDU20200000847 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach uchylony
Dz.U. 2020 poz. 846 846 WDU20200000846 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 845 845 WDU20200000845 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 844 844 WDU20200000844 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa i jego zastępcy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 843 843 WDU20200000843 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 842 842 WDU20200000842 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 841 841 WDU20200000841 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nowy Wiśnicz - zespół architektoniczno-krajobrazowy" akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 840 840 WDU20200000840 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Staniątki - opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek" akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 839 839 WDU20200000839 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 838 838 WDU20200000838 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 837 837 WDU20200000837 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 836 836 WDU20200000836 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 835 835 WDU20200000835 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 834 834 WDU20200000834 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 833 833 WDU20200000833 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 832 832 WDU20200000832 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 831 831 WDU20200000831 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów delegowanych w dziale sprawiedliwość oraz zakresu zadań przekazanych do realizacji koordynatorom delegowanym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 830 830 WDU20200000830 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 829 829 WDU20200000829 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 828 828 WDU20200000828 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 maja 2020 r. w sprawie przekazania spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 827 827 WDU20200000827 Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. uchylony
Dz.U. 2020 poz. 826 826 WDU20200000826 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 825 825 WDU20200000825 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 824 824 WDU20200000824 Porozumienie ustanawiające Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzone w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 823 823 WDU20200000823 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 822 822 WDU20200000822 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 821 821 WDU20200000821 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 820 820 WDU20200000820 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 819 819 WDU20200000819 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 818 818 WDU20200000818 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 817 817 WDU20200000817 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 816 816 WDU20200000816 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 815 815 WDU20200000815 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 814 814 WDU20200000814 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 813 813 WDU20200000813 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 812 812 WDU20200000812 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 811 811 WDU20200000811 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 810 810 WDU20200000810 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 809 809 WDU20200000809 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 808 808 WDU20200000808 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 807 807 WDU20200000807 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r. sygn. akt P 19/16 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 806 806 WDU20200000806 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 805 805 WDU20200000805 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 804 804 WDU20200000804 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 803 803 WDU20200000803 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 802 802 WDU20200000802 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 801 801 WDU20200000801 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 800 800 WDU20200000800 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 799 799 WDU20200000799 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 798 798 WDU20200000798 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 797 797 WDU20200000797 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 796 796 WDU20200000796 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 795 795 WDU20200000795 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 794 794 WDU20200000794 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 793 793 WDU20200000793 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 792 792 WDU20200000792 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 791 791 WDU20200000791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 790 790 WDU20200000790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 789 789 WDU20200000789 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 788 788 WDU20200000788 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 787 787 WDU20200000787 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 786 786 WDU20200000786 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 785 785 WDU20200000785 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 784 784 WDU20200000784 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 783 783 WDU20200000783 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 782 782 WDU20200000782 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 781 781 WDU20200000781 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 780 780 WDU20200000780 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 779 779 WDU20200000779 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 778 778 WDU20200000778 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 777 777 WDU20200000777 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 776 776 WDU20200000776 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 775 775 WDU20200000775 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 774 774 WDU20200000774 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) uchylony
Dz.U. 2020 poz. 773 773 WDU20200000773 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 772 772 WDU20200000772 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 771 771 WDU20200000771 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 770 770 WDU20200000770 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 769 769 WDU20200000769 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2020 r. sygn. akt SK 66/19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 768 768 WDU20200000768 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 767 767 WDU20200000767 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 766 766 WDU20200000766 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 765 765 WDU20200000765 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 764 764 WDU20200000764 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 763 763 WDU20200000763 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 762 762 WDU20200000762 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 761 761 WDU20200000761 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach uchylony
Dz.U. 2020 poz. 760 760 WDU20200000760 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 759 759 WDU20200000759 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 758 758 WDU20200000758 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 757 757 WDU20200000757 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 756 756 WDU20200000756 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 755 755 WDU20200000755 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 754 754 WDU20200000754 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 753 753 WDU20200000753 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu składników wyposażenia statku, których zakup jest refinansowany, oraz ich liczby przypadającej na jeden statek obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 752 752 WDU20200000752 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 751 751 WDU20200000751 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 750 750 WDU20200000750 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 749 749 WDU20200000749 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 748 748 WDU20200000748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 747 747 WDU20200000747 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 746 746 WDU20200000746 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 745 745 WDU20200000745 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 744 744 WDU20200000744 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 743 743 WDU20200000743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 742 742 WDU20200000742 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 741 741 WDU20200000741 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 740 740 WDU20200000740 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 739 739 WDU20200000739 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 738 738 WDU20200000738 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 737 737 WDU20200000737 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przez gminy w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 736 736 WDU20200000736 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 735 735 WDU20200000735 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 734 734 WDU20200000734 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 733 733 WDU20200000733 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 732 732 WDU20200000732 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 731 731 WDU20200000731 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 730 730 WDU20200000730 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 729 729 WDU20200000729 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 728 728 WDU20200000728 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 727 727 WDU20200000727 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 726 726 WDU20200000726 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 725 725 WDU20200000725 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 724 724 WDU20200000724 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 723 723 WDU20200000723 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 722 722 WDU20200000722 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 721 721 WDU20200000721 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 720 720 WDU20200000720 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 719 719 WDU20200000719 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 718 718 WDU20200000718 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 717 717 WDU20200000717 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 716 716 WDU20200000716 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 715 715 WDU20200000715 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 714 714 WDU20200000714 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 713 713 WDU20200000713 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 712 712 WDU20200000712 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 711 711 WDU20200000711 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 710 710 WDU20200000710 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 709 709 WDU20200000709 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 708 708 WDU20200000708 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 707 707 WDU20200000707 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 706 706 WDU20200000706 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą uchylony
Dz.U. 2020 poz. 705 705 WDU20200000705 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 704 704 WDU20200000704 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 703 703 WDU20200000703 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 702 702 WDU20200000702 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 701 701 WDU20200000701 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym i nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 700 700 WDU20200000700 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo uchylony
Dz.U. 2020 poz. 699 699 WDU20200000699 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 698 698 WDU20200000698 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 697 697 WDU20200000697 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 696 696 WDU20200000696 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 695 695 WDU20200000695 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 694 694 WDU20200000694 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 693 693 WDU20200000693 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 692 692 WDU20200000692 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 691 691 WDU20200000691 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 690 690 WDU20200000690 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 689 689 WDU20200000689 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 688 688 WDU20200000688 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 687 687 WDU20200000687 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 686 686 WDU20200000686 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 685 685 WDU20200000685 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 684 684 WDU20200000684 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 683 683 WDU20200000683 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 682 682 WDU20200000682 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 681 681 WDU20200000681 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodów jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 680 680 WDU20200000680 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 679 679 WDU20200000679 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 678 678 WDU20200000678 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 677 677 WDU20200000677 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 676 676 WDU20200000676 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Szczytu Bałkanów Zachodnich akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 675 675 WDU20200000675 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 674 674 WDU20200000674 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 673 673 WDU20200000673 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 672 672 WDU20200000672 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 671 671 WDU20200000671 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 670 670 WDU20200000670 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 669 669 WDU20200000669 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 668 668 WDU20200000668 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) na lata 2020-2022 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 667 667 WDU20200000667 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 666 666 WDU20200000666 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 665 665 WDU20200000665 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 664 664 WDU20200000664 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 663 663 WDU20200000663 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych do Centralnego Rejestru Lotów o statusie HEAD obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 662 662 WDU20200000662 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 661 661 WDU20200000661 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 660 660 WDU20200000660 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 659 659 WDU20200000659 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 658 658 WDU20200000658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 657 657 WDU20200000657 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 656 656 WDU20200000656 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 655 655 WDU20200000655 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 654 654 WDU20200000654 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 653 653 WDU20200000653 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 652 652 WDU20200000652 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 651 651 WDU20200000651 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 650 650 WDU20200000650 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 649 649 WDU20200000649 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 648 648 WDU20200000648 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 647 647 WDU20200000647 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 646 646 WDU20200000646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 645 645 WDU20200000645 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 644 644 WDU20200000644 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 643 643 WDU20200000643 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 642 642 WDU20200000642 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 641 641 WDU20200000641 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 640 640 WDU20200000640 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 639 639 WDU20200000639 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 638 638 WDU20200000638 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 637 637 WDU20200000637 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypryjską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 636 636 WDU20200000636 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 635 635 WDU20200000635 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 634 634 WDU20200000634 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 633 633 WDU20200000633 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 632 632 WDU20200000632 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 631 631 WDU20200000631 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 630 630 WDU20200000630 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Niechanowo w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 629 629 WDU20200000629 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 628 628 WDU20200000628 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 627 627 WDU20200000627 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 626 