zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


Obowiązuje od: Nazwa Status Podstawa:
2021-02-20 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2021 poz. 325
obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2020-12-29 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
Dz.U. 2020 poz. 2234
oczekujący na wejście w życie Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2020-03-31 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 568
obowiązujący
2020-03-26 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
Dz.U. 2019 poz. 1830
obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2018-08-21 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286
obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2014-09-24 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2014 poz. 817
uchylony Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2012-08-03 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2012 poz. 890
akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2012-05-29 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne
Dz.U. 2012 poz. 601
uznany za uchylony WDU20150000675 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
2012-04-25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
Dz.U. 2012 poz. 445
akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
2011-09-06 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034
obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2011-03-03 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166
obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2010-06-24 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne
Dz.U. 2010 nr 100 poz. 643
akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2009-10-02 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 868
obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2006-01-01 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173
uchylony Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
2005-08-27 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318
obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2005-05-26 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716
obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2005-02-02 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86
akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2003-06-29 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811
akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2002-12-16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2000-10-11 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313
akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
1999-03-11 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973
obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
1998-04-24 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844
akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
1997-10-03 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704
obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
1996-06-02 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287
obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
0000-00-00 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Obowiązuje od: Nazwa Status Podstawa:
2022-09-20 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Dz.U. 2022 poz. 1967
obowiązujący
2022-01-29 Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu
Dz.U. 2022 poz. 202
obowiązujący
2017-07-15 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej
Dz.U. 2017 poz. 1294
obowiązujący Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
2016-06-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów
Dz.U. 2016 poz. 847
obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
2015-04-18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
Dz.U. 2015 poz. 376
obowiązujący Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
2015-03-09 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
Dz.U. 2014 poz. 1200
akt posiada tekst jednolity
2013-02-01 Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią
Dz.U. 2012 poz. 1203
akt posiada tekst jednolity
Obowiązuje od: Nazwa Status Podstawa:
2020-06-24 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L???
Dz.U. 2020 poz. 1018
obowiązujący
2018-03-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji
Dz.U. 2018 poz. 504
obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2012-10-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Dz.U. 2012 poz. 1109
akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2010-11-16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN)
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1414
obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2007-07-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826
akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
1998-06-16 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Dz.U. 1998 nr 66 poz. 436
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna WDU20011001085 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
1980-11-05 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 90
uznany za uchylony WDU19980660436 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Obowiązuje od: Nazwa Status Podstawa:
2021-01-01 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
Dz.U. 2020 poz. 1742
oczekujący na wejście w życie Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
2020-03-04 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów
Dz.U. 2020 poz. 296
obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
2020-01-31 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 150
obowiązujący
2019-12-17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
Dz.U. 2019 poz. 1755
obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
2018-12-31 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali
Dz.U. 2018 poz. 2240
obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2018-09-05 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1592
obowiązujący
2016-10-18 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne
Dz.U. 2016 poz. 1601
obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
2016-01-01 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi
Dz.U. 2015 poz. 1694
obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
2015-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
Dz.U. 2014 poz. 1923
obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
2009-01-14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1614
uznany za uchylony WDU20160000093 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2002-07-16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 860
obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2002-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206
uznany za uchylony WDU20140001923 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2000-02-21 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 36
obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Obowiązuje od: Nazwa Status Podstawa:
2022-10-31 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2022 poz. 2217
obowiązujący Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
2021-09-20 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
Dz.U. 2021 poz. 1710
oczekujący na wejście w życie Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2021-01-01 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
Dz.U. 2020 poz. 2279
oczekujący na wejście w życie Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2021-01-01 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji
Dz.U. 2020 poz. 2405
oczekujący na wejście w życie Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2019-10-11 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
Dz.U. 2019 poz. 1931
obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2018-11-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2018 poz. 2097
akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2018-06-26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
Dz.U. 2018 poz. 1119
obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2017-10-01 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
Dz.U. 2017 poz. 1690
obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2017 poz. 584
obowiązujący Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
2015-09-09 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Dz.U. 2015 poz. 1223
akt posiada tekst jednolity
2014-11-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2014 poz. 1546
uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2014-11-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
Dz.U. 2014 poz. 1542
obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2012-10-03 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
Dz.U. 2012 poz. 1032
uznany za uchylony WDU20180001119 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2012-10-03 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
Dz.U. 2012 poz. 1031
obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2011-05-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558
uznany za uchylony WDU20140001546 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Obowiązuje od: Nazwa Status Podstawa:
2015-12-15 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Dz.U. 2015 poz. 2117
obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
2010-06-30 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
2009-08-21 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
2005-12-01 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934
obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
2003-07-26 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137
uznany za uchylony WDU20150001505 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Obowiązuje od: Nazwa Status Podstawa:
2021-08-20 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny
Dz.U. 2021 poz. 1419
oczekujący na wejście w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
2021-08-20 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Dz.U. 2021 poz. 1422
oczekujący na wejście w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
2021-02-20 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2021 poz. 279
oczekujący na wejście w życie Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2016-03-22 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku
Dz.U. 2016 poz. 287
obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2016-02-17 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Dz.U. 2016 poz. 138
obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2015-09-19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
Dz.U. 2015 poz. 1368
obowiązujący Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
2013-05-25 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 maja 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
Dz.U. 2013 poz. 546
akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2011-04-08 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322
akt posiada tekst jednolity
2002-02-15 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84
uchylony
Obowiązuje od: Nazwa Status Podstawa:
2022-09-14 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków
Dz.U. 2022 poz. 1250
oczekujący na wejście w życie
2019-07-02 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Dz.U. 2019 poz. 1220
obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2018-06-13 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
Dz.U. 2018 poz. 1022
obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2016-08-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U. 2016 poz. 1178
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna WDU20170001566 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2016-08-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U. 2016 poz. 1187
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna WDU20170001566 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2016-06-02 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych
Dz.U. 2016 poz. 681
uznany za uchylony WDU20190000528 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2016-02-03 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Dz.U. 2016 poz. 85
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna WDU20170001566 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2015-10-08 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Dz.U. 2015 poz. 1456
akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2015-04-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
Dz.U. 2015 poz. 521
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna WDU20170001566 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2014-12-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Dz.U. 2014 poz. 1800
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna WDU20170001566 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2014-11-14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U. 2014 poz. 1482
uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2013-12-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U. 2013 poz. 1558
uznany za uchylony WDU20160001178 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2011-12-14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549
uznany za uchylony WDU20170001566 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2011-12-14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550
uznany za uchylony WDU20160001178 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2009-08-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1018
uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2009-06-17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 685
uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2009-03-06 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Dz.U. 2009 nr 27 poz. 169
uznany za uchylony WDU20140001800 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2008-09-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1008
uznany za uchylony WDU20112571545 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2006-08-16 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964
akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2006-07-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984
uznany za uchylony WDU20140001800 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2005-12-15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988
uznany za uchylony WDU20190001220 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu