20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 2023 poz. 1884 1884 WDU20230001884 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1883 1883 WDU20230001883 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1882 1882 WDU20230001882 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu lotniczego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1881 1881 WDU20230001881 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1880 1880 WDU20230001880 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łabowa (PLH120036) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1879 1879 WDU20230001879 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Adelina (PLH060084) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1878 1878 WDU20230001878 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Sławkowie (PLH240048) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1877 1877 WDU20230001877 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bledzew (PLH080074) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1876 1876 WDU20230001876 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1875 1875 WDU20230001875 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1874 1874 WDU20230001874 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1873 1873 WDU20230001873 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1872 1872 WDU20230001872 Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1871 1871 WDU20230001871 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1870 1870 WDU20230001870 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1869 1869 WDU20230001869 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego upoważnionego inspektora (DAO) obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1868 1868 WDU20230001868 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Spalskie (PLH100003) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1867 1867 WDU20230001867 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kraków - opactwo Cystersów w Mogile" akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1866 1866 WDU20230001866 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polany Puszczy Bolimowskiej (PLH100028) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1865 1865 WDU20230001865 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1864 1864 WDU20230001864 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1863 1863 WDU20230001863 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2023 r. w sprawie określenia terminu, od którego minister właściwy do spraw transportu będzie przekazywał katalog pytań testowych, o którym mowa w art. 39b1 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1862 1862 WDU20230001862 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dołhobyczowskie (PLH060103) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1861 1861 WDU20230001861 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1860 1860 WDU20230001860 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1859 1859 WDU20230001859 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1858 1858 WDU20230001858 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1857 1857 WDU20230001857 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1856 1856 WDU20230001856 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bródek (PLH060085) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1855 1855 WDU20230001855 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych i informacji udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności budynków podmiotom innym niż właściciel budynku lub lokalu oraz sposobu ich udostępniania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1854 1854 WDU20230001854 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudniańskie Modraszki - Kajasówka (PLH120077) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1853 1853 WDU20230001853 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej "Bene merito", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1852 1852 WDU20230001852 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1851 1851 WDU20230001851 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1850 1850 WDU20230001850 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1849 1849 WDU20230001849 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1848 1848 WDU20230001848 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1847 1847 WDU20230001847 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1846 1846 WDU20230001846 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty Modlińskie (PLH140020) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1845 1845 WDU20230001845 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1844 1844 WDU20230001844 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1843 1843 WDU20230001843 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1842 1842 WDU20230001842 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2023 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1841 1841 WDU20230001841 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1840 1840 WDU20230001840 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1839 1839 WDU20230001839 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1838 1838 WDU20230001838 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1837 1837 WDU20230001837 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 września 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu składania wniosków o przyznanie jednorazowych świadczeń dla nauczycieli w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych oraz obsługi wniosków w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1836 1836 WDU20230001836 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1835 1835 WDU20230001835 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1834 1834 WDU20230001834 Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1833 1833 WDU20230001833 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1832 1832 WDU20230001832 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1831 1831 WDU20230001831 Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1830 1830 WDU20230001830 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1829 1829 WDU20230001829 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1828 1828 WDU20230001828 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1827 1827 WDU20230001827 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1826 1826 WDU20230001826 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1825 1825 WDU20230001825 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1824 1824 WDU20230001824 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1823 1823 WDU20230001823 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1822 1822 WDU20230001822 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie liczenia osób odbywających podróż na statkach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1821 1821 WDU20230001821 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1820 1820 WDU20230001820 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1819 1819 WDU20230001819 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1818 1818 WDU20230001818 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1817 1817 WDU20230001817 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia i utrzymania strefy chronionej akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1816 1816 WDU20230001816 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu współdziałania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1815 1815 WDU20230001815 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1814 1814 WDU20230001814 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawiska (PLH240024) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1813 1813 WDU20230001813 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1812 1812 WDU20230001812 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1811 1811 WDU20230001811 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji służby w Straży Granicznej w systemie skoszarowanym oraz sposobu jej pełnienia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1810 1810 WDU20230001810 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1809 1809 WDU20230001809 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1808 1808 WDU20230001808 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 września 2023 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1807 1807 WDU20230001807 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2023 r. w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1806 1806 WDU20230001806 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Kwisy (PLH020050) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1805 1805 WDU20230001805 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzika Orlica (PLH020061) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1804 1804 WDU20230001804 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1803 1803 WDU20230001803 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1802 1802 WDU20230001802 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przeplatki nad Bystrzycą (PLH020055) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1801 1801 WDU20230001801 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1800 1800 WDU20230001800 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1799 1799 WDU20230001799 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1798 1798 WDU20230001798 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1797 1797 WDU20230001797 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1796 1796 WDU20230001796 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1795 1795 WDU20230001795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1794 1794 WDU20230001794 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1793 1793 WDU20230001793 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopki w Naruszewie (PLH140056) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1792 1792 WDU20230001792 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1791 1791 WDU20230001791 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1790 1790 WDU20230001790 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1789 1789 WDU20230001789 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1788 1788 WDU20230001788 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Firlej w województwie lubelskim akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1787 1787 WDU20230001787 Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1786 1786 WDU20230001786 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1785 1785 WDU20230001785 Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1784 1784 WDU20230001784 Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1783 1783 WDU20230001783 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1782 1782 WDU20230001782 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Sekretariat Misyjny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1781 1781 WDU20230001781 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Sekretariat ds. Misji Zgromadzenia Słowa Bożego (Księża Werbiści) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1780 1780 WDU20230001780 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1779 1779 WDU20230001779 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gaj (PLH260027) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1778 1778 WDU20230001778 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1777 1777 WDU20230001777 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1776 1776 WDU20230001776 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1775 1775 WDU20230001775 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1774 1774 WDU20230001774 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1773 1773 WDU20230001773 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1772 1772 WDU20230001772 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1771 1771 WDU20230001771 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1770 1770 WDU20230001770 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Janikowskie (PLH020089) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1769 1769 WDU20230001769 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełniona jest służba zastępcza obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1768 1768 WDU20230001768 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1767 1767 WDU20230001767 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie współdziałania Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1766 1766 WDU20230001766 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1765 1765 WDU20230001765 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców sporządzanego i aktualizowanego przez konsula obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1764 1764 WDU20230001764 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1763 1763 WDU20230001763 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1762 1762 WDU20230001762 Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1761 1761 WDU20230001761 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1760 1760 WDU20230001760 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1759 1759 WDU20230001759 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1758 1758 WDU20230001758 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Medycznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1757 1757 WDU20230001757 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1756 1756 WDU20230001756 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1755 1755 WDU20230001755 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1754 1754 WDU20230001754 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1753 1753 WDU20230001753 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1752 1752 WDU20230001752 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1751 1751 WDU20230001751 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1750 1750 WDU20230001750 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1749 1749 WDU20230001749 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1748 1748 WDU20230001748 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1747 1747 WDU20230001747 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1746 1746 WDU20230001746 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1745 1745 WDU20230001745 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1744 1744 WDU20230001744 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1743 1743 WDU20230001743 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1742 1742 WDU20230001742 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1741 1741 WDU20230001741 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1740 1740 WDU20230001740 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1739 1739 WDU20230001739 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1738 1738 WDU20230001738 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia w Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1737 1737 WDU20230001737 Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1736 1736 WDU20230001736 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1735 1735 WDU20230001735 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1734 1734 WDU20230001734 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1733 1733 WDU20230001733 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1732 1732 WDU20230001732 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1731 1731 WDU20230001731 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1730 1730 WDU20230001730 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1729 1729 WDU20230001729 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1728 1728 WDU20230001728 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2024 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1727 1727 WDU20230001727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Mrzeżynie akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1726 1726 WDU20230001726 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1725 1725 WDU20230001725 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1724 1724 WDU20230001724 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1723 1723 WDU20230001723 Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1722 1722 WDU20230001722 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1721 1721 WDU20230001721 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1720 1720 WDU20230001720 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1719 1719 WDU20230001719 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1718 1718 WDU20230001718 Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1717 1717 WDU20230001717 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1716 1716 WDU20230001716 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1715 1715 WDU20230001715 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1714 1714 WDU20230001714 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełnianie niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1713 1713 WDU20230001713 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1712 1712 WDU20230001712 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 lutego 2023 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1711 1711 WDU20230001711 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 10 lutego 2023 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1710 1710 WDU20230001710 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1709 1709 WDU20230001709 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1708 1708 WDU20230001708 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1707 1707 WDU20230001707 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1706 1706 WDU20230001706 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1705 1705 WDU20230001705 Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1704 1704 WDU20230001704 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1703 1703 WDU20230001703 Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1702 1702 WDU20230001702 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1701 1701 WDU20230001701 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1700 1700 WDU20230001700 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1699 1699 WDU20230001699 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1698 1698 WDU20230001698 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1697 1697 WDU20230001697 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu stanowisk na statkach, minimalnego składu załogi statków na śródlądowych drogach wodnych, przeprowadzania egzaminu i sposobu działania komisji egzaminacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1696 1696 WDU20230001696 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1695 1695 WDU20230001695 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1694 1694 WDU20230001694 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1693 1693 WDU20230001693 Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1692 1692 WDU20230001692 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1691 1691 WDU20230001691 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1690 1690 WDU20230001690 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1689 1689 WDU20230001689 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1688 1688 WDU20230001688 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1687 1687 WDU20230001687 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1686 1686 WDU20230001686 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1685 1685 WDU20230001685 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1684 1684 WDU20230001684 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1683 1683 WDU20230001683 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1682 1682 WDU20230001682 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu przyznawania zapomóg weteranom-funkcjonariuszom lub weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom oraz sposobu przekazywania zapomóg obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1681 1681 WDU20230001681 Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1680 1680 WDU20230001680 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1679 1679 WDU20230001679 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1678 1678 WDU20230001678 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1677 1677 WDU20230001677 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1676 1676 WDU20230001676 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń podstawowych i szkoleń uzupełniających, egzaminów podstawowych i egzaminów uzupełniających oraz uzyskiwania specjalizacji przez doradców rolniczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1675 1675 WDU20230001675 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1674 1674 WDU20230001674 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1673 1673 WDU20230001673 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia kwoty wyższej niż kwota najniższej emerytury stosowanej do ustalenia wysokości kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1672 1672 WDU20230001672 Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1671 1671 WDU20230001671 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1670 1670 WDU20230001670 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1669 1669 WDU20230001669 Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia usługi przekazywania informacji o osobach, które będą pełniły funkcję męża zaufania oraz usługi przekazywania materiałów zawierających zarejestrowany przebieg czynności obwodowej komisji wyborczej bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1668 1668 WDU20230001668 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1667 1667 WDU20230001667 Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1666 1666 WDU20230001666 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1665 1665 WDU20230001665 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1664 1664 WDU20230001664 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1663 1663 WDU20230001663 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1662 1662 WDU20230001662 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1661 1661 WDU20230001661 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1660 1660 WDU20230001660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1659 1659 WDU20230001659 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1658 1658 WDU20230001658 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1657 1657 WDU20230001657 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1656 1656 WDU20230001656 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1655 1655 WDU20230001655 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1654 1654 WDU20230001654 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1653 1653 WDU20230001653 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1652 1652 WDU20230001652 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1651 1651 WDU20230001651 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1650 1650 WDU20230001650 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1649 1649 WDU20230001649 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy szkoleniowej w zakresie celu polityki CP1 oraz celu szczegółowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1648 1648 WDU20230001648 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1647 1647 WDU20230001647 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1646 1646 WDU20230001646 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1645 1645 WDU20230001645 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1644 1644 WDU20230001644 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1643 1643 WDU20230001643 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratoria przyszłości" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1642 1642 WDU20230001642 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1641 1641 WDU20230001641 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1640 1640 WDU20230001640 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1639 1639 WDU20230001639 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1638 1638 WDU20230001638 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1637 1637 WDU20230001637 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1636 1636 WDU20230001636 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1635 1635 WDU20230001635 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1634 1634 WDU20230001634 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1633 1633 WDU20230001633 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1632 1632 WDU20230001632 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1631 1631 WDU20230001631 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Różanki (PLH080075) obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1630 1630 WDU20230001630 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatku węglowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1629 1629 WDU20230001629 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1628 1628 WDU20230001628 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1627 1627 WDU20230001627 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji B2.2.2 "Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne" objętej wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1626 1626 WDU20230001626 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1625 1625 WDU20230001625 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1624 1624 WDU20230001624 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1623 1623 WDU20230001623 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1622 1622 WDU20230001622 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1621 1621 WDU20230001621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1620 1620 WDU20230001620 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1619 1619 WDU20230001619 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1618 1618 WDU20230001618 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1617 1617 WDU20230001617 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1616 1616 WDU20230001616 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1615 1615 WDU20230001615 Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1614 1614 WDU20230001614 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc domową, wobec której został wydany nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu, pozostawionego w razie niemożności doręczenia korespondencji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1613 1613 WDU20230001613 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wydawania przez policjanta wobec osoby stosującej przemoc domową nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania oraz zakazu wstępu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1612 1612 WDU20230001612 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu i zakazu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1611 1611 WDU20230001611 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1610 1610 WDU20230001610 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1609 1609 WDU20230001609 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1608 1608 WDU20230001608 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1607 1607 WDU20230001607 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc domową, wobec której został wydany nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności ich doręczenia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1606 1606 WDU20230001606 Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1605 1605 WDU20230001605 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1604 1604 WDU20230001604 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1603 1603 WDU20230001603 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1602 1602 WDU20230001602 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1601 1601 WDU20230001601 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1600 1600 WDU20230001600 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1599 1599 WDU20230001599 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1598 1598 WDU20230001598 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1597 1597 WDU20230001597 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1596 1596 WDU20230001596 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1595 1595 WDU20230001595 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1594 1594 WDU20230001594 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1593 1593 WDU20230001593 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1592 1592 WDU20230001592 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji i dokumentów przez dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz wzorów raportów i sprawozdań służących do przekazywania tych informacji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1591 1591 WDU20230001591 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1590 1590 WDU20230001590 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1589 1589 WDU20230001589 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gatunkach obcych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1588 1588 WDU20230001588 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1587 1587 WDU20230001587 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1586 1586 WDU20230001586 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1585 1585 WDU20230001585 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1584 1584 WDU20230001584 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1583 1583 WDU20230001583 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie finansowania kosztów leków wydawanych osobom pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1582 1582 WDU20230001582 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1581 1581 WDU20230001581 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie informacji dotyczących stanu oszczędności zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych, wysokości udzielonych kredytów kontraktowych i terminowości ich spłaty oraz przychodów i kosztów banku z tytułu prowadzenia kas mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1580 1580 WDU20230001580 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1579 1579 WDU20230001579 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie nadania Głównemu Instytutowi Górnictwa statusu państwowego instytutu badawczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1578 1578 WDU20230001578 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 2023 r. o utracie mocy obowiązującej Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1577 1577 WDU20230001577 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1576 1576 WDU20230001576 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, lub zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, lub zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1575 1575 WDU20230001575 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1574 1574 WDU20230001574 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1573 1573 WDU20230001573 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub pracodawcom będącym przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1572 1572 WDU20230001572 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1571 1571 WDU20230001571 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1570 1570 WDU20230001570 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1569 1569 WDU20230001569 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1568 1568 WDU20230001568 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wykonanie postanowienia zobowiązującego osobę stosującą przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1567 1567 WDU20230001567 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1566 1566 WDU20230001566 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1565 1565 WDU20230001565 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1564 1564 WDU20230001564 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1563 1563 WDU20230001563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1562 1562 WDU20230001562 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1561 1561 WDU20230001561 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2028 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2025 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1560 1560 WDU20230001560 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1559 1559 WDU20230001559 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1558 1558 WDU20230001558 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1557 1557 WDU20230001557 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1556 1556 WDU20230001556 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1555 1555 WDU20230001555 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie finansowego wyodrębniania kas mieszkaniowych oraz rozliczeń w przypadku przejęcia prowadzenia kasy mieszkaniowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1554 1554 WDU20230001554 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1553 1553 WDU20230001553 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1552 1552 WDU20230001552 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1551 1551 WDU20230001551 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1550 1550 WDU20230001550 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1549 1549 WDU20230001549 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1548 1548 WDU20230001548 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1547 1547 WDU20230001547 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1546 1546 WDU20230001546 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT) obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1545 1545 WDU20230001545 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1544 1544 WDU20230001544 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1543 1543 WDU20230001543 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1542 1542 WDU20230001542 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1541 1541 WDU20230001541 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1540 1540 WDU20230001540 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1539 1539 WDU20230001539 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ratyfikacji Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Tajlandii, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 14 grudnia 2022 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1538 1538 WDU20230001538 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1537 1537 WDU20230001537 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1536 1536 WDU20230001536 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1535 1535 WDU20230001535 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1534 1534 WDU20230001534 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organowi prowadzącemu szkołę obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1533 1533 WDU20230001533 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1532 1532 WDU20230001532 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1531 1531 WDU20230001531 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1530 1530 WDU20230001530 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1529 1529 WDU20230001529 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1528 1528 WDU20230001528 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1527 1527 WDU20230001527 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ratyfikacji Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Malezji, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 14 grudnia 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1526 1526 WDU20230001526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1525 1525 WDU20230001525 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1524 1524 WDU20230001524 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1523 1523 WDU20230001523 Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1522 1522 WDU20230001522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie realizacji działań funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wzoru protokołu z kontroli osobistej, kontroli pobieżnej oraz ze sprawdzania pojazdów lub ich ładunku obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1521 1521 WDU20230001521 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie udzielania przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych porad naukowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1520 1520 WDU20230001520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1519 1519 WDU20230001519 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1518 1518 WDU20230001518 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1517 1517 WDU20230001517 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1516 1516 WDU20230001516 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1515 1515 WDU20230001515 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1514 1514 WDU20230001514 Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia usług, o których mowa w art. 19 § 7, art. 19a § 5, art. 36 § 1 i 3, art. 53b § 2 i art. 56 § 2b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1513 1513 WDU20230001513 Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia terminu uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1512 1512 WDU20230001512 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1511 1511 WDU20230001511 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1510 1510 WDU20230001510 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1509 1509 WDU20230001509 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie regulaminu pracy Rady Edukacji Finansowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1508 1508 WDU20230001508 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1507 1507 WDU20230001507 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu wydawania zaświadczenia o prawie do głosowania osobom uprawnionym do udziału w referendum ogólnokrajowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1506 1506 WDU20230001506 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1505 1505 WDU20230001505 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1504 1504 WDU20230001504 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1503 1503 WDU20230001503 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1502 1502 WDU20230001502 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1501 1501 WDU20230001501 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1500 1500 WDU20230001500 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń pracowników centrum powiadamiania ratunkowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1499 1499 WDU20230001499 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 1498 1498 WDU20230001498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1497 1497 WDU20230001497 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1496 1496 WDU20230001496 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1495 1495 WDU20230001495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1494 1494 WDU20230001494 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1493 1493 WDU20230001493 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1492 1492 WDU20230001492 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1491 1491 WDU20230001491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1490 1490 WDU20230001490 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1489 1489 WDU20230001489 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1488 1488 WDU20230001488 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze energetyki obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1487 1487 WDU20230001487 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz na innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1486 1486 WDU20230001486 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1485 1485 WDU20230001485 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 1484 1484 WDU20230001484 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów w związku ze sporządzaniem oceny etycznej badania klinicznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1483 1483 WDU20230001483 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1482 1482 WDU20230001482 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1481 1481 WDU20230001481 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem (PLH180025) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1480 1480 WDU20230001480 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły (PLH180049) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1479 1479 WDU20230001479 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wzorów świadectw jakości obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1478 1478 WDU20230001478 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1477 1477 WDU20230001477 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1476 1476 WDU20230001476 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1475 1475 WDU20230001475 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1474 1474 WDU20230001474 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1473 1473 WDU20230001473 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1472 1472 WDU20230001472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1471 1471 WDU20230001471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1470 1470 WDU20230001470 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1469 1469 WDU20230001469 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1468 1468 WDU20230001468 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1467 1467 WDU20230001467 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1466 1466 WDU20230001466 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1465 1465 WDU20230001465 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1464 1464 WDU20230001464 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1463 1463 WDU20230001463 Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1462 1462 WDU20230001462 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1461 1461 WDU20230001461 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1460 1460 WDU20230001460 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1459 1459 WDU20230001459 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sieniawskie (PLH180054) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1458 1458 WDU20230001458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe policjantów zwolnionych ze służby obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1457 1457 WDU20230001457 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1456 1456 WDU20230001456 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1455 1455 WDU20230001455 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27f ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1454 1454 WDU20230001454 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1453 1453 WDU20230001453 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27d ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1452 1452 WDU20230001452 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1451 1451 WDU20230001451 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1450 1450 WDU20230001450 Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1449 1449 WDU20230001449 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1448 1448 WDU20230001448 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1447 1447 WDU20230001447 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie stypendiów w ramach programów stypendialnych Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1446 1446 WDU20230001446 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1445 1445 WDU20230001445 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1444 1444 WDU20230001444 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1443 1443 WDU20230001443 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1442 1442 WDU20230001442 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie warunków produkcji ekologicznej w zakresie pozostawionym do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1441 1441 WDU20230001441 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzenie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo budowlane bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1440 1440 WDU20230001440 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1439 1439 WDU20230001439 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1438 1438 WDU20230001438 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1437 1437 WDU20230001437 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1436 1436 WDU20230001436 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1435 1435 WDU20230001435 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1434 1434 WDU20230001434 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1433 1433 WDU20230001433 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1432 1432 WDU20230001432 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1431 1431 WDU20230001431 