zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1922 - 954
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 16 grudnia 1921 r. o poborze nadzwyczajnej daniny państwowej.

0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmiany właściwości terytorjalnej sądów apelacyjnych i sądów okręgowych na terenie b. Królestwa Polskiego.

Dz.U. 1920 nr 70 poz. 462
0003 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 14 listopada 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w przedmiocie parcelacyjnego podziału ziemi na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.

Dz.U. 1922 nr 1 poz. 1
0004 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1921 r. w przedmiocie przepisów wykonawczych do ustawy o poborze nadzwyczajnej daniny państwowej.

0006 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. o zasileniu finansów miejskich i o karach, nakładanych przez gminy miejskie za fałszywe zeznania podatkowe na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.

0007 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o ujednostajnieniu na obszarze b. zaboru rosyjskiego ustaw i rozporządzeń o państwowym podatku przemysłowym na cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. o zniesieniu Państwowego Urzędu Meljoracji Rolnych.

0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1921 r. w przedmiocie opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U. 1921 nr 71 poz. 478
0010 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1921 r. w przedmiocie domów bankowych i kantorów wymiany na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.

0011 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1921 r. zmieniające §§ 5 i 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie określenia ilości komisji szacunkowych dla podatku dochodowego, ich miejsca urzędowania, tudzież rozciągnięcia kompetencji komisji szacunkowych i odwoławczych na obszarze b. zaboru austrjackiego.

0012 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1921 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

0013 Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1921 r. w sprawie zmiany § 4 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych, przedłużonego rozporządzeniem z dnia 30 listopada 1921 r.

0014 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1921 r. o unormowaniu wewnętrznej organizacji krajowych komisji podatku zarobkowego z siedzibą w Krakowie i we Lwowie.

0015 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 16 grudnia 1921 r. w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania żółtaczki zakaźnej.

0018 Dekret z dnia 5 stycznia 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy kolei wąskotorowej Krzywda - Huta Dąbrowa.

0019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w sprawie przekazania Ministrowi Skarbu administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

0020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1922 r. o przekazaniu Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zarządu spraw archiwalnych w b. dzielnicy pruskiej.

0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1922 r. w przedmiocie uchylenia obowiązujących w byłej dzielnicy pruskiej przepisów ograniczających użycie opału i światła.

0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1922 r. o rozwiązaniu gminy wiejskiej Mechowo w powiecie Poznań-Wschód.

0023 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 22 grudnia 1921 r. o zmianie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

0024 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 stycznia 1922 r. w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania p przypadków zachorowania na grypę, połączoną z zapaleniem płuc lub opłucnej.

0025 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmiany nazwy Zakładu ubezpieczenia robotników od wypadków we Lwowie, oraz w przedmiocie siedziby, zakresu działania dotychczasowego zarządu tegoż Zakładu.

0026 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych dla osób, uprawnionych do poboru renty z Zakładu ubezpieczenia robotników od wypadków we Lwowie, oraz w przedmiocie pokrycia kosztów tych dodatków.

0027 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1921 r. o wprowadzeniu w życie ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustaw austrjackich o ubezpieczeniu robotników od wypadków, obowiązujących na terytorjum b. zaboru austrjackiego, oraz o rozciągnięciu obowiązujących tam ustaw o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków na terytorjum przyłączone do Polski, a należące poprzednio do Królestwa Węgierskiego.

0028 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 grudnia 1921 r. w przedmiocie tymczasowych środków ochronnych przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.

0029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 grudnia 1921 r. w przedmiocie ustanowienia maksymalnych norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień zarządzonych przez te władze na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.

0030 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1921 r. w przedmiocie walki z zarazą płucną u bydła rogatego na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.

0031 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwowej z dnia 22 grudnia 1921 r. o utworzeniu izby okręgowej kontroli państwowej w Krakowie.

Dz.U. 1921 nr 26 poz. 154
0032 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 grudnia 1921 r. o zniżeniu opłat za legalizowanie narzędzi mierniczych, zgłaszanych przez wytwórców do ponowienia pierwszej legalizacji oraz przez instytucje dobroczynne i kulturalno-społeczne.

0034 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia działalności polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych na tereny województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.

Dz.U. 1920 nr 51 poz. 314
0035 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1921 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U. 1921 nr 106 poz. 771
0036 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1922 r. o wypuszczeniu serji III biletów skarbowych.

Dz.U. 1921 nr 59 poz. 370
0037 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 stycznia 1922 r. w przedmiocie zastępczego ubezpieczenia pensyjnego funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej.

0039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1922 r. o sądownictwie doraźnem na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.

0040 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 stycznia 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach Przepisów Przewozowych, stanowiących część I Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

0041 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 stycznia 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia Wykazu opłat dodatkowych do Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

0042 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 stycznia 1922 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi.