626 WDU20200000626 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 625 625 WDU20200000625 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 624 624 WDU20200000624 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 623 623 WDU20200000623 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 622 622 WDU20200000622 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 621 621 WDU20200000621 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 620 620 WDU20200000620 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 619 619 WDU20200000619 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 618 618 WDU20200000618 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych przeprowadzających badania na potrzeby zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 617 617 WDU20200000617 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 616 616 WDU20200000616 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 615 615 WDU20200000615 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 614 614 WDU20200000614 Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzona w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 613 613 WDU20200000613 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 612 612 WDU20200000612 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 611 611 WDU20200000611 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 610 610 WDU20200000610 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 609 609 WDU20200000609 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 608 608 WDU20200000608 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 607 607 WDU20200000607 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 606 606 WDU20200000606 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 605 605 WDU20200000605 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 604 604 WDU20200000604 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 603 603 WDU20200000603 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 602 602 WDU20200000602 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 601 601 WDU20200000601 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 600 600 WDU20200000600 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 599 599 WDU20200000599 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 598 598 WDU20200000598 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące weteranom poszkodowanym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 597 597 WDU20200000597 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach uchylony
Dz.U. 2020 poz. 596 596 WDU20200000596 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 595 595 WDU20200000595 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 594 594 WDU20200000594 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 593 593 WDU20200000593 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 592 592 WDU20200000592 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 591 591 WDU20200000591 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 590 590 WDU20200000590 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki oraz ewidencji wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 589 589 WDU20200000589 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 588 588 WDU20200000588 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 587 587 WDU20200000587 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 586 586 WDU20200000586 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 585 585 WDU20200000585 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 584 584 WDU20200000584 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 583 583 WDU20200000583 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 582 582 WDU20200000582 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 marca 2020 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 581 581 WDU20200000581 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 580 580 WDU20200000580 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 579 579 WDU20200000579 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 578 578 WDU20200000578 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 577 577 WDU20200000577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 576 576 WDU20200000576 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 575 575 WDU20200000575 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 574 574 WDU20200000574 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 573 573 WDU20200000573 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 572 572 WDU20200000572 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 571 571 WDU20200000571 Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 570 570 WDU20200000570 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 569 569 WDU20200000569 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 568 568 WDU20200000568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 567 567 WDU20200000567 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 566 566 WDU20200000566 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 565 565 WDU20200000565 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 564 564 WDU20200000564 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 563 563 WDU20200000563 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 562 562 WDU20200000562 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 561 561 WDU20200000561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 560 560 WDU20200000560 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 559 559 WDU20200000559 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kataru Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 558 558 WDU20200000558 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 557 557 WDU20200000557 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 556 556 WDU20200000556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 555 555 WDU20200000555 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 554 554 WDU20200000554 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 553 553 WDU20200000553 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 552 552 WDU20200000552 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 551 551 WDU20200000551 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 550 550 WDU20200000550 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 549 549 WDU20200000549 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 548 548 WDU20200000548 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 547 547 WDU20200000547 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 546 546 WDU20200000546 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 545 545 WDU20200000545 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 544 544 WDU20200000544 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 543 543 WDU20200000543 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 542 542 WDU20200000542 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 541 541 WDU20200000541 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 540 540 WDU20200000540 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 539 539 WDU20200000539 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach uchylony
Dz.U. 2020 poz. 538 538 WDU20200000538 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 537 537 WDU20200000537 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 536 536 WDU20200000536 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 535 535 WDU20200000535 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 534 534 WDU20200000534 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 533 533 WDU20200000533 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 532 532 WDU20200000532 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 531 531 WDU20200000531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 530 530 WDU20200000530 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 529 529 WDU20200000529 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 528 528 WDU20200000528 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 527 527 WDU20200000527 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 526 526 WDU20200000526 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 525 525 WDU20200000525 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 524 524 WDU20200000524 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 523 523 WDU20200000523 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 522 522 WDU20200000522 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 521 521 WDU20200000521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 520 520 WDU20200000520 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 519 519 WDU20200000519 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 518 518 WDU20200000518 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 517 517 WDU20200000517 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 516 516 WDU20200000516 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 515 515 WDU20200000515 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 514 514 WDU20200000514 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 513 513 WDU20200000513 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2020 poz. 512 512 WDU20200000512 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 511 511 WDU20200000511 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 510 510 WDU20200000510 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 509 509 WDU20200000509 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 508 508 WDU20200000508 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 507 507 WDU20200000507 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 506 506 WDU20200000506 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 505 505 WDU20200000505 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 504 504 WDU20200000504 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 503 503 WDU20200000503 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zgierz w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 502 502 WDU20200000502 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 501 501 WDU20200000501 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 500 500 WDU20200000500 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 499 499 WDU20200000499 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 498 498 WDU20200000498 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 497 497 WDU20200000497 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska uchylony
Dz.U. 2020 poz. 496 496 WDU20200000496 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 495 495 WDU20200000495 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 494 494 WDU20200000494 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 493 493 WDU20200000493 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 492 492 WDU20200000492 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 491 491 WDU20200000491 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2020 poz. 490 490 WDU20200000490 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 489 489 WDU20200000489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 488 488 WDU20200000488 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 487 487 WDU20200000487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 486 486 WDU20200000486 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego uchylony
Dz.U. 2020 poz. 485 485 WDU20200000485 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 484 484 WDU20200000484 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 483 483 WDU20200000483 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 482 482 WDU20200000482 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 481 481 WDU20200000481 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 480 480 WDU20200000480 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 479 479 WDU20200000479 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 478 478 WDU20200000478 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego uchylony
Dz.U. 2020 poz. 477 477 WDU20200000477 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 476 476 WDU20200000476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 475 475 WDU20200000475 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 474 474 WDU20200000474 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 473 473 WDU20200000473 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 472 472 WDU20200000472 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 471 471 WDU20200000471 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 470 470 WDU20200000470 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 469 469 WDU20200000469 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 468 468 WDU20200000468 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 467 467 WDU20200000467 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 466 466 WDU20200000466 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 465 465 WDU20200000465 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 464 464 WDU20200000464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 463 463 WDU20200000463 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 462 462 WDU20200000462 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 461 461 WDU20200000461 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego uchylony
Dz.U. 2020 poz. 460 460 WDU20200000460 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 459 459 WDU20200000459 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 458 458 WDU20200000458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 457 457 WDU20200000457 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 456 456 WDU20200000456 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 455 455 WDU20200000455 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 454 454 WDU20200000454 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 453 453 WDU20200000453 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 452 452 WDU20200000452 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 451 451 WDU20200000451 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 450 450 WDU20200000450 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2020 r. w sprawie identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 449 449 WDU20200000449 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 448 448 WDU20200000448 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Baku dnia 31 maja 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 447 447 WDU20200000447 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Baku dnia 31 maja 2019 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 446 446 WDU20200000446 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 445 445 WDU20200000445 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) na lata 2020-2022 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 444 444 WDU20200000444 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 443 443 WDU20200000443 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 442 442 WDU20200000442 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 441 441 WDU20200000441 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego uchylony
Dz.U. 2020 poz. 440 440 WDU20200000440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 439 439 WDU20200000439 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 438 438 WDU20200000438 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 437 437 WDU20200000437 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 436 436 WDU20200000436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 435 435 WDU20200000435 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 434 434 WDU20200000434 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 433 433 WDU20200000433 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego uchylony
Dz.U. 2020 poz. 432 432 WDU20200000432 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 431 431 WDU20200000431 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 430 430 WDU20200000430 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 429 429 WDU20200000429 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 428 428 WDU20200000428 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 427 427 WDU20200000427 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 426 426 WDU20200000426 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 425 425 WDU20200000425 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 424 424 WDU20200000424 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 423 423 WDU20200000423 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 422 422 WDU20200000422 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 421 421 WDU20200000421 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 420 420 WDU20200000420 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 419 419 WDU20200000419 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 418 418 WDU20200000418 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 417 417 WDU20200000417 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 416 416 WDU20200000416 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 415 415 WDU20200000415 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 414 414 WDU20200000414 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 413 413 WDU20200000413 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2020 r. sygn. akt P 22/19 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 412 412 WDU20200000412 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 411 411 WDU20200000411 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 410 410 WDU20200000410 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 409 409 WDU20200000409 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 408 408 WDU20200000408 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 407 407 WDU20200000407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 406 406 WDU20200000406 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 405 405 WDU20200000405 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 404 404 WDU20200000404 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 403 403 WDU20200000403 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 402 402 WDU20200000402 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 401 401 WDU20200000401 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 400 400 WDU20200000400 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 399 399 WDU20200000399 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 398 398 WDU20200000398 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 397 397 WDU20200000397 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 396 396 WDU20200000396 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 395 395 WDU20200000395 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie badań oraz turnusów dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 394 394 WDU20200000394 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie badań strażaka powracającego do kraju z delegowania do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej oraz kierowania go na turnus leczniczo-profilaktyczny obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 393 393 WDU20200000393 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 392 392 WDU20200000392 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie badań policjanta i pracownika Policji powracającego do kraju po zakończeniu służby lub pracy w kontyngencie policyjnym oraz kierowania go na turnus leczniczo-profilaktyczny obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 391 391 WDU20200000391 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie badań funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa po powrocie do kraju z wykonywania zadań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierowania go na turnus leczniczo-profilaktyczny obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 390 390 WDU20200000390 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 389 389 WDU20200000389 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 388 388 WDU20200000388 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 387 387 WDU20200000387 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wysokości dodatków funkcyjnych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 386 386 WDU20200000386 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 385 385 WDU20200000385 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez ministra obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 384 384 WDU20200000384 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Ochrony Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 383 383 WDU20200000383 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 382 382 WDU20200000382 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 381 381 WDU20200000381 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 380 380 WDU20200000380 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 379 379 WDU20200000379 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 378 378 WDU20200000378 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 377 377 WDU20200000377 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 376 376 WDU20200000376 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 375 375 WDU20200000375 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 374 374 WDU20200000374 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 373 373 WDU20200000373 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 372 372 WDU20200000372 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 371 371 WDU20200000371 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 370 370 WDU20200000370 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów uchylony
Dz.U. 2020 poz. 369 369 WDU20200000369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa uchylony
Dz.U. 2020 poz. 368 368 WDU20200000368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 367 367 WDU20200000367 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 366 366 WDU20200000366 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujących bezpłatnie weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 365 365 WDU20200000365 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 364 364 WDU20200000364 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 363 363 WDU20200000363 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 362 362 WDU20200000362 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 361 361 WDU20200000361 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 360 360 WDU20200000360 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 359 359 WDU20200000359 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 358 358 WDU20200000358 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 357 357 WDU20200000357 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 356 356 WDU20200000356 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 355 355 WDU20200000355 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 354 354 WDU20200000354 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 353 353 WDU20200000353 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 352 352 WDU20200000352 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 351 351 WDU20200000351 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 350 350 WDU20200000350 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 349 349 WDU20200000349 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 348 348 WDU20200000348 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 347 347 WDU20200000347 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 346 346 WDU20200000346 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 345 345 WDU20200000345 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 344 344 WDU20200000344 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 343 343 WDU20200000343 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 342 342 WDU20200000342 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 341 341 WDU20200000341 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 lutego 2020 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 340 340 WDU20200000340 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 339 339 WDU20200000339 Konwencja nr 188 dotycząca pracy w sektorze rybołówstwa, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 338 338 WDU20200000338 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2020 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 337 337 WDU20200000337 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 336 336 WDU20200000336 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 335 335 WDU20200000335 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 334 334 WDU20200000334 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 333 333 WDU20200000333 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 332 332 WDU20200000332 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 331 331 WDU20200000331 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 330 330 WDU20200000330 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 329 329 WDU20200000329 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 328 328 WDU20200000328 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 327 327 WDU20200000327 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 326 326 WDU20200000326 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 325 325 WDU20200000325 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 324 324 WDU20200000324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 323 323 WDU20200000323 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 322 322 WDU20200000322 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 321 321 WDU20200000321 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 320 320 WDU20200000320 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 319 319 WDU20200000319 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 318 318 WDU20200000318 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 317 317 WDU20200000317 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisana w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 316 316 WDU20200000316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 315 315 WDU20200000315 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 314 314 WDU20200000314 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 313 313 WDU20200000313 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 312 312 WDU20200000312 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 311 311 WDU20200000311 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie kwoty przekazywanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na pokrycie kosztów niektórych zadań realizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 310 310 WDU20200000310 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 309 309 WDU20200000309 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 308 308 WDU20200000308 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2020 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 307 307 WDU20200000307 Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 306 306 WDU20200000306 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 305 305 WDU20200000305 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 304 304 WDU20200000304 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Gdynia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 303 303 WDU20200000303 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Świnoujście obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 302 302 WDU20200000302 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Hel-Zachód obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 301 301 WDU20200000301 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Ustka obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 300 300 WDU20200000300 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 299 299 WDU20200000299 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 298 298 WDU20200000298 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Załączników do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., zmienionych w Sztokholmie dnia 20 kwietnia 2018 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 297 297 WDU20200000297 Załączniki do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., zmienione w Sztokholmie dnia 20 kwietnia 2018 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 296 296 WDU20200000296 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 295 295 WDU20200000295 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 294 294 WDU20200000294 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 293 293 WDU20200000293 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 292 292 WDU20200000292 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 291 291 WDU20200000291 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 290 290 WDU20200000290 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 289 289 WDU20200000289 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 288 288 WDU20200000288 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 287 287 WDU20200000287 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 286 286 WDU20200000286 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 285 285 WDU20200000285 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 284 284 WDU20200000284 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 283 283 WDU20200000283 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 282 282 WDU20200000282 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 281 281 WDU20200000281 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 280 280 WDU20200000280 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 279 279 WDU20200000279 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 17 listopada 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 278 278 WDU20200000278 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 277 277 WDU20200000277 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 276 276 WDU20200000276 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 275 275 WDU20200000275 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 274 274 WDU20200000274 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 273 273 WDU20200000273 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 272 272 WDU20200000272 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 271 271 WDU20200000271 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 270 270 WDU20200000270 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 269 269 WDU20200000269 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 268 268 WDU20200000268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 267 267 WDU20200000267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki skarbu państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 266 266 WDU20200000266 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 265 265 WDU20200000265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 264 264 WDU20200000264 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 263 263 WDU20200000263 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi NIEDZIELA akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 262 262 WDU20200000262 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych uchylony
Dz.U. 2020 poz. 261 261 WDU20200000261 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 260 260 WDU20200000260 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 259 259 WDU20200000259 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 258 258 WDU20200000258 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 257 257 WDU20200000257 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 256 256 WDU20200000256 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 255 255 WDU20200000255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego uchylony
Dz.U. 2020 poz. 254 254 WDU20200000254 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 253 253 WDU20200000253 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 252 252 WDU20200000252 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 251 251 WDU20200000251 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 250 250 WDU20200000250 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 249 249 WDU20200000249 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 248 248 WDU20200000248 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 247 247 WDU20200000247 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rynku mocy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 246 246 WDU20200000246 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 245 245 WDU20200000245 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 244 244 WDU20200000244 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 243 243 WDU20200000243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" uchylony
Dz.U. 2020 poz. 242 242 WDU20200000242 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 241 241 WDU20200000241 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 240 240 WDU20200000240 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań uchylony
Dz.U. 2020 poz. 239 239 WDU20200000239 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 238 238 WDU20200000238 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 237 237 WDU20200000237 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 236 236 WDU20200000236 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 235 235 WDU20200000235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 234 234 WDU20200000234 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 233 233 WDU20200000233 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 232 232 WDU20200000232 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 231 231 WDU20200000231 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 230 230 WDU20200000230 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 229 229 WDU20200000229 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 228 228 WDU20200000228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 227 227 WDU20200000227 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 226 226 WDU20200000226 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 225 225 WDU20200000225 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 224 224 WDU20200000224 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli w administracji rządowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 223 223 WDU20200000223 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 222 222 WDU20200000222 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 221 221 WDU20200000221 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 220 220 WDU20200000220 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 219 219 WDU20200000219 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 218 218 WDU20200000218 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 217 217 WDU20200000217 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 216 216 WDU20200000216 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 215 215 WDU20200000215 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 214 214 WDU20200000214 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 213 213 WDU20200000213 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 212 212 WDU20200000212 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2020-2022 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 211 211 WDU20200000211 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 210 210 WDU20200000210 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 209 209 WDU20200000209 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich wypłaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 208 208 WDU20200000208 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 207 207 WDU20200000207 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 206 206 WDU20200000206 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na lata 2019 i 2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 205 205 WDU20200000205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 204 204 WDU20200000204 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 203 203 WDU20200000203 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 202 202 WDU20200000202 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2020-2022 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 201 201 WDU20200000201 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 200 200 WDU20200000200 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych gatunku Gallus gallus" na lata 2020-2022 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 199 199 WDU20200000199 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2019-2021 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 198 198 WDU20200000198 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 197 197 WDU20200000197 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 196 196 WDU20200000196 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 195 195 WDU20200000195 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 194 194 WDU20200000194 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 193 193 WDU20200000193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 192 192 WDU20200000192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 191 191 WDU20200000191 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 190 190 WDU20200000190 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 189 189 WDU20200000189 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie pobierania przez Straż Graniczną wymazów ze śluzówki policzków, gromadzenia odcisków linii papilarnych oraz zdjęć sygnalitycznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 188 188 WDU20200000188 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2020-2022 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 187 187 WDU20200000187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 186 186 WDU20200000186 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 185 185 WDU20200000185 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 184 184 WDU20200000184 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 183 183 WDU20200000183 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 182 182 WDU20200000182 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 181 181 WDU20200000181 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 180 180 WDU20200000180 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 179 179 WDU20200000179 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 178 178 WDU20200000178 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 177 177 WDU20200000177 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 176 176 WDU20200000176 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 175 175 WDU20200000175 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 174 174 WDU20200000174 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 173 173 WDU20200000173 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie kart daktyloskopijnych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 172 172 WDU20200000172 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 171 171 WDU20200000171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 170 170 WDU20200000170 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 169 169 WDU20200000169 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych przez Policję obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 168 168 WDU20200000168 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 167 167 WDU20200000167 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 166 166 WDU20200000166 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 165 165 WDU20200000165 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 164 164 WDU20200000164 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 163 163 WDU20200000163 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej do Funduszu Rezerwowego oraz szczegółowego trybu dokonywania wypłat z Funduszu Rezerwowego na ulepszenia strukturalne obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 162 162 WDU20200000162 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 161 161 WDU20200000161 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 160 160 WDU20200000160 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 159 159 WDU20200000159 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 158 158 WDU20200000158 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 157 157 WDU20200000157 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 156 156 WDU20200000156 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 155 155 WDU20200000155 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 154 154 WDU20200000154 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 153 153 WDU20200000153 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 152 152 WDU20200000152 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 151 151 WDU20200000151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 150 150 WDU20200000150 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 149 149 WDU20200000149 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wierzchlas w województwie łódzkim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 148 148 WDU20200000148 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 147 147 WDU20200000147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 146 146 WDU20200000146 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 145 145 WDU20200000145 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 144 144 WDU20200000144 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 143 143 WDU20200000143 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 142 142 WDU20200000142 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 141 141 WDU20200000141 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 140 140 WDU20200000140 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 139 139 WDU20200000139 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 138 138 WDU20200000138 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 137 137 WDU20200000137 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 136 136 WDU20200000136 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 135 135 WDU20200000135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 134 134 WDU20200000134 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 133 133 WDU20200000133 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 132 132 WDU20200000132 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o zrównoważonym rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonym w Lillafüred dnia 12 października 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 131 131 WDU20200000131 Protokół o zrównoważonym rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich do Ramowej Konwencji o ochronie i równoważonym rozwoju Karpat, sporządzony w Lillafüred dnia 12 października 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 130 130 WDU20200000130 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 129 129 WDU20200000129 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 128 128 WDU20200000128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 127 127 WDU20200000127 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowach międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 126 126 WDU20200000126 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 125 125 WDU20200000125 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 124 124 WDU20200000124 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 123 123 WDU20200000123 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 122 122 WDU20200000122 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 121 121 WDU20200000121 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 120 120 WDU20200000120 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 119 119 WDU20200000119 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 118 118 WDU20200000118 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie albo zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 117 117 WDU20200000117 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli niektórych inwestycji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 116 116 WDU20200000116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 115 115 WDU20200000115 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 114 114 WDU20200000114 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 113 113 WDU20200000113 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 112 112 WDU20200000112 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 111 111 WDU20200000111 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 110 110 WDU20200000110 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 109 109 WDU20200000109 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 108 108 WDU20200000108 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie listy załogi statku rybackiego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 107 107 WDU20200000107 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk służbowych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, na których pracownicy są obowiązani do noszenia munduru gospodarki wodnej, elementów składowych i wzorów munduru gospodarki wodnej oraz czasu ich używania obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 106 106 WDU20200000106 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 105 105 WDU20200000105 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 104 104 WDU20200000104 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 103 103 WDU20200000103 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 102 102 WDU20200000102 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 101 101 WDU20200000101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 100 100 WDU20200000100 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2020 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 99 99 WDU20200000099 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczania wydatków poniesionych na przejazd członków Rady Żeglugi Śródlądowej w celu udziału w jej posiedzeniach obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 98 98 WDU20200000098 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu wymaganych dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego oraz do wniosku o umorzenie części kredytu preferencyjnego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 97 97 WDU20200000097 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 96 96 WDU20200000096 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 95 95 WDU20200000095 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 94 94 WDU20200000094 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 93 93 WDU20200000093 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego protokołu i dokumentacji służbowej z kontroli osobistej oraz z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków, a także wzorów protokołów z tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 92 92 WDU20200000092 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 91 91 WDU20200000091 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 90 90 WDU20200000090 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie inspekcji państwa portu obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 89 89 WDU20200000089 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 88 88 WDU20200000088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 87 87 WDU20200000087 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie przetwarzania danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 86 86 WDU20200000086 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 85 85 WDU20200000085 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 84 84 WDU20200000084 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie Rejestru Operacji Naczyniowych obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 83 83 WDU20200000083 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 82 82 WDU20200000082 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 81 81 WDU20200000081 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 80 80 WDU20200000080 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 79 79 WDU20200000079 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 78 78 WDU20200000078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 77 77 WDU20200000077 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 76 76 WDU20200000076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 75 75 WDU20200000075 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 74 74 WDU20200000074 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 73 73 WDU20200000073 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 72 72 WDU20200000072 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 71 71 WDU20200000071 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 70 70 WDU20200000070 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jarosław w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 69 69 WDU20200000069 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 68 68 WDU20200000068 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 67 67 WDU20200000067 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 66 66 WDU20200000066 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 65 65 WDU20200000065 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 64 64 WDU20200000064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 63 63 WDU20200000063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 62 62 WDU20200000062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 61 61 WDU20200000061 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 60 60 WDU20200000060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 59 59 WDU20200000059 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i życia na statkach rybackich oraz szczegółowych wymagań technicznych w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 58 58 WDU20200000058 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 57 57 WDU20200000057 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego protokołu i dokumentacji służbowej z kontroli osobistej oraz z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków, a także wzorów protokołów z tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 56 56 WDU20200000056 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 55 55 WDU20200000055 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 54 54 WDU20200000054 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie warunków i trybu prowadzenia, koordynacji i wdrażania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w sieci Internet obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 53 53 WDU20200000053 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 52 52 WDU20200000052 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 51 51 WDU20200000051 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 50 50 WDU20200000050 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 49 49 WDU20200000049 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 48 48 WDU20200000048 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 47 47 WDU20200000047 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej, na których są wykonywane zadania i czynności, dla których kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby wojskowej są szczególnie przydatne nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2020 poz. 46 46 WDU20200000046 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 45 45 WDU20200000045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 44 44 WDU20200000044 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 43 43 WDU20200000043 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 42 42 WDU20200000042 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 stycznia 2020 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 41 41 WDU20200000041 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 stycznia 2020 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2020 poz. 40 40 WDU20200000040 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 39 39 WDU20200000039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 uchylony
Dz.U. 2020 poz. 38 38 WDU20200000038 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Emmanuel - Polska akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 37 37 WDU20200000037 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru Rybackiego Certyfikatu Pracy obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 36 36 WDU20200000036 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 35 35 WDU20200000035 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 34 34 WDU20200000034 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 33 33 WDU20200000033 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 32 32 WDU20200000032 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów Kart Polaka akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 31 31 WDU20200000031 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 30 30 WDU20200000030 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 29 29 WDU20200000029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 28 28 WDU20200000028 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia uchylony
Dz.U. 2020 poz. 27 27 WDU20200000027 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 26 26 WDU20200000026 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 25 25 WDU20200000025 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych uznany za uchylony
Dz.U. 2020 poz. 24 24 WDU20200000024 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 23 23 WDU20200000023 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 22 22 WDU20200000022 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 21 21 WDU20200000021 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu uchylony
Dz.U. 2020 poz. 20 20 WDU20200000020 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie trybu przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia rybaków na statku rybackim obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 19 19 WDU20200000019 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 18 18 WDU20200000018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 17 17 WDU20200000017 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 16 16 WDU20200000016 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 15 15 WDU20200000015 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 14 14 WDU20200000014 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 13 13 WDU20200000013 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 12 12 WDU20200000012 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 11 11 WDU20200000011 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2020 poz. 10 10 WDU20200000010 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 9 9 WDU20200000009 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 grudnia 2019 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2020 poz. 8 8 WDU20200000008 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 7 7 WDU20200000007 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 6 6 WDU20200000006 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 5 5 WDU20200000005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 4 4 WDU20200000004 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2020 poz. 3 3 WDU20200000003 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości obowiązujący
Dz.U. 2020 poz. 2 2 WDU20200000002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej uchylony
Dz.U. 2020 poz. 1 1 WDU20200000001 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych akt objęty tekstem jednolitym