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1430 1430 WDU20230001430 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2024 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1429 1429 WDU20230001429 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1428 1428 WDU20230001428 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, sporządzonego w Seulu dnia 12 listopada 2012 r., do Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1427 1427 WDU20230001427 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1426 1426 WDU20230001426 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1425 1425 WDU20230001425 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1424 1424 WDU20230001424 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1423 1423 WDU20230001423 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1422 1422 WDU20230001422 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1421 1421 WDU20230001421 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1420 1420 WDU20230001420 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1419 1419 WDU20230001419 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1418 1418 WDU20230001418 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu służby policjantów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1417 1417 WDU20230001417 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1416 1416 WDU20230001416 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1415 1415 WDU20230001415 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1414 1414 WDU20230001414 Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1413 1413 WDU20230001413 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1412 1412 WDU20230001412 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1411 1411 WDU20230001411 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1410 1410 WDU20230001410 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1409 1409 WDU20230001409 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną przez funkcjonariusza Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1408 1408 WDU20230001408 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie dokumentów dyscyplinarnych żołnierzy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1407 1407 WDU20230001407 Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1406 1406 WDU20230001406 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1405 1405 WDU20230001405 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1404 1404 WDU20230001404 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Onkologicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1403 1403 WDU20230001403 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1402 1402 WDU20230001402 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1401 1401 WDU20230001401 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1400 1400 WDU20230001400 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1399 1399 WDU20230001399 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz na udział w targach w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1398 1398 WDU20230001398 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1397 1397 WDU20230001397 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1396 1396 WDU20230001396 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1395 1395 WDU20230001395 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1394 1394 WDU20230001394 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1393 1393 WDU20230001393 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1392 1392 WDU20230001392 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1391 1391 WDU20230001391 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1390 1390 WDU20230001390 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1389 1389 WDU20230001389 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1388 1388 WDU20230001388 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1387 1387 WDU20230001387 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1386 1386 WDU20230001386 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1385 1385 WDU20230001385 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1384 1384 WDU20230001384 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1383 1383 WDU20230001383 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1382 1382 WDU20230001382 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1381 1381 WDU20230001381 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1380 1380 WDU20230001380 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem przekazywania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1379 1379 WDU20230001379 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zabezpieczenia upraw maku innego niż niskomorfinowy i konopi innych niż włókniste obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1378 1378 WDU20230001378 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1377 1377 WDU20230001377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1376 1376 WDU20230001376 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1375 1375 WDU20230001375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1374 1374 WDU20230001374 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1373 1373 WDU20230001373 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1372 1372 WDU20230001372 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1371 1371 WDU20230001371 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1370 1370 WDU20230001370 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1369 1369 WDU20230001369 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1368 1368 WDU20230001368 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1367 1367 WDU20230001367 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1366 1366 WDU20230001366 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Mrocza w województwie kujawsko-pomorskim akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1365 1365 WDU20230001365 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1364 1364 WDU20230001364 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1363 1363 WDU20230001363 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1362 1362 WDU20230001362 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1361 1361 WDU20230001361 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2024 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1360 1360 WDU20230001360 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o prokuraturze obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1359 1359 WDU20230001359 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1358 1358 WDU20230001358 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie dotacji celowej z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację działań z zakresu edukacji finansowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1357 1357 WDU20230001357 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach komorniczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1356 1356 WDU20230001356 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1355 1355 WDU20230001355 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1354 1354 WDU20230001354 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1353 1353 WDU20230001353 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1352 1352 WDU20230001352 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1351 1351 WDU20230001351 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1350 1350 WDU20230001350 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1349 1349 WDU20230001349 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1348 1348 WDU20230001348 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1347 1347 WDU20230001347 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1346 1346 WDU20230001346 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1345 1345 WDU20230001345 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1344 1344 WDU20230001344 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1343 1343 WDU20230001343 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1342 1342 WDU20230001342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1341 1341 WDU20230001341 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1340 1340 WDU20230001340 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1339 1339 WDU20230001339 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu mObywatel obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1338 1338 WDU20230001338 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1337 1337 WDU20230001337 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1336 1336 WDU20230001336 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1335 1335 WDU20230001335 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1334 1334 WDU20230001334 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1333 1333 WDU20230001333 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1332 1332 WDU20230001332 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1331 1331 WDU20230001331 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1330 1330 WDU20230001330 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na statkach rybackich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1329 1329 WDU20230001329 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1328 1328 WDU20230001328 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka akt indywidualny
Dz.U. 2023 poz. 1327 1327 WDU20230001327 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1326 1326 WDU20230001326 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1325 1325 WDU20230001325 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1324 1324 WDU20230001324 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1323 1323 WDU20230001323 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. sygn. akt SK 8/20 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1322 1322 WDU20230001322 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1321 1321 WDU20230001321 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1320 1320 WDU20230001320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1319 1319 WDU20230001319 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1318 1318 WDU20230001318 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1317 1317 WDU20230001317 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1316 1316 WDU20230001316 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z posiadaniem broni obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1315 1315 WDU20230001315 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1314 1314 WDU20230001314 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1313 1313 WDU20230001313 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. sygn. akt SK 14/21 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1312 1312 WDU20230001312 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. sygn. akt SK 23/21 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1311 1311 WDU20230001311 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1310 1310 WDU20230001310 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1309 1309 WDU20230001309 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1308 1308 WDU20230001308 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1307 1307 WDU20230001307 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1306 1306 WDU20230001306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1305 1305 WDU20230001305 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1304 1304 WDU20230001304 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1303 1303 WDU20230001303 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1302 1302 WDU20230001302 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1301 1301 WDU20230001301 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych informacji zawartych w wykazie producentów roślin, którzy spełniają wymagania integrowanej produkcji roślin obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1300 1300 WDU20230001300 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1299 1299 WDU20230001299 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1298 1298 WDU20230001298 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1297 1297 WDU20230001297 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Złotopotocka (PLH240020) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1296 1296 WDU20230001296 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1295 1295 WDU20230001295 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1294 1294 WDU20230001294 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1293 1293 WDU20230001293 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1292 1292 WDU20230001292 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1291 1291 WDU20230001291 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 1290 1290 WDU20230001290 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1289 1289 WDU20230001289 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1288 1288 WDU20230001288 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1287 1287 WDU20230001287 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ekonomii społecznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1286 1286 WDU20230001286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1285 1285 WDU20230001285 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1284 1284 WDU20230001284 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1283 1283 WDU20230001283 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1282 1282 WDU20230001282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1281 1281 WDU20230001281 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1280 1280 WDU20230001280 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1279 1279 WDU20230001279 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1278 1278 WDU20230001278 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1277 1277 WDU20230001277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1276 1276 WDU20230001276 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1275 1275 WDU20230001275 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1274 1274 WDU20230001274 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1273 1273 WDU20230001273 Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1272 1272 WDU20230001272 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na informatyzację obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1271 1271 WDU20230001271 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uczelni, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia, w których jest realizowane ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów studiów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1270 1270 WDU20230001270 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1269 1269 WDU20230001269 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych napojów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1268 1268 WDU20230001268 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1267 1267 WDU20230001267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1266 1266 WDU20230001266 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1265 1265 WDU20230001265 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1264 1264 WDU20230001264 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1263 1263 WDU20230001263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1262 1262 WDU20230001262 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1261 1261 WDU20230001261 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1260 1260 WDU20230001260 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla zabawek obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1259 1259 WDU20230001259 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1258 1258 WDU20230001258 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1257 1257 WDU20230001257 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1256 1256 WDU20230001256 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1255 1255 WDU20230001255 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1254 1254 WDU20230001254 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1253 1253 WDU20230001253 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1252 1252 WDU20230001252 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz sprawozdań i informacji dotyczących paliw ciekłych uznany za uchylony
Dz.U. 2023 poz. 1251 1251 WDU20230001251 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1250 1250 WDU20230001250 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1249 1249 WDU20230001249 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1248 1248 WDU20230001248 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1247 1247 WDU20230001247 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1246 1246 WDU20230001246 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1245 1245 WDU20230001245 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1244 1244 WDU20230001244 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie obywatelstw, w przypadku posiadania których nie pobiera się opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1243 1243 WDU20230001243 Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia terminu dokonania przez gminy weryfikacji poprawności danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz wprowadzenia przez gminy do Centralnego Rejestru Wyborców zmian danych w zakresie, w jakim wiążą się z pozbawieniem prawa wybierania i wpisaniem do rejestru wyborców na wniosek bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1242 1242 WDU20230001242 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1241 1241 WDU20230001241 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1240 1240 WDU20230001240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1239 1239 WDU20230001239 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1238 1238 WDU20230001238 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1237 1237 WDU20230001237 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1236 1236 WDU20230001236 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1235 1235 WDU20230001235 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1234 1234 WDU20230001234 Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1233 1233 WDU20230001233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1232 1232 WDU20230001232 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych z zawodową służbą wojskową obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1231 1231 WDU20230001231 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1230 1230 WDU20230001230 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1229 1229 WDU20230001229 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1228 1228 WDU20230001228 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1227 1227 WDU20230001227 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1226 1226 WDU20230001226 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1225 1225 WDU20230001225 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1224 1224 WDU20230001224 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1223 1223 WDU20230001223 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1222 1222 WDU20230001222 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1221 1221 WDU20230001221 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1220 1220 WDU20230001220 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1219 1219 WDU20230001219 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Abu Dhabi dnia 22 września 2022 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1218 1218 WDU20230001218 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Abu Dhabi dnia 22 września 2022 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1217 1217 WDU20230001217 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1216 1216 WDU20230001216 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1215 1215 WDU20230001215 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1214 1214 WDU20230001214 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Dom Miłosiernego Samarytanina akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1213 1213 WDU20230001213 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1212 1212 WDU20230001212 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1211 1211 WDU20230001211 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1210 1210 WDU20230001210 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1209 1209 WDU20230001209 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1208 1208 WDU20230001208 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1207 1207 WDU20230001207 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1206 1206 WDU20230001206 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1205 1205 WDU20230001205 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1204 1204 WDU20230001204 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1203 1203 WDU20230001203 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1202 1202 WDU20230001202 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1201 1201 WDU20230001201 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1200 1200 WDU20230001200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1199 1199 WDU20230001199 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1198 1198 WDU20230001198 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1197 1197 WDU20230001197 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1196 1196 WDU20230001196 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1195 1195 WDU20230001195 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1194 1194 WDU20230001194 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1193 1193 WDU20230001193 Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1192 1192 WDU20230001192 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1191 1191 WDU20230001191 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów i prokuratorów w stanie spoczynku obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1190 1190 WDU20230001190 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1189 1189 WDU20230001189 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1188 1188 WDU20230001188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1187 1187 WDU20230001187 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 1186 1186 WDU20230001186 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1185 1185 WDU20230001185 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1184 1184 WDU20230001184 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jaktorów w województwie mazowieckim akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1183 1183 WDU20230001183 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przewóz w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1182 1182 WDU20230001182 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1181 1181 WDU20230001181 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1180 1180 WDU20230001180 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1179 1179 WDU20230001179 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1178 1178 WDU20230001178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1177 1177 WDU20230001177 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1176 1176 WDU20230001176 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1175 1175 WDU20230001175 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2023 r. sygn. akt SK 42/21 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1174 1174 WDU20230001174 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1173 1173 WDU20230001173 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1172 1172 WDU20230001172 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa rozetowatości róży akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1171 1171 WDU20230001171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1170 1170 WDU20230001170 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1169 1169 WDU20230001169 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1168 1168 WDU20230001168 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1167 1167 WDU20230001167 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1166 1166 WDU20230001166 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób prowadzących te programy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1165 1165 WDU20230001165 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1164 1164 WDU20230001164 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zgłoszeniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1163 1163 WDU20230001163 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1162 1162 WDU20230001162 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1161 1161 WDU20230001161 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1160 1160 WDU20230001160 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1159 1159 WDU20230001159 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1158 1158 WDU20230001158 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób zatrudnionych w tych ośrodkach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1157 1157 WDU20230001157 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1156 1156 WDU20230001156 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1155 1155 WDU20230001155 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1154 1154 WDU20230001154 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1153 1153 WDU20230001153 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1152 1152 WDU20230001152 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1151 1151 WDU20230001151 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2023 r. sygn. akt SK 83/19 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1150 1150 WDU20230001150 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1149 1149 WDU20230001149 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1148 1148 WDU20230001148 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1147 1147 WDU20230001147 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1146 1146 WDU20230001146 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1145 1145 WDU20230001145 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1144 1144 WDU20230001144 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1143 1143 WDU20230001143 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1142 1142 WDU20230001142 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wymagań dla standardów komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym oraz dla tych urządzeń na potrzeby komunikacji z licznikiem zdalnego odczytu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1141 1141 WDU20230001141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1140 1140 WDU20230001140 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1139 1139 WDU20230001139 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1138 1138 WDU20230001138 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Thun dnia 7 września 2022 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1137 1137 WDU20230001137 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Thun dnia 7 września 2022 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1136 1136 WDU20230001136 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1135 1135 WDU20230001135 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1134 1134 WDU20230001134 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1133 1133 WDU20230001133 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1132 1132 WDU20230001132 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1131 1131 WDU20230001131 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do służby w Policji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1130 1130 WDU20230001130 Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1129 1129 WDU20230001129 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1128 1128 WDU20230001128 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1127 1127 WDU20230001127 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1126 1126 WDU20230001126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1125 1125 WDU20230001125 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1124 1124 WDU20230001124 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1123 1123 WDU20230001123 Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1122 1122 WDU20230001122 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1121 1121 WDU20230001121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1120 1120 WDU20230001120 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1119 1119 WDU20230001119 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1118 1118 WDU20230001118 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1117 1117 WDU20230001117 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1116 1116 WDU20230001116 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1115 1115 WDU20230001115 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1114 1114 WDU20230001114 Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1113 1113 WDU20230001113 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1112 1112 WDU20230001112 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1111 1111 WDU20230001111 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1110 1110 WDU20230001110 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1109 1109 WDU20230001109 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1108 1108 WDU20230001108 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wzoru formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Więziennej do lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1107 1107 WDU20230001107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wzorów formularzy wykazów producentów, którzy spełnili określone wymagania dotyczące produkcji ekologicznej, szczegółowych informacji zawartych w tych wykazach oraz szczegółowej formy, w jakiej te wykazy są sporządzane obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1106 1106 WDU20230001106 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1105 1105 WDU20230001105 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1104 1104 WDU20230001104 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1103 1103 WDU20230001103 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie instytucji rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1102 1102 WDU20230001102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1101 1101 WDU20230001101 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1100 1100 WDU20230001100 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1099 1099 WDU20230001099 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1098 1098 WDU20230001098 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1097 1097 WDU20230001097 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1096 1096 WDU20230001096 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu służby policjantów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1095 1095 WDU20230001095 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1094 1094 WDU20230001094 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1093 1093 WDU20230001093 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1092 1092 WDU20230001092 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1091 1091 WDU20230001091 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1090 1090 WDU20230001090 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1089 1089 WDU20230001089 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Babimojskie (PLH080063) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1088 1088 WDU20230001088 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1087 1087 WDU20230001087 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1086 1086 WDU20230001086 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1085 1085 WDU20230001085 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1084 1084 WDU20230001084 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1083 1083 WDU20230001083 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1082 1082 WDU20230001082 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1081 1081 WDU20230001081 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1080 1080 WDU20230001080 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1079 1079 WDU20230001079 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1078 1078 WDU20230001078 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1077 1077 WDU20230001077 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1076 1076 WDU20230001076 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1075 1075 WDU20230001075 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1074 1074 WDU20230001074 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1073 1073 WDU20230001073 Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1072 1072 WDU20230001072 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1071 1071 WDU20230001071 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1070 1070 WDU20230001070 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1069 1069 WDU20230001069 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1068 1068 WDU20230001068 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1067 1067 WDU20230001067 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1066 1066 WDU20230001066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1065 1065 WDU20230001065 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1064 1064 WDU20230001064 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza i lekarza dentystę będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1063 1063 WDU20230001063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1062 1062 WDU20230001062 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1061 1061 WDU20230001061 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1060 1060 WDU20230001060 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1059 1059 WDU20230001059 Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1058 1058 WDU20230001058 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1057 1057 WDU20230001057 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1056 1056 WDU20230001056 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1055 1055 WDU20230001055 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1054 1054 WDU20230001054 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1053 1053 WDU20230001053 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1052 1052 WDU20230001052 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 1051 1051 WDU20230001051 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie badań funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1050 1050 WDU20230001050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1049 1049 WDU20230001049 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1048 1048 WDU20230001048 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1047 1047 WDU20230001047 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1046 1046 WDU20230001046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1045 1045 WDU20230001045 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1044 1044 WDU20230001044 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1043 1043 WDU20230001043 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1042 1042 WDU20230001042 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1041 1041 WDU20230001041 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1040 1040 WDU20230001040 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1039 1039 WDU20230001039 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1038 1038 WDU20230001038 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowej Pilicy (PLH100008) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1037 1037 WDU20230001037 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1036 1036 WDU20230001036 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1035 1035 WDU20230001035 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1034 1034 WDU20230001034 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1033 1033 WDU20230001033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1032 1032 WDU20230001032 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Otyń (PLH080040) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1031 1031 WDU20230001031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1030 1030 WDU20230001030 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1029 1029 WDU20230001029 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty, pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego oraz osób pobierających rentę rodzinną, które nie ukończyły 18. roku życia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1028 1028 WDU20230001028 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1027 1027 WDU20230001027 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Tarnowska (PLH120090) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1026 1026 WDU20230001026 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 1025 1025 WDU20230001025 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1024 1024 WDU20230001024 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1023 1023 WDU20230001023 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1022 1022 WDU20230001022 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 1021 1021 WDU20230001021 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1020 1020 WDU20230001020 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1019 1019 WDU20230001019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1018 1018 WDU20230001018 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Białki (PLH120024) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1017 1017 WDU20230001017 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1016 1016 WDU20230001016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1015 1015 WDU20230001015 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1014 1014 WDU20230001014 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków eksploatacji lotnisk obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1013 1013 WDU20230001013 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Na Policy (PLH120012) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1012 1012 WDU20230001012 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1011 1011 WDU20230001011 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1010 1010 WDU20230001010 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Środkowojurajska (PLH240009) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1009 1009 WDU20230001009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1008 1008 WDU20230001008 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1007 1007 WDU20230001007 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1006 1006 WDU20230001006 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1005 1005 WDU20230001005 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1004 1004 WDU20230001004 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Komorów (PLH120055) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 1003 1003 WDU20230001003 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1002 1002 WDU20230001002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1001 1001 WDU20230001001 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1000 1000 WDU20230001000 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nietoperek (PLH080003) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 999 999 WDU20230000999 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 998 998 WDU20230000998 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 997 997 WDU20230000997 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chodów - Falniów (PLH120063) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 996 996 WDU20230000996 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 995 995 WDU20230000995 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 994 994 WDU20230000994 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 993 993 WDU20230000993 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Śląski (PLH240005) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 992 992 WDU20230000992 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 991 991 WDU20230000991 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 990 990 WDU20230000990 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Łężczok (PLH240010) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 989 989 WDU20230000989 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 988 988 WDU20230000988 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 987 987 WDU20230000987 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 986 986 WDU20230000986 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 985 985 WDU20230000985 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 984 984 WDU20230000984 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 983 983 WDU20230000983 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2023 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 982 982 WDU20230000982 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie jednostek odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 981 981 WDU20230000981 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bielawy (PLH320053) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 980 980 WDU20230000980 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Górny Dunajec (PLH120086) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 979 979 WDU20230000979 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 978 978 WDU20230000978 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 977 977 WDU20230000977 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 976 976 WDU20230000976 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 975 975 WDU20230000975 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 974 974 WDU20230000974 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru fundacji rodzinnych oraz sposobu i miejsca ich udostępniania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 973 973 WDU20230000973 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 972 972 WDU20230000972 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Strzeleckich (PLH060099) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 971 971 WDU20230000971 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie rejestru fundacji rodzinnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 970 970 WDU20230000970 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 969 969 WDU20230000969 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zezwoleń dla żołnierzy zawodowych na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 968 968 WDU20230000968 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi w lasach nad Liswartą (PLH240027) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 967 967 WDU20230000967 Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 966 966 WDU20230000966 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Rejestrze Statków obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 965 965 WDU20230000965 Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 964 964 WDU20230000964 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 963 963 WDU20230000963 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przyznawania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 962 962 WDU20230000962 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 961 961 WDU20230000961 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie sposobu prowadzenia rozliczeń oraz bilansowania systemu przesyłowego gazowego w okresie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz w okresie wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 960 960 WDU20230000960 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 959 959 WDU20230000959 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 958 958 WDU20230000958 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 957 957 WDU20230000957 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Rawki (PLH100015) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 956 956 WDU20230000956 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 955 955 WDU20230000955 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 954 954 WDU20230000954 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do spisu ratowników medycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 953 953 WDU20230000953 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 952 952 WDU20230000952 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna w Nowej Wsi (PLH240046) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 951 951 WDU20230000951 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2023 r. sygn. akt P 12/18 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 950 950 WDU20230000950 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 949 949 WDU20230000949 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 948 948 WDU20230000948 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 947 947 WDU20230000947 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 2023 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 946 946 WDU20230000946 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 945 945 WDU20230000945 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 944 944 WDU20230000944 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 943 943 WDU20230000943 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 942 942 WDU20230000942 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 941 941 WDU20230000941 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 940 940 WDU20230000940 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w Sławkowie (PLH240043) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 939 939 WDU20230000939 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 938 938 WDU20230000938 Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisany w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 937 937 WDU20230000937 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 936 936 WDU20230000936 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 935 935 WDU20230000935 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 934 934 WDU20230000934 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 933 933 WDU20230000933 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 932 932 WDU20230000932 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z udzielaniem pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 931 931 WDU20230000931 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 930 930 WDU20230000930 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 929 929 WDU20230000929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 928 928 WDU20230000928 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 927 927 WDU20230000927 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających dokonanie zameldowania, wgląd do rejestru PESEL, pobieranie danych, informacji oraz zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych, rejestru PESEL oraz rejestru stanu cywilnego bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 926 926 WDU20230000926 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 925 925 WDU20230000925 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jata (PLH060108) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 924 924 WDU20230000924 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 923 923 WDU20230000923 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 922 922 WDU20230000922 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 921 921 WDU20230000921 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 920 920 WDU20230000920 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 919 919 WDU20230000919 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 918 918 WDU20230000918 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 917 917 WDU20230000917 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 916 916 WDU20230000916 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 915 915 WDU20230000915 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 914 914 WDU20230000914 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 913 913 WDU20230000913 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 912 912 WDU20230000912 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 911 911 WDU20230000911 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 910 910 WDU20230000910 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 909 909 WDU20230000909 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2023 r. sygn. akt SK 81/19 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 908 908 WDU20230000908 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Skarżyskie (PLH260011) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 907 907 WDU20230000907 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2023 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 906 906 WDU20230000906 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 905 905 WDU20230000905 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz zmianie nazw niektórych uczelni akademickich akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 904 904 WDU20230000904 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 903 903 WDU20230000903 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 902 902 WDU20230000902 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 901 901 WDU20230000901 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 900 900 WDU20230000900 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 899 899 WDU20230000899 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Miały (PLH300042) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 898 898 WDU20230000898 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łososina (PLH120087) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 897 897 WDU20230000897 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 896 896 WDU20230000896 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 895 895 WDU20230000895 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja na Zatoce Pomorskiej (PLH990002) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 894 894 WDU20230000894 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 893 893 WDU20230000893 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 892 892 WDU20230000892 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 891 891 WDU20230000891 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 890 890 WDU20230000890 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 889 889 WDU20230000889 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2022-2024 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 888 888 WDU20230000888 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 887 887 WDU20230000887 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 886 886 WDU20230000886 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 885 885 WDU20230000885 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 884 884 WDU20230000884 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Warty (PLC080001) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 883 883 WDU20230000883 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 882 882 WDU20230000882 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaskinie Grudziądzkie (PLH040046) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 881 881 WDU20230000881 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 880 880 WDU20230000880 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 879 879 WDU20230000879 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 878 878 WDU20230000878 Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu uzupełnienia Centralnego Rejestru Wyborców o numery i granice obwodów głosowania i okręgów wyborczych oraz zasilenia Centralnego Rejestru Wyborców danymi z rejestru PESEL i danymi przekazanymi przez Państwową Komisję Wyborczą bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 877 877 WDU20230000877 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 876 876 WDU20230000876 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bobrzy (PLH260014) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 875 875 WDU20230000875 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 874 874 WDU20230000874 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 873 873 WDU20230000873 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 872 872 WDU20230000872 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 871 871 WDU20230000871 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 870 870 WDU20230000870 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 869 869 WDU20230000869 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania renty socjalnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 868 868 WDU20230000868 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 867 867 WDU20230000867 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 866 866 WDU20230000866 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 865 865 WDU20230000865 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaskinie Bajka (PLH040047) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 864 864 WDU20230000864 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 863 863 WDU20230000863 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 862 862 WDU20230000862 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 861 861 WDU20230000861 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Odrzańskie (PLC020002) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 860 860 WDU20230000860 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Strzelińskie (PLH020074) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 859 859 WDU20230000859 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 858 858 WDU20230000858 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie rejestrów Kart Polaka obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 857 857 WDU20230000857 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 856 856 WDU20230000856 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Police - kanały (PLH320015) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 855 855 WDU20230000855 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 854 854 WDU20230000854 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie wzoru wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej za naruszenie obowiązku wniesienia opłaty za przejazd autostradą w Rzeczypospolitej Polskiej uznany za uchylony
Dz.U. 2023 poz. 853 853 WDU20230000853 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 852 852 WDU20230000852 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 851 851 WDU20230000851 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 850 850 WDU20230000850 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Wdy (PLH040017) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 849 849 WDU20230000849 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań związanych z wnoszeniem opłaty dodatkowej uznany za uchylony
Dz.U. 2023 poz. 848 848 WDU20230000848 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Giebułtów (PLH120051) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 847 847 WDU20230000847 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelino (PLH060095) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 846 846 WDU20230000846 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 845 845 WDU20230000845 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 844 844 WDU20230000844 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 843 843 WDU20230000843 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 842 842 WDU20230000842 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2023 r. sygn. akt SK 53/22 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 841 841 WDU20230000841 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 840 840 WDU20230000840 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 839 839 WDU20230000839 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o wykonaniu Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w zakresie współpracy w sprawach karnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 838 838 WDU20230000838 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 837 837 WDU20230000837 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 836 836 WDU20230000836 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przyłęk nad Białą Głuchołaską (PLH160016) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 835 835 WDU20230000835 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 834 834 WDU20230000834 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 833 833 WDU20230000833 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo budowlane bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 832 832 WDU20230000832 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 831 831 WDU20230000831 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 830 830 WDU20230000830 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 829 829 WDU20230000829 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27d ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 828 828 WDU20230000828 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27f ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 827 827 WDU20230000827 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 826 826 WDU20230000826 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 825 825 WDU20230000825 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 824 824 WDU20230000824 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 823 823 WDU20230000823 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 822 822 WDU20230000822 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 821 821 WDU20230000821 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego uchylony
Dz.U. 2023 poz. 820 820 WDU20230000820 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 819 819 WDU20230000819 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 818 818 WDU20230000818 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 817 817 WDU20230000817 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 816 816 WDU20230000816 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 815 815 WDU20230000815 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 814 814 WDU20230000814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą, ustalenia jej wzoru,zasad i trybu nadawania oraz noszenia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 813 813 WDU20230000813 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród dla Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego Zastępców oraz wynagrodzeń dla członków tej Komisji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 812 812 WDU20230000812 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych uchylony
Dz.U. 2023 poz. 811 811 WDU20230000811 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 810 810 WDU20230000810 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 809 809 WDU20230000809 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 808 808 WDU20230000808 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 807 807 WDU20230000807 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 806 806 WDU20230000806 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Pilicy (PLH260018) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 805 805 WDU20230000805 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Maśluchy (PLH060105) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 804 804 WDU20230000804 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 803 803 WDU20230000803 Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 802 802 WDU20230000802 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach socjalnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 801 801 WDU20230000801 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2023 r. sygn. akt SK 75/19 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 800 800 WDU20230000800 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 799 799 WDU20230000799 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 798 798 WDU20230000798 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 797 797 WDU20230000797 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 796 796 WDU20230000796 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2023 r. sygn. akt SK 85/22 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 795 795 WDU20230000795 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 794 794 WDU20230000794 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 793 793 WDU20230000793 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 792 792 WDU20230000792 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 791 791 WDU20230000791 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 790 790 WDU20230000790 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 789 789 WDU20230000789 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 788 788 WDU20230000788 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 787 787 WDU20230000787 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego zezwolenia generalnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 786 786 WDU20230000786 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 785 785 WDU20230000785 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 784 784 WDU20230000784 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kroczycka (PLH240032) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 783 783 WDU20230000783 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 782 782 WDU20230000782 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 781 781 WDU20230000781 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 780 780 WDU20230000780 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany nazw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 779 779 WDU20230000779 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 778 778 WDU20230000778 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipienniki w Dąbrowie Górniczej (PLH240037) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 777 777 WDU20230000777 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 776 776 WDU20230000776 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 775 775 WDU20230000775 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 774 774 WDU20230000774 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 773 773 WDU20230000773 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 772 772 WDU20230000772 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 771 771 WDU20230000771 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej Nidy (PLH260016) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 770 770 WDU20230000770 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 769 769 WDU20230000769 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 768 768 WDU20230000768 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wyprzedzającego finansowania pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 767 767 WDU20230000767 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Pluderskie (PLH160021) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 766 766 WDU20230000766 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 765 765 WDU20230000765 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 764 764 WDU20230000764 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hubert (PLH240036) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 763 763 WDU20230000763 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Słone Łąki w Pełczyskach (PLH100029) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 762 762 WDU20230000762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 761 761 WDU20230000761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 760 760 WDU20230000760 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 759 759 WDU20230000759 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatku osłonowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 758 758 WDU20230000758 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wielki Bytyń (PLH320011) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 757 757 WDU20230000757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 756 756 WDU20230000756 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 755 755 WDU20230000755 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 754 754 WDU20230000754 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia, wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego w Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 753 753 WDU20230000753 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 752 752 WDU20230000752 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 751 751 WDU20230000751 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych uchylony
Dz.U. 2023 poz. 750 750 WDU20230000750 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 749 749 WDU20230000749 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 748 748 WDU20230000748 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 747 747 WDU20230000747 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 746 746 WDU20230000746 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie systemu Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 745 745 WDU20230000745 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 744 744 WDU20230000744 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 743 743 WDU20230000743 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach Programu dotyczącego zwalczania deprywacji materialnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 742 742 WDU20230000742 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 741 741 WDU20230000741 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Pyzdrska (PLH300060) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 740 740 WDU20230000740 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 739 739 WDU20230000739 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2023 r. sygn. akt P 5/19 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 738 738 WDU20230000738 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 737 737 WDU20230000737 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 736 736 WDU20230000736 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 735 735 WDU20230000735 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 734 734 WDU20230000734 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 733 733 WDU20230000733 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 732 732 WDU20230000732 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 731 731 WDU20230000731 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 730 730 WDU20230000730 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie stypendiów Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 729 729 WDU20230000729 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 728 728 WDU20230000728 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 727 727 WDU20230000727 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 726 726 WDU20230000726 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbiornik na Oruni (PLH220106) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 725 725 WDU20230000725 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 724 724 WDU20230000724 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Goleniowska (PLH320013) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 723 723 WDU20230000723 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kras Staszowski (PLH260023) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 722 722 WDU20230000722 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 721 721 WDU20230000721 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 720 720 WDU20230000720 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 719 719 WDU20230000719 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 718 718 WDU20230000718 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 717 717 WDU20230000717 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych uchylony
Dz.U. 2023 poz. 716 716 WDU20230000716 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 715 715 WDU20230000715 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, przetwarzania w nim informacji oraz sposobów i trybu udzielania informacji o osobach z tego rejestru obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 714 714 WDU20230000714 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 713 713 WDU20230000713 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 712 712 WDU20230000712 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczodrowo (PLH220101) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 711 711 WDU20230000711 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 710 710 WDU20230000710 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 709 709 WDU20230000709 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 708 708 WDU20230000708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 707 707 WDU20230000707 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w zakresie zarządzania ruchem lotniczym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 706 706 WDU20230000706 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 705 705 WDU20230000705 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 704 704 WDU20230000704 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 703 703 WDU20230000703 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamiennej (PLH260019) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 702 702 WDU20230000702 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 701 701 WDU20230000701 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bezlist koło Gniewowa (PLH220102) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 700 700 WDU20230000700 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 699 699 WDU20230000699 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Mierzawy (PLH260020) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 698 698 WDU20230000698 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify Poddębskie (PLH220100) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 697 697 WDU20230000697 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 696 696 WDU20230000696 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Nowym Delhi dnia 25 kwietnia 2022 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 695 695 WDU20230000695 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Nowym Delhi dnia 25 kwietnia 2022 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 694 694 WDU20230000694 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 693 693 WDU20230000693 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 692 692 WDU20230000692 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 691 691 WDU20230000691 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 690 690 WDU20230000690 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 689 689 WDU20230000689 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 688 688 WDU20230000688 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 687 687 WDU20230000687 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 686 686 WDU20230000686 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 685 685 WDU20230000685 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 684 684 WDU20230000684 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poczesna koło Częstochowy (PLH240030) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 683 683 WDU20230000683 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 682 682 WDU20230000682 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 681 681 WDU20230000681 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 680 680 WDU20230000680 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wysokości oraz sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 679 679 WDU20230000679 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Białej Nidy (PLH260013) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 678 678 WDU20230000678 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 8 stycznia 2019 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 677 677 WDU20230000677 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 8 stycznia 2019 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 676 676 WDU20230000676 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 675 675 WDU20230000675 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób uprawnionych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 674 674 WDU20230000674 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 673 673 WDU20230000673 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 672 672 WDU20230000672 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 671 671 WDU20230000671 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 670 670 WDU20230000670 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 669 669 WDU20230000669 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wykroczeń, za które pracownicy urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 668 668 WDU20230000668 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji w warunkach domowych, kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 667 667 WDU20230000667 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 666 666 WDU20230000666 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 665 665 WDU20230000665 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 664 664 WDU20230000664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie współpracy w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie ciągłości spełniania kryteriów akredytacji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 663 663 WDU20230000663 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 662 662 WDU20230000662 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 661 661 WDU20230000661 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 660 660 WDU20230000660 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 659 659 WDU20230000659 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 658 658 WDU20230000658 Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 657 657 WDU20230000657 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 656 656 WDU20230000656 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 655 655 WDU20230000655 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu, o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu, o sprostowanie albo usunięcie danych cudzoziemca umieszczonych w tym wykazie lub Systemie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 654 654 WDU20230000654 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 653 653 WDU20230000653 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 652 652 WDU20230000652 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 651 651 WDU20230000651 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 650 650 WDU20230000650 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 649 649 WDU20230000649 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 648 648 WDU20230000648 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Centrum św. Maksymiliana w Harmężach akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 647 647 WDU20230000647 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Solidarnościowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 646 646 WDU20230000646 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 645 645 WDU20230000645 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 644 644 WDU20230000644 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Księże w Lipuszu (PLH220104) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 643 643 WDU20230000643 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 642 642 WDU20230000642 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gubin w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 641 641 WDU20230000641 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 640 640 WDU20230000640 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 639 639 WDU20230000639 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 638 638 WDU20230000638 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Trzebielino (PLH220085) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 637 637 WDU20230000637 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 636 636 WDU20230000636 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Mierzawy (PLH260017) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 635 635 WDU20230000635 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Tarnowie akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 634 634 WDU20230000634 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 633 633 WDU20230000633 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 632 632 WDU20230000632 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 631 631 WDU20230000631 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 630 630 WDU20230000630 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 629 629 WDU20230000629 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 628 628 WDU20230000628 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 627 627 WDU20230000627 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 626 626 WDU20230000626 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 625 625 WDU20230000625 Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 624 624 WDU20230000624 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 623 623 WDU20230000623 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 622 622 WDU20230000622 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 621 621 WDU20230000621 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 620 620 WDU20230000620 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 619 619 WDU20230000619 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 618 618 WDU20230000618 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) u drobiu i dzikich ptaków" na 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 617 617 WDU20230000617 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 616 616 WDU20230000616 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 615 615 WDU20230000615 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 614 614 WDU20230000614 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 613 613 WDU20230000613 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 612 612 WDU20230000612 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 611 611 WDU20230000611 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1,5% zryczałtowanego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 610 610 WDU20230000610 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 609 609 WDU20230000609 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 608 608 WDU20230000608 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 607 607 WDU20230000607 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 606 606 WDU20230000606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 605 605 WDU20230000605 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 604 604 WDU20230000604 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 603 603 WDU20230000603 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 602 602 WDU20230000602 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 601 601 WDU20230000601 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 600 600 WDU20230000600 Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Abu Dhabi dnia 22 września 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 599 599 WDU20230000599 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 598 598 WDU20230000598 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego uchylony
Dz.U. 2023 poz. 597 597 WDU20230000597 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 596 596 WDU20230000596 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 595 595 WDU20230000595 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 594 594 WDU20230000594 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 593 593 WDU20230000593 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 592 592 WDU20230000592 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 591 591 WDU20230000591 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Walaszczyki w Częstochowie (PLH240028) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 590 590 WDU20230000590 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 589 589 WDU20230000589 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 588 588 WDU20230000588 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 587 587 WDU20230000587 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 586 586 WDU20230000586 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 585 585 WDU20230000585 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu "Karta stażu podyplomowego lekarza" oraz wzoru dokumentu "Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty" akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 584 584 WDU20230000584 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 583 583 WDU20230000583 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 582 582 WDU20230000582 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej umowy, podpisane w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 581 581 WDU20230000581 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 580 580 WDU20230000580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 579 579 WDU20230000579 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawskiego Instytutu Technologicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 578 578 WDU20230000578 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 577 577 WDU20230000577 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 576 576 WDU20230000576 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach i leczeniu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 575 575 WDU20230000575 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 574 574 WDU20230000574 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 573 573 WDU20230000573 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 572 572 WDU20230000572 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 571 571 WDU20230000571 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 570 570 WDU20230000570 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 569 569 WDU20230000569 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 568 568 WDU20230000568 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 567 567 WDU20230000567 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 566 566 WDU20230000566 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmienionych Załączników nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 565 565 WDU20230000565 Zmienione Załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 564 564 WDU20230000564 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisanej w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 563 563 WDU20230000563 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisana w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 562 562 WDU20230000562 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 561 561 WDU20230000561 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych gatunku Gallus gallus" na lata 2023-2025 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 560 560 WDU20230000560 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 559 559 WDU20230000559 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 558 558 WDU20230000558 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 557 557 WDU20230000557 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 556 556 WDU20230000556 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 555 555 WDU20230000555 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 554 554 WDU20230000554 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 553 553 WDU20230000553 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 552 552 WDU20230000552 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 551 551 WDU20230000551 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 550 550 WDU20230000550 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach winiarskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 549 549 WDU20230000549 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 548 548 WDU20230000548 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 547 547 WDU20230000547 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 546 546 WDU20230000546 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie organizacji i sposobu odbywania aplikacji kuratorskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 545 545 WDU20230000545 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wysokości opłaty za tę analizę obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 544 544 WDU20230000544 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 2023-03-23 Pobierz dokument D2023000054401.pdf obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 543 543 WDU20230000543 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 542 542 WDU20230000542 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 541 541 WDU20230000541 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 540 540 WDU20230000540 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 539 539 WDU20230000539 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wykorzystania w 2023 roku środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 538 538 WDU20230000538 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 537 537 WDU20230000537 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 536 536 WDU20230000536 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 535 535 WDU20230000535 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 534 534 WDU20230000534 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 533 533 WDU20230000533 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 532 532 WDU20230000532 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 531 531 WDU20230000531 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 530 530 WDU20230000530 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 529 529 WDU20230000529 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 528 528 WDU20230000528 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 527 527 WDU20230000527 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 526 526 WDU20230000526 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 525 525 WDU20230000525 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 524 524 WDU20230000524 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 523 523 WDU20230000523 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 522 522 WDU20230000522 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 521 521 WDU20230000521 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 520 520 WDU20230000520 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 519 519 WDU20230000519 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 518 518 WDU20230000518 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 517 517 WDU20230000517 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 516 516 WDU20230000516 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 515 515 WDU20230000515 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 514 514 WDU20230000514 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 513 513 WDU20230000513 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Michałów w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 512 512 WDU20230000512 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 511 511 WDU20230000511 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 510 510 WDU20230000510 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 509 509 WDU20230000509 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 508 508 WDU20230000508 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 507 507 WDU20230000507 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 506 506 WDU20230000506 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 505 505 WDU20230000505 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2023 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 504 504 WDU20230000504 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 503 503 WDU20230000503 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 502 502 WDU20230000502 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 501 501 WDU20230000501 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzeczach znalezionych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 500 500 WDU20230000500 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 499 499 WDU20230000499 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 498 498 WDU20230000498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 497 497 WDU20230000497 Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 496 496 WDU20230000496 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 495 495 WDU20230000495 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 494 494 WDU20230000494 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 493 493 WDU20230000493 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 492 492 WDU20230000492 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 491 491 WDU20230000491 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 490 490 WDU20230000490 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 489 489 WDU20230000489 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 488 488 WDU20230000488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 487 487 WDU20230000487 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 486 486 WDU20230000486 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie warunków dokonywania zwrotu środków, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 2021/2116 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 485 485 WDU20230000485 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 484 484 WDU20230000484 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 483 483 WDU20230000483 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 482 482 WDU20230000482 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 481 481 WDU20230000481 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 480 480 WDU20230000480 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 479 479 WDU20230000479 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 478 478 WDU20230000478 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 477 477 WDU20230000477 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 476 476 WDU20230000476 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wymogów podstawowych, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzaju przeprowadzanych kontroli obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 475 475 WDU20230000475 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 474 474 WDU20230000474 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 473 473 WDU20230000473 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 472 472 WDU20230000472 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 471 471 WDU20230000471 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 470 470 WDU20230000470 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 469 469 WDU20230000469 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu przez jednostki pływające Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Policji i Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 468 468 WDU20230000468 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu wykonywania zadań przez państwowych inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych, okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych oraz schronisk dla nieletnich, podległych Ministrowi Sprawiedliwości obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 467 467 WDU20230000467 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 466 466 WDU20230000466 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 465 465 WDU20230000465 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 464 464 WDU20230000464 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 463 463 WDU20230000463 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 462 462 WDU20230000462 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 461 461 WDU20230000461 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 460 460 WDU20230000460 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie środków zwalczania Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 459 459 WDU20230000459 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 458 458 WDU20230000458 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 457 457 WDU20230000457 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 456 456 WDU20230000456 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 455 455 WDU20230000455 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 454 454 WDU20230000454 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 453 453 WDU20230000453 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 452 452 WDU20230000452 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 451 451 WDU20230000451 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 450 450 WDU20230000450 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 449 449 WDU20230000449 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 448 448 WDU20230000448 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 447 447 WDU20230000447 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 446 446 WDU20230000446 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 445 445 WDU20230000445 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 19 stycznia 2022 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wygaśnięciu skutków prawnych artykułu 11 ustęp 3 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 444 444 WDU20230000444 Porozumienie z dnia 19 stycznia 2022 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wygaśnięciu skutków prawnych artykułu 11 ustęp 3 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 443 443 WDU20230000443 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 442 442 WDU20230000442 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 441 441 WDU20230000441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 440 440 WDU20230000440 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 439 439 WDU20230000439 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2023 r. o sprostowaniu błędu bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 438 438 WDU20230000438 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 437 437 WDU20230000437 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 436 436 WDU20230000436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 435 435 WDU20230000435 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 434 434 WDU20230000434 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 433 433 WDU20230000433 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 432 432 WDU20230000432 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 431 431 WDU20230000431 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 430 430 WDU20230000430 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 429 429 WDU20230000429 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 428 428 WDU20230000428 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie warunków technicznych dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 427 427 WDU20230000427 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, procedury postępowania w przypadkach ujawnienia tożsamości przywłaszczonej oraz sposobu i trybu współpracy organów z biurem SIRENE obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 426 426 WDU20230000426 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków skażających alkohol etylowy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 425 425 WDU20230000425 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 424 424 WDU20230000424 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 423 423 WDU20230000423 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie przetwarzania danych biometrycznych Systemu Informacyjnego Schengen obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 422 422 WDU20230000422 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 421 421 WDU20230000421 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością kuratorów sądowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 420 420 WDU20230000420 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 419 419 WDU20230000419 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 418 418 WDU20230000418 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 417 417 WDU20230000417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 416 416 WDU20230000416 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 415 415 WDU20230000415 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli niektórych inwestycji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 414 414 WDU20230000414 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 413 413 WDU20230000413 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 412 412 WDU20230000412 Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 411 411 WDU20230000411 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 410 410 WDU20230000410 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 409 409 WDU20230000409 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wzoru karty skierowania do odbycia służby zastępczej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 408 408 WDU20230000408 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 407 407 WDU20230000407 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 406 406 WDU20230000406 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 405 405 WDU20230000405 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 404 404 WDU20230000404 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie szkoleń osób mających dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 403 403 WDU20230000403 Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 402 402 WDU20230000402 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 401 401 WDU20230000401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 400 400 WDU20230000400 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 399 399 WDU20230000399 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 398 398 WDU20230000398 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 397 397 WDU20230000397 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 396 396 WDU20230000396 Konwencja ramowa Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzona w Faro dnia 27 października 2005 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 395 395 WDU20230000395 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 394 394 WDU20230000394 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 393 393 WDU20230000393 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych lub w schroniskach dla nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 392 392 WDU20230000392 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Biuru Nadzoru Wewnętrznego informacji oraz wzoru imiennego upoważnienia inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 391 391 WDU20230000391 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na lata 2023-2025 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 390 390 WDU20230000390 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 389 389 WDU20230000389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 388 388 WDU20230000388 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 387 387 WDU20230000387 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 386 386 WDU20230000386 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 385 385 WDU20230000385 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 384 384 WDU20230000384 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 383 383 WDU20230000383 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 382 382 WDU20230000382 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 381 381 WDU20230000381 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 380 380 WDU20230000380 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 379 379 WDU20230000379 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 378 378 WDU20230000378 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 377 377 WDU20230000377 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 376 376 WDU20230000376 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 375 375 WDU20230000375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 374 374 WDU20230000374 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby uchylony
Dz.U. 2023 poz. 373 373 WDU20230000373 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 372 372 WDU20230000372 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 371 371 WDU20230000371 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2023-2025 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 370 370 WDU20230000370 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 369 369 WDU20230000369 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 368 368 WDU20230000368 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 367 367 WDU20230000367 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 366 366 WDU20230000366 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 365 365 WDU20230000365 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 364 364 WDU20230000364 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 363 363 WDU20230000363 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie badań strażaków na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 362 362 WDU20230000362 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 361 361 WDU20230000361 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie dnia 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r., oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r., sporządzonym w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 360 360 WDU20230000360 Dokument wypowiedzenia Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie dnia 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r., oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r., sporządzonym w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 359 359 WDU20230000359 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 358 358 WDU20230000358 Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisaną w Londynie dnia 8 października 2013 r., podpisanego w Londynie dnia 19 maja 2022 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 357 357 WDU20230000357 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zlewni obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 356 356 WDU20230000356 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 355 355 WDU20230000355 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 354 354 WDU20230000354 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zakażeń wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV) obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 353 353 WDU20230000353 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 2023 r. sygn. akt SK 71/20 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 352 352 WDU20230000352 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 351 351 WDU20230000351 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 350 350 WDU20230000350 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 349 349 WDU20230000349 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 348 348 WDU20230000348 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 347 347 WDU20230000347 Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 346 346 WDU20230000346 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina uchylony
Dz.U. 2023 poz. 345 345 WDU20230000345 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina w województwie wielkopolskim akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 344 344 WDU20230000344 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 343 343 WDU20230000343 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 342 342 WDU20230000342 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 341 341 WDU20230000341 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 340 340 WDU20230000340 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 339 339 WDU20230000339 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 338 338 WDU20230000338 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 337 337 WDU20230000337 Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 336 336 WDU20230000336 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumentów, jakie mają być dołączone do tego wniosku obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 335 335 WDU20230000335 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 334 334 WDU20230000334 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 333 333 WDU20230000333 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 332 332 WDU20230000332 Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 331 331 WDU20230000331 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 330 330 WDU20230000330 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie badań funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 329 329 WDU20230000329 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie badań funkcjonariuszy Straży Granicznej na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 328 328 WDU20230000328 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie badań policjantów na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 327 327 WDU20230000327 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 326 326 WDU20230000326 Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 325 325 WDU20230000325 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 324 324 WDU20230000324 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o tachografach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 323 323 WDU20230000323 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 322 322 WDU20230000322 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 321 321 WDU20230000321 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 320 320 WDU20230000320 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 319 319 WDU20230000319 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 318 318 WDU20230000318 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 317 317 WDU20230000317 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 316 316 WDU20230000316 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 315 315 WDU20230000315 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 314 314 WDU20230000314 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 313 313 WDU20230000313 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 312 312 WDU20230000312 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 311 311 WDU20230000311 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 310 310 WDU20230000310 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie odznaki "Za zasługi dla więziennictwa" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 309 309 WDU20230000309 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 308 308 WDU20230000308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 307 307 WDU20230000307 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 306 306 WDU20230000306 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez policjantów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 305 305 WDU20230000305 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 304 304 WDU20230000304 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 303 303 WDU20230000303 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 302 302 WDU20230000302 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 301 301 WDU20230000301 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 300 300 WDU20230000300 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 299 299 WDU20230000299 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Pilskiej akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 298 298 WDU20230000298 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 297 297 WDU20230000297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 296 296 WDU20230000296 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 295 295 WDU20230000295 Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 294 294 WDU20230000294 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 293 293 WDU20230000293 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 292 292 WDU20230000292 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 291 291 WDU20230000291 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 290 290 WDU20230000290 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 289 289 WDU20230000289 Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 288 288 WDU20230000288 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 287 287 WDU20230000287 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 286 286 WDU20230000286 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 285 285 WDU20230000285 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 284 284 WDU20230000284 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 283 283 WDU20230000283 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 282 282 WDU20230000282 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 281 281 WDU20230000281 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 280 280 WDU20230000280 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 279 279 WDU20230000279 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 278 278 WDU20230000278 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 277 277 WDU20230000277 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 276 276 WDU20230000276 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 275 275 WDU20230000275 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 274 274 WDU20230000274 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 273 273 WDU20230000273 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 272 272 WDU20230000272 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 271 271 WDU20230000271 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 270 270 WDU20230000270 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 269 269 WDU20230000269 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 268 268 WDU20230000268 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego, sporządzonej w Ankarze dnia 24 maja 2021 r. bez statusu
Dz.U. 2023 poz. 267 267 WDU20230000267 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego, sporządzona w Ankarze dnia 24 maja 2021 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 266 266 WDU20230000266 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 265 265 WDU20230000265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 264 264 WDU20230000264 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 263 263 WDU20230000263 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 262 262 WDU20230000262 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 261 261 WDU20230000261 Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 260 260 WDU20230000260 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na przedsięwzięcia związane z pracą zdalną obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 259 259 WDU20230000259 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 258 258 WDU20230000258 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 257 257 WDU20230000257 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 256 256 WDU20230000256 Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 255 255 WDU20230000255 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 254 254 WDU20230000254 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 253 253 WDU20230000253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 252 252 WDU20230000252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równorzędności stopni wojskowych oraz uzyskanych w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej i Służbie Celno-Skarbowej ze stopniami funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 251 251 WDU20230000251 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 250 250 WDU20230000250 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 249 249 WDU20230000249 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 248 248 WDU20230000248 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 247 247 WDU20230000247 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 246 246 WDU20230000246 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 245 245 WDU20230000245 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych uznany za uchylony
Dz.U. 2023 poz. 244 244 WDU20230000244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 243 243 WDU20230000243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 242 242 WDU20230000242 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 241 241 WDU20230000241 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 240 240 WDU20230000240 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 239 239 WDU20230000239 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tatry (PLC120001) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 238 238 WDU20230000238 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 237 237 WDU20230000237 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisana w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 236 236 WDU20230000236 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 235 235 WDU20230000235 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 234 234 WDU20230000234 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Opatów - zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa" akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 233 233 WDU20230000233 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 232 232 WDU20230000232 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 231 231 WDU20230000231 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 230 230 WDU20230000230 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego kompetencje zawodowe zarządzającego transportem obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 229 229 WDU20230000229 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 228 228 WDU20230000228 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (PLC120003) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 227 227 WDU20230000227 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 226 226 WDU20230000226 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 225 225 WDU20230000225 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 224 224 WDU20230000224 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Supraśl - klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny" akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 223 223 WDU20230000223 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego" akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 222 222 WDU20230000222 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta" akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 221 221 WDU20230000221 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przedsiębiorców obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 220 220 WDU20230000220 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 219 219 WDU20230000219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 218 218 WDU20230000218 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 217 217 WDU20230000217 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 216 216 WDU20230000216 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 215 215 WDU20230000215 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 214 214 WDU20230000214 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 213 213 WDU20230000213 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 212 212 WDU20230000212 Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 211 211 WDU20230000211 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 210 210 WDU20230000210 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 209 209 WDU20230000209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 208 208 WDU20230000208 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 207 207 WDU20230000207 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 206 206 WDU20230000206 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 205 205 WDU20230000205 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań oraz turnusów dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 204 204 WDU20230000204 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 203 203 WDU20230000203 Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 202 202 WDU20230000202 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 201 201 WDU20230000201 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 200 200 WDU20230000200 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 199 199 WDU20230000199 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 198 198 WDU20230000198 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 197 197 WDU20230000197 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 196 196 WDU20230000196 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 195 195 WDU20230000195 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 194 194 WDU20230000194 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 193 193 WDU20230000193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 192 192 WDU20230000192 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 191 191 WDU20230000191 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 190 190 WDU20230000190 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 189 189 WDU20230000189 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 188 188 WDU20230000188 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 187 187 WDU20230000187 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 186 186 WDU20230000186 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 185 185 WDU20230000185 Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 184 184 WDU20230000184 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 183 183 WDU20230000183 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 182 182 WDU20230000182 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 181 181 WDU20230000181 Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 180 180 WDU20230000180 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 179 179 WDU20230000179 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 178 178 WDU20230000178 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 177 177 WDU20230000177 Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 176 176 WDU20230000176 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 175 175 WDU20230000175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 174 174 WDU20230000174 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 173 173 WDU20230000173 Ustawa z dnia 14 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 172 172 WDU20230000172 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 171 171 WDU20230000171 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 170 170 WDU20230000170 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 169 169 WDU20230000169 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatku osłonowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 168 168 WDU20230000168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 167 167 WDU20230000167 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 166 166 WDU20230000166 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 165 165 WDU20230000165 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 164 164 WDU20230000164 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 163 163 WDU20230000163 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 162 162 WDU20230000162 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 161 161 WDU20230000161 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 160 160 WDU20230000160 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 159 159 WDU20230000159 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 158 158 WDU20230000158 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 157 157 WDU20230000157 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 156 156 WDU20230000156 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 155 155 WDU20230000155 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 154 154 WDU20230000154 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 153 153 WDU20230000153 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 152 152 WDU20230000152 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 151 151 WDU20230000151 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 150 150 WDU20230000150 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 149 149 WDU20230000149 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 148 148 WDU20230000148 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 147 147 WDU20230000147 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 146 146 WDU20230000146 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 145 145 WDU20230000145 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 144 144 WDU20230000144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kar pieniężnych, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 143 143 WDU20230000143 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przetwarzania informacji przez Służbę Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 142 142 WDU20230000142 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tylmanowa (PLH120095) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 141 141 WDU20230000141 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatku węglowym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 140 140 WDU20230000140 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 139 139 WDU20230000139 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 138 138 WDU20230000138 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 137 137 WDU20230000137 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnawka (PLH120089) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 136 136 WDU20230000136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie pozbawienia statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedla Zdrojowego położonego na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectw: Maków, Krężce i Dąbrowice położonych na obszarze gminy Maków akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 135 135 WDU20230000135 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 134 134 WDU20230000134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 133 133 WDU20230000133 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 132 132 WDU20230000132 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 131 131 WDU20230000131 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 130 130 WDU20230000130 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 129 129 WDU20230000129 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 128 128 WDU20230000128 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 127 127 WDU20230000127 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 126 126 WDU20230000126 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 125 125 WDU20230000125 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 124 124 WDU20230000124 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 123 123 WDU20230000123 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach w sprawach karnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 122 122 WDU20230000122 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 121 121 WDU20230000121 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 120 120 WDU20230000120 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 119 119 WDU20230000119 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 118 118 WDU20230000118 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 117 117 WDU20230000117 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Koło Grobli (PLH120008) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 116 116 WDU20230000116 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 115 115 WDU20230000115 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pieniny (PLC120002) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 114 114 WDU20230000114 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 113 113 WDU20230000113 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 112 112 WDU20230000112 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaskinia Oblica (PLH120097) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 111 111 WDU20230000111 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 110 110 WDU20230000110 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 109 109 WDU20230000109 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dąbie w województwie lubuskim akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 108 108 WDU20230000108 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 107 107 WDU20230000107 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 106 106 WDU20230000106 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 105 105 WDU20230000105 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 104 104 WDU20230000104 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 103 103 WDU20230000103 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 102 102 WDU20230000102 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 101 101 WDU20230000101 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kwiatówka (PLH120056) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 100 100 WDU20230000100 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 99 99 WDU20230000099 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 98 98 WDU20230000098 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 97 97 WDU20230000097 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 96 96 WDU20230000096 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 95 95 WDU20230000095 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiśliska (PLH120084) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 94 94 WDU20230000094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 93 93 WDU20230000093 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbie (PLH120064) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 92 92 WDU20230000092 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pleszczotka (PLH120092) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 91 91 WDU20230000091 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 90 90 WDU20230000090 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 89 89 WDU20230000089 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 88 88 WDU20230000088 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubogoszcz (PLH120081) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 87 87 WDU20230000087 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 86 86 WDU20230000086 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Banówki akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 85 85 WDU20230000085 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 84 84 WDU20230000084 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 83 83 WDU20230000083 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 82 82 WDU20230000082 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 81 81 WDU20230000081 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 80 80 WDU20230000080 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 79 79 WDU20230000079 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 78 78 WDU20230000078 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Bukowe (PLH320020) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 77 77 WDU20230000077 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 76 76 WDU20230000076 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odznakach i mundurach obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 75 75 WDU20230000075 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 74 74 WDU20230000074 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 73 73 WDU20230000073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 72 72 WDU20230000072 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zabezpieczenia upraw konopi innych niż włókniste oraz przechowywania zbiorów ziela lub żywicy tych konopi obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 71 71 WDU20230000071 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 70 70 WDU20230000070 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 69 69 WDU20230000069 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 68 68 WDU20230000068 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 67 67 WDU20230000067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 66 66 WDU20230000066 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Ochrony Państwa obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 65 65 WDU20230000065 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (PLH320006) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 64 64 WDU20230000064 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Śmiadowo (PLH320042) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 63 63 WDU20230000063 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 62 62 WDU20230000062 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 61 61 WDU20230000061 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karsibórz Świdwiński (PLH320043) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 60 60 WDU20230000060 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego badania stóp dzieci i młodzieży obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 59 59 WDU20230000059 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 58 58 WDU20230000058 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 57 57 WDU20230000057 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 56 56 WDU20230000056 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 55 55 WDU20230000055 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 54 54 WDU20230000054 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 53 53 WDU20230000053 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 52 52 WDU20230000052 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 51 51 WDU20230000051 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 50 50 WDU20230000050 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 49 49 WDU20230000049 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 48 48 WDU20230000048 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 47 47 WDU20230000047 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 46 46 WDU20230000046 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 45 45 WDU20230000045 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 44 44 WDU20230000044 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 43 43 WDU20230000043 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 42 42 WDU20230000042 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 41 41 WDU20230000041 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 40 40 WDU20230000040 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 39 39 WDU20230000039 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Bierzwnickie (PLH320044) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 38 38 WDU20230000038 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 37 37 WDU20230000037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równorzędności stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 36 36 WDU20230000036 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 35 35 WDU20230000035 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 34 34 WDU20230000034 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu informacji za pośrednictwem systemu ECRIS oraz sposobu ich zastosowania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 33 33 WDU20230000033 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Myśliborskie (PLH320014) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 32 32 WDU20230000032 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 31 31 WDU20230000031 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 30 30 WDU20230000030 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 29 29 WDU20230000029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych uznany za uchylony
Dz.U. 2023 poz. 28 28 WDU20230000028 Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 27 27 WDU20230000027 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 26 26 WDU20230000026 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Poradz (PLH320065) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 25 25 WDU20230000025 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji statków powietrznych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 24 24 WDU20230000024 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 23 23 WDU20230000023 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 22 22 WDU20230000022 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków identyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej tych środków obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 21 21 WDU20230000021 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 20 20 WDU20230000020 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 19 19 WDU20230000019 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 18 18 WDU20230000018 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 17 17 WDU20230000017 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mieszkowicka Dąbrowa (PLH320051) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 16 16 WDU20230000016 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 15 15 WDU20230000015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 14 14 WDU20230000014 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 13 13 WDU20230000013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 12 12 WDU20230000012 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 11 11 WDU20230000011 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skawiński obszar łąkowy (PLH120079) akt jednorazowy
Dz.U. 2023 poz. 10 10 WDU20230000010 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej wygaśnięcie aktu
Dz.U. 2023 poz. 9 9 WDU20230000009 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie alternatywnej metody identyfikacji koni rasy trakeńskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 8 8 WDU20230000008 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 7 7 WDU20230000007 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2023 poz. 6 6 WDU20230000006 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 5 5 WDU20230000005 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 4 4 WDU20230000004 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru paszportu bydła obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 3 3 WDU20230000003 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 2 2 WDU20230000002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym obowiązujący
Dz.U. 2023 poz. 1 1 WDU20230000001 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami obowiązujący