0043 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 stycznia 1922 r. o przewozie próżnych wagonów prywatnych właścicieli w komunikacji bezpośredniej między stacjami polskich kolei państwowych, a stacjami kolei austrjackich.

0044 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 11 stycznia 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U. 1921 nr 100 poz. 719
0045 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 27 grudnia 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1921 r. o podwyższeniu i sposobie pobierania podatku od zapałek na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

0046 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1922 r. o utworzeniu kas skarbowych na obszarze izb skarbowych we Lwowie i Krakowie.

Dz.U. 1920 nr 61 poz. 388
0047 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami z dnia 11 stycznia 1922 r. w przedmiocie przewożenia zwłok.

0049 Dekret z dnia 14 stycznia 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia żydowskiego cmentarza grzebalnego w Żychlinie.

Dz.U. 1921 nr 89 poz. 657
0050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 18 marca 1920 r. w przedmiocie wydzierżawiania niezagospodarowanych użytków rolnych oraz ustawy z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia i częściowej zmiany rzeczonej ustawy na obszar Spisza i Orawy należącej do Rzeczypospolitej Polskiej.

0051 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

0052 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 stycznia 1922 r. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji osobowej, bagażowej i towarowej między stacjami polskich kolei państwowych a stacjami, położonemi na obszarze W. M. Gdańska, oraz między stacjami polskich kolei państwowych przez obszar W. M. Gdańska.

Dz.U. 1920 nr 11 poz. 61
0053 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 grudnia 1921 r. o przejęciu szkoły mleczarskiej w Rzeszowie pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

0054 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 1922 r. o organizacji urzędów śledczych.

Dz.U. 1921 nr 75 poz. 513
0055 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 31 grudnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości oraz Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmiocie wykonania ustaw: z dnia 18 marca 1920 r. i z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie wydzierżawiania niezagospodarowanych użytków rolnych.

Dz.U. 1920 nr 51 poz. 314
0057 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1921 r. w przedmiocie ruchu samochodowego, motocyklowego i rowerowego przez granice Rzeczypospolitej Polskiej.

0058 Oświadczenie Rządowe o przystąpieniu Polski do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej.

0060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1922 r. w przedmiocie zmian w tymczasowej ustawie z dnia 28 października 1918 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej, wprowadzonej na obszar b. dzielnicy pruskiej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1922 r.

0061 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie powołania mężczyzn urodzonych w roku 1901 do czynnej służby wojskowej w szeregach wojska stałego.

0062 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 grudnia 1921 r. w sprawie zaprowadzenia wymiany paczek z zagranicą.

Dz.U. 1920 nr 61 poz. 388
0063 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami z dnia 1 stycznia 1922 r. w przedmiocie korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

0064 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 stycznia 1922 r. o częściowej zmianie art. 4 rozporządzenia wykonawczego z dnia 16 kwietnia 1920 r. do ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej).

0066 Ustawa z dnia 17 stycznia 1922 r. w przedmiocie poboru należytości ekwiwalentowej na obszarze b. dzielnicy austrjackiej za rok 1922.

0067 Ustawa z dnia 24 stycznia 1922 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do udzielenia w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych państwowej gwarancji finansowej do sumy Ł. 2.000.000 dla zobowiązań, zaciągniętych przez organizacje rolniczo-handlowe, na zakup zagranicą środków produkcji rolnej.

0068 Ustawa z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie upoważnienia osób, uprawiających działki ziemi na cudzych gruntach na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego, do czasowego użytkowania uprawianych przez nich gruntów i zajętych pomieszczeń.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1922 r. o włączeniu do powiatu lwowskiego gminy "Rokitno" oraz niewcielonego jeszcze do tej gminy obszaru dworskiego Rokitno.

0070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów normujących organizację sądownictwa i postępowanie sądowe cywilne w województwach: nowogródzkim, poleskim i wołyńskim oraz w powiatach: białowieskim, grodzieńskim i wołkowyskim województwa białostockiego.

0071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji spraw b. rosyjskich państwowych ziemskich banków Szlacheckiego i Włościańskiego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

0072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1922 r. w przedmiocie skasowania Instytutu Torfowego.

Dz.U. 1921 nr 105 poz. 764
0073 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 grudnia 1921 r. celem wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania wina na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1920 nr 49 poz. 300
0074 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie zmiany § 92 rozporządzenia z dnia 22 lipca 1920 r., zawierającego przepisy wykonawcze dla obszaru b. zaboru rosyjskiego w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn.

0075 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1922 r. w sprawie uchylenia art. VI przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

0076 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie tymczasowej organizacji ubezpieczalni krajowej w Poznaniu.

