20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 2023
2824 RMF z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
2823 RMKi z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązujący
2822 RME z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego obowiązujący
2821 RMF z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego obowiązujący
2820 RMZ z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu obowiązujący
2819 RMZ z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie akt objęty tekstem jednolitym
2818 RMF z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko obowiązujący
2817 RMF z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy obowiązujący
2816 RMRiRW z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego obowiązujący
2815 RMF z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
2814 RMSWiA z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy obowiązujący
2813 RRM z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji obowiązujący
2812 RRM z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli obowiązujący
2811 RMSWiA z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną wygaśnięcie aktu
2810 RMZ z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych obowiązujący
2809 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązujący
2808 RMF z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane obowiązujący
2807 RMF z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
2806 RMZ z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obowiązujący
2805 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
2804 RMZ z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii akt objęty tekstem jednolitym
2803 RMON z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru karty powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny obowiązujący
2802 RMF z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego obowiązujący
2801 RMZ z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego i poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz wysokości współczynników korygujących obowiązujący
2800 WTK z dnia 13 grudnia 2023 r. sygn. akt SK 109/20 obowiązujący
2799 RMSWiA z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych akt jednorazowy
2798 RMSWiA z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu obowiązujący
2797 RMF z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
2796 RMON z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w urzędzie obsługującym Ministra Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych obowiązujący
2795 RMF z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju obowiązujący
2794 RMON z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi obowiązujący
2793 RMON z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach uznany za uchylony
2792 RMF z dnia 22 grudnia 2023 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku obowiązujący
2791 RMF z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier obowiązujący
2790 RMF z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
2789 RMF z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
2788 RMZ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz osób uprawnionych do ich wykonywania obowiązujący
2787 OMEiN z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów obowiązujący
2786 RMF z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej obowiązujący
2785 RMZ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" obowiązujący
2784 RMZ z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji obowiązujący
2783 RKRRiT z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji misji publicznej składanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji obowiązujący
2782 RMZ z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego akt objęty tekstem jednolitym
2781 RMRiT z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji B2.2.2 "Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne" objętej wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
2780 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujący
2779 RMKi z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia obowiązujący
2778 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym obowiązujący
2777 U z dnia 21 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 wygaśnięcie aktu
2776 U z dnia 20 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego akt objęty tekstem jednolitym
2775 RMF z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu ryzyka spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny kas obowiązujący
2774 RMF z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie elektronicznej wymiany danych z Systemu Informacji Finansowej obowiązujący
2773 RMF z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków obowiązujący
2772 RMS z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego obowiązujący
2771 RMRiT z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
2770 RMKi z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru sprawozdania wytwórcy energii w małej instalacji oraz sprawozdania wytwórcy biogazu lub biometanu obowiązujący
2769 RMS z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego obowiązujący
2768 U z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obowiązujący
2767 RMS z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
2766 RMRiT z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 obowiązujący
2765 RRM z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów obowiązujący
2764 KMC z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym bez statusu
2763 RMFiPR z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 akt jednorazowy
2762 RMSWiA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne obowiązujący
2761 RMKi z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności akt jednorazowy
2760 U z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła obowiązujący
2759 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta obowiązujący
2758 RMRiT z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów obowiązujący
2757 RMSZ z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych obowiązujący
2756 RMF z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
2755 RMEiN z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 obowiązujący
2754 RPRP z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązujący
2753 OMKi z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krąpieli (PLH320005) obowiązujący
2752 RMKi z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska obowiązujący
2751 OMKi z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krąg (PLH220070) obowiązujący
2750 OMRiRW z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację "Produkt polski" obowiązujący
2749 RMRiRW z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązujący
2748 USN z dnia 7 grudnia 2023 r. akt jednorazowy
2747 RRM z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 obowiązujący
2746 OMZ z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych obowiązujący
2745 OMRiRW z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty obowiązujący
2744 OMRiRW z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty obowiązujący
2743 OMFiPR z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021-2027 obowiązujący
2742 OMKi z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026) obowiązujący
2741 WTK z dnia 12 grudnia 2023 r. sygn. akt SK 110/20 obowiązujący
2740 WTK z dnia 12 grudnia 2023 r. sygn. akt P 12/22 obowiązujący
2739 WTK z dnia 12 grudnia 2023 r. sygn. akt P 20/19 obowiązujący
2738 OMEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli obowiązujący
2737 OMEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym obowiązujący
2736 OMEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli obowiązujący
2735 WTK z dnia 11 grudnia 2023 r. sygn. akt K 8/21 obowiązujący
2734 RMZ z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru karty zgonu obowiązujący
2733 RMZ z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia obowiązujący
2732 RMRiPS z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem obowiązujący
2731 OMZ z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania obowiązujący
2730 U z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
2729 OPRM z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania limitu ceny obowiązujący
2728 RPRM z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Tomasza Siemoniaka - Koordynatora Służb Specjalnych akt indywidualny
2727 RPRM z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu obowiązujący
2726 RPRM z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska obowiązujący
2725 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury obowiązujący
2724 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych obowiązujący
2723 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości obowiązujący
2722 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki obowiązujący
2721 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii obowiązujący
2720 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji obowiązujący
2719 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do spraw Równości obowiązujący
2718 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązujący
2717 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji obowiązujący
2716 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki obowiązujący
2715 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obowiązujący
2714 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Macieja Berka akt indywidualny
2713 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych obowiązujący
2712 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do spraw Unii Europejskiej obowiązujący
2711 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej obowiązujący
2710 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów obowiązujący
2709 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do spraw Polityki Senioralnej obowiązujący
2708 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązujący
2707 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
2706 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązujący
2705 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego obowiązujący
2704 RPRM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia obowiązujący
2703 OMEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego obowiązujący
2702 OMEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego obowiązujący
2701 OMSWiA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
2700 OMKi z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060) obowiązujący
2699 U z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych obowiązujący
2698 WTK z dnia 5 grudnia 2023 r. sygn. akt P 2/17 obowiązujący
2697 OMS z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy obowiązujący
2696 RRM z dnia 16 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej obowiązujący
2695 RRM z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego akt jednorazowy
2694 RRM z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej akt jednorazowy
2693 RRM z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
2692 OMSRP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujący
2691 OMSWiA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej obowiązujący
2690 RMF z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa obowiązujący
2689 RMF z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej obowiązujący
2688 RMF z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową obowiązujący
2687 RPRM z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jana Grabca akt indywidualny
2686 RMKi z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych obowiązujący
2685 RMI z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach obowiązujący
2684 RMZ z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego obowiązujący
2683 RMKi z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań obowiązujący
2682 OPRM z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" obowiązujący
2681 OMRiRW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
2680 RMF z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową przy przetwarzaniu danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
2679 RMKi z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami obowiązujący
2678 RRM z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa obowiązujący
2677 RMON z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych obowiązujący
2676 RRM z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach obowiązujący
2675 RRM z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek obowiązujący
2674 RRM z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. obowiązujący
2673 OMSiT z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego obowiązujący
2672 OMSWiA z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb obowiązujący
2671 RMFiPR z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
2670 RMF z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług obowiązujący
2669 RPRM z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej obowiązujący
2668 RRM z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obowiązujący
2667 RRM z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
2666 RPRM z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie stypendiów i kosztów utrzymania za granicą słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego obowiązujący
2665 RMRiRW z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
2664 RMFiPR z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
2663 RMF z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie metod badania oleju napędowego oraz substancji, które mogą wpłynąć na zmianę jego klasyfikacji obowiązujący
2662 RMKi z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych obowiązujący
2661 RMKi z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych obowiązujący
2660 RMKi z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych obowiązujący
2659 RMI z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach obowiązujący
2658 RMSWiA z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2024 uchylony
2657 OMF z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe obowiązujący
2656 OMEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy obowiązujący
2655 RMRiRW z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 akt jednorazowy
2654 RMRiRW z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
2653 RMEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków obowiązujący
2652 RMRiRW z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych obowiązujący
2651 RMON z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego obowiązujący
2650 RMF z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 akt jednorazowy
2649 RMF z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień obowiązujący
2648 RMSiT z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych obowiązujący
2647 RMON z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2024 akt jednorazowy
2646 RMZ z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
2645 RMZ z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
2644 RMZ z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
2643 RMI z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów obowiązujący
2642 OMC z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
2641 RMEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego obowiązujący
2640 RMRiRW z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Zarządzanie ryzykiem" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
2639 RMEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą obowiązujący
2638 RMEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki obowiązujący
2637 RMS z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych obowiązujący
2636 RMS z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury obowiązujący
2635 RPRP z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego obowiązujący
2634 RMS z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów i zakresów spraw, w których komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej obowiązujący
2633 RMS z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości obowiązujący
2632 RPRM z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego obowiązujący
2631 OMS z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu obowiązujący
2630 RMON z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rodzajów rzeczy ruchomych i nieruchomości podlegających ewidencji dotyczącej świadczeń na rzecz obrony obowiązujący
2629 RMKi z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska obowiązujący
2628 OMEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe obowiązujący
2627 RMFiPR z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
2626 U z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni akt objęty tekstem jednolitym
2625 RMSWiA z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
2624 RMSWiA z dnia 1 grudnia 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Służbie Katechetycznej Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie akt jednorazowy
2623 OMKi z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań obowiązujący
2622 OPRM z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych obowiązujący
2621 RRM z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego obowiązujący
2620 RRM z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej obowiązujący
2619 RMSWiA z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną wygaśnięcie aktu
2618 OMRiRW z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów obowiązujący
2617 RMRiRW z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
2616 OMI z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów obowiązujący
2615 OMF z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone obowiązujący
2614 RMZ z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji obowiązujący
2613 RPRP z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obowiązujący
2612 RPRP z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania obowiązujący
2611 RPRP z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych obowiązujący
2610 RMZ z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obowiązujący
2609 RMF z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach akt objęty tekstem jednolitym
2608 WTK z dnia 28 listopada 2023 r. sygn. akt K 17/19 obowiązujący
2607 RMF z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego obowiązujący
2606 RMON z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych obowiązujący
2605 RMF z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązujący
2604 RMAP z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
2603 RMZ z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności akt objęty tekstem jednolitym
2602 RMRiRW z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 r. obowiązujący
2601 RMF z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania obowiązujący
2600 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej wygaśnięcie aktu
2599 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki wygaśnięcie aktu
2598 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych wygaśnięcie aktu
2597 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki wygaśnięcie aktu
2596 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Ozdoby akt indywidualny
2595 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Izabeli Antos akt indywidualny
2594 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska wygaśnięcie aktu
2593 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wygaśnięcie aktu
2592 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygaśnięcie aktu
2591 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej obowiązujący
2590 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości wygaśnięcie aktu
2589 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii wygaśnięcie aktu
2588 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury wygaśnięcie aktu
2587 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
2586 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów wygaśnięcie aktu
2585 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygaśnięcie aktu
2584 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wygaśnięcie aktu
2583 RPRM z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych wygaśnięcie aktu
2582 RMKi z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi obowiązujący
2581 RMRiPS z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia obowiązujący
2580 RMKi z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za udział w pracach rady obowiązujący
2579 RMKi z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej obowiązujący
2578 OMEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce obowiązujący
2577 RPRM z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej obowiązujący
2576 RMS z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań funkcjonariuszy Służby Więziennej na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka obowiązujący
2575 RMRiPS z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków obowiązujący
2574 RMKi z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego obowiązujący
2573 RMEiN z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu akt objęty tekstem jednolitym
2572 OMEiN z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych obowiązujący
2571 RMF z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych akt jednorazowy
2570 RRM z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV obowiązujący
2569 RRM z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym obowiązujący
2568 OMI z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego obowiązujący
2567 RMC z dnia 11 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego obowiązujący
2566 RRM z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami obowiązujący
2565 RRM z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obowiązujący
2564 RRM z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
2563 RRM z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany obowiązujący
2562 RRM z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. obowiązujący
2561 RRM z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego w Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz obowiązujący
2560 RRM z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa obowiązujący
2559 RRM z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie nadania Instytutowi Energetyki w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego obowiązujący
2558 RMKi z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w sieć dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach programu "Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027" akt jednorazowy
2557 RMKi z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu "Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027" akt jednorazowy
2556 RMKi z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany (PLB280010) akt jednorazowy
2555 OMSWiA z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej obowiązujący
2554 RMKi z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wzoru sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego obowiązujący
2553 OMS z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych obowiązujący
2552 RMF z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych akt jednorazowy
2551 OMC z dnia 11 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego obowiązujący
2550 RMKi z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy recyklingu w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa obowiązujący
2549 OMRiRW z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
2548 OPRM z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej obowiązujący
2547 OMKiDN z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych obowiązujący
2546 OMS z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego obowiązujący
2545 RMF z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych obowiązujący
2544 OMS z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych obowiązujący
2543 RMSWiA z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart daktyloskopijnych akt objęty tekstem jednolitym
2542 RMF z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązujący
2541 RMEiN z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej akt objęty tekstem jednolitym
2540 KMC z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym bez statusu
2539 OMSWiA z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa obowiązujący
2538 RMS z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw obowiązujący
2537 OMEiN z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązujący
2536 OMS z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty obowiązujący
2535 RRM z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów obowiązujący
2534 OMEiN z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego wygaśnięcie aktu
2533 OMZ z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów obowiązujący
2532 RMF z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników obowiązujący
2531 OMF z dnia 13 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone obowiązujący
2530 RMSWiA z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
2529 RMRiPS z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów obowiązujący
2528 RMRiPS z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej obowiązujący
2527 OMRiRW z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
2526 RMRiPS z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej obowiązujący
2525 RMZ z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Recepta na Ruch" obowiązujący
2524 RMKi z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych obowiązujący
2523 RMSWiA z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną wygaśnięcie aktu
2522 RMF z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji obowiązujący
2521 OMF z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
2520 RMF z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi obowiązujący
2519 RMF z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową obowiązujący
2518 OPRM z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości obowiązujący
2517 RMI z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie granicy portu morskiego w Dziwnowie obowiązujący
2516 RRM z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Dźwirzynie obowiązujący
2515 RMAP z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
2514 OMC z dnia 11 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej obowiązujący
2513 OMRiRW z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu obowiązujący
2512 OMSWiA z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
2511 RRM z dnia 10 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych akt jednorazowy
2510 RMI z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim akt jednorazowy
2509 RMRiT z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego obowiązujący
2508 RMFiPR z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
2507 RPRP z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lubostroń - zespół pałacowo-parkowy" akt jednorazowy
2506 RMSWiA z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji obowiązujący
2505 OMSRP z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujący
2504 RMF z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" obowiązujący
2503 RMF z dnia 31 października 2023 r. w sprawie informacji przekazywanych w sprawozdaniach z działalności instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego obowiązujący
2502 RMFiPR z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027 obowiązujący
2501 OMRiRW z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin obowiązujący
2500 OMSRP z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązujący
2499 OMEiN z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych obowiązujący
2498 OMRiRW z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych obowiązujący
2497 RMZ z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty obowiązujący
2496 OMSRP z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków obowiązujący
2495 RMON z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi obowiązujący
2494 RMRiPS z dnia 27 października 2023 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej obowiązujący
2493 RMKi z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego realizujących zadania państwowej służby geologicznej obowiązujący
2492 Or z dnia 17 października 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w zakresie bezpieczeństwa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) o ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Bonn dnia 14 kwietnia 2023 r. oraz w Warszawie dnia 18 kwietnia 2023 r. bez statusu
2491 UwzbmRRPaOdsWwZU(ooinpwBd1k2rowWd1k2r z dnia obowiązujący
2490 WTK z dnia 15 listopada 2023 r. sygn. akt P 7/22 obowiązujący
2489 OMRiRW z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych obowiązujący
2488 OMSRP z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe obowiązujący
2487 RMI z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych obowiązujący
2486 RMZ z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych obowiązujący
2485 RMC z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL obowiązujący
2484 RRM z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie udostępniania informacji i danych niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących obowiązujący
2483 RMON z dnia 10 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej obowiązujący
2482 RRM z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa obowiązujący
2481 RMS z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu obowiązujący
2480 RRM z dnia 30 października 2023 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 obowiązujący
2479 WTK z dnia 8 listopada 2023 r. sygn. akt K 1/23 obowiązujący
2478 OMAP z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego obowiązujący
2477 RMKi z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej biometanu obowiązujący
2476 RMF z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego obowiązujący
2475 RMSWiA z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie części munduru Straży Granicznej, których używanie jest dozwolone obowiązujący
2474 RMI z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji obowiązujący
2473 RMON z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. akt jednorazowy
2472 RMF z dnia 11 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych obowiązujący
2471 RRM z dnia 26 października 2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne obowiązujący
2470 RMKiDN z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie połączenia Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Malborku obowiązujący
2469 RMS z dnia 23 października 2023 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie obowiązujący
2468 OMEiN z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży obowiązujący
2467 OMF z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa obowiązujący
2466 RMON z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych akt jednorazowy
2465 OMSRP z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia obowiązujący
2464 RMZ z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obowiązujący
2463 Or z dnia 17 października 2023 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r. bez statusu
2462 OMS z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw obowiązujący
2461 RMZ z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie akt objęty tekstem jednolitym
2460 RMRiRW z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach obowiązujący
2459 RMSWiA z dnia 9 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
2458 OMEiN z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur obowiązujący
2457 OMKi z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie obowiązujący
2456 OMRiRW z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków obowiązujący
2455 RMKi z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących obowiązujący
2454 OMKi z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych obowiązujący
2453 RMI z dnia 6 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie obowiązujący
2452 RMRiPS z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej obowiązujący
2451 RMFiPR z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na remediację szkód wyrządzonych środowisku, rekultywację zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności lub ekosystemów oraz wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
2450 RMRiRW z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych obowiązujący
2449 OMSWiA z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wiz dla cudzoziemców obowiązujący
2448 OMSWiA z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej obowiązujący
2447 OMSWiA z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi obowiązujący
2446 OMKi z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku obowiązujący
2445 OPRM z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 obowiązujący
2444 OMKiDN z dnia 19 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego obowiązujący
2443 OPRM z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej obowiązujący
2442 RMRiT z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujący
2441 OMKi z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu obowiązujący
2440 RMKi z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej obowiązujący
2439 RMSWiA z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
2438 OMKi z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy obowiązujący
2437 OMS z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu obowiązujący
2436 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelskie Pustacie (PLH320048) akt jednorazowy
2435 OMS z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
2434 RMC z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 obowiązujący
2433 RRM z dnia 19 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych akt objęty tekstem jednolitym
2432 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Puszczy Zielonki (PLH300058) akt jednorazowy
2431 OMEiN z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego obowiązujący
2430 RMI z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby geologicznej obowiązujący
2429 OMKi z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego obowiązujący
2428 OMRiPS z dnia 22 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obowiązujący
2427 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łupawy (PLH220036) akt jednorazowy
2426 OMS z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej obowiązujący
2425 OMKiDN z dnia 19 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków obowiązujący
2424 OMSRP z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny obowiązujący
2423 OMI z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach obowiązujący
2422 Or z dnia 3 października 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Warszawie dnia 20 września 2023 r. bez statusu
2421 PmMEiNRPaMSMiKFRCowwdswpwWd2w2r z dnia obowiązujący
2420 RMS z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych obowiązujący
2419 OMS z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki obowiązujący
2418 RMKi z dnia 31 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kampinoska (PLC140001) akt jednorazowy
2417 RMKi z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko pod Zieleńcem (PLH020014) akt jednorazowy
2416 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłoka z dopływami (PLH180052) akt jednorazowy
2415 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Broniszów (PLH080033) akt jednorazowy
2414 RMON z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania obowiązujący
2413 OMSWiA z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
2412 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziorka Chośnickie (PLH220012) akt jednorazowy
2411 RMS z dnia 25 października 2023 r. w sprawie Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich obowiązujący
2410 RMKi z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla obowiązujący
2409 RMRiT z dnia 24 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego obowiązujący
2408 OMSRP z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy obowiązujący
2407 RPRM z dnia 18 października 2023 r. w sprawie nadawania stopni funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej obowiązujący
2406 OMS z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego obowiązujący
2405 RMRiT z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego obowiązujący
2404 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ludów Śląski (PLH020073) akt jednorazowy
2403 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Janiewickie Bagno (PLH320008) akt jednorazowy
2402 RMI z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty obowiązujący
2401 RMSWiA z dnia 17 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony obowiązujący
2400 Or z dnia 3 października 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej, podpisanym w Brukseli dnia 29 listopada 2022 r. bez statusu
2399 PwmMKiDNRPaMKRCpwBd2l2r z dnia obowiązujący
2398 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Białej Przemszy (PLH240038) akt jednorazowy
2397 RMON z dnia 23 października 2023 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową obowiązujący
2396 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Odra (PLH320037) akt jednorazowy
2395 RMEiN z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach obowiązujący
2394 RMRiRW z dnia 20 października 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli obowiązujący
2393 RMON z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe oraz zwalniania z tych stanowisk w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny obowiązujący
2392 OMSWiA z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa obowiązujący
2391 RMKiDN z dnia 26 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych obowiązujący
2390 OMS z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego obowiązujący
2389 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Odry i Zalew Szczeciński (PLH320018) akt jednorazowy
2388 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska (PLH140011) akt jednorazowy
2387 OMEiN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą obowiązujący
2386 OMEiN z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego obowiązujący
2385 RMI z dnia 17 października 2023 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów obowiązujący
2384 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czarny Las (PLH060002) akt jednorazowy
2383 OMSRP z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa obowiązujący
2382 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobryń (PLH060004) akt jednorazowy
2381 RMKi z dnia 31 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Piławy (PLH320025) akt jednorazowy
2380 OMRiRW z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
2379 RMON z dnia 26 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
2378 RMSZ z dnia 23 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych obowiązujący
2377 OMF z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
2376 OMS z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu obowiązujący
2375 OMSWiA z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych obowiązujący
2374 RMF z dnia 26 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy obowiązujący
2373 RMRiRW z dnia 30 października 2023 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 obowiązujący
2372 RMZ z dnia 31 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept obowiązujący
2371 RRM z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania tożsamości osoby legitymowanej przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa obowiązujący
2370 RMKi z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2024 r. akt jednorazowy
2369 RMRiPS z dnia 30 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji obowiązujący
2368 OMS z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych obowiązujący
2367 RMRiPS z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe obowiązujący
2366 OMS z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych obowiązujący
2365 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Bukowo (PLH320041) akt jednorazowy
2364 OPRM z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska obowiązujący
2363 RRM z dnia 23 października 2023 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarna, Czarniecka Góra, Janów i Błotnica, położonym na obszarze gminy Stąporków akt jednorazowy
2362 RMSWiA z dnia 30 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną wygaśnięcie aktu
2361 RMRiRW z dnia 19 października 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wysokości tej pomocy obowiązujący
2360 RMZ z dnia 30 października 2023 r. w sprawie sposobu i trybu analizy deklaracji o powiązaniach branżowych i oświadczeń o powiązaniach branżowych obowiązujący
2359 RMSWiA z dnia 19 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
2358 RMZ z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej obowiązujący
2357 RMFiPR z dnia 17 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" obowiązujący
2356 RMRiRW z dnia 17 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników obowiązujący
2355 RMRiPS z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej obowiązujący
2354 RMRiPS z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych obowiązujący
2353 RMZ z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie obowiązujący
2352 OMEiN z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców obowiązujący
2351 RRM z dnia 30 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
2350 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerwony Bór (PLH200018) akt jednorazowy
2349 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Niegłowicki (PLH180040) akt jednorazowy
2348 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnie w Senderkach (PLH060020) akt jednorazowy
2347 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ławica Słupska (PLC990001) akt jednorazowy
2346 RPRP z dnia 24 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obowiązujący
2345 RMZ z dnia 24 października 2023 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto, o objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej oraz o podwyższenie ceny zbytu netto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu obowiązujący
2344 RMEiN z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu obowiązujący
2343 RMZ z dnia 18 października 2023 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu szkody związanej z udziałem w badaniu klinicznym obowiązujący
2342 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bieszczady (PLC180001) akt jednorazowy
2341 RMF z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązujący
2340 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Słowińskie Błoto (PLH320016) akt jednorazowy
2339 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sikory Juskie (PLH280058) akt jednorazowy
2338 RMZ z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wzoru oświadczenia o powiązaniach branżowych obowiązujący
2337 RMZ z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o powiązaniach branżowych obowiązujący
2336 RRM z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wykazu jednostek administracyjnych wchodzących w skład azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej akt jednorazowy
2335 RMF z dnia 19 października 2023 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej akt jednorazowy
2334 OMZ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego obowiązujący
2333 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kirszniter (PLH280059) akt jednorazowy
2332 RMRiRW z dnia 16 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa obowiązujący
2331 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kirszniter (PLH280059) akt jednorazowy
2330 RMON z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych obowiązujący
2329 OPRM z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych obowiązujący
2328 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Lądecka (PLH020035) akt jednorazowy
2327 OMRiPS z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujący
2326 OMZ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek obowiązujący
2325 RMKi z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klonówka (PLH180022) akt jednorazowy
2324 RMI z dnia 17 października 2023 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów obowiązujący
2323 RMKi z dnia 13 października 2023 r. w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w sprawozdaniach oraz informacjach dotyczących paliw ciekłych, przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa obowiązujący
2322 OMKiDN z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych obowiązujący
2321 RMFiPR z dnia 20 października 2023 r. w sprawie udzielania pomocy dla klastrów innowacyjnych w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
2320 RMI z dnia 17 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych obowiązujący
2319 OMSWiA z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
2318 RPRM z dnia 19 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej obowiązujący
2317 RMI z dnia 11 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców obowiązujący
2316 RMS z dnia 16 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego obowiązujący
2315 OMSWiA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności obowiązujący
2314 RMF z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności obowiązujący
2313 OMRiT z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego obowiązujący
2312 RMON z dnia 16 października 2023 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2024 r. na rzecz obrony akt jednorazowy
2311 RMRiRW z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego obowiązujący
2310 RMKi z dnia 20 października 2023 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2024 obowiązujący
2309 RKRRiT z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania obowiązujący
2308 RMRiRW z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt obowiązujący
2307 RMZ z dnia 23 października 2023 r. w sprawie standardów organizacyjnych badań laboratoryjnych parametrów krytycznych wykonywanych w materiale biologicznym, umożliwiających podjęcie szybkiej decyzji terapeutycznej obowiązujący
2306 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Debrzynki (PLH300047) akt jednorazowy
2305 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Strzaliny koło Tuczna (PLH320021) akt jednorazowy
2304 RMF z dnia 25 września 2023 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w likwidacji dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego obowiązujący
2303 OPRM z dnia 2 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa obowiązujący
2302 OMSWiA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego obowiązujący
2301 OMEiN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw obowiązujący
2300 RMON z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny obowiązujący
2299 RMKi z dnia 13 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Puszczy Drawskiej (PLH320046) akt jednorazowy
2298 OMSRP z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
2297 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Białowieska (PLC200004) akt jednorazowy
2296 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Dobropolskie (PLH320070) akt jednorazowy
2295 RMRiRW z dnia 23 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
2294 RMZ z dnia 19 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
2293 RMEiN z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego akt objęty tekstem jednolitym
2292 RMON z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego obowiązujący
2291 WTK z dnia 18 października 2023 r. sygn. akt SK 23/19 obowiązujący
2290 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Pilska (PLH300045) akt jednorazowy
2289 RMRiRW z dnia 16 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetów 1-4 objętych programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 obowiązujący
2288 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037) akt jednorazowy
2287 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon Rembertów (PLH140034) akt jednorazowy
2286 RRM z dnia 26 września 2023 r. w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych obowiązujący
2285 RMKi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy (PLH320068) akt jednorazowy
2284 RMZ z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności obowiązujący
2283 RMRiPS z dnia 14 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązujący
2282 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonek Przemkowski (PLH020097) akt jednorazowy
2281 OMZ z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej obowiązujący
2280 RMKi z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego obowiązujący
2279 OMKiDN z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych obowiązujący
2278 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Złote (PLH020096) akt jednorazowy
2277 RMKi z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2024 akt jednorazowy
2276 RMZ z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia regulaminu Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych oraz wysokości wynagrodzenia członków tej Komisji obowiązujący
2275 RMSWiA z dnia 11 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów obowiązujący
2274 RMS z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury obowiązujący
2273 RMON z dnia 18 października 2023 r. w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze obowiązujący
2272 RRM z dnia 16 października 2023 r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą obowiązujący
2271 RMKi z dnia 13 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dziki Ostrów (PLH040045) akt jednorazowy
2270 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego (PLH020091) akt jednorazowy
2269 OMSWiA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów obowiązujący
2268 OMF z dnia 2 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania obowiązujący
2267 RMRiRW z dnia 10 października 2023 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu wniosków o płatność i terminów ich składania w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury obowiązujący
2266 RMKi z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosiółki (PLH060064) akt jednorazowy
2265 RMKi z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2024 akt jednorazowy
2264 RMKi z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029) akt jednorazowy
2263 RMON z dnia 18 października 2023 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych obowiązujący
2262 RMZ z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej obowiązujący
2261 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej (PLH140045) akt jednorazowy
2260 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016) akt jednorazowy
2259 RMKi z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wolicy (PLH060058) akt jednorazowy
2258 RMEiN z dnia 12 października 2023 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
2257 OMSRP z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu obowiązujący
2256 RMSWiA z dnia 18 października 2023 r. w sprawie części munduru policyjnego, których używanie jest dozwolone obowiązujący
2255 RMKi z dnia 10 października 2023 r. w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w deklaracji oraz informacjach przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa obowiązujący
2254 RMEiN z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego akt objęty tekstem jednolitym
2253 OMSWiA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji obowiązujący
2252 OMSWiA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych obowiązujący
2251 RMKi z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Raciąż (PLH140059) akt jednorazowy
2250 OMF z dnia 2 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów obowiązujący
2249 RMFiPR z dnia 10 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu 5 Zrównoważona Turystyka programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 obowiązujący
2248 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Łąckie (PLH140021) obowiązujący
2247 RMZ z dnia 12 października 2023 r. w sprawie programu pilotażowego "Recepta na Ruch" obowiązujący
2246 RMON z dnia 13 października 2023 r. w sprawie trybu zawierania umów o odroczeniu, rozłożeniu na raty lub umorzeniu spłaty odszkodowań za szkody w mieniu wojskowym obowiązujący
2245 RMON z dnia 16 października 2023 r. w sprawie stwierdzania szkody w mieniu wojskowym i ustalania jej wysokości obowiązujący
2244 RMON z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powierzania mienia żołnierzom obowiązujący
2243 RMRiRW z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
2242 RMON z dnia 16 października 2023 r. w sprawie przeznaczania żołnierzy do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w jednostkach zmilitaryzowanych obowiązujący
2241 RMI z dnia 6 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego obowiązujący
2240 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Natoliński (PLH140042) obowiązujący
2239 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Myszynieckie Bory Sasankowe (PLH140049) obowiązujący
2238 OMKiDN z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych obowiązujący
2237 OMZ z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy obowiązujący
2236 OPKW z dnia 17 października 2023 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r. bez statusu
2235 OPKW z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. bez statusu
2234 OPKW z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. bez statusu
2233 RMRiRW z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych obowiązujący
2232 RMKi z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barlinecka (PLH080071) akt jednorazowy
2231 RMFiPR z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" obowiązujący
2230 RMRiRW z dnia 12 października 2023 r. w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej obowiązujący
2229 OMRiRW z dnia 9 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich obowiązujący
2228 RMON z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej obowiązujący
2227 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy w Żabieńcu (PLH140039) akt jednorazowy
2226 RMZ z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obowiązujący
2225 RMRiRW z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków obowiązujący
2224 RMZ z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
2223 RMFiPR z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 obowiązujący
2222 RMKi z dnia 10 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej obowiązujący
2221 OMEiN z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz obowiązujący
2220 RMRiRW z dnia 13 października 2023 r. w sprawie stawki uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników za 2023 r. akt jednorazowy
2219 RMRiRW z dnia 13 października 2023 r. w sprawie stawek płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją za 2023 r. akt jednorazowy
2218 RMRiRW z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wypłaty zaliczek za 2023 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 akt jednorazowy
2217 RMRiRW z dnia 13 października 2023 r. w sprawie stawek przejściowego wsparcia krajowego za 2023 r. akt jednorazowy
2216 RMRiRW z dnia 13 października 2023 r. w sprawie stawki uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2023 r. akt jednorazowy
2215 RMRiPS z dnia 11 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej obowiązujący
2214 RMRiRW z dnia 13 października 2023 r. w sprawie stawki podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2023 r. akt jednorazowy
2213 OMSWiA z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie urlopów policjantów obowiązujący
2212 RMZ z dnia 15 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów obowiązujący
2211 OMSRP z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych obowiązujący
2210 RMRiPS z dnia 11 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej obowiązujący
2209 RMRiPS z dnia 11 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych obowiązujący
2208 WTK z dnia 4 października 2023 r. sygn. akt SK 105/20 obowiązujący
2207 OMSRP z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi obowiązujący
2206 RMRiRW z dnia 10 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązujący
2205 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Zwoleńki (PLH140006) akt jednorazowy
2204 RMI z dnia 2 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych obowiązujący
2203 OMSWiA z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej obowiązujący
2202 RPRM z dnia 3 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego akt objęty tekstem jednolitym
2201 OMF z dnia 2 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów obowiązujący
2200 RRM z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
2199 RMS z dnia 3 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisów, wyciągów i zaświadczeń obowiązujący
2198 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Kliczkowskie (PLH020090) akt jednorazowy
2197 RMSZ z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
2196 RMSWiA z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną wygaśnięcie aktu
2195 RMKi z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002) akt jednorazowy
2194 OMSRP z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej obowiązujący
2193 RRM z dnia 11 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
2192 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Gór Izerskich (PLH020047) akt jednorazowy
2191 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy w Borowej (PLH020045) akt jednorazowy
2190 OMRiPS z dnia 2 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej obowiązujący
2189 RMKi z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
2188 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skoroszowskie Łąki (PLH020093) akt jednorazowy
2187 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych obowiązujący
2186 RMZ z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
2185 RMF z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi obowiązujący
2184 OMF z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne obowiązujący
2183 RMSWiA z dnia 6 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby kandydackiej oraz szczegółowych zasad i trybu opiniowania strażaków w służbie kandydackiej obowiązujący
2182 RMKi z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska (PLH280048) akt jednorazowy
2181 RMON z dnia 25 września 2023 r. w sprawie Medalu Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny obowiązujący
2180 OMSWiA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zwolnieniach lekarskich obowiązujący
2179 OMS z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym obowiązujący
2178 RMKi z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cedron (PLH120060) akt jednorazowy
2177 RMON z dnia 25 września 2023 r. w sprawie Medalu Wojska Polskiego obowiązujący
2176 RMON z dnia 6 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe obowiązujący
2175 RMEiN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych obowiązujący
2174 OMKiDN z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną obowiązujący
2173 RRM z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Kołobrzegu akt jednorazowy
2172 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101) akt jednorazowy
2171 RMRiRW z dnia 4 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
2170 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pątnów Legnicki (PLH020052) akt jednorazowy
2169 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051) akt jednorazowy
2168 RMEiN z dnia 3 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy akt objęty tekstem jednolitym
2167 RMZ z dnia 5 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych obowiązujący
2166 RMKi z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wożuczyn (PLH060109) akt jednorazowy
2165 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dalkowskie Jary (PLH020088) akt jednorazowy
2164 RMKi z dnia 13 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich (PLH060031) akt jednorazowy
2163 RMKi z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034) akt jednorazowy
2162 RMKi z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Serafin (PLH140057) akt jednorazowy
2161 RMSZ z dnia 5 października 2023 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym przebywających za granicą obowiązujący
2160 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych obowiązujący
2159 RMRiT z dnia 12 września 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym obowiązujący
2158 RMON z dnia 26 września 2023 r. w sprawie Medalu za zasługi dla obronności kraju obowiązujący
2157 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Wapienna (PLH020095) akt jednorazowy
2156 RRM z dnia 5 października 2023 r. w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy obowiązujący
2155 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Wapienna (PLH020095) akt jednorazowy
2154 RMSWiA z dnia 6 października 2023 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej obowiązujący
2153 OMZ z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
2152 RMEiN z dnia 29 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego obowiązujący
2151 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązujący
2150 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH320033) akt jednorazowy
2149 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Stołowe (PLH020004) akt jednorazowy
2148 OMF z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych obowiązujący
2147 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Olszyny Rumockie (PLH140010) akt jednorazowy
2146 RMFiPR z dnia 27 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę testowo-doświadczalną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 akt jednorazowy
2145 RMRiRW z dnia 5 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół obowiązujący
2144 RMKi z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suchy Młyn (PLH240016) akt jednorazowy
2143 RMS z dnia 29 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów obowiązujący
2142 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębniańskie Mokradła (PLH020002) akt jednorazowy
2141 RMSZ z dnia 5 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
2140 RMSWiA z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
2139 RPRM z dnia 3 października 2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii obowiązujący
2138 RMRiRW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 obowiązujący
2137 RMKi z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska (PLH200004) akt jednorazowy
2136 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niecka Skaliska (PLH280049) akt jednorazowy
2135 RMS z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r. akt jednorazowy
2134 RMSWiA z dnia 29 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
2133 RMRiRWd2p2rzrwsswitpowpfnot"wtlobpncplpwrp"iwtuirpuldlwwtrkipioPROWnl2 z dnia obowiązujący
2132 RMFiPR z dnia 27 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" obowiązujący
2131 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rynku mocy obowiązujący
2130 OMSZ z dnia 2 października 2023 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
2129 RMSWiA z dnia 4 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną wygaśnięcie aktu
2128 RMRiRW z dnia 22 września 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wysokości tej pomocy obowiązujący
2127 RMRiT z dnia 29 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto obowiązujący
2126 OPRM z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów związanych z czynnościami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych sporządzanych na informatycznych nośnikach danych obowiązujący
2125 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o medycynie laboratoryjnej obowiązujący
2124 RMRiRW z dnia 25 września 2023 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli urzędowej ekologicznego materiału heterogenicznego obowiązujący
2123 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kantor Stary (PLH140007) akt jednorazowy
2122 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobromierz (PLH020034) akt jednorazowy
2121 RMRiPS z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 obowiązujący
2120 RMSWiA z dnia 3 października 2023 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną wygaśnięcie aktu
2119 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń obowiązujący
2118 RMSWiA z dnia 29 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe obowiązujący
2117 RMON z dnia 18 września 2023 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych obowiązujący
2116 WTK z dnia 26 września 2023 r. sygn. akt SK 14/19 obowiązujący
2115 RMKi z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Golczewska (PLH320052) akt jednorazowy
2114 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory bagienne i torfowiska Karaska (PLH140046) akt jednorazowy
2113 RMON z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe obowiązujący
2112 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa obowiązujący
2111 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej obowiązujący
2110 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze obowiązujący
2109 RMKiDN z dnia 21 września 2023 r. w sprawie udzielania przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego dofinansowania przedsięwzięć na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej obowiązujący
2108 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Jana III Sobieskiego (PLH140031) akt jednorazowy
2107 OMSWiA z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów obowiązujący
2106 OMS z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego obowiązujący
2105 OMSRP z dnia 2 października 2023 r. o sprostowaniu błędu obowiązujący
2104 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudawy Janowickie (PLH020011) akt jednorazowy
2103 RRM z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
2102 RMEiN z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli obowiązujący
2101 OMS z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków obowiązujący
2100 RMRiRW z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt objęty tekstem jednolitym
2099 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów obowiązujący
2098 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
2097 RMZ z dnia 22 września 2023 r. w sprawie Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych obowiązujący
2096 RMKi z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Tywy (PLH320050) akt jednorazowy
2095 OMSWiA z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
2094 OMEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy obowiązujący
2093 RMON z dnia 25 września 2023 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych obowiązujący
2092 RMKi z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083) akt jednorazowy
2091 RMF z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych z tytułu oddelegowania do pracy w instytucjach Unii Europejskiej obowiązujący
2090 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Bielański (PLH140041) akt jednorazowy
2089 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka (PLH140032) akt jednorazowy
2088 RMKi z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mamerki (PLH280004) akt jednorazowy
2087 RMRiT z dnia 19 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych obowiązujący
2086 OMZ z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu obowiązujący
2085 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warmińskie Buczyny (PLH280033) akt jednorazowy
2084 RMKi z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Czarnorzecka (PLH180027) akt jednorazowy
2083 RMKi z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Drzesno (PLH140058) akt jednorazowy
2082 RMSZ z dnia 29 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
2081 RMI z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych obowiązujący
2080 RMI z dnia 27 września 2023 r. w sprawie książeczki żeglarskiej obowiązujący
2079 RKRRiT z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną obowiązujący
2078 RMS z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
2077 RMZ z dnia 27 września 2023 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych obowiązujący
2076 RMF z dnia 27 września 2023 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych obowiązujący
2075 RMI z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
2074 RMSWiA z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
2073 RMSWiA z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni służb państwowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności obowiązujący
2072 OMZ z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19 obowiązujący
2071 RMC z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych obowiązujący
2070 RMI z dnia 18 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy obowiązujący
2069 RMSWiA z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej obowiązujący
2068 RMEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej akt objęty tekstem jednolitym
2067 RMEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego akt objęty tekstem jednolitym
2066 RMEiN z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności obowiązujący
2065 RMF z dnia 27 września 2023 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego obowiązujący
2064 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Badań Medycznych obowiązujący
2063 RMEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców akt objęty tekstem jednolitym
2062 RMZ z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru obowiązujący
2061 OMEiN z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych obowiązujący
2060 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Świdra (PLH140025) akt jednorazowy
2059 RMEiN z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
2058 RMEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujący
2057 RMSWiA z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju akt objęty tekstem jednolitym
2056 RMZ z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień obowiązujący
2055 RMF z dnia 27 września 2023 r. w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach obowiązujący
2054 RMEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe akt objęty tekstem jednolitym
2053 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach obowiązujący
2052 RMRiPS z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego obowiązujący
2051 RMON z dnia 18 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego obowiązujący
2050 RMF z dnia 25 września 2023 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" obowiązujący
2049 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pakosław (PLH140015) akt jednorazowy
2048 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie obowiązujący
2047 RMF z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach obowiązujący
2046 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Masyw Chełmca (PLH020057) akt jednorazowy
2045 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego obowiązujący
2044 Or z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r. bez statusu
2043 RMON z dnia 18 września 2023 r. w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych obowiązujący
2042 OMF z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego obowiązujący
2041 RMKiDN z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych obowiązujący
2040 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnia w Młotach (PLH020070) akt jednorazowy
2039 RRMd1w2rzrwswswkpzaSPwPRMlicRMpRlpopwtjsSP z dnia obowiązujący
2038 RMSWiA z dnia 25 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin akt objęty tekstem jednolitym
2037 RMI z dnia 6 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pilotażu morskiego obowiązujący
2036 RMKi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Adamowskich (PLH060094) akt jednorazowy
2035 OMRiRW z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wygaśnięcie aktu
2034 Or z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do Załączników I i II do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 10 czerwca 2022 r. obowiązujący
2033 PdZIiIdMkozzmps1swLd2l1rzPswLd1l1rouPpwLd2w1rpwLd1c2r z dnia obowiązujący
2032 OMRiPS z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów obowiązujący
2031 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sikórz (PLH140012) akt jednorazowy
2030 RMS z dnia 27 września 2023 r. w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów obowiązujący
2029 U z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2028 RMC z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
2027 RMZ z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym akt jednorazowy
2026 RMI z dnia 22 września 2023 r. w sprawie spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich obowiązujący
2025 RMI z dnia 18 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązujący
2024 RMI z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej obowiązujący
2023 RMI z dnia 13 września 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie ma spełniać podmiot ubiegający się o wykonywanie zadań służby technicznej w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia obowiązujący
2022 RMRiRW z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom obowiązujący
2021 RMZ z dnia 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - "Dobry posiłek w szpitalu" obowiązujący
2020 RMKid7w2rzrwssoosOO( z dnia akt jednorazowy
2019 RMRiPS z dnia 19 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny obowiązujący
2018 OMF z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze obowiązujący
2017 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) akt jednorazowy
2016 OMS z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego obowiązujący
2015 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą obowiązujący
2014 OMF z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych obowiązujący
2013 RMFiPR z dnia 19 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
2012 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Modraszki koło Opoczki (PLH020094) akt jednorazowy
2011 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003) akt jednorazowy
2010 RMI z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego akt objęty tekstem jednolitym
2009 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych obowiązujący
2008 RMRiRW z dnia 18 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin obowiązujący
2007 OMRiT z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej obowiązujący
2006 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Orońskie (PLH140023) akt jednorazowy
2005 U z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
2004 OMKi z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie obowiązujący
2003 RMEiN z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela akt objęty tekstem jednolitym
2002 OMKi z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych obowiązujący
2001 RMI z dnia 12 września 2023 r. w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu obowiązujący
2000 RMI z dnia 22 września 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich obowiązujący
1999 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych obowiązujący
1998 RMRiPS z dnia 8 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna obowiązujący
1997 RMEiN z dnia 25 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Straży Granicznej obowiązujący
1996 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska koło Zimnej Wody (PLH020092) akt jednorazowy
1995 RMSWiA z dnia 21 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
1994 OMEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji obowiązujący
1993 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązujący
1992 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa obowiązujący
1991 OPRM z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej obowiązujący
1990 RMKi z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Moczary (PLH180026) akt jednorazowy
1989 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim obowiązujący
1988 RMKi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzierzkowice (PLH060079) akt jednorazowy
1987 OMKi z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu obowiązujący
1986 RMEiN z dnia 15 września 2023 r. w sprawie utworzenia Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu obowiązujący
1985 OMRiT z dnia 8 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków obowiązujący
1984 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece obowiązujący
1983 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg obowiązujący
1982 RMZ z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego obowiązujący
1981 RMFiPR z dnia 19 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021-2027 akt objęty tekstem jednolitym
1980 OMSRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych obowiązujący
1979 RMRiRW z dnia 18 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, zgodnie z którymi organizacja producentów owoców i warzyw może zlecać realizację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej obowiązujący
1978 OMF z dnia 11 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie obowiązujący
1977 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Żukowskie (PLH140053) akt jednorazowy
1976 OMZ z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy obowiązujący
1975 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Myśliborskie (PLH320014) akt objęty tekstem jednolitym
1974 RMKi z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Soleckie (PLH140055) akt jednorazowy
1973 RMSWiA z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach akt objęty tekstem jednolitym
1972 U z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych obowiązujący
1971 OMSWiA z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
1970 OPRM z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców obowiązujący
1969 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawie Bagno Sławskie (PLH080047) akt jednorazowy
1968 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sobkowsko-Korytnicka (PLH260032) akt jednorazowy
1967 RPRP z dnia 8 września 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Olsztyn - zamek kapituły warmińskiej" akt jednorazowy
1966 OMSRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1965 RRM z dnia 19 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
1964 OMS z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie obowiązujący
1963 U z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry obowiązujący
1962 RMFiPR z dnia 19 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
1961 RMSWiAoMON z dnia 12 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy obowiązujący
1960 RMF z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji obowiązujący
1959 OPRM z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie obowiązujący
1958 RMEiN z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych obowiązujący
1957 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013) akt jednorazowy
1956 RMRiRW z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działań w ramach Priorytetu 5. Pomoc techniczna objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, a także podziału środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu obowiązujący
1955 RMZ z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obowiązujący
1954 RMZ z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej obowiązujący
1953 RMZ z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obowiązujący
1952 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego obowiązujący
1951 RMI z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1950 RMI z dnia 12 września 2023 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych akt jednorazowy
1949 RMEiN z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej obowiązujący
1948 OMSRP z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązujący
1947 RMSWiA z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne obowiązujący
1946 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029) akt jednorazowy
1945 RMKi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzierzkowice (PLH060079) akt jednorazowy
1944 OMSRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych obowiązujący
1943 RMKi z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nawojowa (PLH120035) akt jednorazowy
1942 RMI z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej obowiązujący
1941 U z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej obowiązujący
1940 RMKi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bystrzyca Jakubowicka (PLH060096) akt jednorazowy
1939 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii obowiązujący
1938 U z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1937 RMRiT z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych obowiązujący
1936 OMZ z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu obowiązujący
1935 OMS z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych obowiązujący
1934 RMRiRW z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1933 U z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1932 RRM z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1931 RMKi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Mirczańskie (PLH060104) akt jednorazowy
1930 RMF z dnia 4 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą obowiązujący
1929 RMRiPS z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie obowiązujący
1928 RMI z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN obowiązujący
1927 RMF z dnia 8 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności obowiązujący
1926 RMRiRW z dnia 12 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
1925 OMS z dnia 1 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi obowiązujący
1924 OMEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu obowiązujący
1923 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" obowiązujący
1922 RMZ z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej obowiązujący
1921 RMEiN z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie obowiązujący
1920 OPRM z dnia 1 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
1919 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039) akt jednorazowy
1918 RMKi z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czarna Orawa (PLH120002) akt jednorazowy
1917 OMSRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych obowiązujący
1916 RMON z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków technicznych dla obiektów budowlanych niebędących budynkami, służących obronności Państwa obowiązujący
1915 RMKi z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Krzymowskie (PLH320054) akt jednorazowy
1914 U z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich obowiązujący
1913 RPRM z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej i ekspertom powołanym do udziału w działaniach Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej obowiązujący
1912 RKRRiT z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii referendalnej i kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych obowiązujący
1911 RKRRiT z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji obowiązujący
1910 RMKi z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karkonosze (PLC020001) akt jednorazowy
1909 RKRRiT z dnia 13 września 2023 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. akt jednorazowy
1908 RMS z dnia 4 września 2023 r. w sprawie badań funkcjonariuszy Służby Więziennej na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka obowiązujący
1907 RPRM z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
1906 U z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie obowiązujący
1905 OMEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących obowiązujący
1904 U z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązujący
1903 RMSWiA z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym obowiązujący
1902 OMRiPSoMKiDN z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych obowiązujący
1901 RMSWiA z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa akt objęty tekstem jednolitym
1900 OMEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej obowiązujący
1899 RKRRiT z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi obowiązujący
1898 RMRiT z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych obowiązujący
1897 RMSWiA z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego obowiązujący
1896 RMRiRW z dnia 14 września 2023 r. w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia w 2023 r. wysokości rekompensaty akt jednorazowy
1895 RMF z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
1894 RMF z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
1893 RRM z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. obowiązujący
1892 RMRiT z dnia 13 września 2023 r. w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków obowiązujący
1891 OMF z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego obowiązujący
1890 U z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1889 RMKi z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ochotnica (PLH120050) akt jednorazowy
1888 OPRM z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazywania Biuru Nadzoru Wewnętrznego informacji oraz wzoru imiennego upoważnienia inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego obowiązujący
1887 RMSWiA z dnia 1 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1886 OMKiDN z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązujący
1885 OMEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty obowiązujący
1884 RMSZ z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
1883 RMSWiA z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
1882 RMFiPR z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu lotniczego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 obowiązujący
1881 RMSWiA z dnia 1 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
1880 RMKi z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łabowa (PLH120036) akt jednorazowy
1879 RMKi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Adelina (PLH060084) akt jednorazowy
1878 RMKi z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Sławkowie (PLH240048) akt jednorazowy
1877 RMKi z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bledzew (PLH080074) akt jednorazowy
1876 RMSWiA z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1875 RMSWiA z dnia 1 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
1874 OMSRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1873 RMSWiA z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania akt objęty tekstem jednolitym
1872 U z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1871 RRM z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
1870 RRM z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" obowiązujący
1869 RMI z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego upoważnionego inspektora (DAO) obowiązujący
1868 RMKi z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Spalskie (PLH100003) akt jednorazowy
1867 RPRP z dnia 5 września 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kraków - opactwo Cystersów w Mogile" akt jednorazowy
1866 RMKi z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polany Puszczy Bolimowskiej (PLH100028) akt jednorazowy
1865 OMF z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu obowiązujący
1864 KMI z dnia 6 września 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego bez statusu
1863 KMI z dnia 6 września 2023 r. w sprawie określenia terminu, od którego minister właściwy do spraw transportu będzie przekazywał katalog pytań testowych, o którym mowa w art. 39b1 ust. 7 ustawy bez statusu
1862 RMKi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dołhobyczowskie (PLH060103) akt jednorazowy
1861 OMKi z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej obowiązujący
1860 U z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1859 U z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1858 OMZ z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR obowiązujący
1857 RMZ z dnia 6 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw obowiązujący
1856 RMKi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bródek (PLH060085) akt jednorazowy
1855 RMRiT z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych i informacji udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności budynków podmiotom innym niż właściciel budynku lub lokalu oraz sposobu ich udostępniania obowiązujący
1854 RMKi z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudniańskie Modraszki - Kajasówka (PLH120077) akt jednorazowy
1853 OPRM z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej "Bene merito", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia obowiązujący
1852 U z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1851 OMZ z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej obowiązujący
1850 OMI z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego obowiązujący
1849 OMF z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania obowiązujący
1848 RMON z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe obowiązujący
1847 RMKi z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną obowiązujący
1846 RMKi z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty Modlińskie (PLH140020) akt jednorazowy
1845 RMON z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny obowiązujący
1844 RMSWiA z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1843 U z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym obowiązujący
1842 RMEiN z dnia 1 września 2023 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Straży Granicznej obowiązujący
1841 RRM z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej obowiązujący
1840 RRM z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej obowiązujący
1839 RMC z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem obowiązujący
1838 RMC z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem obowiązujący
1837 RMC z dnia 6 września 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu składania wniosków o przyznanie jednorazowych świadczeń dla nauczycieli w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych oraz obsługi wniosków w systemie teleinformatycznym obowiązujący
1836 RMRiRW z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1835 RMS z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania obowiązujący
1834 U z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1833 RMI z dnia 6 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych obowiązujący
1832 RMRiT z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości obowiązujący
1831 U z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej obowiązujący
1830 RMRiRW z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
1829 RPRM z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej obowiązujący
1828 RMRiPS z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy obowiązujący
1827 RMZ z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej obowiązujący
1826 RMZ z dnia 4 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie akt objęty tekstem jednolitym
1825 RMS z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
1824 RMRiT z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy obowiązujący
1823 RMRiRW z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych obowiązujący
1822 RMI z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie liczenia osób odbywających podróż na statkach obowiązujący
1821 U z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej obowiązujący
1820 RMSWiA z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych akt objęty tekstem jednolitym
1819 OMSWiA z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich obowiązujący
1818 RMFiPR z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
1817 RMRiRW z dnia 31 sierpnia 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia i utrzymania strefy chronionej akt jednorazowy
1816 RMS z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu współdziałania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją obowiązujący
1815 OMSRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązujący
1814 RMKi z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawiska (PLH240024) akt jednorazowy
1813 OMF z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
1812 OMZ z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu obowiązujący
1811 RMSWiA z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia obowiązujący
1810 RMS z dnia 1 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych obowiązujący
1809 OMSRP z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej obowiązujący
1808 RMC z dnia 4 września 2023 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym obowiązujący
1807 RMSWiA z dnia 4 września 2023 r. w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony obowiązujący
1806 RMKi z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Kwisy (PLH020050) akt jednorazowy
1805 RMKi z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzika Orlica (PLH020061) akt jednorazowy
1804 RMSWiA z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1803 RRM z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa obowiązujący
1802 RMKi z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przeplatki nad Bystrzycą (PLH020055) akt jednorazowy
1801 RMEiN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych obowiązujący
1800 RMZ z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych obowiązujący
1799 RMSWiA z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1798 OMEiN z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach obowiązujący
1797 RMSWiA z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe obowiązujący
1796 OMSRP z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich obowiązujący
1795 RMRiRW z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
1794 RRM z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania obowiązujący
1793 RMKi z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopki w Naruszewie (PLH140056) akt jednorazowy
1792 RMI z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego obowiązujący
1791 OPRM z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej obowiązujący
1790 OMSRP z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych obowiązujący
1789 RMF z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej obowiązujący
1788 RPRM z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Firlej w województwie lubelskim akt jednorazowy
1787 U z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
1786 OMSRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym obowiązujący
1785 U z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1784 U z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek obowiązujący
1783 OMF z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
1782 RMSWiA z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Sekretariat Misyjny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) akt jednorazowy
1781 RMSWiA z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Sekretariat ds. Misji Zgromadzenia Słowa Bożego (Księża Werbiści) akt jednorazowy
1780 RMZ z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami akt objęty tekstem jednolitym
1779 RMKi z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gaj (PLH260027) akt jednorazowy
1778 RMSWiA z dnia 1 września 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową obowiązujący
1777 RMON z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
1776 RMON z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych obowiązujący
1775 RMF z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
1774 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązujący
1773 OMSRP z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi obowiązujący
1772 OMSRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązujący
1771 OMZ z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący
1770 RMKi z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Janikowskie (PLH020089) akt jednorazowy
1769 RRM z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełniona jest służba zastępcza obowiązujący
1768 RMFiPR z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
1767 RRM z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie współdziałania Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1766 RMS z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obowiązujący
1765 RMSZ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców sporządzanego i aktualizowanego przez konsula obowiązujący
1764 RMRiRW z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół obowiązujący
1763 RMSMONoMSWiA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich obowiązujący
1762 U z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1761 RMRiT z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązujący
1760 RMF z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur obowiązujący
1759 RMEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej obowiązujący
1758 OMSRP z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Medycznym obowiązujący
1757 RMRiT z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych uchylony
1756 RMKi z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii obowiązujący
1755 RMEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia obowiązujący
1754 RMKiDN z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego obowiązujący
1753 RMSWiA z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej akt jednorazowy
1752 OMSRP z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązujący
1751 OMF z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach obowiązujący
1750 RRM z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 obowiązujący
1749 RMSWiA z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej obowiązujący
1748 RMON z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu obowiązujący
1747 RMRiRW z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
1746 RMSWiA z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1745 RMRiT z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2022 akt jednorazowy
1744 RMZ z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" obowiązujący
1743 OMSRP z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
1742 OMZ z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne obowiązujący
1741 RMS z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności obowiązujący
1740 RMSWiA z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej obowiązujący
1739 OPRM z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne obowiązujący
1738 RMSWiA z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia w Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
1737 U z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego obowiązujący
1736 RMZ z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia obowiązujący
1735 RMSWiA z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej akt objęty tekstem jednolitym
1734 RMZ z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept obowiązujący
1733 U z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujący
1732 RRM z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
1731 RMF z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujący
1730 RMON z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
1729 OMSRP z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Marszałkowskiej obowiązujący
1728 RMKi z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2024 r. obowiązujący
1727 RRM z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Mrzeżynie akt jednorazowy
1726 OMRiT z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych obowiązujący
1725 OMSRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki obowiązujący
1724 RRM z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko obowiązujący
1723 U z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku obowiązujący
1722 U z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych obowiązujący
1721 RMZ z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej akt objęty tekstem jednolitym
1720 U z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1719 U z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych obowiązujący
1718 U z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1717 U z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obowiązujący
1716 RMI z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych obowiązujący
1715 RMI z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu obowiązujący
1714 RMSZ z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełnianie niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego obowiązujący
1713 OMI z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące obowiązujący
1712 Or z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 lutego 2023 r. bez statusu
1711 UmRPaKNowiwoinpwWd1l2r z dnia obowiązujący
1710 RMEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych akt objęty tekstem jednolitym
1709 OMS z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny obowiązujący
1708 OMS z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski obowiązujący
1707 RMKi z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie obowiązujący
1706 OMKi z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji obowiązujący
1705 U z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1704 OMSRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej obowiązujący
1703 U z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej obowiązujący
1702 RMZ z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych obowiązujący
1701 RMI z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej obowiązujący
1700 OMSiT z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej obowiązujący
1699 RMRiRW z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę obowiązujący
1698 RMF z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania akt objęty tekstem jednolitym
1697 RMI z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu stanowisk na statkach, minimalnego składu załogi statków na śródlądowych drogach wodnych, przeprowadzania egzaminu i sposobu działania komisji egzaminacyjnych obowiązujący
1696 OMKiDN z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne obowiązujący
1695 RMKi z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło obowiązujący
1694 RMSWiA z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów akt objęty tekstem jednolitym
1693 U z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1692 U z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta obowiązujący
1691 OMSRP z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych obowiązujący
1690 OMSRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej obowiązujący
1689 OMSRP z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązujący
1688 U z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1687 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym wygaśnięcie aktu
1686 RMFiPR z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe obowiązujący
1685 RMSWiA z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
1684 RMSWiA z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi akt objęty tekstem jednolitym
1683 OMSRP z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej obowiązujący
1682 RMSWiA z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu przyznawania zapomóg weteranom-funkcjonariuszom lub weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom oraz sposobu przekazywania zapomóg obowiązujący
1681 U z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1680 OMSRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych obowiązujący
1679 RMI z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej obowiązujący
1678 RMFiPR z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
1677 RMS z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych obowiązujący
1676 RMRiRW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń podstawowych i szkoleń uzupełniających, egzaminów podstawowych i egzaminów uzupełniających oraz uzyskiwania specjalizacji przez doradców rolniczych obowiązujący
1675 U z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1674 RRM z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r. akt jednorazowy
1673 RRM z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia kwoty wyższej niż kwota najniższej emerytury stosowanej do ustalenia wysokości kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r. akt jednorazowy
1672 U z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1671 RMS z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
1670 RMSWiA z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej obowiązujący
1669 KPRM z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia usługi przekazywania informacji o osobach, które będą pełniły funkcję męża zaufania oraz usługi przekazywania materiałów zawierających zarejestrowany przebieg czynności obwodowej komisji wyborczej bez statusu
1668 OMSRP z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców obowiązujący
1667 U z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1666 OMSRP z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim obowiązujący
1665 RMRiPS z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązujący
1664 RMRiT z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii obowiązujący
1663 RMFiPR z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 obowiązujący
1662 U z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej akt objęty tekstem jednolitym
1661 RMRiPS z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy obowiązujący
1660 RRM z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach obowiązujący
1659 RMF z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy obowiązujący
1658 OMSRP z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązujący
1657 RMKi z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie akt objęty tekstem jednolitym
1656 OPRM z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom obowiązujący
1655 RPRP z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku obowiązujący
1654 RMON z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich obowiązujący
1653 RMRiRW z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
1652 RMKiDN z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii obowiązujący
1651 RMI z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów obowiązujący
1650 OMSRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym obowiązujący
1649 RMFiPR z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy szkoleniowej w zakresie celu polityki CP1 oraz celu szczegółowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
1648 OMZ z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych obowiązujący
1647 OMZ z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów obowiązujący
1646 RMSWiA z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa obowiązujący
1645 RPRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych obowiązujący
1644 RMS z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym obowiązujący
1643 RRM z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratoria przyszłości" obowiązujący
1642 RMC z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
1641 U z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1640 OMSRP z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe obowiązujący
1639 RMON z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania obowiązujący
1638 RMI z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego obowiązujący
1637 OMSRP z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym obowiązujący
1636 USRP z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa akt jednorazowy
1635 RMS z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych obowiązujący
1634 OMSRP z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązujący
1633 RMEiN z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół akt objęty tekstem jednolitym
1632 OMF z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi obowiązujący
1631 RMKi z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Różanki (PLH080075) obowiązujący
1630 OMSRP z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatku węglowym obowiązujący
1629 OMZ z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu obowiązujący
1628 U z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym obowiązujący
1627 RMRiT z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji B2.2.2 "Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne" objętej wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
1626 OMF z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia obowiązujący
1625 RMRiRW z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1624 RRM z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających obowiązujący
1623 RMEiN z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe akt objęty tekstem jednolitym
1622 OMSRP z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym obowiązujący
1621 RRM z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości akt objęty tekstem jednolitym
1620 RMKiDN z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu obowiązujący
1619 RMRiRW z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
1618 OMSRP z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego obowiązujący
1617 U z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1616 RPRM z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia wygaśnięcie aktu
1615 U z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
1614 RMSWiA z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc domową, wobec której został wydany nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu, pozostawionego w razie niemożności doręczenia korespondencji obowiązujący
1613 RMSWiA z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wydawania przez policjanta wobec osoby stosującej przemoc domową nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu obowiązujący
1612