zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


Zapisz się do newslettera


email
po wpisaniu prawidłowego adresu email, system wyśle wiadomość z potwierdzeniem subskrypcji.

Proponowane kategorie prawa

Ustawy w tej kategoriiStatus
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. uchylony
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej uchylony
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych akt posiada tekst jednolity
Ustawy w tej kategoriiStatus
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty wygaśnięcie aktu
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązujący
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązujący
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujący
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej obowiązujący
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 27 maja 1919 roku o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych. przedwojenne nieobowiązujące
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki uchylony
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym uchylony
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe obowiązujący
Ustawy w tej kategoriiStatus
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego obowiązujący
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami obowiązujący
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązujący
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. akt posiada tekst jednolity
Ustawy w tej kategoriiStatus
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji obowiązujący
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej obowiązujący
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce obowiązujący
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. uchylony
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. akt posiada tekst jednolity
Ustawy w tej kategoriiStatus
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu akt posiada tekst jednolity
Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 1983 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r. obowiązujący
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m obowiązujący
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym obowiązujący
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej obowiązujący
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. obowiązujący
Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. uchylony
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie kabli podmorskich, podpisanej w Paryżu wraz z artykułem dodatkowym i protokółem podpisania dnia 14 marca 1884 r., do deklaracji, podpisanej w Paryżu dnia 1 grudnia 1886 r. i dnia 23 marca 1887 r. za Niemcy, oraz do protokółu zamknięcia, podpisanego w Paryżu dnia 7 lipca 1887 r. obowiązujący
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. obowiązujący
Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego. obowiązujący
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. obowiązujący
Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. obowiązujący
Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. obowiązujący
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim uchylony
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" akt posiada tekst jednolity
Ustawy w tej kategoriiStatus
Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. obowiązujący
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. akt posiada tekst jednolity
Ustawy w tej kategoriiStatus
Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw akt objęty tekstem jednolitym
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji obowiązujący
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu obowiązujący
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązujący
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku obowiązujący
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy obowiązujący
Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym uchylony
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw akt posiada tekst jednolity
Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. akt posiada tekst jednolity
Ustawy w tej kategoriiStatus
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych akt objęty tekstem jednolitym
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych obowiązujący
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji obowiązujący
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawy w tej kategoriiStatus
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązujący
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne obowiązujący
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujący
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym uchylony
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. uchylony
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej uchylony
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej obowiązujący
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne akt posiada tekst jednolity
Ustawy w tej kategoriiStatus
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników obowiązujący
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów obowiązujący
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami obowiązujący
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa obowiązujący
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. uchylony
Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym uchylony
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt objęty tekstem jednolitym
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej akt posiada tekst jednolity
Ustawy w tej kategoriiStatus
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu obowiązujący
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody akt objęty tekstem jednolitym
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach obowiązujący
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obowiązujący
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. uchylony
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. uchylony
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach. uchylony
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. uchylony
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. uchylony
Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne. uchylony
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący
Ustawy w tej kategoriiStatus
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym wygaśnięcie aktu
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach obowiązujący
Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. uchylony
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. akt posiada tekst jednolity
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. obowiązujący
Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. obowiązujący
Ustawy w tej kategoriiStatus
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej oczekujący na wejście w życie
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. akt posiada tekst jednolity

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu