zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1925 - 952
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 11 grudnia 1924 r. o zmianie ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

0002 Ustawa z dnia 11 grudnia 1924 r. w przedmiocie opłat stemplowych, które mają płacić spółdzielnie.

0003 Ustawa z dnia 11 grudnia 1924 r. o zmianie postanowienia § 2 ustawy o wywłaszczeniu nieruchomości z dnia 11 czerwca 1874 r.

0004 Ustawa z dnia 17 grudnia 1924 r. w przedmiocie uzupełnienia części 36 kodeksu karnego z r. 1903, obowiązującego w b. zaborze rosyjskim.

0005 Ustawa z dnia 17 grudnia 1924 r. w przedmiocie zatwierdzenia podpisanej w Gdańsku dnia 14 lutego 1924 r. umowy pomiędzy Polską a Wolnem Miatem Gdańskiem celem wykonania art. 61 umowy z dnia 24 października 1921 r. (ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r.).

0006 Ustawa z dnia 17 grudnia 1924 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej i protokółu dodatkowego, podpisanych w Warszawie dnia 24 kwietnia 1924 r.

0007 Ustawa z dnia 17 grudnia 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji pocztowo-telegraficznej między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Rad, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad i Białoruską Socjalistyczną Republiką Rad (obecnie Związkiem Socjalistycznych Republik Rad) z drugiej, podpisanej w Moskwie dnia 24 maja 1923 r. wraz z protokółami końcowym i uzupełniającym z tej samej daty.

0008 Ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. w sprawie ratyfikacji układu polsko-niemieckiego o obrocie prawnym, podpisanego w Warszawie dnia 5 marca 1924 roku.

Dz.U. 1924 nr 77 poz. 751
0009 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1924 r. zmieniające §§ 1 p. 2 i § 2 p. 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 listopada 1924 r. o udzieleniu poręki państwowej za spłatę kapitału i odsetek obligacyj spółek akcyjnych "Tramwaje elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem S. A." i "Elektryczne Koleje Dojazdowe S. A.".

0010 Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich.

0011 Ustawa z dnia 11 grudnia 1924 r. w przedmiocie przyłączenia miejscowości Bursztych, Janowo, Kramrowo, Nowe Lignowy i Małe Polko do obwodu sądowego sądu powiatowego w Gniewie.

0012 Ustawa z dnia 11 grudnia 1924 r. o przyznawaniu darów z łaski.

0013 Ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. o zbywaniu majątków nieruchomych, przejętych na własność Państwa jako dobra bezdziedziczne.

0014 Ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. o ratyfikacji układu polsko-niemieckiego w sprawach opiekuńczych, podpisanego w Warszawie dnia 5 marca 1924 r.

0015 Ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Banku Polskiego.

Dz.U. 1924 nr 78 poz. 756
0016 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 listopada 1924 r. w przedmiocie ustalenia wymiaru odpędu spirytusu województw na kampanję 1924/5 r.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0017 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1924 r. o uprawie tytoniu w r. 1925.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0018 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 grudnia 1924 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary.

Dz.U. 1923 nr 58 poz. 412
0019 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1925 r. w sprawie przedłużenia terminu dla uskutecznienia uzupełniających mianowań członków komisyj szacunkowych i odwoławczych do spraw państwowego podatku przemysłowego, ich zastępców, oraz przedstawicieli płatników do udziału w lustracji przedsiębiorstw.

Dz.U. 1923 nr 94 poz. 747
0020 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie przekazania wojewodom (Delegatowi Rządu w Wilnie) i dyrektorom izb skarbowych prawa zatwierdzania uchwał o poborze podatku od lokali do wysokości norm, oznaczonych na rok 1925.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 91
0021 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1924 r. o rozciągnięciu na miasto Główno w powiecie brzezińskim mocy obowiązującej dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0022 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1924 r. o utworzeniu samoistnej gminy wiejskiej "Bartoszówka" w powiecie czortkowskim.

Dz.U. 1924 nr 67 poz. 650
0023 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości w sprawie obowiązku pracodawców zawiadamiania państwowych urzędów pośrednictwa pracy o każdem wolnem lub nowoobsadzonem miejscu.

Dz.U. 1923 nr 28 poz. 166
0024 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1924 r. o rozciągnięciu w części górnośląskiej województwa śląskiego obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych, niewymienionych w §§ 6-9 ustawy Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r. o miarach.

Dz.U. 1921 nr 50 poz. 303
0025 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1924 r. o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Warszawie.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0026 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 stycznia 1925 r. o ustaleniu nowych cen sprzedażnych za płatne druki pocztowe.

Dz.U. 1924 nr 57 poz. 580
0027 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 2 stycznia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu i zmianach taryfy polskich normalnotorowych kolei państwowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.

Dz.U. 1924 nr 73 poz. 714
0028 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Reform Rolnych, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w celu wykonania ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o sposobie zapłacenia podatku majątkowego w myśl ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym przez płatników posiadających majątki (nieruchomości) ziemskie, związane ograniczeniami własności, w drodze sprzedaży tych majątków.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0029 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 31 grudnia 1924 r. w sprawie zmiany niektórych norm opłat manipulacyjnych, pobieranych przy odprawie celnej towarów.

Dz.U. 1924 nr 107 poz. 967
0030 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1925 r. o ustanowieniu Delegata Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Katowicach.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0031 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1924 r. o podwyższeniu podanej wartości na listach wartościowych w pocztowym obrocie z zagranicą.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0032 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty przeznaczonych dla polskich urzędów pocztowych w Gdańsku.

Dz.U. 1924 nr 79 poz. 766
0033 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 stycznia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie wykonania ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. zawierającej niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa.

Dz.U. 1922 nr 30 poz. 247
0034 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 1925 r. o zwinięciu sądu pokoju w Więcborku w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dz.U. 1924 nr 115 poz. 1024
0035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o podwyższeniu zobowiązań tudzież obniżeniu niektórych należności Skarbu Państwa.

0036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. w sprawie opłaty statystycznej od soli kuchennej, bydlęcej i chemicznie czystej.

Dz.U. 1923 nr 90 poz. 706
0037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o powierzeniu likwidacji spraw b. rosyjskich państwowych Banków Szlacheckiego i Włościańskiego Państwowemu Bankowi Rolnemu.

Dz.U. 1920 nr 51 poz. 314
0038 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1924 r. w sprawie uzupełnienia wykazu, oznaczającego dopuszczalny brak niektórych bliższych określeń w handlowych dokumentach, przy pisemnem zgłoszeniu przesyłek towarowych.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0039 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 stycznia 1925 r. w sprawie przedłużenia terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1924 r. o ulgach celnych.

Dz.U. 1924 nr 65 poz. 636
0040 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 grudnia 1924 r. o wykonaniu obowiązku szkolnego przez młodocianych.

0041 Ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. o zmianach opłat, przewidzianych w ustawie z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

0042 Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Japonją, podpisany w Warszawie dnia 7 grudnia 1922 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 924 r.).

Dz.U. 1925 nr 5 poz. 42
0043 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 1925 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Japonją, podpisanego dnia 7 grudnia 1922 roku (ratyf. zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 1924 roku).

Dz.U. 1924 nr 5 poz. 37
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o przyznaniu specjalnego dodatku mundurowego dla urzędników kontroli skarbowej.

Dz.U. 1924 nr 57 poz. 580
0045 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 22 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach ujednostajnionych postanowień dodatkowych do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi z dnia 14 października 1890 r.

Dz.U. 1924 nr 42 poz. 441
0046 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1925 r. o uwolnieniu listów zastawnych i obligacyj, wydawanych z powodu przerachowania na złote zobowiązań prywatno-prawnych od opłat stemplowych.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0047 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 stycznia 1925 r. w sprawie przesyłek listowych za pobraniem.

0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie administracyjnej.

0049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie praktycznym kandydatów na stanowiska urzędników rachunkowych i kasowych II kategorji w służbie państwowej.

0050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o komisjach kwalifikacyjnych.

0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o wykonaniu ustępu 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U. 1923 nr 116 poz. 924
0052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1925 r. w sprawie ustalenia na miesiąc luty 1925 roku mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0053 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 grudnia 1924 r. w sprawie ustalenia wzorów ksiąg poborowych sprzedawców wyrobów tytoniowych i prowadzenia tychże ksiąg.

Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1021
0054 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1925 r. w sprawie przedłużenia terminu wycofania świadectw tymczasowych imiennych i na okaziciela 5% długoterminowej pożyczki państwowej z r. 1920 i 5% krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z tegoż roku.

0055 Obwieszczenie z dnia 16 stycznia 1925 r. Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 stycznia 1925 roku wydanem w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie wykonania ustawy z dnia 31 lipca 1924 roku, zawierającej niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa.

0056 Ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. w przedmiocie zmiany niektórych artykułów przepisów tymczasowych o szkołach elementarnych w Królestwie Polskiem z dnia 10 sierpnia 1917 r.

0057 Ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. w przedmiocie zaliczenia gminy Czarny Dunajec do miejscowości, podlegających galicyjskiej krajowej ustawie gminnej z dnia 3 lipca 1896 r.

Dz.U. 1924 nr 107 poz. 967
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o rozszerzeniu terytorjalnego zakresu działania Oddziału Prokuratorji Generalnej w Krakowie na obszar sądu okręgowego w Katowicach oraz o powierzaniu Prokuratorji Generalnej zastępstwa prawnego Skarbu Śląskiego.

Dz.U. 1924 nr 73 poz. 724
0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1925 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów z dnia 24 września 1924 r. do ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych.

Dz.U. 1924 nr 65 poz. 636
0060 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministrem Pracy i Opieki Społecznej i Ministrem Kolei o obrocie szmatami.

0061 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1925 r. w sprawie zniesienia starostwa grodzkiego w Poznaniu.

Dz.U. 1924 nr 119 poz. 1079
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o utworzeniu dyrekcyj lasów państwowych.

0063 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o opłatach za czynności sądowo-lekarskie na obszarze, na którym obowiązuje niemiecka ustawa o postępowaniu karnem z dnia 1 lutego 1877 r.

Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1056
0064 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1924 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie obrotu sztucznemi substancjami słodkiemi.

Dz.U. 1924 nr 56 poz. 567
0065 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1925 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie przekazania gminom czynności poboru podatku gruntowego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0066 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1925 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U. 1923 nr 77 poz. 607
0067 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1925 r. w sprawie utworzenia urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych oraz kasy skarbowej w Będzinie.

Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1052
0068 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1925 r. o zwinięciu kasy skarbowej w Sejnach.

Dz.U. 1924 nr 116 poz. 1037
0069 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1925 r. w przedmiocie opłaty dodatkowej od zapasów spirytusu do celów domowo-leczniczych.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0070 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 stycznia 1925 r. w sprawie uzupełnienia pozycyj 247 i 248 taryfy celnej, ustanowionych rozporządzeniem z dnia 6 października 1924 r.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0071 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 stycznia 1925 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 11 września 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary.

Dz.U. 1924 nr 79 poz. 769
0072 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1925 r. o ustaleniu wysokości odsetek prawnych.

Dz.U. 1924 nr 55 poz. 548
0073 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 stycznia 1925 r. w sprawie szkolenia zawodowego inwalidów w dziale reedukacyjno-szkolnym Państwowych Zakładów Przemysłowo-Szkolnych dla inwalidów w Piotrkowie przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.

Dz.U. 1924 nr 57 poz. 580
0074 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 23 stycznia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie "taksy opłat za roboty fizyczne, pobieranych przez ajencje celne kolei państwowych".

0075 Ustawa skarbowa z dnia 19 grudnia 1924 r. o dodatkowych kredytach na rok 1924 r.

Dz.U. 1924 nr 42 poz. 441
0076 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1925 r. o listach zastawnych Wileńskiego Banku Ziemskiego, będących własnością cudzoziemców.

Dz.U. 1924 nr 6 poz. 46
0077 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 stycznia 1925 r. o ustaleniu kursu przypadających do zwrotu w myśl postanowień art. 84 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych w brzmieniu nadanem mu art. 1 lit. k) ustawy z dnia 13 lutego 1924 r. składek emerytalnych podjętych z kas b. państw zaborczych lub kas emerytalnych lub innych kas zaopatrzenia w b. państwach zaborczych.

0078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska administracyjne I-ej kategorji w państwowej służbie skarbowej.

0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska techniczne I-ej kategorji w państwowej służbie skarbowej.

0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie technicznej w dziale Ministerstwa Robót Publicznych.

0081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o wykazach stanu służby urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych.

0082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego "Łosiniec Nowy" w powiecie wągrowieckim województwa poznańskiego samoistnej gminy wiejskiej pod nazwą "Łosiniec".

Dz.U. 1924 nr 57 poz. 580
0083 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 26 stycznia 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu przewozu czasopism, broszur i książek na będącej w budowie kolei Kutno-Płock-Radziwie.

Dz.U. 1924 nr 119 poz. 1079
0084 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 stycznia 1925 r. o zakresie uprawnień dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw przy zawieraniu umów, dotyczących gospodarki w lasach państwowych.

0085 Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w załączniku 2 do § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie dodatku na mieszkanie.

0086 Ustawa z dnia 28 stycznia 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczącej obywatelstwa i opcji, wraz z protokółem końcowym, podpisanej w Wiedniu dnia 30 sierpnia 1924 roku.

Dz.U. 1924 nr 119 poz. 1079
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1925 r. o zaliczeniu funkcjonarjuszów niższych dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw do poszczególnych grup uposażenia.

0088 Ustawa z dnia 15 stycznia 1925 r. w sprawie zmiany w ustawie z dnia 27 maja 1919 r. o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych, zmienionej ustawą z dnia 18 grudnia 1919 r.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1925 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej "Wołomin" w powiecie radzymińskim.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0090 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1925 r. w przedmiocie ustalenia rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.

0091 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 stycznia 1925 r. w przedmiocie zwinięcia urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Suwałkach.

0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie pocztowo-administracyjnej i państwowej służbie techniczno-administracyjnej w dziale poczt, telegrafów i telefonów.

Dz.U. 1924 nr 9 poz. 86
0093 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 1925 r. w sprawie taksy aptekarskiej.

Dz.U. 1922 nr 30 poz. 247
0094 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1925 r. w przedmiocie zwinięcia sądu pokoju w Gniewie w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dz.U. 1924 nr 78 poz. 756
0095 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1925 r. o organizacji Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego (D. P. M. S.).

0096 Ustawa z dnia 15 stycznia 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji arbitrażowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisanej w Warszawie dnia 13 listopada 1923 r.

0097 Ustawa z dnia 28 stycznia 1925 r. w przedmiocie zmiany art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U. 1924 nr 9 poz. 86
0098 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 20 stycznia 1925 r. o trybie postępowania przy przywozie i wywozie substancyj i przetworów odurzających.

Dz.U. 1924 nr 51 poz. 522
0099 Rozporządzenie I Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1925 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne.

Dz.U. 1924 nr 16 poz. 148
0100 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 1925 r. o przydzieleniu do kategorji niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, warszawskiego wraz z m. st. Warszawą, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego oraz ziemi wileńskiej.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu