Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2022 poz. 2868 2868 WDU20220002868 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2867 2867 WDU20220002867 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2866 2866 WDU20220002866 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie niedostępności Systemu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2865 2865 WDU20220002865 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2864 2864 WDU20220002864 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2863 2863 WDU20220002863 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji B2.2.2 "Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne" objętej wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2862 2862 WDU20220002862 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2861 2861 WDU20220002861 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2860 2860 WDU20220002860 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2859 2859 WDU20220002859 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2858 2858 WDU20220002858 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2857 2857 WDU20220002857 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2856 2856 WDU20220002856 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2855 2855 WDU20220002855 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2854 2854 WDU20220002854 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2853 2853 WDU20220002853 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2852 2852 WDU20220002852 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2851 2851 WDU20220002851 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2850 2850 WDU20220002850 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2849 2849 WDU20220002849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2848 2848 WDU20220002848 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2847 2847 WDU20220002847 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2846 2846 WDU20220002846 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2845 2845 WDU20220002845 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2844 2844 WDU20220002844 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2843 2843 WDU20220002843 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2842 2842 WDU20220002842 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2841 2841 WDU20220002841 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2840 2840 WDU20220002840 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Więziennej odpowiadających stopniom policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2839 2839 WDU20220002839 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2838 2838 WDU20220002838 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2837 2837 WDU20220002837 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2836 2836 WDU20220002836 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2835 2835 WDU20220002835 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2834 2834 WDU20220002834 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2833 2833 WDU20220002833 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2832 2832 WDU20220002832 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2831 2831 WDU20220002831 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2830 2830 WDU20220002830 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2829 2829 WDU20220002829 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2828 2828 WDU20220002828 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2827 2827 WDU20220002827 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2826 2826 WDU20220002826 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2825 2825 WDU20220002825 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2824 2824 WDU20220002824 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu pobierania próbki wodoru przez akredytowane laboratorium obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2823 2823 WDU20220002823 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2822 2822 WDU20220002822 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2821 2821 WDU20220002821 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2820 2820 WDU20220002820 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2819 2819 WDU20220002819 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2818 2818 WDU20220002818 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2817 2817 WDU20220002817 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2816 2816 WDU20220002816 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2815 2815 WDU20220002815 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sławice Duchowne (PLH120074) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2814 2814 WDU20220002814 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2813 2813 WDU20220002813 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2812 2812 WDU20220002812 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2811 2811 WDU20220002811 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2810 2810 WDU20220002810 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2809 2809 WDU20220002809 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2808 2808 WDU20220002808 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2807 2807 WDU20220002807 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2806 2806 WDU20220002806 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2805 2805 WDU20220002805 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2804 2804 WDU20220002804 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2803 2803 WDU20220002803 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2802 2802 WDU20220002802 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2801 2801 WDU20220002801 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Medalu "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2800 2800 WDU20220002800 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2799 2799 WDU20220002799 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2023 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2798 2798 WDU20220002798 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2797 2797 WDU20220002797 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2022 r. sygn. akt SK 66/21 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2796 2796 WDU20220002796 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2795 2795 WDU20220002795 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2794 2794 WDU20220002794 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2793 2793 WDU20220002793 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla wodoru obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2792 2792 WDU20220002792 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2791 2791 WDU20220002791 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2790 2790 WDU20220002790 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2022 r. sygn. akt SK 78/21 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2789 2789 WDU20220002789 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2788 2788 WDU20220002788 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2787 2787 WDU20220002787 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2023 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2786 2786 WDU20220002786 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2785 2785 WDU20220002785 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2784 2784 WDU20220002784 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3 Zrównoważona mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Spójna sieć transportowa programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2783 2783 WDU20220002783 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2782 2782 WDU20220002782 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2781 2781 WDU20220002781 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2780 2780 WDU20220002780 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2779 2779 WDU20220002779 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki koło Kasiny Wielkiej (PLH120082) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2778 2778 WDU20220002778 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2777 2777 WDU20220002777 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2776 2776 WDU20220002776 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2775 2775 WDU20220002775 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2774 2774 WDU20220002774 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze energetyki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2773 2773 WDU20220002773 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu 5 Zrównoważona Turystyka programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2772 2772 WDU20220002772 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2771 2771 WDU20220002771 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie warunków wstępu na teren jednostek organizacyjnych Służby Więziennej osób niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej albo pracownikami przywięziennych zakładów pracy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2770 2770 WDU20220002770 Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2769 2769 WDU20220002769 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2768 2768 WDU20220002768 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2767 2767 WDU20220002767 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2766 2766 WDU20220002766 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych do oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2765 2765 WDU20220002765 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub poprawy efektywności energetycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2764 2764 WDU20220002764 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Stoczek Klasztorny - Sanktuarium Matki Pokoju" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2763 2763 WDU20220002763 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2762 2762 WDU20220002762 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2761 2761 WDU20220002761 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2760 2760 WDU20220002760 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2759 2759 WDU20220002759 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2758 2758 WDU20220002758 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2757 2757 WDU20220002757 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2756 2756 WDU20220002756 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2755 2755 WDU20220002755 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2754 2754 WDU20220002754 Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2753 2753 WDU20220002753 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie rodzajów przepływów pieniężnych uwzględnianych przy obliczeniu ceny skorygowanej i szczegółowego sposobu kalkulacji tej ceny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2752 2752 WDU20220002752 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz wniosku o przyznanie pomocy finansowej, a także szczegółowych warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2751 2751 WDU20220002751 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Raba z Mszanką (PLH120093) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2750 2750 WDU20220002750 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2749 2749 WDU20220002749 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2748 2748 WDU20220002748 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2747 2747 WDU20220002747 Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2746 2746 WDU20220002746 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widnica (PLH120076) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2745 2745 WDU20220002745 Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2744 2744 WDU20220002744 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2743 2743 WDU20220002743 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2742 2742 WDU20220002742 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" w ramach działania "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2741 2741 WDU20220002741 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uniejów Parcele (PLH120075) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2740 2740 WDU20220002740 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2739 2739 WDU20220002739 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2738 2738 WDU20220002738 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Wielkie Błoto (PLH120080) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2737 2737 WDU20220002737 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Środkowy Dunajec z dopływami (PLH120088) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2736 2736 WDU20220002736 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2735 2735 WDU20220002735 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2734 2734 WDU20220002734 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia ilości gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do sieci przesyłowej w 2022 r. i w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2733 2733 WDU20220002733 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych kolejowych przewozów pasażerskich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2732 2732 WDU20220002732 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu i trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2731 2731 WDU20220002731 Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2730 2730 WDU20220002730 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2729 2729 WDU20220002729 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2022 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2728 2728 WDU20220002728 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Policji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2727 2727 WDU20220002727 Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2726 2726 WDU20220002726 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2725 2725 WDU20220002725 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2724 2724 WDU20220002724 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2723 2723 WDU20220002723 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2722 2722 WDU20220002722 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2721 2721 WDU20220002721 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2720 2720 WDU20220002720 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2719 2719 WDU20220002719 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2718 2718 WDU20220002718 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2717 2717 WDU20220002717 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2716 2716 WDU20220002716 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (PLH120094) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2715 2715 WDU20220002715 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2714 2714 WDU20220002714 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2713 2713 WDU20220002713 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2712 2712 WDU20220002712 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2711 2711 WDU20220002711 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyszkolenia strzeleckiego policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2710 2710 WDU20220002710 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2709 2709 WDU20220002709 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2708 2708 WDU20220002708 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2023 r. na rzecz obrony obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2707 2707 WDU20220002707 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2706 2706 WDU20220002706 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2705 2705 WDU20220002705 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2704 2704 WDU20220002704 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2703 2703 WDU20220002703 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Babiogórska (PLH120001) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2702 2702 WDU20220002702 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2701 2701 WDU20220002701 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli skazanych, tymczasowo aresztowanych, miejsc i przedmiotów oraz określenia wzorów protokołów tych kontroli obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2700 2700 WDU20220002700 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie kategorii oraz kryteriów kwalifikowania ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, działań, które należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po ich wystąpieniu, a także zakresu informacji objętych Centralnym Rejestrem Ekspozycji Niezamierzonych i Narażeń Przypadkowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2699 2699 WDU20220002699 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2698 2698 WDU20220002698 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2697 2697 WDU20220002697 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białowodzka Góra nad Dunajcem (PLH120096) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2696 2696 WDU20220002696 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2695 2695 WDU20220002695 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2022 r. sygn. akt K 3/22 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2694 2694 WDU20220002694 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego programu emerytalnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2693 2693 WDU20220002693 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2692 2692 WDU20220002692 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2691 2691 WDU20220002691 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2690 2690 WDU20220002690 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2689 2689 WDU20220002689 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2688 2688 WDU20220002688 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz sposobu i terminów jego wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2687 2687 WDU20220002687 Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2686 2686 WDU20220002686 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2685 2685 WDU20220002685 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie skazanego pozbawionego wolności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2684 2684 WDU20220002684 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2683 2683 WDU20220002683 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2682 2682 WDU20220002682 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia poważnego incydentu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2681 2681 WDU20220002681 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie domów dla matki i dziecka w wyznaczonych okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2680 2680 WDU20220002680 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2679 2679 WDU20220002679 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2678 2678 WDU20220002678 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2677 2677 WDU20220002677 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Łopień (PLH120078) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2676 2676 WDU20220002676 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2675 2675 WDU20220002675 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2674 2674 WDU20220002674 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2673 2673 WDU20220002673 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2672 2672 WDU20220002672 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2671 2671 WDU20220002671 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2670 2670 WDU20220002670 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2669 2669 WDU20220002669 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie trybu przyznawania liczby dofinansowanych ze środków budżetu państwa miejsc szkoleniowych dla poszczególnych jednostek szkolących w dziedzinach medycyny laboratoryjnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2668 2668 WDU20220002668 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Armeria (PLH120091) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2667 2667 WDU20220002667 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2666 2666 WDU20220002666 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2665 2665 WDU20220002665 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pstroszyce (PLH120073) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2664 2664 WDU20220002664 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2663 2663 WDU20220002663 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2662 2662 WDU20220002662 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2661 2661 WDU20220002661 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2660 2660 WDU20220002660 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2659 2659 WDU20220002659 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2022 r. sygn. akt K 4/21 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2658 2658 WDU20220002658 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2657 2657 WDU20220002657 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2656 2656 WDU20220002656 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2655 2655 WDU20220002655 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2654 2654 WDU20220002654 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2653 2653 WDU20220002653 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2652 2652 WDU20220002652 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2651 2651 WDU20220002651 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2650 2650 WDU20220002650 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2649 2649 WDU20220002649 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2648 2648 WDU20220002648 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2647 2647 WDU20220002647 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2646 2646 WDU20220002646 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2645 2645 WDU20220002645 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2644 2644 WDU20220002644 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2643 2643 WDU20220002643 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2642 2642 WDU20220002642 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2641 2641 WDU20220002641 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2640 2640 WDU20220002640 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2639 2639 WDU20220002639 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2638 2638 WDU20220002638 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2637 2637 WDU20220002637 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do Załączników 1 i 4 do Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach, podpisanej w Londynie dnia 5 października 2001 r., przyjętymi w Londynie dnia 17 czerwca 2021 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 2636 2636 WDU20220002636 Poprawki do Załączników 1 I 4 do Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach, podpisanej w Londynie dnia 5 października 2001 r., przyjęte w Londynie dnia 17 czerwca 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2635 2635 WDU20220002635 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 8 czerwca 2022 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 2634 2634 WDU20220002634 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 8 czerwca 2022 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2633 2633 WDU20220002633 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2632 2632 WDU20220002632 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaniach antyterrorystycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2631 2631 WDU20220002631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2630 2630 WDU20220002630 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2629 2629 WDU20220002629 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2628 2628 WDU20220002628 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2627 2627 WDU20220002627 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2626 2626 WDU20220002626 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2625 2625 WDU20220002625 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2624 2624 WDU20220002624 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2623 2623 WDU20220002623 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej miesięcznej opłaty związanej z użytkowaniem w celi mieszkalnej dodatkowego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2622 2622 WDU20220002622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodów jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2621 2621 WDU20220002621 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2620 2620 WDU20220002620 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krąpieli (PLH320005) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2619 2619 WDU20220002619 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2618 2618 WDU20220002618 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wymagań oznakowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej indywidualnych cech zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2617 2617 WDU20220002617 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2616 2616 WDU20220002616 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2615 2615 WDU20220002615 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2614 2614 WDU20220002614 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2613 2613 WDU20220002613 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2612 2612 WDU20220002612 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2611 2611 WDU20220002611 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2610 2610 WDU20220002610 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2609 2609 WDU20220002609 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie gmin, na których terenie będą stosowane szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2608 2608 WDU20220002608 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2607 2607 WDU20220002607 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2606 2606 WDU20220002606 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2605 2605 WDU20220002605 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2604 2604 WDU20220002604 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2603 2603 WDU20220002603 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2602 2602 WDU20220002602 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2601 2601 WDU20220002601 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2600 2600 WDU20220002600 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2599 2599 WDU20220002599 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2598 2598 WDU20220002598 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru dyplomu lekarza weterynarii z tytułem specjalisty obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2597 2597 WDU20220002597 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2596 2596 WDU20220002596 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krąg (PLH220070) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2595 2595 WDU20220002595 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej informacji o osobie przez organy uprawnione obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2594 2594 WDU20220002594 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wniosków o udzielenie zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem niektórych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2593 2593 WDU20220002593 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2592 2592 WDU20220002592 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2591 2591 WDU20220002591 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej funkcjonujących na rynku mleka i przetworów mlecznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2590 2590 WDU20220002590 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2589 2589 WDU20220002589 Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2588 2588 WDU20220002588 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2587 2587 WDU20220002587 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2586 2586 WDU20220002586 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2585 2585 WDU20220002585 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2584 2584 WDU20220002584 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2583 2583 WDU20220002583 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Piekarach Śląskich akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2582 2582 WDU20220002582 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Prawo o prokuraturze obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2581 2581 WDU20220002581 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2580 2580 WDU20220002580 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2579 2579 WDU20220002579 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2578 2578 WDU20220002578 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2577 2577 WDU20220002577 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie dokumentowania niektórych czynności funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2576 2576 WDU20220002576 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2575 2575 WDU20220002575 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2574 2574 WDU20220002574 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie licencji maszynisty obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2573 2573 WDU20220002573 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2572 2572 WDU20220002572 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2571 2571 WDU20220002571 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2570 2570 WDU20220002570 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2569 2569 WDU20220002569 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2568 2568 WDU20220002568 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2567 2567 WDU20220002567 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2566 2566 WDU20220002566 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2565 2565 WDU20220002565 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2564 2564 WDU20220002564 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2563 2563 WDU20220002563 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia sponsora i badacza w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu lub badania działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2562 2562 WDU20220002562 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2561 2561 WDU20220002561 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2560 2560 WDU20220002560 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2559 2559 WDU20220002559 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2558 2558 WDU20220002558 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2557 2557 WDU20220002557 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2556 2556 WDU20220002556 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2555 2555 WDU20220002555 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2554 2554 WDU20220002554 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2553 2553 WDU20220002553 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2552 2552 WDU20220002552 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz przyjmowania upominków przez członków służby zagranicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2551 2551 WDU20220002551 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2550 2550 WDU20220002550 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2549 2549 WDU20220002549 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2548 2548 WDU20220002548 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2547 2547 WDU20220002547 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2546 2546 WDU20220002546 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie w Łodzi akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2545 2545 WDU20220002545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2544 2544 WDU20220002544 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad nieletnimi przez kuratorów sądowych, organizacje społeczne, pracodawców oraz osoby godne zaufania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2543 2543 WDU20220002543 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2542 2542 WDU20220002542 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2541 2541 WDU20220002541 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2540 2540 WDU20220002540 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2539 2539 WDU20220002539 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2538 2538 WDU20220002538 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do Załącznika I do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 17 czerwca 2021 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 2537 2537 WDU20220002537 Poprawki do załącznika I do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 17 czerwca 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2536 2536 WDU20220002536 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2535 2535 WDU20220002535 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2534 2534 WDU20220002534 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2533 2533 WDU20220002533 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2532 2532 WDU20220002532 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2531 2531 WDU20220002531 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2530 2530 WDU20220002530 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2529 2529 WDU20220002529 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2528 2528 WDU20220002528 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2527 2527 WDU20220002527 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2526 2526 WDU20220002526 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2525 2525 WDU20220002525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2524 2524 WDU20220002524 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2523 2523 WDU20220002523 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2522 2522 WDU20220002522 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2521 2521 WDU20220002521 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Południowej Afryki Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 2520 2520 WDU20220002520 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie użyczania funkcjonariuszowi Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej rzeczy lub dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2519 2519 WDU20220002519 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2518 2518 WDU20220002518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2517 2517 WDU20220002517 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2516 2516 WDU20220002516 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2515 2515 WDU20220002515 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2514 2514 WDU20220002514 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2513 2513 WDU20220002513 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2512 2512 WDU20220002512 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2511 2511 WDU20220002511 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2510 2510 WDU20220002510 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2509 2509 WDU20220002509 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2508 2508 WDU20220002508 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności dotyczących usług finansowania społecznościowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2507 2507 WDU20220002507 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wykazu holdingów i niektórych innych podmiotów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2506 2506 WDU20220002506 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2505 2505 WDU20220002505 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2504 2504 WDU20220002504 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2503 2503 WDU20220002503 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2502 2502 WDU20220002502 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu informacji o schematach podatkowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2501 2501 WDU20220002501 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2500 2500 WDU20220002500 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2499 2499 WDU20220002499 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2498 2498 WDU20220002498 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2497 2497 WDU20220002497 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2496 2496 WDU20220002496 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie nasienia psów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2495 2495 WDU20220002495 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2494 2494 WDU20220002494 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2493 2493 WDU20220002493 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2492 2492 WDU20220002492 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2491 2491 WDU20220002491 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2490 2490 WDU20220002490 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego do prowadzenia wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2489 2489 WDU20220002489 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2488 2488 WDU20220002488 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2487 2487 WDU20220002487 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2486 2486 WDU20220002486 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2485 2485 WDU20220002485 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2484 2484 WDU20220002484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2483 2483 WDU20220002483 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2482 2482 WDU20220002482 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 listopada 2022 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2481 2481 WDU20220002481 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2480 2480 WDU20220002480 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2022 r. sygn. akt SK 113/20 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2479 2479 WDU20220002479 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2478 2478 WDU20220002478 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2477 2477 WDU20220002477 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2476 2476 WDU20220002476 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2475 2475 WDU20220002475 Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2474 2474 WDU20220002474 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2473 2473 WDU20220002473 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2472 2472 WDU20220002472 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej lub osobę udzielającą pomocy Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej, wykorzystywanych podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2471 2471 WDU20220002471 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2470 2470 WDU20220002470 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2469 2469 WDU20220002469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2468 2468 WDU20220002468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2467 2467 WDU20220002467 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2466 2466 WDU20220002466 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2465 2465 WDU20220002465 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2464 2464 WDU20220002464 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2463 2463 WDU20220002463 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2462 2462 WDU20220002462 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2461 2461 WDU20220002461 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2460 2460 WDU20220002460 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie udostępniania danych osobowych zawartych w rejestrze rzeczoznawców obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2459 2459 WDU20220002459 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2458 2458 WDU20220002458 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2457 2457 WDU20220002457 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla pracowników resortu obrony narodowej, którym został nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2456 2456 WDU20220002456 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2455 2455 WDU20220002455 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2454 2454 WDU20220002454 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2453 2453 WDU20220002453 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2452 2452 WDU20220002452 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2451 2451 WDU20220002451 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2450 2450 WDU20220002450 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2449 2449 WDU20220002449 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ośrodków kuratorskich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2448 2448 WDU20220002448 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2447 2447 WDU20220002447 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2022 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2446 2446 WDU20220002446 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2445 2445 WDU20220002445 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2444 2444 WDU20220002444 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2443 2443 WDU20220002443 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2442 2442 WDU20220002442 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2441 2441 WDU20220002441 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2440 2440 WDU20220002440 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2439 2439 WDU20220002439 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2438 2438 WDU20220002438 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2437 2437 WDU20220002437 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2436 2436 WDU20220002436 Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Kodeks spółek handlowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2435 2435 WDU20220002435 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2434 2434 WDU20220002434 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2433 2433 WDU20220002433 Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2432 2432 WDU20220002432 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2431 2431 WDU20220002431 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2430 2430 WDU20220002430 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2429 2429 WDU20220002429 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2428 2428 WDU20220002428 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2427 2427 WDU20220002427 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2426 2426 WDU20220002426 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbocza Płutowskie (PLH040040) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2425 2425 WDU20220002425 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2424 2424 WDU20220002424 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2423 2423 WDU20220002423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze Krajowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2422 2422 WDU20220002422 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2421 2421 WDU20220002421 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Ciebłowickie (PLH100035) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2420 2420 WDU20220002420 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2419 2419 WDU20220002419 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Studzienickie Torfowiska (PLH220028) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2418 2418 WDU20220002418 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2417 2417 WDU20220002417 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2416 2416 WDU20220002416 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2415 2415 WDU20220002415 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie portalu danych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2414 2414 WDU20220002414 Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2413 2413 WDU20220002413 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wykazu inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2412 2412 WDU20220002412 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2411 2411 WDU20220002411 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2410 2410 WDU20220002410 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kurze Grzędy (PLH220014) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2409 2409 WDU20220002409 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2408 2408 WDU20220002408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2407 2407 WDU20220002407 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2406 2406 WDU20220002406 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pełcznica (PLH220020) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2405 2405 WDU20220002405 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipickie Mokradła (PLH100025) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2404 2404 WDU20220002404 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Grotnicka (PLH100001) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2403 2403 WDU20220002403 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2402 2402 WDU20220002402 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Góra (PLH120061) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2401 2401 WDU20220002401 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2400 2400 WDU20220002400 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2399 2399 WDU20220002399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2398 2398 WDU20220002398 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krasne (PLH220035) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2397 2397 WDU20220002397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Latoszyn i Podgrodzie, położonym na obszarze gminy Dębica akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2396 2396 WDU20220002396 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2395 2395 WDU20220002395 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Pobłockie (PLH220042) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2394 2394 WDU20220002394 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2393 2393 WDU20220002393 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2392 2392 WDU20220002392 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2391 2391 WDU20220002391 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2390 2390 WDU20220002390 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Małujowice - kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła" akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2389 2389 WDU20220002389 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2022 r. w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2388 2388 WDU20220002388 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2387 2387 WDU20220002387 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PLH200014) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2386 2386 WDU20220002386 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2385 2385 WDU20220002385 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2384 2384 WDU20220002384 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznych Inwestycji Zagranicznych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2383 2383 WDU20220002383 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2382 2382 WDU20220002382 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2381 2381 WDU20220002381 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2380 2380 WDU20220002380 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2379 2379 WDU20220002379 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2378 2378 WDU20220002378 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2377 2377 WDU20220002377 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2376 2376 WDU20220002376 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2375 2375 WDU20220002375 Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2374 2374 WDU20220002374 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Lobeliowe koło Soszycy (PLH220039) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2373 2373 WDU20220002373 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Narwiańska (PLH200024) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2372 2372 WDU20220002372 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2371 2371 WDU20220002371 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych, osadzania żołnierza w izbie zatrzymań oraz badań mających na celu ustalenie zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2370 2370 WDU20220002370 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2369 2369 WDU20220002369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2368 2368 WDU20220002368 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2367 2367 WDU20220002367 Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o wypowiedzeniu Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2366 2366 WDU20220002366 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2365 2365 WDU20220002365 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2364 2364 WDU20220002364 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2363 2363 WDU20220002363 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2362 2362 WDU20220002362 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2022 r. w sprawie sposobu przechowywania, odtwarzania oraz kopiowania zapisów obrazu i dźwięku przez funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2361 2361 WDU20220002361 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska nad Prosną (PLH100037) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2360 2360 WDU20220002360 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2359 2359 WDU20220002359 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Świetlista w Pernie (PLH100002) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2358 2358 WDU20220002358 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2357 2357 WDU20220002357 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2356 2356 WDU20220002356 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 2355 2355 WDU20220002355 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2354 2354 WDU20220002354 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2353 2353 WDU20220002353 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2352 2352 WDU20220002352 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kątach Rybackich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2351 2351 WDU20220002351 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2350 2350 WDU20220002350 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2349 2349 WDU20220002349 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Nowym Delhi dnia 25 kwietnia 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2348 2348 WDU20220002348 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2347 2347 WDU20220002347 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przymorskie Błota (PLH220024) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2346 2346 WDU20220002346 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2345 2345 WDU20220002345 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wygaśnięciu skutków prawnych artykułu 11 ustęp 3 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2344 2344 WDU20220002344 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2343 2343 WDU20220002343 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ustalania tożsamości osoby legitymowanej przez funkcjonariusza Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2342 2342 WDU20220002342 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2341 2341 WDU20220002341 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisanej w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2340 2340 WDU20220002340 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2339 2339 WDU20220002339 Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2338 2338 WDU20220002338 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąka w Bęczkowicach (PLH100004) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2337 2337 WDU20220002337 Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2336 2336 WDU20220002336 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2335 2335 WDU20220002335 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2022 r. w sprawie turnusów profilaktyczno-zdrowotnych w Służbie Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2334 2334 WDU20220002334 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzewiny (PLH040022) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2333 2333 WDU20220002333 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2332 2332 WDU20220002332 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2331 2331 WDU20220002331 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie programów ramowych kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2330 2330 WDU20220002330 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2329 2329 WDU20220002329 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2328 2328 WDU20220002328 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie delegowania urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub poza stałe miejsce pracy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2327 2327 WDU20220002327 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2326 2326 WDU20220002326 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2022 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2325 2325 WDU20220002325 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2324 2324 WDU20220002324 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2323 2323 WDU20220002323 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2322 2322 WDU20220002322 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sieniawskie (PLH180054) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2321 2321 WDU20220002321 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 2320 2320 WDU20220002320 Umowa ramowa między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzona w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2319 2319 WDU20220002319 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2318 2318 WDU20220002318 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2022 r. w sprawie rodzajów badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie osoby ubiegającej się o wstęp na teren jednostki organizacyjnej Służby Więziennej oraz sposobu ich przeprowadzania i dokumentowania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2317 2317 WDU20220002317 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2316 2316 WDU20220002316 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2315 2315 WDU20220002315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2314 2314 WDU20220002314 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2313 2313 WDU20220002313 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2312 2312 WDU20220002312 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2311 2311 WDU20220002311 Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy - Kodeks wykroczeń obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2310 2310 WDU20220002310 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2309 2309 WDU20220002309 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2308 2308 WDU20220002308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2307 2307 WDU20220002307 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu do wykonywania niektórych zadań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2306 2306 WDU20220002306 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2305 2305 WDU20220002305 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obronie Ojczyzny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2304 2304 WDU20220002304 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2303 2303 WDU20220002303 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2302 2302 WDU20220002302 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2301 2301 WDU20220002301 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2300 2300 WDU20220002300 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Załęczański Łuk Warty (PLH100007) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2299 2299 WDU20220002299 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2298 2298 WDU20220002298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wysokości oraz sposobu i terminów wnoszenia opłaty z tytułu potwierdzenia istnienia albo nieistnienia w Rejestrze Dokumentów Paszportowych ważnego dokumentu paszportowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2297 2297 WDU20220002297 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Rejestru Dokumentów Paszportowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2296 2296 WDU20220002296 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczki żeglarskiej uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2295 2295 WDU20220002295 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Nowym Świecie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2294 2294 WDU20220002294 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2293 2293 WDU20220002293 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2292 2292 WDU20220002292 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2291 2291 WDU20220002291 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2290 2290 WDU20220002290 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2289 2289 WDU20220002289 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2288 2288 WDU20220002288 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2287 2287 WDU20220002287 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2286 2286 WDU20220002286 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Narwiańskie Bagna (PLH200002) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2285 2285 WDU20220002285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2284 2284 WDU20220002284 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2283 2283 WDU20220002283 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2282 2282 WDU20220002282 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2281 2281 WDU20220002281 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2280 2280 WDU20220002280 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2279 2279 WDU20220002279 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2278 2278 WDU20220002278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2277 2277 WDU20220002277 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2276 2276 WDU20220002276 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Będzino w województwie zachodniopomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2275 2275 WDU20220002275 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2274 2274 WDU20220002274 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2021 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2273 2273 WDU20220002273 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami (PLH180053) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2272 2272 WDU20220002272 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2271 2271 WDU20220002271 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2270 2270 WDU20220002270 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2269 2269 WDU20220002269 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2268 2268 WDU20220002268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2267 2267 WDU20220002267 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2266 2266 WDU20220002266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania reformy publicznej radiofonii akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2265 2265 WDU20220002265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2264 2264 WDU20220002264 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2263 2263 WDU20220002263 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2262 2262 WDU20220002262 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2261 2261 WDU20220002261 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia osadzonego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym o zaprzestaniu używania wyrobów tytoniowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2260 2260 WDU20220002260 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2259 2259 WDU20220002259 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2258 2258 WDU20220002258 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2257 2257 WDU20220002257 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2256 2256 WDU20220002256 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2255 2255 WDU20220002255 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o towarach paczkowanych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2254 2254 WDU20220002254 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2253 2253 WDU20220002253 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2252 2252 WDU20220002252 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2251 2251 WDU20220002251 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Leżajskie (PLH180047) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2250 2250 WDU20220002250 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2249 2249 WDU20220002249 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2248 2248 WDU20220002248 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2247 2247 WDU20220002247 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2246 2246 WDU20220002246 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2245 2245 WDU20220002245 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2244 2244 WDU20220002244 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2243 2243 WDU20220002243 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2242 2242 WDU20220002242 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2241 2241 WDU20220002241 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2240 2240 WDU20220002240 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2239 2239 WDU20220002239 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2238 2238 WDU20220002238 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2237 2237 WDU20220002237 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2236 2236 WDU20220002236 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2235 2235 WDU20220002235 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2234 2234 WDU20220002234 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2022 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2233 2233 WDU20220002233 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2232 2232 WDU20220002232 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły (PLH180049) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2231 2231 WDU20220002231 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2230 2230 WDU20220002230 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2229 2229 WDU20220002229 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Energetyki, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2228 2228 WDU20220002228 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2227 2227 WDU20220002227 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., oraz jego zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 2226 2226 WDU20220002226 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2225 2225 WDU20220002225 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2224 2224 WDU20220002224 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2223 2223 WDU20220002223 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wielkopolska (PLH300010) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2222 2222 WDU20220002222 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2221 2221 WDU20220002221 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2220 2220 WDU20220002220 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2219 2219 WDU20220002219 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz trybu ich finansowania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2218 2218 WDU20220002218 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu oceny wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej oraz wzoru tego wniosku obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2217 2217 WDU20220002217 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2216 2216 WDU20220002216 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2215 2215 WDU20220002215 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rocznego sprawozdania przedsiębiorstwa społecznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2214 2214 WDU20220002214 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Równem (PLH180036) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2213 2213 WDU20220002213 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2212 2212 WDU20220002212 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do Załączników I, IV i VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 17 czerwca 2021 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 2211 2211 WDU20220002211 Poprawki do Załączników I, IV i VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 17 czerwca 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2210 2210 WDU20220002210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2209 2209 WDU20220002209 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 2208 2208 WDU20220002208 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2207 2207 WDU20220002207 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 2206 2206 WDU20220002206 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2205 2205 WDU20220002205 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2204 2204 WDU20220002204 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2203 2203 WDU20220002203 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2202 2202 WDU20220002202 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2201 2201 WDU20220002201 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2200 2200 WDU20220002200 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Bagienne nad Bukową (PLH180048) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2199 2199 WDU20220002199 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki nad Młynówką (PLH180041) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2198 2198 WDU20220002198 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Baranów (PLH300035) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2197 2197 WDU20220002197 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ladzin (PLH180038) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2196 2196 WDU20220002196 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2195 2195 WDU20220002195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2194 2194 WDU20220002194 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2193 2193 WDU20220002193 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Skalniku (PLH180037) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2192 2192 WDU20220002192 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Chłopiny (PLH080004) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2191 2191 WDU20220002191 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2190 2190 WDU20220002190 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2189 2189 WDU20220002189 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2188 2188 WDU20220002188 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2187 2187 WDU20220002187 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2186 2186 WDU20220002186 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2185 2185 WDU20220002185 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2184 2184 WDU20220002184 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2183 2183 WDU20220002183 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie instytucji rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2182 2182 WDU20220002182 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2181 2181 WDU20220002181 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2180 2180 WDU20220002180 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2179 2179 WDU20220002179 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Łabuńki i Topornicy (PLH060087) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2178 2178 WDU20220002178 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzieliski Las (PLH060092) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2177 2177 WDU20220002177 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2176 2176 WDU20220002176 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Krynicy Morskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2175 2175 WDU20220002175 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2174 2174 WDU20220002174 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2173 2173 WDU20220002173 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2172 2172 WDU20220002172 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2171 2171 WDU20220002171 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2170 2170 WDU20220002170 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2169 2169 WDU20220002169 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Minokąt (PLH060089) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2168 2168 WDU20220002168 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mrowle Łąki (PLH180043) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2167 2167 WDU20220002167 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2166 2166 WDU20220002166 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2022 r. w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2165 2165 WDU20220002165 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brzeziczno (PLH060076) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2164 2164 WDU20220002164 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2163 2163 WDU20220002163 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2162 2162 WDU20220002162 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2161 2161 WDU20220002161 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2160 2160 WDU20220002160 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2159 2159 WDU20220002159 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Wisły w Małopolsce (PLH060045) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2158 2158 WDU20220002158 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2157 2157 WDU20220002157 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2156 2156 WDU20220002156 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Nowosielcach (PLH180035) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2155 2155 WDU20220002155 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2154 2154 WDU20220002154 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2153 2153 WDU20220002153 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2152 2152 WDU20220002152 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki nad Wojkówką (PLH180051) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2151 2151 WDU20220002151 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2150 2150 WDU20220002150 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2149 2149 WDU20220002149 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2148 2148 WDU20220002148 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Tanwi (PLH060097) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2147 2147 WDU20220002147 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2146 2146 WDU20220002146 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Drwęcy (PLH280001) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2145 2145 WDU20220002145 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2144 2144 WDU20220002144 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Starodub w Pełkiniach (PLH180050) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2143 2143 WDU20220002143 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2022 r. w sprawie przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2142 2142 WDU20220002142 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2141 2141 WDU20220002141 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2140 2140 WDU20220002140 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2139 2139 WDU20220002139 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2138 2138 WDU20220002138 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2137 2137 WDU20220002137 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łopiennik (PLH060081) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2136 2136 WDU20220002136 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2135 2135 WDU20220002135 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Roztocza Wschodniego (PLH060093) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2134 2134 WDU20220002134 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie pozwolenia na dystrybucję hurtową weterynaryjnych produktów leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2133 2133 WDU20220002133 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2132 2132 WDU20220002132 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2131 2131 WDU20220002131 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2130 2130 WDU20220002130 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 r., sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 2129 2129 WDU20220002129 Protokół Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 r., sporządzony w Warszawie dnia 29 października 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2128 2128 WDU20220002128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2127 2127 WDU20220002127 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2126 2126 WDU20220002126 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2125 2125 WDU20220002125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2124 2124 WDU20220002124 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zimna Woda (PLH080062) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2123 2123 WDU20220002123 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2122 2122 WDU20220002122 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszuny (PLH280040) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2121 2121 WDU20220002121 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jemielno w województwie dolnośląskim akt indywidualny
Dz.U. 2022 poz. 2120 2120 WDU20220002120 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2119 2119 WDU20220002119 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Marka Kuchcińskiego akt indywidualny
Dz.U. 2022 poz. 2118 2118 WDU20220002118 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka akt indywidualny
Dz.U. 2022 poz. 2117 2117 WDU20220002117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2116 2116 WDU20220002116 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2115 2115 WDU20220002115 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu ekspertyz technicznych w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na systemy obronności państwa oraz na system ochrony granicy państwowej na morzu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2114 2114 WDU20220002114 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2113 2113 WDU20220002113 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, rodzajów tych napojów, ich dodatkowego znakowania oraz szczegółowych wymagań, które powinny spełniać te napoje obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2112 2112 WDU20220002112 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sanisko w Bykowcach (PLH180045) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2111 2111 WDU20220002111 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2110 2110 WDU20220002110 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2109 2109 WDU20220002109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki uzupełniającej płatności podstawowej za 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2108 2108 WDU20220002108 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2107 2107 WDU20220002107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2106 2106 WDU20220002106 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2105 2105 WDU20220002105 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2104 2104 WDU20220002104 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2103 2103 WDU20220002103 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2102 2102 WDU20220002102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie sposobu używania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2101 2101 WDU20220002101 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2100 2100 WDU20220002100 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2099 2099 WDU20220002099 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC oraz wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych wydawanych bezpłatnie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2098 2098 WDU20220002098 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie trybu oceny i sposobu dopuszczania rozwiązań informatycznych, w których mają być przetwarzane informacje niejawne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2097 2097 WDU20220002097 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2096 2096 WDU20220002096 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2095 2095 WDU20220002095 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gązwa (PLH280011) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2094 2094 WDU20220002094 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2093 2093 WDU20220002093 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2092 2092 WDU20220002092 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, członków rodzin tego personelu oraz członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2091 2091 WDU20220002091 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2090 2090 WDU20220002090 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2089 2089 WDU20220002089 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2088 2088 WDU20220002088 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2087 2087 WDU20220002087 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Osuwiska w Lipowicy (PLH180044) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2086 2086 WDU20220002086 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Słubickie (PLH080013) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2085 2085 WDU20220002085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2084 2084 WDU20220002084 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2083 2083 WDU20220002083 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2082 2082 WDU20220002082 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2081 2081 WDU20220002081 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Liwocz (PLH180046) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2080 2080 WDU20220002080 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2079 2079 WDU20220002079 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2078 2078 WDU20220002078 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pawłów (PLH060065) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2077 2077 WDU20220002077 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2022 r. w sprawie dokumentów stosowanych w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad funkcjonariuszami Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2076 2076 WDU20220002076 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2075 2075 WDU20220002075 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2074 2074 WDU20220002074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równorzędności stopni wojskowych oraz uzyskanych w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej i Służbie Celno-Skarbowej ze stopniami funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2073 2073 WDU20220002073 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2072 2072 WDU20220002072 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych należności postępowania w sprawach nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2071 2071 WDU20220002071 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2070 2070 WDU20220002070 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2069 2069 WDU20220002069 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kazimierówka (PLH060088) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2068 2068 WDU20220002068 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2067 2067 WDU20220002067 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2066 2066 WDU20220002066 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2065 2065 WDU20220002065 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2064 2064 WDU20220002064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2063 2063 WDU20220002063 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2062 2062 WDU20220002062 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2061 2061 WDU20220002061 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2060 2060 WDU20220002060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2059 2059 WDU20220002059 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2058 2058 WDU20220002058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zakresu programu monitoringu radiacyjnego środowiska opracowywanego i wdrażanego przez jednostki organizacyjne zakwalifikowane do I lub II kategorii zagrożeń obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2057 2057 WDU20220002057 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2056 2056 WDU20220002056 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2055 2055 WDU20220002055 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2054 2054 WDU20220002054 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2053 2053 WDU20220002053 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2052 2052 WDU20220002052 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2051 2051 WDU20220002051 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli osobistej nieletnich oraz określenia wzoru protokołu tej kontroli obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2050 2050 WDU20220002050 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2049 2049 WDU20220002049 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2048 2048 WDU20220002048 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2022 r. w sprawie badań mających na celu ustalenie zdolności do wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierza obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2047 2047 WDU20220002047 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kubek (PLH300006) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2046 2046 WDU20220002046 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego (PLH120052) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2045 2045 WDU20220002045 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2044 2044 WDU20220002044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu państwowego instytutu badawczego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2043 2043 WDU20220002043 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2022 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2042 2042 WDU20220002042 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2041 2041 WDU20220002041 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2040 2040 WDU20220002040 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2039 2039 WDU20220002039 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2038 2038 WDU20220002038 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zapisów z monitoringu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczych dysponujących warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2037 2037 WDU20220002037 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca (PLH120020) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2036 2036 WDU20220002036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2035 2035 WDU20220002035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2034 2034 WDU20220002034 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2033 2033 WDU20220002033 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Prądnika (PLH120004) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2032 2032 WDU20220002032 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2031 2031 WDU20220002031 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bednarka (PLH120033) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2030 2030 WDU20220002030 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 września 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2029 2029 WDU20220002029 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2028 2028 WDU20220002028 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie nieletniego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2027 2027 WDU20220002027 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2026 2026 WDU20220002026 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2025 2025 WDU20220002025 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2024 2024 WDU20220002024 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2023 2023 WDU20220002023 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2022 2022 WDU20220002022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2021 2021 WDU20220002021 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2020 2020 WDU20220002020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2019 2019 WDU20220002019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2018 2018 WDU20220002018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2017 2017 WDU20220002017 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2016 2016 WDU20220002016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2015 2015 WDU20220002015 Ustawa z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2014 2014 WDU20220002014 Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2013 2013 WDU20220002013 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2012 2012 WDU20220002012 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 2011 2011 WDU20220002011 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2022 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2010 2010 WDU20220002010 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podkowce w Szczawnicy (PLH120037) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2009 2009 WDU20220002009 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2008 2008 WDU20220002008 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2007 2007 WDU20220002007 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 2006 2006 WDU20220002006 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 27 września 2022 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 2005 2005 WDU20220002005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r. w sprawie stopni zawodowej służby wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, które odpowiadają poszczególnym stopniom służbowym Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2004 2004 WDU20220002004 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 2003 2003 WDU20220002003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2002 2002 WDU20220002002 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sterczów-Ścianka (PLH120015) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 2001 2001 WDU20220002001 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 2000 2000 WDU20220002000 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1999 1999 WDU20220001999 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2022 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1998 1998 WDU20220001998 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2022 r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1997 1997 WDU20220001997 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Góry Słonne (PLH180013) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1996 1996 WDU20220001996 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1995 1995 WDU20220001995 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jadowniki Mokre (PLH120068) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1994 1994 WDU20220001994 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1993 1993 WDU20220001993 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie nadania Instytutowi Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie statusu państwowego instytutu badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1992 1992 WDU20220001992 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kępie na Wyżynie Miechowskiej (PLH120070) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1991 1991 WDU20220001991 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 23 września 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie prezentowania informacji o cenach paliw stałych bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1990 1990 WDU20220001990 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1989 1989 WDU20220001989 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1988 1988 WDU20220001988 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1987 1987 WDU20220001987 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1986 1986 WDU20220001986 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1985 1985 WDU20220001985 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1984 1984 WDU20220001984 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1983 1983 WDU20220001983 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1982 1982 WDU20220001982 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małe Pieniny (PLH120025) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1981 1981 WDU20220001981 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1980 1980 WDU20220001980 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1979 1979 WDU20220001979 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1978 1978 WDU20220001978 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1977 1977 WDU20220001977 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1976 1976 WDU20220001976 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1975 1975 WDU20220001975 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1974 1974 WDU20220001974 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1973 1973 WDU20220001973 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania żołnierzy aktywnej rezerwy w podróż służbową, delegowania, kierowania na kurs lub szkolenie oraz przenoszenia ich do innej jednostki wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1972 1972 WDU20220001972 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1971 1971 WDU20220001971 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1970 1970 WDU20220001970 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1969 1969 WDU20220001969 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1968 1968 WDU20220001968 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2022 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsług obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1967 1967 WDU20220001967 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1966 1966 WDU20220001966 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1965 1965 WDU20220001965 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1964 1964 WDU20220001964 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1963 1963 WDU20220001963 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1962 1962 WDU20220001962 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami (PLH180030) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1961 1961 WDU20220001961 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1960 1960 WDU20220001960 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1959 1959 WDU20220001959 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1958 1958 WDU20220001958 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Jaśliska (PLH180014) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1957 1957 WDU20220001957 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1956 1956 WDU20220001956 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Żaliński (PLH060102) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1955 1955 WDU20220001955 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu (PLH180020) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1954 1954 WDU20220001954 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1953 1953 WDU20220001953 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalonki (PLH120071) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1952 1952 WDU20220001952 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1951 1951 WDU20220001951 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1950 1950 WDU20220001950 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Wrocławskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1949 1949 WDU20220001949 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pustynia Błędowska (PLH120014) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1948 1948 WDU20220001948 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wały (PLH120017) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1947 1947 WDU20220001947 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1946 1946 WDU20220001946 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodorowej akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1945 1945 WDU20220001945 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia obszarów weterynarii, w których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1944 1944 WDU20220001944 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rymanów (PLH180016) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1943 1943 WDU20220001943 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolinki Jurajskie (PLH120005) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1942 1942 WDU20220001942 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2022 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1941 1941 WDU20220001941 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1940 1940 WDU20220001940 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaroszowiec (PLH120006) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1939 1939 WDU20220001939 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1938 1938 WDU20220001938 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1937 1937 WDU20220001937 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1936 1936 WDU20220001936 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Górnego Sanu (PLH180021) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1935 1935 WDU20220001935 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem (PLH180025) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1934 1934 WDU20220001934 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1933 1933 WDU20220001933 Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1932 1932 WDU20220001932 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1931 1931 WDU20220001931 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1930 1930 WDU20220001930 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 8 lipca 2021 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1929 1929 WDU20220001929 Porozumienie z dnia 8 lipca 2021 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1928 1928 WDU20220001928 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przemyska (PLH180012) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1927 1927 WDU20220001927 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2022 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1926 1926 WDU20220001926 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie korzystania przez żołnierzy niezawodowych z prawa do pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1925 1925 WDU20220001925 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa koło Zaklikowa (PLH180019) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1924 1924 WDU20220001924 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1923 1923 WDU20220001923 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1922 1922 WDU20220001922 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1921 1921 WDU20220001921 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1920 1920 WDU20220001920 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1919 1919 WDU20220001919 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1918 1918 WDU20220001918 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1917 1917 WDU20220001917 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1916 1916 WDU20220001916 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horyniec (PLH180017) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1915 1915 WDU20220001915 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las nad Braciejową (PLH180023) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1914 1914 WDU20220001914 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1913 1913 WDU20220001913 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Magurska (PLH180001) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1912 1912 WDU20220001912 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1911 1911 WDU20220001911 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Józefów - Wola Dębowiecka (PLH180033) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1910 1910 WDU20220001910 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1909 1909 WDU20220001909 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Golesz (PLH180031) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1908 1908 WDU20220001908 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub poza stałe miejsce pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1907 1907 WDU20220001907 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnienia spółki Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z obowiązku wpłaty z zysku należnej za 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1906 1906 WDU20220001906 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1905 1905 WDU20220001905 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1904 1904 WDU20220001904 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1903 1903 WDU20220001903 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1902 1902 WDU20220001902 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1901 1901 WDU20220001901 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łysa Góra (PLH180015) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1900 1900 WDU20220001900 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1899 1899 WDU20220001899 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1898 1898 WDU20220001898 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1897 1897 WDU20220001897 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1896 1896 WDU20220001896 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1895 1895 WDU20220001895 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzciana (PLH180018) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1894 1894 WDU20220001894 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Patria nad Odrzechową (PLH180028) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1893 1893 WDU20220001893 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ciechocinka w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1892 1892 WDU20220001892 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1891 1891 WDU20220001891 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1890 1890 WDU20220001890 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w okręgowych ośrodkach wychowawczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1889 1889 WDU20220001889 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1888 1888 WDU20220001888 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nieletnich wykonujących prace społeczne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1887 1887 WDU20220001887 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1886 1886 WDU20220001886 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1885 1885 WDU20220001885 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1884 1884 WDU20220001884 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1883 1883 WDU20220001883 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1882 1882 WDU20220001882 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie umieszczania i pobytu nieletnich w hostelach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1881 1881 WDU20220001881 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1880 1880 WDU20220001880 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1879 1879 WDU20220001879 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1878 1878 WDU20220001878 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1877 1877 WDU20220001877 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1876 1876 WDU20220001876 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1875 1875 WDU20220001875 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1874 1874 WDU20220001874 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1873 1873 WDU20220001873 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie farmaceuty obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1872 1872 WDU20220001872 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1871 1871 WDU20220001871 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1870 1870 WDU20220001870 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1869 1869 WDU20220001869 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1868 1868 WDU20220001868 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1867 1867 WDU20220001867 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1866 1866 WDU20220001866 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1865 1865 WDU20220001865 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1864 1864 WDU20220001864 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1863 1863 WDU20220001863 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1862 1862 WDU20220001862 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaćmierz (PLH180032) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1861 1861 WDU20220001861 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1860 1860 WDU20220001860 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1859 1859 WDU20220001859 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą 2022-09-05 Pobierz dokument D2022000185901.pdf akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1858 1858 WDU20220001858 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1857 1857 WDU20220001857 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1856 1856 WDU20220001856 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1855 1855 WDU20220001855 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1854 1854 WDU20220001854 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1853 1853 WDU20220001853 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii i Wielkim Księstwem Luksemburga Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r., oraz jego zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1852 1852 WDU20220001852 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1851 1851 WDU20220001851 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1850 1850 WDU20220001850 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1849 1849 WDU20220001849 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1848 1848 WDU20220001848 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1847 1847 WDU20220001847 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1846 1846 WDU20220001846 Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1845 1845 WDU20220001845 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1844 1844 WDU20220001844 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2022 r. w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1843 1843 WDU20220001843 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1842 1842 WDU20220001842 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1841 1841 WDU20220001841 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1840 1840 WDU20220001840 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1839 1839 WDU20220001839 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1838 1838 WDU20220001838 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1837 1837 WDU20220001837 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1836 1836 WDU20220001836 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1835 1835 WDU20220001835 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1834 1834 WDU20220001834 Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 5 października 2016 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1833 1833 WDU20220001833 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1832 1832 WDU20220001832 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu i warunków określania predyspozycji policjantów do służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach organizacyjnych Policji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1831 1831 WDU20220001831 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1830 1830 WDU20220001830 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1829 1829 WDU20220001829 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1828 1828 WDU20220001828 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1827 1827 WDU20220001827 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1826 1826 WDU20220001826 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1825 1825 WDU20220001825 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1824 1824 WDU20220001824 Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu do tych przewozów (ATP), sporządzona w Genewie dnia 1 września 1970 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1823 1823 WDU20220001823 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1822 1822 WDU20220001822 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1821 1821 WDU20220001821 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1820 1820 WDU20220001820 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1819 1819 WDU20220001819 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1818 1818 WDU20220001818 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie Rady Legislacyjnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1817 1817 WDU20220001817 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1816 1816 WDU20220001816 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1815 1815 WDU20220001815 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1814 1814 WDU20220001814 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie nagród i zapomóg żołnierzy innych niż żołnierze zawodowi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1813 1813 WDU20220001813 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1812 1812 WDU20220001812 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1811 1811 WDU20220001811 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1810 1810 WDU20220001810 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1809 1809 WDU20220001809 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1808 1808 WDU20220001808 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1807 1807 WDU20220001807 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 lipca 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1806 1806 WDU20220001806 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1805 1805 WDU20220001805 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1804 1804 WDU20220001804 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1803 1803 WDU20220001803 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1802 1802 WDU20220001802 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1801 1801 WDU20220001801 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Fort Salis Soglio (PLH180008) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1800 1800 WDU20220001800 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1799 1799 WDU20220001799 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1798 1798 WDU20220001798 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1797 1797 WDU20220001797 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1796 1796 WDU20220001796 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żywocickie Łęgi (PLH160019) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1795 1795 WDU20220001795 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1794 1794 WDU20220001794 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1793 1793 WDU20220001793 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1792 1792 WDU20220001792 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1791 1791 WDU20220001791 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1790 1790 WDU20220001790 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1789 1789 WDU20220001789 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1788 1788 WDU20220001788 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1787 1787 WDU20220001787 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1786 1786 WDU20220001786 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1785 1785 WDU20220001785 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1784 1784 WDU20220001784 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1783 1783 WDU20220001783 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1782 1782 WDU20220001782 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1781 1781 WDU20220001781 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1780 1780 WDU20220001780 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1779 1779 WDU20220001779 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Heraldycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1778 1778 WDU20220001778 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1777 1777 WDU20220001777 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Opawskie (PLH160007) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1776 1776 WDU20220001776 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1775 1775 WDU20220001775 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1774 1774 WDU20220001774 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1773 1773 WDU20220001773 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1772 1772 WDU20220001772 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1771 1771 WDU20220001771 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1770 1770 WDU20220001770 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1769 1769 WDU20220001769 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1768 1768 WDU20220001768 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1767 1767 WDU20220001767 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1766 1766 WDU20220001766 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1765 1765 WDU20220001765 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1764 1764 WDU20220001764 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1763 1763 WDU20220001763 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1762 1762 WDU20220001762 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1761 1761 WDU20220001761 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1760 1760 WDU20220001760 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń przepisów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1759 1759 WDU20220001759 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1758 1758 WDU20220001758 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1757 1757 WDU20220001757 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1756 1756 WDU20220001756 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1755 1755 WDU20220001755 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1754 1754 WDU20220001754 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Barucickie (PLH160009) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1753 1753 WDU20220001753 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1752 1752 WDU20220001752 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1751 1751 WDU20220001751 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1750 1750 WDU20220001750 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza pokwitowania odbioru odpadów ze statków obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1749 1749 WDU20220001749 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1748 1748 WDU20220001748 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1747 1747 WDU20220001747 Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1746 1746 WDU20220001746 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Małej Panwi (PLH160008) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1745 1745 WDU20220001745 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1744 1744 WDU20220001744 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1743 1743 WDU20220001743 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu służby policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1742 1742 WDU20220001742 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1741 1741 WDU20220001741 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza raportu dotyczącego funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1740 1740 WDU20220001740 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1739 1739 WDU20220001739 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1738 1738 WDU20220001738 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1737 1737 WDU20220001737 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1736 1736 WDU20220001736 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1735 1735 WDU20220001735 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1734 1734 WDU20220001734 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1733 1733 WDU20220001733 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1732 1732 WDU20220001732 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1731 1731 WDU20220001731 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1730 1730 WDU20220001730 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1729 1729 WDU20220001729 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1728 1728 WDU20220001728 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1727 1727 WDU20220001727 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Marszałkowskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1726 1726 WDU20220001726 Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1725 1725 WDU20220001725 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1724 1724 WDU20220001724 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1723 1723 WDU20220001723 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1722 1722 WDU20220001722 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1721 1721 WDU20220001721 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1720 1720 WDU20220001720 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1719 1719 WDU20220001719 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1718 1718 WDU20220001718 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie dodatku za pracowniczy przydział mobilizacyjny przysługującego pracownikowi resortu obrony narodowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1717 1717 WDU20220001717 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1716 1716 WDU20220001716 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza, na którym jest przekazywana informacja o odpadach ze statków znajdujących się na statku obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1715 1715 WDU20220001715 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1714 1714 WDU20220001714 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1713 1713 WDU20220001713 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1712 1712 WDU20220001712 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1711 1711 WDU20220001711 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1710 1710 WDU20220001710 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1709 1709 WDU20220001709 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1708 1708 WDU20220001708 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1707 1707 WDU20220001707 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1706 1706 WDU20220001706 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1705 1705 WDU20220001705 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1704 1704 WDU20220001704 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków znajdujących się na statku, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej oraz wzoru zaświadczenia o udzieleniu zwolnienia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1703 1703 WDU20220001703 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1702 1702 WDU20220001702 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka (PLH160004) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1701 1701 WDU20220001701 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1700 1700 WDU20220001700 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1699 1699 WDU20220001699 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1698 1698 WDU20220001698 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1697 1697 WDU20220001697 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1696 1696 WDU20220001696 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1695 1695 WDU20220001695 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1694 1694 WDU20220001694 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1693 1693 WDU20220001693 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1692 1692 WDU20220001692 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1691 1691 WDU20220001691 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1690 1690 WDU20220001690 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1689 1689 WDU20220001689 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1688 1688 WDU20220001688 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1687 1687 WDU20220001687 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1686 1686 WDU20220001686 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1685 1685 WDU20220001685 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1684 1684 WDU20220001684 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1683 1683 WDU20220001683 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1682 1682 WDU20220001682 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1681 1681 WDU20220001681 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1680 1680 WDU20220001680 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1679 1679 WDU20220001679 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1678 1678 WDU20220001678 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ekspertów biorących udział w kontrolach użytkowników w zakresie doświadczeń obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1677 1677 WDU20220001677 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola urzędowa pasz i pasz leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1676 1676 WDU20220001676 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1675 1675 WDU20220001675 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1674 1674 WDU20220001674 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1673 1673 WDU20220001673 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1672 1672 WDU20220001672 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1671 1671 WDU20220001671 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1670 1670 WDU20220001670 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1669 1669 WDU20220001669 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1668 1668 WDU20220001668 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1667 1667 WDU20220001667 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1666 1666 WDU20220001666 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1665 1665 WDU20220001665 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1664 1664 WDU20220001664 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaopatrywania bulw ziemniaka przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zaświadczenia potwierdzające, że są one wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1663 1663 WDU20220001663 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Niemodlińskie (PLH160005) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1662 1662 WDU20220001662 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1661 1661 WDU20220001661 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli urzędowej przesyłki pasz oraz sposobu wystawiania i wypełniania tego dokumentu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1660 1660 WDU20220001660 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wykazu punktów wjazdu podróżnych oraz warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1659 1659 WDU20220001659 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1658 1658 WDU20220001658 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1657 1657 WDU20220001657 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1656 1656 WDU20220001656 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1655 1655 WDU20220001655 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1654 1654 WDU20220001654 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1653 1653 WDU20220001653 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1652 1652 WDU20220001652 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Świętej Anny (PLH160002) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1651 1651 WDU20220001651 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rozumicki Las (PLH160018) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1650 1650 WDU20220001650 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1649 1649 WDU20220001649 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1648 1648 WDU20220001648 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1647 1647 WDU20220001647 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1646 1646 WDU20220001646 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty Nyskie (PLH160001) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1645 1645 WDU20220001645 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej (PLH160014) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1644 1644 WDU20220001644 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1643 1643 WDU20220001643 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Chrząstowic (PLH160010) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1642 1642 WDU20220001642 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szumirad (PLH160020) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1641 1641 WDU20220001641 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1640 1640 WDU20220001640 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1639 1639 WDU20220001639 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1638 1638 WDU20220001638 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1637 1637 WDU20220001637 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1636 1636 WDU20220001636 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1635 1635 WDU20220001635 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1634 1634 WDU20220001634 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1633 1633 WDU20220001633 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1632 1632 WDU20220001632 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1631 1631 WDU20220001631 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą (PLH160013) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1630 1630 WDU20220001630 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1629 1629 WDU20220001629 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1628 1628 WDU20220001628 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1627 1627 WDU20220001627 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą (PLH160012) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1626 1626 WDU20220001626 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1625 1625 WDU20220001625 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1624 1624 WDU20220001624 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1623 1623 WDU20220001623 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1622 1622 WDU20220001622 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1621 1621 WDU20220001621 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1620 1620 WDU20220001620 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1619 1619 WDU20220001619 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1618 1618 WDU20220001618 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1617 1617 WDU20220001617 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1616 1616 WDU20220001616 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1615 1615 WDU20220001615 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamień Śląski (PLH160003) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1614 1614 WDU20220001614 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1613 1613 WDU20220001613 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1612 1612 WDU20220001612 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1611 1611 WDU20220001611 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1610 1610 WDU20220001610 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1609 1609 WDU20220001609 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1608 1608 WDU20220001608 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1607 1607 WDU20220001607 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1606 1606 WDU20220001606 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2022 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1605 1605 WDU20220001605 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1604 1604 WDU20220001604 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1603 1603 WDU20220001603 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1602 1602 WDU20220001602 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1601 1601 WDU20220001601 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1600 1600 WDU20220001600 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1599 1599 WDU20220001599 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1598 1598 WDU20220001598 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1597 1597 WDU20220001597 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1596 1596 WDU20220001596 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1595 1595 WDU20220001595 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1594 1594 WDU20220001594 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1593 1593 WDU20220001593 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1592 1592 WDU20220001592 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1591 1591 WDU20220001591 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1590 1590 WDU20220001590 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piekielna Dolina koło Polanicy (PLH020010) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1589 1589 WDU20220001589 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1588 1588 WDU20220001588 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1587 1587 WDU20220001587 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie planu organizacji i działania Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1586 1586 WDU20220001586 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1585 1585 WDU20220001585 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem Wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2022-2026, podpisanym w Taszkencie dnia 3 czerwca 2022 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1584 1584 WDU20220001584 Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2022-2026, podpisany w Taszkencie dnia 3 czerwca 2022 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1583 1583 WDU20220001583 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1582 1582 WDU20220001582 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat dotyczących wyrobów medycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1581 1581 WDU20220001581 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1580 1580 WDU20220001580 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1579 1579 WDU20220001579 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1578 1578 WDU20220001578 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą oraz wysokości i warunków wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz dodatku za rozłąkę obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1577 1577 WDU20220001577 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1576 1576 WDU20220001576 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1575 1575 WDU20220001575 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1574 1574 WDU20220001574 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 12 lipca 2021 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1573 1573 WDU20220001573 Porozumienie z dnia 12 lipca 2021 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1572 1572 WDU20220001572 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 lipca 2022 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1571 1571 WDU20220001571 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1570 1570 WDU20220001570 Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1569 1569 WDU20220001569 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej (PLH020066) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1568 1568 WDU20220001568 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Bobrem (PLH020054) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1567 1567 WDU20220001567 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1566 1566 WDU20220001566 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1565 1565 WDU20220001565 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1564 1564 WDU20220001564 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2022 r. sygn. akt SK 20/19 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1563 1563 WDU20220001563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1562 1562 WDU20220001562 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1561 1561 WDU20220001561 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1560 1560 WDU20220001560 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bierutów (PLH020065) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1559 1559 WDU20220001559 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1558 1558 WDU20220001558 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1557 1557 WDU20220001557 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1556 1556 WDU20220001556 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1555 1555 WDU20220001555 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1554 1554 WDU20220001554 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1553 1553 WDU20220001553 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czarne Urwisko koło Lutyni (PLH020033) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1552 1552 WDU20220001552 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie (PLH020063) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1551 1551 WDU20220001551 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1550 1550 WDU20220001550 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1549 1549 WDU20220001549 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1548 1548 WDU20220001548 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa (PLH020043) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1547 1547 WDU20220001547 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Sobieszowskie (PLH020044) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1546 1546 WDU20220001546 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Widawy (PLH020036) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1545 1545 WDU20220001545 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1544 1544 WDU20220001544 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1543 1543 WDU20220001543 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1542 1542 WDU20220001542 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1541 1541 WDU20220001541 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1540 1540 WDU20220001540 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1539 1539 WDU20220001539 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1538 1538 WDU20220001538 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1537 1537 WDU20220001537 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1536 1536 WDU20220001536 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1535 1535 WDU20220001535 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1534 1534 WDU20220001534 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1533 1533 WDU20220001533 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1532 1532 WDU20220001532 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2022 r. sygn. akt SK 13/20 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1531 1531 WDU20220001531 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1530 1530 WDU20220001530 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1529 1529 WDU20220001529 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1528 1528 WDU20220001528 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1527 1527 WDU20220001527 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grodczyn i Homole koło Dusznik (PLH020039) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1526 1526 WDU20220001526 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1525 1525 WDU20220001525 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1524 1524 WDU20220001524 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1523 1523 WDU20220001523 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1522 1522 WDU20220001522 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1521 1521 WDU20220001521 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kopalnie w Złotym Stoku (PLH020007) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1520 1520 WDU20220001520 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1519 1519 WDU20220001519 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1518 1518 WDU20220001518 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1517 1517 WDU20220001517 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1516 1516 WDU20220001516 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zagórzyckie Łąki (PLH020053) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1515 1515 WDU20220001515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1514 1514 WDU20220001514 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1513 1513 WDU20220001513 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1512 1512 WDU20220001512 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1511 1511 WDU20220001511 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wzorów zgłoszeń do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1510 1510 WDU20220001510 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1509 1509 WDU20220001509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1508 1508 WDU20220001508 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1507 1507 WDU20220001507 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1506 1506 WDU20220001506 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1505 1505 WDU20220001505 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1504 1504 WDU20220001504 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1503 1503 WDU20220001503 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna akt indywidualny
Dz.U. 2022 poz. 1502 1502 WDU20220001502 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1501 1501 WDU20220001501 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1500 1500 WDU20220001500 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1499 1499 WDU20220001499 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1498 1498 WDU20220001498 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1497 1497 WDU20220001497 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1496 1496 WDU20220001496 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1495 1495 WDU20220001495 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1494 1494 WDU20220001494 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1493 1493 WDU20220001493 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1492 1492 WDU20220001492 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1491 1491 WDU20220001491 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1490 1490 WDU20220001490 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie sposobu wyboru, składu, struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej Sądu Najwyższego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1489 1489 WDU20220001489 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. - Regulamin Sądu Najwyższego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1488 1488 WDU20220001488 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1487 1487 WDU20220001487 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1486 1486 WDU20220001486 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1485 1485 WDU20220001485 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 4 lit. b i c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1484 1484 WDU20220001484 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1483 1483 WDU20220001483 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Pilczycki (PLH020069) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1482 1482 WDU20220001482 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1481 1481 WDU20220001481 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1480 1480 WDU20220001480 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie służby żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1479 1479 WDU20220001479 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudno (PLH120058) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1478 1478 WDU20220001478 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1477 1477 WDU20220001477 Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1476 1476 WDU20220001476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1475 1475 WDU20220001475 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1474 1474 WDU20220001474 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1473 1473 WDU20220001473 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1472 1472 WDU20220001472 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Paśmie Brzanki (PLH120047) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1471 1471 WDU20220001471 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r., wraz z załącznikiem 1 - Konwencją między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1470 1470 WDU20220001470 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Sint Maarten Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, stanowiącej załącznik 1 do Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 27 sierpnia 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1469 1469 WDU20220001469 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2022 r. w sprawie metod analiz fermentowanych napojów winiarskich wykonywanych w ramach nadzoru nad jakością handlową tych napojów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1468 1468 WDU20220001468 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy (PLH120065) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1467 1467 WDU20220001467 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1466 1466 WDU20220001466 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1465 1465 WDU20220001465 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamionki (PLH020005) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1464 1464 WDU20220001464 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1463 1463 WDU20220001463 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina rzeki Gróbki (PLH120067) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1462 1462 WDU20220001462 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1461 1461 WDU20220001461 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowisko Przemkowskie (PLH020015) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1460 1460 WDU20220001460 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1459 1459 WDU20220001459 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1458 1458 WDU20220001458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Policję obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1457 1457 WDU20220001457 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1456 1456 WDU20220001456 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1455 1455 WDU20220001455 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1454 1454 WDU20220001454 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1453 1453 WDU20220001453 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1452 1452 WDU20220001452 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1451 1451 WDU20220001451 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1450 1450 WDU20220001450 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1449 1449 WDU20220001449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1448 1448 WDU20220001448 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1447 1447 WDU20220001447 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1446 1446 WDU20220001446 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Agnieszki Ścigaj obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1445 1445 WDU20220001445 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1444 1444 WDU20220001444 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skałki Stoleckie (PLH020012) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1443 1443 WDU20220001443 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1442 1442 WDU20220001442 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1441 1441 WDU20220001441 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1440 1440 WDU20220001440 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska Wisłoki (PLH120057) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1439 1439 WDU20220001439 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1438 1438 WDU20220001438 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1437 1437 WDU20220001437 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1436 1436 WDU20220001436 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostrzyca Proboszczowicka (PLH020042) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1435 1435 WDU20220001435 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1434 1434 WDU20220001434 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie uwierzytelniania użytkowników na PUESC obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1433 1433 WDU20220001433 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1432 1432 WDU20220001432 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1431 1431 WDU20220001431 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1430 1430 WDU20220001430 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1429 1429 WDU20220001429 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Ruda Śląska w województwie śląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1428 1428 WDU20220001428 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1427 1427 WDU20220001427 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Popradzka (PLH120019) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1426 1426 WDU20220001426 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1425 1425 WDU20220001425 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1424 1424 WDU20220001424 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełomy Pełcznicy pod Książem (PLH020020) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1423 1423 WDU20220001423 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1422 1422 WDU20220001422 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz (PLH120048) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1421 1421 WDU20220001421 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1420 1420 WDU20220001420 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1419 1419 WDU20220001419 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zniżek za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2023 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1418 1418 WDU20220001418 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1417 1417 WDU20220001417 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1416 1416 WDU20220001416 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1415 1415 WDU20220001415 Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o dokumentach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1414 1414 WDU20220001414 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Włodzimierza Tomaszewskiego akt indywidualny
Dz.U. 2022 poz. 1413 1413 WDU20220001413 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cedron (PLH120060) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1412 1412 WDU20220001412 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1411 1411 WDU20220001411 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów tej analizy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1410 1410 WDU20220001410 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1409 1409 WDU20220001409 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1408 1408 WDU20220001408 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1407 1407 WDU20220001407 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1406 1406 WDU20220001406 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1405 1405 WDU20220001405 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1404 1404 WDU20220001404 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1403 1403 WDU20220001403 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1402 1402 WDU20220001402 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaczmarowe Doły (PLH120062) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1401 1401 WDU20220001401 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1400 1400 WDU20220001400 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powołania Komisji Heraldycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1399 1399 WDU20220001399 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1398 1398 WDU20220001398 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1397 1397 WDU20220001397 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1396 1396 WDU20220001396 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1395 1395 WDU20220001395 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1394 1394 WDU20220001394 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1393 1393 WDU20220001393 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1392 1392 WDU20220001392 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1391 1391 WDU20220001391 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1390 1390 WDU20220001390 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1389 1389 WDU20220001389 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o zgromadzeniach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1388 1388 WDU20220001388 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1387 1387 WDU20220001387 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1386 1386 WDU20220001386 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łachy (PLH020003) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1385 1385 WDU20220001385 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1384 1384 WDU20220001384 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1383 1383 WDU20220001383 Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1382 1382 WDU20220001382 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1381 1381 WDU20220001381 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1380 1380 WDU20220001380 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1379 1379 WDU20220001379 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1378 1378 WDU20220001378 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1377 1377 WDU20220001377 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1376 1376 WDU20220001376 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1375 1375 WDU20220001375 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1374 1374 WDU20220001374 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1373 1373 WDU20220001373 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1372 1372 WDU20220001372 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1371 1371 WDU20220001371 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2022 r. sygn. akt SK 3/20 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1370 1370 WDU20220001370 Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1369 1369 WDU20220001369 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1368 1368 WDU20220001368 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1367 1367 WDU20220001367 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Warszawa - gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego" akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1366 1366 WDU20220001366 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1365 1365 WDU20220001365 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1364 1364 WDU20220001364 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2022 r. sygn. akt SK 32/19 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1363 1363 WDU20220001363 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1362 1362 WDU20220001362 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1361 1361 WDU20220001361 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1360 1360 WDU20220001360 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1359 1359 WDU20220001359 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1358 1358 WDU20220001358 Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1357 1357 WDU20220001357 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1356 1356 WDU20220001356 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1355 1355 WDU20220001355 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1354 1354 WDU20220001354 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1353 1353 WDU20220001353 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1352 1352 WDU20220001352 Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1351 1351 WDU20220001351 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1350 1350 WDU20220001350 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1349 1349 WDU20220001349 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1348 1348 WDU20220001348 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1347 1347 WDU20220001347 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1346 1346 WDU20220001346 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1345 1345 WDU20220001345 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1344 1344 WDU20220001344 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1343 1343 WDU20220001343 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1342 1342 WDU20220001342 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1341 1341 WDU20220001341 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1340 1340 WDU20220001340 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1339 1339 WDU20220001339 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1338 1338 WDU20220001338 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1337 1337 WDU20220001337 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1336 1336 WDU20220001336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1335 1335 WDU20220001335 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia cudzoziemców do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1334 1334 WDU20220001334 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1333 1333 WDU20220001333 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1332 1332 WDU20220001332 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1331 1331 WDU20220001331 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotycząca rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisana w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1330 1330 WDU20220001330 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1329 1329 WDU20220001329 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1328 1328 WDU20220001328 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1327 1327 WDU20220001327 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1326 1326 WDU20220001326 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębówka nad rzeką Uszewką (PLH120066) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1325 1325 WDU20220001325 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1324 1324 WDU20220001324 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1323 1323 WDU20220001323 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1322 1322 WDU20220001322 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gorczańska (PLH120018) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1321 1321 WDU20220001321 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1320 1320 WDU20220001320 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1319 1319 WDU20220001319 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1318 1318 WDU20220001318 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1317 1317 WDU20220001317 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1316 1316 WDU20220001316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1315 1315 WDU20220001315 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1314 1314 WDU20220001314 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1313 1313 WDU20220001313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1312 1312 WDU20220001312 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1311 1311 WDU20220001311 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzeszowice (PLH120044) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1310 1310 WDU20220001310 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1309 1309 WDU20220001309 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1308 1308 WDU20220001308 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1307 1307 WDU20220001307 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony, sporządzoną w Brukseli dnia 25 kwietnia 2007 r. i w Waszyngtonie dnia 30 kwietnia 2007 r., sporządzonego w Luksemburgu dnia 24 czerwca 2010 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1306 1306 WDU20220001306 Protokół zmieniający Umowę o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony, sporządzoną w Brukseli dnia 25 kwietnia 2007 r. i w Waszyngtonie dnia 30 kwietnia 2007 r., sporządzony w Luksemburgu dnia 24 czerwca 2010 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1305 1305 WDU20220001305 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1304 1304 WDU20220001304 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1303 1303 WDU20220001303 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1302 1302 WDU20220001302 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1301 1301 WDU20220001301 Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1300 1300 WDU20220001300 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1299 1299 WDU20220001299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1298 1298 WDU20220001298 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1297 1297 WDU20220001297 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1296 1296 WDU20220001296 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1295 1295 WDU20220001295 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Bangkoku dnia 8 grudnia 1978 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1294 1294 WDU20220001294 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Michałowiec (PLH120011) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1293 1293 WDU20220001293 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1292 1292 WDU20220001292 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1291 1291 WDU20220001291 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1290 1290 WDU20220001290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Złockie, Szczawnik oraz Jastrzębik, położonym na obszarze gminy Muszyna akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1289 1289 WDU20220001289 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1288 1288 WDU20220001288 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1287 1287 WDU20220001287 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1286 1286 WDU20220001286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1285 1285 WDU20220001285 Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie dnia 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), sporządzonym w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1284 1284 WDU20220001284 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich oraz wnioski o wypłatę tej pomocy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1283 1283 WDU20220001283 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1282 1282 WDU20220001282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie formularzy wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz o wypłatę tej pomocy uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1281 1281 WDU20220001281 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać formularze wniosków o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich oraz o wypłatę tej pomocy uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1280 1280 WDU20220001280 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polana Biały Potok (PLH120026) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1279 1279 WDU20220001279 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1278 1278 WDU20220001278 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1277 1277 WDU20220001277 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1276 1276 WDU20220001276 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1275 1275 WDU20220001275 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1274 1274 WDU20220001274 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1273 1273 WDU20220001273 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1272 1272 WDU20220001272 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1271 1271 WDU20220001271 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1270 1270 WDU20220001270 Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1269 1269 WDU20220001269 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1268 1268 WDU20220001268 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2022 r. sygn. akt SK 68/19 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1267 1267 WDU20220001267 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1266 1266 WDU20220001266 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1265 1265 WDU20220001265 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1264 1264 WDU20220001264 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1263 1263 WDU20220001263 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Czarnej Strugi (PLH140009) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1262 1262 WDU20220001262 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1261 1261 WDU20220001261 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1260 1260 WDU20220001260 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1259 1259 WDU20220001259 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1258 1258 WDU20220001258 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1257 1257 WDU20220001257 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1256 1256 WDU20220001256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1255 1255 WDU20220001255 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1254 1254 WDU20220001254 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1253 1253 WDU20220001253 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Nowohuckie (PLH120069) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1252 1252 WDU20220001252 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1251 1251 WDU20220001251 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu przedsięwzięć wykonywanych przez kierowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1250 1250 WDU20220001250 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1249 1249 WDU20220001249 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart daktyloskopijnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1248 1248 WDU20220001248 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1247 1247 WDU20220001247 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o prokuraturze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1246 1246 WDU20220001246 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1245 1245 WDU20220001245 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1244 1244 WDU20220001244 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Luboń Wielki (PLH120043) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1243 1243 WDU20220001243 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1242 1242 WDU20220001242 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów i finansowania pomocy prawnej dla żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1241 1241 WDU20220001241 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1240 1240 WDU20220001240 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1239 1239 WDU20220001239 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie medyczne akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1238 1238 WDU20220001238 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1237 1237 WDU20220001237 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1236 1236 WDU20220001236 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1235 1235 WDU20220001235 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1234 1234 WDU20220001234 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1233 1233 WDU20220001233 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1232 1232 WDU20220001232 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie urlopów żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1231 1231 WDU20220001231 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1230 1230 WDU20220001230 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1229 1229 WDU20220001229 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1228 1228 WDU20220001228 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipówka (PLH120010) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1227 1227 WDU20220001227 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1226 1226 WDU20220001226 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1225 1225 WDU20220001225 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1224 1224 WDU20220001224 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1223 1223 WDU20220001223 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1222 1222 WDU20220001222 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1221 1221 WDU20220001221 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1220 1220 WDU20220001220 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1219 1219 WDU20220001219 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1218 1218 WDU20220001218 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1217 1217 WDU20220001217 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1216 1216 WDU20220001216 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łękawica (PLH140030) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1215 1215 WDU20220001215 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1214 1214 WDU20220001214 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1213 1213 WDU20220001213 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1212 1212 WDU20220001212 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia spraw związanych z Rejestrem domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1211 1211 WDU20220001211 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1210 1210 WDU20220001210 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Bagno Całowanie (PLH140001) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1209 1209 WDU20220001209 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1208 1208 WDU20220001208 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1207 1207 WDU20220001207 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1206 1206 WDU20220001206 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Węglówce (PLH120046) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1205 1205 WDU20220001205 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1204 1204 WDU20220001204 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1203 1203 WDU20220001203 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1202 1202 WDU20220001202 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1201 1201 WDU20220001201 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1200 1200 WDU20220001200 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1199 1199 WDU20220001199 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1198 1198 WDU20220001198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1197 1197 WDU20220001197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie sposobu i trybu nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz sporządzania zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1196 1196 WDU20220001196 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Krynica Morska w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1195 1195 WDU20220001195 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1194 1194 WDU20220001194 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1193 1193 WDU20220001193 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym pracowników będących żołnierzami rezerwy albo będących żołnierzami obrony terytorialnej pełniącymi terytorialną służbę wojskową rotacyjnie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1192 1192 WDU20220001192 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1191 1191 WDU20220001191 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1190 1190 WDU20220001190 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2022 poz. 1189 1189 WDU20220001189 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sanki (PLH120059) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1188 1188 WDU20220001188 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1187 1187 WDU20220001187 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na pokrycie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1186 1186 WDU20220001186 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2022 poz. 1185 1185 WDU20220001185 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1184 1184 WDU20220001184 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1183 1183 WDU20220001183 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małomickie Łęgi (PLH080046) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1182 1182 WDU20220001182 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sobkowsko-Korytnicka (PLH260032) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1181 1181 WDU20220001181 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1180 1180 WDU20220001180 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1179 1179 WDU20220001179 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1178 1178 WDU20220001178 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Zasieckich (PLH080060) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1177 1177 WDU20220001177 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1176 1176 WDU20220001176 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1175 1175 WDU20220001175 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Markowo (PLH280032) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1174 1174 WDU20220001174 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Baranie Góry (PLH140002) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1173 1173 WDU20220001173 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1172 1172 WDU20220001172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1171 1171 WDU20220001171 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja koło Promna (PLH300030) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1170 1170 WDU20220001170 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1169 1169 WDU20220001169 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sieradowicka (PLH260031) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1168 1168 WDU20220001168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1167 1167 WDU20220001167 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1166 1166 WDU20220001166 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1165 1165 WDU20220001165 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wkry (PLH140005) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1164 1164 WDU20220001164 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1163 1163 WDU20220001163 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1162 1162 WDU20220001162 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1161 1161 WDU20220001161 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 22a ust. 1 oraz udostępnienia funkcjonalności, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1160 1160 WDU20220001160 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Bobru (PLH080068) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1159 1159 WDU20220001159 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Seroczyńskie (PLH140004) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1158 1158 WDU20220001158 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1157 1157 WDU20220001157 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1156 1156 WDU20220001156 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1155 1155 WDU20220001155 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1154 1154 WDU20220001154 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1153 1153 WDU20220001153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1152 1152 WDU20220001152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1151 1151 WDU20220001151 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1150 1150 WDU20220001150 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Żyznów (PLH260036) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1149 1149 WDU20220001149 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barlinecka (PLH080071) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1148 1148 WDU20220001148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1147 1147 WDU20220001147 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gromadka w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1146 1146 WDU20220001146 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skroda (PLH080064) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1145 1145 WDU20220001145 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1144 1144 WDU20220001144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1143 1143 WDU20220001143 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1142 1142 WDU20220001142 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1141 1141 WDU20220001141 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1140 1140 WDU20220001140 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie niższego udziału lub zwolnienia z obowiązku zapewniania audycji z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami w katalogach audiowizualnych usług medialnych na żądanie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1139 1139 WDU20220001139 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie książeczki wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1138 1138 WDU20220001138 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1137 1137 WDU20220001137 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1136 1136 WDU20220001136 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Radziejowska (PLH140003) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1135 1135 WDU20220001135 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1134 1134 WDU20220001134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1133 1133 WDU20220001133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1132 1132 WDU20220001132 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1131 1131 WDU20220001131 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie umundurowania i wyżywienia oraz innych należności wydawanych żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1130 1130 WDU20220001130 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1129 1129 WDU20220001129 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w dziedzinie kultury, oświaty i sportu na lata 2022-2025, podpisanym w Warszawie dnia 19 kwietnia 2022 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1128 1128 WDU20220001128 Program współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w dziedzinie kultury, oświaty i sportu na lata 2022-2025, podpisany w Warszawie dnia 19 kwietnia 2022 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1127 1127 WDU20220001127 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1126 1126 WDU20220001126 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków eksploatacji lotnisk wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1125 1125 WDU20220001125 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1124 1124 WDU20220001124 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1123 1123 WDU20220001123 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1122 1122 WDU20220001122 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1121 1121 WDU20220001121 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1120 1120 WDU20220001120 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru wpłat na rzecz partii politycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1119 1119 WDU20220001119 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru umów zawartych przez partię polityczną obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1118 1118 WDU20220001118 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bieńkowo (PLH280009) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1117 1117 WDU20220001117 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1116 1116 WDU20220001116 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1115 1115 WDU20220001115 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1114 1114 WDU20220001114 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy koło Pasłęka (PLH280031) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1113 1113 WDU20220001113 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1112 1112 WDU20220001112 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1111 1111 WDU20220001111 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1110 1110 WDU20220001110 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1109 1109 WDU20220001109 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1108 1108 WDU20220001108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Komunikacji Elektronicznej, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1107 1107 WDU20220001107 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2022-2025, podpisanym w Warszawie dnia 8 kwietnia 2022 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1106 1106 WDU20220001106 Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2022-2025, podpisany w Warszawie dnia 8 kwietnia 2022 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1105 1105 WDU20220001105 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1104 1104 WDU20220001104 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1103 1103 WDU20220001103 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1102 1102 WDU20220001102 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1101 1101 WDU20220001101 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Starachowickich (PLH260038) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1100 1100 WDU20220001100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1099 1099 WDU20220001099 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jonkowo-Warkały (PLH280039) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1098 1098 WDU20220001098 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1097 1097 WDU20220001097 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1096 1096 WDU20220001096 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1095 1095 WDU20220001095 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1094 1094 WDU20220001094 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie szkół podoficerskich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1093 1093 WDU20220001093 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 1092 1092 WDU20220001092 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1091 1091 WDU20220001091 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1090 1090 WDU20220001090 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie określenia grup uposażenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1089 1089 WDU20220001089 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1088 1088 WDU20220001088 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1087 1087 WDU20220001087 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1086 1086 WDU20220001086 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Swajnie (PLH280046) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1085 1085 WDU20220001085 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1084 1084 WDU20220001084 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1083 1083 WDU20220001083 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1082 1082 WDU20220001082 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Jezior Torzymskich (PLH080073) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1081 1081 WDU20220001081 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1080 1080 WDU20220001080 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1079 1079 WDU20220001079 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1078 1078 WDU20220001078 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1077 1077 WDU20220001077 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1076 1076 WDU20220001076 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1075 1075 WDU20220001075 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie trybu mianowania na pierwszy stopień oficerski, stopnie oficerskie generałów i admirałów oraz stopień wojskowy Marszałka Polski obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1074 1074 WDU20220001074 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1073 1073 WDU20220001073 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1072 1072 WDU20220001072 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1071 1071 WDU20220001071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1070 1070 WDU20220001070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1069 1069 WDU20220001069 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1068 1068 WDU20220001068 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1067 1067 WDU20220001067 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1066 1066 WDU20220001066 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1065 1065 WDU20220001065 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1064 1064 WDU20220001064 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olsztynka w województwie warmińsko-mazurskim akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1063 1063 WDU20220001063 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1062 1062 WDU20220001062 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1061 1061 WDU20220001061 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1060 1060 WDU20220001060 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1059 1059 WDU20220001059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1058 1058 WDU20220001058 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu "Kreatywna Europa" (2014-2020) obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1057 1057 WDU20220001057 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1056 1056 WDU20220001056 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1055 1055 WDU20220001055 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Jezior Rzepińskich (PLH080049) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1054 1054 WDU20220001054 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1053 1053 WDU20220001053 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy na Pojezierzu Ełckim (PLH280041) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1052 1052 WDU20220001052 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1051 1051 WDU20220001051 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1050 1050 WDU20220001050 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1049 1049 WDU20220001049 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1048 1048 WDU20220001048 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie kierowania żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1047 1047 WDU20220001047 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1046 1046 WDU20220001046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1045 1045 WDU20220001045 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wierzejska (PLH260035) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1044 1044 WDU20220001044 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Żarski (PLH080070) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1043 1043 WDU20220001043 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1042 1042 WDU20220001042 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Gryżyny (PLH080067) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1041 1041 WDU20220001041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1040 1040 WDU20220001040 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1039 1039 WDU20220001039 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1038 1038 WDU20220001038 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1037 1037 WDU20220001037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów związanych z czynnościami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych sporządzanych na informatycznych nośnikach danych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1036 1036 WDU20220001036 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawie Bagno Sławskie (PLH080047) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1035 1035 WDU20220001035 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1034 1034 WDU20220001034 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przygiełkowiska koło Gozdnicy (PLH080055) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1033 1033 WDU20220001033 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1032 1032 WDU20220001032 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1031 1031 WDU20220001031 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1030 1030 WDU20220001030 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1029 1029 WDU20220001029 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1028 1028 WDU20220001028 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1027 1027 WDU20220001027 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1026 1026 WDU20220001026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1025 1025 WDU20220001025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2022 poz. 1024 1024 WDU20220001024 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1023 1023 WDU20220001023 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH080052) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1022 1022 WDU20220001022 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Gubińskie (PLH080069) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1021 1021 WDU20220001021 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie musi spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1020 1020 WDU20220001020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1019 1019 WDU20220001019 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie kwalifikowania i oznaczania audycji, wideo stworzonych przez użytkowników i innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych w platformach udostępniania wideo obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1018 1018 WDU20220001018 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1017 1017 WDU20220001017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1016 1016 WDU20220001016 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Mały (PLH240023) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1015 1015 WDU20220001015 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1014 1014 WDU20220001014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1013 1013 WDU20220001013 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie stanowisk służbowych o szczególnych właściwościach lub warunkach pełnienia służby obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1012 1012 WDU20220001012 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Budwity (PLH280010) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1011 1011 WDU20220001011 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubski Łęg Śnieżycowy (PLH080065) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 1010 1010 WDU20220001010 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1009 1009 WDU20220001009 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1008 1008 WDU20220001008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1007 1007 WDU20220001007 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1006 1006 WDU20220001006 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1005 1005 WDU20220001005 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 1004 1004 WDU20220001004 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1003 1003 WDU20220001003 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 1002 1002 WDU20220001002 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1001 1001 WDU20220001001 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 1000 1000 WDU20220001000 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 999 999 WDU20220000999 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 998 998 WDU20220000998 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 997 997 WDU20220000997 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 996 996 WDU20220000996 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 995 995 WDU20220000995 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Lubszy (PLH080057) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 994 994 WDU20220000994 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 993 993 WDU20220000993 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Warty koło Mstowa (PLH240026) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 992 992 WDU20220000992 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki (PLH240039) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 991 991 WDU20220000991 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 990 990 WDU20220000990 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cieszyńskie Źródła Tufowe (PLH240001) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 989 989 WDU20220000989 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 988 988 WDU20220000988 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 987 987 WDU20220000987 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 986 986 WDU20220000986 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 985 985 WDU20220000985 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 984 984 WDU20220000984 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 983 983 WDU20220000983 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 982 982 WDU20220000982 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 981 981 WDU20220000981 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 980 980 WDU20220000980 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Dąbrowskie (PLH240041) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 979 979 WDU20220000979 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 978 978 WDU20220000978 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 977 977 WDU20220000977 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wsparcia organizacji proobronnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 976 976 WDU20220000976 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Rajecznicy (PLH240033) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 975 975 WDU20220000975 Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 974 974 WDU20220000974 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 973 973 WDU20220000973 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 972 972 WDU20220000972 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 971 971 WDU20220000971 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 970 970 WDU20220000970 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 969 969 WDU20220000969 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 968 968 WDU20220000968 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białka Lelowska (PLH240031) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 967 967 WDU20220000967 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 966 966 WDU20220000966 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pierściec (PLH240022) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 965 965 WDU20220000965 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 964 964 WDU20220000964 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 963 963 WDU20220000963 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 962 962 WDU20220000962 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 961 961 WDU20220000961 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Olsztyńsko-Mirowska (PLH240015) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 960 960 WDU20220000960 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2022 poz. 959 959 WDU20220000959 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 958 958 WDU20220000958 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2022 r. sygn. akt SK 53/20 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 957 957 WDU20220000957 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 956 956 WDU20220000956 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 955 955 WDU20220000955 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 954 954 WDU20220000954 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 953 953 WDU20220000953 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2022 r. sygn. akt K 12/20 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 952 952 WDU20220000952 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2022 poz. 951 951 WDU20220000951 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczania i kierowania osób do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 950 950 WDU20220000950 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 949 949 WDU20220000949 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 948 948 WDU20220000948 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 947 947 WDU20220000947 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów uchylony
Dz.U. 2022 poz. 946 946 WDU20220000946 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 945 945 WDU20220000945 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 944 944 WDU20220000944 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 943 943 WDU20220000943 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 942 942 WDU20220000942 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 941 941 WDU20220000941 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 940 940 WDU20220000940 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 939 939 WDU20220000939 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 938 938 WDU20220000938 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 937 937 WDU20220000937 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 936 936 WDU20220000936 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 935 935 WDU20220000935 Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 934 934 WDU20220000934 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 933 933 WDU20220000933 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 932 932 WDU20220000932 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 931 931 WDU20220000931 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 930 930 WDU20220000930 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 929 929 WDU20220000929 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Żelazków w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 928 928 WDU20220000928 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2022 poz. 927 927 WDU20220000927 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów uchylony
Dz.U. 2022 poz. 926 926 WDU20220000926 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 925 925 WDU20220000925 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski (PLH240034) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 924 924 WDU20220000924 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 923 923 WDU20220000923 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 922 922 WDU20220000922 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 921 921 WDU20220000921 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 920 920 WDU20220000920 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miastka w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 919 919 WDU20220000919 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice odkryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 918 918 WDU20220000918 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 917 917 WDU20220000917 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 916 916 WDU20220000916 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 915 915 WDU20220000915 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 914 914 WDU20220000914 Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzona w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 913 913 WDU20220000913 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie kwalifikowania i oznaczania audycji i innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 912 912 WDU20220000912 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 911 911 WDU20220000911 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 910 910 WDU20220000910 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 909 909 WDU20220000909 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 908 908 WDU20220000908 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las koło Tworkowa (PLH240040) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 907 907 WDU20220000907 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r., oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 października 2020 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 906 906 WDU20220000906 Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r., oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r., podpisany w Warszawie dnia 29 października 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 905 905 WDU20220000905 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 904 904 WDU20220000904 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 903 903 WDU20220000903 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 902 902 WDU20220000902 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 901 901 WDU20220000901 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 900 900 WDU20220000900 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 899 899 WDU20220000899 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 898 898 WDU20220000898 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 897 897 WDU20220000897 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 896 896 WDU20220000896 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 895 895 WDU20220000895 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 894 894 WDU20220000894 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym uchylony
Dz.U. 2022 poz. 893 893 WDU20220000893 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 892 892 WDU20220000892 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę wojskową na czas kształcenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 891 891 WDU20220000891 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przemęcka (PLH300041) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 890 890 WDU20220000890 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Policji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 889 889 WDU20220000889 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 888 888 WDU20220000888 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 887 887 WDU20220000887 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 886 886 WDU20220000886 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalistycznych usług wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 885 885 WDU20220000885 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 884 884 WDU20220000884 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 883 883 WDU20220000883 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 882 882 WDU20220000882 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 881 881 WDU20220000881 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 880 880 WDU20220000880 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 879 879 WDU20220000879 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 878 878 WDU20220000878 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu uczelni, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia, w których jest realizowane ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów studiów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 877 877 WDU20220000877 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie stosowania do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy pełniących służbę w aktywnej rezerwie i w pasywnej rezerwie przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 876 876 WDU20220000876 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 875 875 WDU20220000875 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 874 874 WDU20220000874 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 873 873 WDU20220000873 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 872 872 WDU20220000872 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 871 871 WDU20220000871 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i rozliczania dotacji dla instytucji gospodarki budżetowej powołanej w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 870 870 WDU20220000870 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie działania wojskowego systemu telekomunikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 869 869 WDU20220000869 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 868 868 WDU20220000868 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 867 867 WDU20220000867 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w Jaworznie (PLH240042) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 866 866 WDU20220000866 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno w Korzonku (PLH240029) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 865 865 WDU20220000865 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie części munduru wojskowego, których używanie jest dozwolone obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 864 864 WDU20220000864 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 863 863 WDU20220000863 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 862 862 WDU20220000862 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 861 861 WDU20220000861 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 860 860 WDU20220000860 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 859 859 WDU20220000859 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 858 858 WDU20220000858 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 857 857 WDU20220000857 Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 856 856 WDU20220000856 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz wojskowych centrów rekrutacji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 855 855 WDU20220000855 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 854 854 WDU20220000854 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 853 853 WDU20220000853 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 852 852 WDU20220000852 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 851 851 WDU20220000851 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 850 850 WDU20220000850 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 849 849 WDU20220000849 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 848 848 WDU20220000848 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 847 847 WDU20220000847 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 846 846 WDU20220000846 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 845 845 WDU20220000845 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 844 844 WDU20220000844 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 843 843 WDU20220000843 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 20 listopada 2020 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 842 842 WDU20220000842 Poprawki do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 20 listopada 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 841 841 WDU20220000841 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 840 840 WDU20220000840 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 839 839 WDU20220000839 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 838 838 WDU20220000838 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 837 837 WDU20220000837 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 836 836 WDU20220000836 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 835 835 WDU20220000835 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 834 834 WDU20220000834 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 833 833 WDU20220000833 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 832 832 WDU20220000832 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 831 831 WDU20220000831 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Bruch koło Pyrzowic (PLH240035) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 830 830 WDU20220000830 Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 829 829 WDU20220000829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 828 828 WDU20220000828 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 827 827 WDU20220000827 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 826 826 WDU20220000826 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 825 825 WDU20220000825 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 824 824 WDU20220000824 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 823 823 WDU20220000823 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 822 822 WDU20220000822 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 821 821 WDU20220000821 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2022 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 820 820 WDU20220000820 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 819 819 WDU20220000819 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 818 818 WDU20220000818 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 817 817 WDU20220000817 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 816 816 WDU20220000816 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 815 815 WDU20220000815 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 814 814 WDU20220000814 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 813 813 WDU20220000813 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 812 812 WDU20220000812 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Oława w województwie dolnośląskim akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 811 811 WDU20220000811 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 810 810 WDU20220000810 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 809 809 WDU20220000809 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko przy Dolinie Kocinki (PLH240025) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 808 808 WDU20220000808 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Tum - zespół archikolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego" akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 807 807 WDU20220000807 Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 806 806 WDU20220000806 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 805 805 WDU20220000805 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 804 804 WDU20220000804 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 803 803 WDU20220000803 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 802 802 WDU20220000802 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 801 801 WDU20220000801 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 800 800 WDU20220000800 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 799 799 WDU20220000799 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 798 798 WDU20220000798 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 797 797 WDU20220000797 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 796 796 WDU20220000796 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 795 795 WDU20220000795 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 794 794 WDU20220000794 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 793 793 WDU20220000793 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 792 792 WDU20220000792 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 791 791 WDU20220000791 Protokół o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., sporządzony w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. uchylony
Dz.U. 2022 poz. 790 790 WDU20220000790 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 789 789 WDU20220000789 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 788 788 WDU20220000788 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 787 787 WDU20220000787 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 786 786 WDU20220000786 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 785 785 WDU20220000785 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Zarządzanie ryzykiem" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 784 784 WDU20220000784 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 783 783 WDU20220000783 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 782 782 WDU20220000782 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 781 781 WDU20220000781 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 780 780 WDU20220000780 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 779 779 WDU20220000779 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 778 778 WDU20220000778 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 777 777 WDU20220000777 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 776 776 WDU20220000776 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz fałszywych znaków pieniężnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 775 775 WDU20220000775 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 774 774 WDU20220000774 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 773 773 WDU20220000773 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 772 772 WDU20220000772 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 771 771 WDU20220000771 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratoria przyszłości" uchylony
Dz.U. 2022 poz. 770 770 WDU20220000770 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 769 769 WDU20220000769 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 768 768 WDU20220000768 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 767 767 WDU20220000767 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 766 766 WDU20220000766 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 765 765 WDU20220000765 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 764 764 WDU20220000764 Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 763 763 WDU20220000763 Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 762 762 WDU20220000762 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 761 761 WDU20220000761 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 760 760 WDU20220000760 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie instytucji rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 759 759 WDU20220000759 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 758 758 WDU20220000758 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2022 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 757 757 WDU20220000757 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Koczała w województwie pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 756 756 WDU20220000756 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 755 755 WDU20220000755 Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 754 754 WDU20220000754 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 753 753 WDU20220000753 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 752 752 WDU20220000752 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 751 751 WDU20220000751 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe lub korzystający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z mobilności długoterminowej naukowca obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 750 750 WDU20220000750 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu służby policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 749 749 WDU20220000749 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 748 748 WDU20220000748 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 747 747 WDU20220000747 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 746 746 WDU20220000746 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 745 745 WDU20220000745 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 744 744 WDU20220000744 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 743 743 WDU20220000743 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 742 742 WDU20220000742 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 741 741 WDU20220000741 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 740 740 WDU20220000740 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 739 739 WDU20220000739 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 738 738 WDU20220000738 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 737 737 WDU20220000737 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 736 736 WDU20220000736 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 735 735 WDU20220000735 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 734 734 WDU20220000734 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 733 733 WDU20220000733 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 732 732 WDU20220000732 Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 731 731 WDU20220000731 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2022 poz. 730 730 WDU20220000730 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 729 729 WDU20220000729 Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 728 728 WDU20220000728 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 727 727 WDU20220000727 Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 726 726 WDU20220000726 Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 725 725 WDU20220000725 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 724 724 WDU20220000724 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 723 723 WDU20220000723 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 722 722 WDU20220000722 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 721 721 WDU20220000721 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 720 720 WDU20220000720 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 719 719 WDU20220000719 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeniesienia dotacji podmiotowej, w tym wynagrodzeń, oraz dotacji celowej określonych w ustawie budżetowej na rok 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 718 718 WDU20220000718 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie sprawozdawczości podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 717 717 WDU20220000717 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 716 716 WDU20220000716 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 715 715 WDU20220000715 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 714 714 WDU20220000714 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 713 713 WDU20220000713 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 712 712 WDU20220000712 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie reorganizacji Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 711 711 WDU20220000711 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 710 710 WDU20220000710 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 709 709 WDU20220000709 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 708 708 WDU20220000708 Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 707 707 WDU20220000707 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 706 706 WDU20220000706 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 705 705 WDU20220000705 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 704 704 WDU20220000704 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 703 703 WDU20220000703 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 702 702 WDU20220000702 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 701 701 WDU20220000701 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 700 700 WDU20220000700 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 699 699 WDU20220000699 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 698 698 WDU20220000698 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu dotacji związanej z funkcjonowaniem od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 697 697 WDU20220000697 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 696 696 WDU20220000696 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 695 695 WDU20220000695 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 694 694 WDU20220000694 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 693 693 WDU20220000693 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 692 692 WDU20220000692 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 691 691 WDU20220000691 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 690 690 WDU20220000690 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 689 689 WDU20220000689 Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 688 688 WDU20220000688 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2022 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 687 687 WDU20220000687 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 686 686 WDU20220000686 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 685 685 WDU20220000685 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 684 684 WDU20220000684 Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 683 683 WDU20220000683 Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 682 682 WDU20220000682 Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 681 681 WDU20220000681 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 680 680 WDU20220000680 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, zolacji w warunkach domowych, kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 679 679 WDU20220000679 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego uchylony
Dz.U. 2022 poz. 678 678 WDU20220000678 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r., przyjętymi w Londynie dnia 20 listopada 2020 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 677 677 WDU20220000677 Poprawki do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r., przyjęte w Londynie dnia 20 listopada 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 676 676 WDU20220000676 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 675 675 WDU20220000675 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 674 674 WDU20220000674 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 673 673 WDU20220000673 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 672 672 WDU20220000672 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 671 671 WDU20220000671 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 670 670 WDU20220000670 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 669 669 WDU20220000669 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 668 668 WDU20220000668 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 667 667 WDU20220000667 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 666 666 WDU20220000666 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 665 665 WDU20220000665 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 664 664 WDU20220000664 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 663 663 WDU20220000663 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 662 662 WDU20220000662 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2022 poz. 661 661 WDU20220000661 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 660 660 WDU20220000660 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 659 659 WDU20220000659 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 658 658 WDU20220000658 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 657 657 WDU20220000657 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łobżonki (PLH300040) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 656 656 WDU20220000656 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 655 655 WDU20220000655 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 654 654 WDU20220000654 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty uchylony
Dz.U. 2022 poz. 653 653 WDU20220000653 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 652 652 WDU20220000652 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 651 651 WDU20220000651 Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 650 650 WDU20220000650 Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 649 649 WDU20220000649 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej uchylony
Dz.U. 2022 poz. 648 648 WDU20220000648 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 647 647 WDU20220000647 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 646 646 WDU20220000646 Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 645 645 WDU20220000645 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 644 644 WDU20220000644 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 643 643 WDU20220000643 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2022 r. sygn. akt K 7/21 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 642 642 WDU20220000642 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 641 641 WDU20220000641 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 640 640 WDU20220000640 Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 639 639 WDU20220000639 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 638 638 WDU20220000638 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 637 637 WDU20220000637 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 636 636 WDU20220000636 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 635 635 WDU20220000635 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu "Erasmus+" oraz wsparcia finansowego otrzymanego z programu "Europejski Korpus Solidarności" akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 634 634 WDU20220000634 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 633 633 WDU20220000633 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 632 632 WDU20220000632 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Radom - zespół klasztorny Bernardynów" akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 631 631 WDU20220000631 Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 630 630 WDU20220000630 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 629 629 WDU20220000629 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 628 628 WDU20220000628 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 627 627 WDU20220000627 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 626 626 WDU20220000626 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Chlebowo (PLH300016) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 625 625 WDU20220000625 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 624 624 WDU20220000624 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 623 623 WDU20220000623 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 622 622 WDU20220000622 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 621 621 WDU20220000621 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 620 620 WDU20220000620 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodnie Pojezierze Krzywińskie (PLH300014) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 619 619 WDU20220000619 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 618 618 WDU20220000618 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 617 617 WDU20220000617 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2022 r. o sprostowaniu błędu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 616 616 WDU20220000616 Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 615 615 WDU20220000615 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 614 614 WDU20220000614 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 613 613 WDU20220000613 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 612 612 WDU20220000612 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Będlewo-Bieczyny (PLH300039) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 611 611 WDU20220000611 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamionki (PLH300031) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 610 610 WDU20220000610 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Międzychodzko-Sierakowska (PLH300032) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 609 609 WDU20220000609 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 608 608 WDU20220000608 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 607 607 WDU20220000607 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 606 606 WDU20220000606 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 605 605 WDU20220000605 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty uchylony
Dz.U. 2022 poz. 604 604 WDU20220000604 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 603 603 WDU20220000603 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Cybiny (PLH300038) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 602 602 WDU20220000602 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kopanki (PLH300008) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 601 601 WDU20220000601 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon w Okonku (PLH300021) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 600 600 WDU20220000600 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadwarciańska (PLH300009) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 599 599 WDU20220000599 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 598 598 WDU20220000598 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 597 597 WDU20220000597 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 596 596 WDU20220000596 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2022 poz. 595 595 WDU20220000595 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Mnich (PLH300029) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 594 594 WDU20220000594 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zamorze Pniewskie (PLH300036) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 593 593 WDU20220000593 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 592 592 WDU20220000592 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 591 591 WDU20220000591 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 590 590 WDU20220000590 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Mogielnicy (PLH300033) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 589 589 WDU20220000589 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 588 588 WDU20220000588 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2022 poz. 587 587 WDU20220000587 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 586 586 WDU20220000586 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2022 poz. 585 585 WDU20220000585 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 584 584 WDU20220000584 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 12 marca 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 4-10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 583 583 WDU20220000583 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 582 582 WDU20220000582 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 581 581 WDU20220000581 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 580 580 WDU20220000580 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 579 579 WDU20220000579 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 578 578 WDU20220000578 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym z 13 lutego 2019 r., podpisanym w Mińsku dnia 2 czerwca 2020 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 577 577 WDU20220000577 Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym z 13 lutego 2019 r., podpisane w Mińsku dnia 2 czerwca 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 576 576 WDU20220000576 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 575 575 WDU20220000575 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 574 574 WDU20220000574 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 573 573 WDU20220000573 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 572 572 WDU20220000572 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 571 571 WDU20220000571 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 570 570 WDU20220000570 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 569 569 WDU20220000569 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 568 568 WDU20220000568 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 2022 poz. 567 567 WDU20220000567 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 566 566 WDU20220000566 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 565 565 WDU20220000565 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 564 564 WDU20220000564 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 563 563 WDU20220000563 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 562 562 WDU20220000562 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 561 561 WDU20220000561 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 560 560 WDU20220000560 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 559 559 WDU20220000559 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 558 558 WDU20220000558 Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 557 557 WDU20220000557 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 556 556 WDU20220000556 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 555 555 WDU20220000555 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Wydawnictwo "Jedność" akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 554 554 WDU20220000554 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 553 553 WDU20220000553 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 552 552 WDU20220000552 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 551 551 WDU20220000551 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 550 550 WDU20220000550 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na lata 2022 i 2023 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 549 549 WDU20220000549 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 548 548 WDU20220000548 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 547 547 WDU20220000547 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 546 546 WDU20220000546 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 545 545 WDU20220000545 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 544 544 WDU20220000544 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 543 543 WDU20220000543 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 542 542 WDU20220000542 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 541 541 WDU20220000541 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 540 540 WDU20220000540 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 539 539 WDU20220000539 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 538 538 WDU20220000538 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 537 537 WDU20220000537 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 536 536 WDU20220000536 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych uchylony
Dz.U. 2022 poz. 535 535 WDU20220000535 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r., podpisanego w Warszawie dnia 30 listopada 2020 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 534 534 WDU20220000534 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r., podpisany w Warszawie dnia 30 listopada 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 533 533 WDU20220000533 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 532 532 WDU20220000532 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 531 531 WDU20220000531 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 530 530 WDU20220000530 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 529 529 WDU20220000529 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 528 528 WDU20220000528 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 527 527 WDU20220000527 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 526 526 WDU20220000526 Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 525 525 WDU20220000525 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 524 524 WDU20220000524 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Dymno (PLH220069) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 523 523 WDU20220000523 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Zęblewskie (PLH220075) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 522 522 WDU20220000522 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 521 521 WDU20220000521 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 520 520 WDU20220000520 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 519 519 WDU20220000519 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 518 518 WDU20220000518 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 517 517 WDU20220000517 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubieszynek (PLH220074) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 516 516 WDU20220000516 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 515 515 WDU20220000515 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 514 514 WDU20220000514 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 513 513 WDU20220000513 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 512 512 WDU20220000512 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 511 511 WDU20220000511 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 510 510 WDU20220000510 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 509 509 WDU20220000509 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 508 508 WDU20220000508 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Szczyry (PLH220066) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 507 507 WDU20220000507 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 506 506 WDU20220000506 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karwickie Źródliska (PLH220071) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 505 505 WDU20220000505 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 504 504 WDU20220000504 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 503 503 WDU20220000503 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 502 502 WDU20220000502 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 501 501 WDU20220000501 Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 500 500 WDU20220000500 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Masłowiczki (PLH220062) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 499 499 WDU20220000499 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sporysz (PLH220064) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 498 498 WDU20220000498 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 497 497 WDU20220000497 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zielenina (PLH220065) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 496 496 WDU20220000496 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim (PLH220067) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 495 495 WDU20220000495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 494 494 WDU20220000494 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 493 493 WDU20220000493 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 492 492 WDU20220000492 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 491 491 WDU20220000491 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Guzy (PLH220068) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 490 490 WDU20220000490 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mętne (PLH220061) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 489 489 WDU20220000489 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 488 488 WDU20220000488 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 487 487 WDU20220000487 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 486 486 WDU20220000486 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mikołajki Pomorskie (PLH220076) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 485 485 WDU20220000485 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 484 484 WDU20220000484 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 483 483 WDU20220000483 Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 482 482 WDU20220000482 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 481 481 WDU20220000481 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krąg (PLH220070) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 480 480 WDU20220000480 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2022 r. sygn. akt P 10/19 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 479 479 WDU20220000479 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 478 478 WDU20220000478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 477 477 WDU20220000477 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 476 476 WDU20220000476 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych uchylony
Dz.U. 2022 poz. 475 475 WDU20220000475 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 474 474 WDU20220000474 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 473 473 WDU20220000473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2022 poz. 472 472 WDU20220000472 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 471 471 WDU20220000471 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 470 470 WDU20220000470 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 469 469 WDU20220000469 Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 468 468 WDU20220000468 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie legitymacji i odznaki identyfikacyjnej żołnierzy Żandarmerii Wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 467 467 WDU20220000467 Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 466 466 WDU20220000466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej inspekcji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 465 465 WDU20220000465 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 464 464 WDU20220000464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 463 463 WDU20220000463 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 462 462 WDU20220000462 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2022 poz. 461 461 WDU20220000461 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 460 460 WDU20220000460 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 459 459 WDU20220000459 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 458 458 WDU20220000458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 457 457 WDU20220000457 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 456 456 WDU20220000456 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 455 455 WDU20220000455 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 454 454 WDU20220000454 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 453 453 WDU20220000453 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 452 452 WDU20220000452 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 451 451 WDU20220000451 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Badań Medycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 450 450 WDU20220000450 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania odcisków linii papilarnych oraz wymazów ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 449 449 WDU20220000449 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 448 448 WDU20220000448 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 447 447 WDU20220000447 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 446 446 WDU20220000446 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 445 445 WDU20220000445 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 444 444 WDU20220000444 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 443 443 WDU20220000443 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jodły Ostrzeszowskie (PLH300059) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 442 442 WDU20220000442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych uchylony
Dz.U. 2022 poz. 441 441 WDU20220000441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 440 440 WDU20220000440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 439 439 WDU20220000439 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 438 438 WDU20220000438 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 437 437 WDU20220000437 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 436 436 WDU20220000436 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 435 435 WDU20220000435 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2022-2024 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 434 434 WDU20220000434 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 433 433 WDU20220000433 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 432 432 WDU20220000432 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 431 431 WDU20220000431 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 430 430 WDU20220000430 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 429 429 WDU20220000429 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej" akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 428 428 WDU20220000428 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 427 427 WDU20220000427 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 426 426 WDU20220000426 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 425 425 WDU20220000425 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 424 424 WDU20220000424 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeka Pasłęka (PLH280006) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 423 423 WDU20220000423 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 422 422 WDU20220000422 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 421 421 WDU20220000421 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 420 420 WDU20220000420 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 419 419 WDU20220000419 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 418 418 WDU20220000418 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska (PLH280048) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 417 417 WDU20220000417 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 416 416 WDU20220000416 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 415 415 WDU20220000415 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 lutego 2022 r. o sprostowaniu błędów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 414 414 WDU20220000414 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 413 413 WDU20220000413 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na 2022 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 412 412 WDU20220000412 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 411 411 WDU20220000411 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 410 410 WDU20220000410 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 409 409 WDU20220000409 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PLH200010) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 408 408 WDU20220000408 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 407 407 WDU20220000407 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 406 406 WDU20220000406 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 405 405 WDU20220000405 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Radomno (PLH280035) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 404 404 WDU20220000404 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bukówki (PLH300046) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 403 403 WDU20220000403 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 402 402 WDU20220000402 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 401 401 WDU20220000401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 400 400 WDU20220000400 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Romincka (PLH280005) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 399 399 WDU20220000399 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wełny (PLH300043) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 398 398 WDU20220000398 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Lidzbarska (PLH280012) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 397 397 WDU20220000397 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo (PLH280055) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 396 396 WDU20220000396 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 395 395 WDU20220000395 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 394 394 WDU20220000394 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Żerkowsko-Czeszewskie (PLH300053) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 393 393 WDU20220000393 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 392 392 WDU20220000392 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 391 391 WDU20220000391 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 390 390 WDU20220000390 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 389 389 WDU20220000389 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębowa Góra (PLH300055) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 388 388 WDU20220000388 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeleniewo (PLH200001) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 387 387 WDU20220000387 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 386 386 WDU20220000386 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 385 385 WDU20220000385 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 384 384 WDU20220000384 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Cisowsko-Orłowińskie (PLH260040) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 383 383 WDU20220000383 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 uchylony
Dz.U. 2022 poz. 382 382 WDU20220000382 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 uchylony
Dz.U. 2022 poz. 381 381 WDU20220000381 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 380 380 WDU20220000380 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 379 379 WDU20220000379 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 378 378 WDU20220000378 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Pieprzowe (PLH260022) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 377 377 WDU20220000377 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 376 376 WDU20220000376 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 375 375 WDU20220000375 Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 374 374 WDU20220000374 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 373 373 WDU20220000373 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warmińskie Buczyny (PLH280033) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 372 372 WDU20220000372 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 371 371 WDU20220000371 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Welska (PLH280014) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 370 370 WDU20220000370 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mazurskie Bagna (PLH280054) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 369 369 WDU20220000369 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 368 368 WDU20220000368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 367 367 WDU20220000367 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 366 366 WDU20220000366 Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 365 365 WDU20220000365 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 364 364 WDU20220000364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 363 363 WDU20220000363 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzemionki (PLH260024) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 362 362 WDU20220000362 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Biebrzy (PLH200008) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 361 361 WDU20220000361 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 360 360 WDU20220000360 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 359 359 WDU20220000359 Traktat w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawarty między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzony w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 358 358 WDU20220000358 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 357 357 WDU20220000357 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie (PLH200020) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 356 356 WDU20220000356 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 355 355 WDU20220000355 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 354 354 WDU20220000354 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego uchylony
Dz.U. 2022 poz. 353 353 WDU20220000353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2022 poz. 352 352 WDU20220000352 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 351 351 WDU20220000351 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Szeszupy (PLH200016) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 350 350 WDU20220000350 Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 349 349 WDU20220000349 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Suwalska (PLH200003) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 348 348 WDU20220000348 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 347 347 WDU20220000347 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej (PLH280029) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 346 346 WDU20220000346 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Kujańskie (PLH300052) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 345 345 WDU20220000345 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Warkocza (PLH260021) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 344 344 WDU20220000344 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Jeleniowska (PLH260028) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 343 343 WDU20220000343 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 342 342 WDU20220000342 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 341 341 WDU20220000341 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonka (PLH200019) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 340 340 WDU20220000340 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii uchylony
Dz.U. 2022 poz. 339 339 WDU20220000339 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 338 338 WDU20220000338 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 337 337 WDU20220000337 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 336 336 WDU20220000336 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 335 335 WDU20220000335 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 334 334 WDU20220000334 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 333 333 WDU20220000333 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Karaś (PLH280003) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 332 332 WDU20220000332 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 331 331 WDU20220000331 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy w Marianku (PLH100027) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 330 330 WDU20220000330 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Gorzkowickie (PLH100020) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 329 329 WDU20220000329 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 328 328 WDU20220000328 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełomowa Dolina Rzeki Wel (PLH280015) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 327 327 WDU20220000327 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Borecka (PLH280016) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 326 326 WDU20220000326 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Czerniejewie (PLH300049) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 325 325 WDU20220000325 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łysogóry (PLH260002) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 324 324 WDU20220000324 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczypiorniak i Kowaliki (PLH100033) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 323 323 WDU20220000323 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Święte Ługi (PLH100036) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 322 322 WDU20220000322 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 321 321 WDU20220000321 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2022-2024 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 320 320 WDU20220000320 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Gałkowska (PLH100016) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 319 319 WDU20220000319 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Dębowiec (PLH100023) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 318 318 WDU20220000318 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 317 317 WDU20220000317 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 316 316 WDU20220000316 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 315 315 WDU20220000315 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Stawiany (PLH260033) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 314 314 WDU20220000314 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 313 313 WDU20220000313 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna w Długiej Goślinie (PLH300056) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 312 312 WDU20220000312 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie (PLH300044) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 311 311 WDU20220000311 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 310 310 WDU20220000310 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze handel obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 309 309 WDU20220000309 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 308 308 WDU20220000308 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 307 307 WDU20220000307 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Średzkiej Strugi (PLH300057) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 306 306 WDU20220000306 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Zocie (PLH280037) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 305 305 WDU20220000305 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 304 304 WDU20220000304 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Długie (PLH280030) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 303 303 WDU20220000303 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Dębowa koło Mławy (PLH280057) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 302 302 WDU20220000302 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie nadawania Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 301 301 WDU20220000301 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 300 300 WDU20220000300 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 299 299 WDU20220000299 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 298 298 WDU20220000298 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 297 297 WDU20220000297 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Janinowska (PLH100017) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 296 296 WDU20220000296 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Świetliste koło Redzenia (PLH100019) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 295 295 WDU20220000295 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 294 294 WDU20220000294 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Dylewskie Wzgórza (PLH280043) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 293 293 WDU20220000293 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 292 292 WDU20220000292 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barcza (PLH260025) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 291 291 WDU20220000291 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 stycznia 2022 r. o sprostowaniu błędów bez statusu
Dz.U. 2022 poz. 290 290 WDU20220000290 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Brzeźnicka (PLH260026) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 289 289 WDU20220000289 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy Bytyńskie (PLH300051) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 288 288 WDU20220000288 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Lubrzanki (PLH260037) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 287 287 WDU20220000287 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mamerki (PLH280004) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 286 286 WDU20220000286 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 285 285 WDU20220000285 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 284 284 WDU20220000284 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 283 283 WDU20220000283 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 282 282 WDU20220000282 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wekslowe obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 281 281 WDU20220000281 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 280 280 WDU20220000280 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 279 279 WDU20220000279 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Pisy (PLH200023) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 278 278 WDU20220000278 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy na Poligonie Orzysz (PLH280056) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 277 277 WDU20220000277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 276 276 WDU20220000276 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 275 275 WDU20220000275 Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 274 274 WDU20220000274 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 273 273 WDU20220000273 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 272 272 WDU20220000272 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Smardzewickie (PLH100024) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 271 271 WDU20220000271 Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 270 270 WDU20220000270 Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 269 269 WDU20220000269 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Pięty (PLH260012) akt jednorazowy
Dz.U. 2022 poz. 268 268 WDU20220000268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 267 267 WDU20220000267 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji uznany za uchylony
Dz.U. 2022 poz. 266 266 WDU20220000266 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2022 poz. 265 265 WDU20220000265 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 264 264 WDU20220000264 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 263 263 WDU20220000263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 262 262 WDU20220000262 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 261 261 WDU20220000261 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2022 poz. 260 260 WDU20220000260 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 259 259 WDU20220000259 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2022 poz. 258 258 WDU20220000258