0077 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 18 stycznia 1922 r. o zniesieniu powiatowego urzędu ziemskiego w Borszczowie i włączeniu powiatów Borszczów i Husiatyn do kompetencji powiatowego urzędu ziemskiego w Czortkowie.

0078 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 23 stycznia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przepisów sanitarnych dla hoteli, pokojów umeblowanych i pensjonatów.

0079 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 stycznia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zwalczania wścieklizny u ludzi i zwierząt.

0080 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi.

0081 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 stycznia 1922 r. w przedmiocie uchylenia rozporządzenia z dnia 26 listopada 1921 r. o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich.

Dz.U. 1921 nr 88 poz. 647
0082 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 30 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 21 października 1921 r. o zarobkowem pośrednictwie pracy.

0083 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 2 stycznia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrem Skarbu w przedmiocie ustanowienia cen drzewa budulcowego zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy.

0085 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1922 r. w przedmiocie polsko-niemieckiej umowy amnestyjnej z dnia 1 października 1919 r.

0086 Ustawa z dnia 24 stycznia 1922 r. o zniesieniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 20 maja 1921 r. o tymczasowym poborze państwowego podatku dochodowego i o wstrzymaniu potrącenia podatku dochodowego przez służbodawców na zasadzie ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym.

0087 Ustawa z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie zmiany i uzupełnienia niektórych przepisów obowiązujących w b. Królestwie Polskiem kodeksu cywilnego z 1825 r. oraz ustawy postępowania cywilnego, dotyczących nieobecnych i zaginionych.

0088 Ustawa z dnia 31 stycznia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia pewnych opłat sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.

0089 Ustawa z dnia 31 stycznia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych.

Dz.U. 1921 nr 31 poz. 183
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1921 r. w przedmiocie zwolnienia od likwidacji majątków pewnych kategorji osób zamieszkałych w przypadłej Polsce części Górnego Śląska.

Dz.U. 1920 nr 25 poz. 153
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1921 r. w przedmiocie zwolnienia od obowiązku zgłaszania do rejestracji majątków, praw i interesów, należących do pewnych kategorji obywateli niemieckich.

Dz.U. 1921 nr 75 poz. 512
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmiany statutu Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Dz.U. 1920 nr 2 poz. 7
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1922 r. w sprawie zezwolenia na wprowadzenie pracy na 3 zmiany w tartakach.

0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1922 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania i organizacji Komisji rewindykacyjnej przy Głównym urzędzie likwidacyjnym.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1922 r. w przedmiocie włączenia gminy Kiernozia do powiatu Łowickiego.

0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1922 r. w sprawie kwot ryczałtowych na koszty wyższych urzędów ubezpieczeń.

Dz.U. 1920 nr 11 poz. 61
0097 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 września 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Zdrowia Publicznego, w przedmiocie przekazania Ministrowi Zdrowia Publicznego niektórych uprawnień Sejmu i Wydziału krajowego b. Królestwa, Galicji i Lodomerji z Wielkiem Ks. Krakowskiem.

0098 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 1 lutego 1922 r. o zniesieniu niektórych ograniczeń gospodarki mięsem w b. dzielnicy pruskiej.

0099 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 stycznia 1922 r. w sprawie zmiany w przepisach o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.

0100 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 stycznia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny.

Dz.U. 1922 nr 4 poz. 19
0101 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 22 stycznia 1922 r. w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo Skarbu administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U. 1922 nr 2 poz. 9
0102 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1922 r. celem wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1921 r. w przedmiocie opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U. 1922 nr 11 poz. 86
0103 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1922 r. w przedmiocie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 24 stycznia 1922 r. o zniesieniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 20 maja 1921 r. o tymczasowym poborze państwowego podatku dochodowego i o wstrzymaniu potrącenia podatku dochodowego przez służbodawców na zasadzie ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym.

0105 Ustawa z dnia 14 lutego 1922 r. w przedmiocie zawieszenia przedterminowej spłaty rent, zahipotekowanych na włościach rentowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

0106 Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany ustawy o poborze nadzwyczajnej daniny państwowej z dnia 16 grudnia 1921 r.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1922 r. o utworzeniu miasta Broku.

0108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1922 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle.

0109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminu wstrzymania eksmisji (wysiedlenia) małorolnych dzierżawców rolnych w powiatach, na które rozciągał się zakres działania b. zarządu cywilnego ziem Wołynia i frontu podolskiego i b. zarządu cywilnego ziem wschodnich.

0110 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 1 listopada 1921 r. w sprawie ustroju i wewnętrznego toku czynności Trybunału dla spraw ubezpieczeń społecznych.

Dz.U. 1921 nr 50 poz. 307
0111 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1922 r. w przedmiocie formowania drożdży prasowanych krajowych i zagranicznych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu