zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1952 - 349
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa konstytucyjna z dnia 15 grudnia 1951 r. o zmianie terminu opracowania projektu Konstytucji i przedłużeniu kadencji Sejmu Ustawodawczego.

0002 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1952 r.

0003 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej przepisu o powoływaniu zarejestrowanych osób do pracy we władzach wymiaru sprawiedliwości.

0004 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o zniesieniu Państwowego Zakładu Emerytalnego.

0005 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych i prawa o ustroju sądów powszechnych.

0006 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o ratyfikacji podpisanego w Moskwie dnia 8 grudnia 1951 r. protokołu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wprowadzeniu zmian do umowy o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz do konwencji o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów - podpisanych w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r.

Dz.U. 1947 nr 59 poz. 320
0007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej dekretu z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.

0008 Rozporządzenie Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

0009 Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 1950 r.).

Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9
0010 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U. 1947 nr 33 poz. 149
0011 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 4
0012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 1952 r. w sprawie kontroli seryjnej środków farmaceutycznych.

0013 Protokół o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisany w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r.).

Dz.U. 1952 nr 3 poz. 13
0014 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.

0015 Protokół o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną dotyczącą żeglugi powietrznej z dnia 12 kwietnia 1933 r., podpisany w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r.).

Dz.U. 1952 nr 3 poz. 15
0016 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną dotyczącą żeglugi powietrznej z dnia 12 kwietnia 1933 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.

0017 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o zmianie dekretu o wynalazczości pracowniczej.

0018 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany dekretu o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 439
0019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1951 nr 39 poz. 297
0020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie określenia płodów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży, oraz norm zamiany.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie utworzenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 439
0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie urządzenia i prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1952 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1952.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0024 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1952 r. o utworzeniu Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

0025 Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. zmieniająca dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.

Dz.U. 1951 nr 39 poz. 297
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie ustalenia obowiązków sprzedaży zbóż w planowym skupie przez spółdzielnie produkcyjne i inne uspołecznione gospodarstwa rolne.

Dz.U. 1949 nr 63 poz. 493
0027 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 stycznia 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0028 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1952 r. w sprawie poboru podatku dochodowego od towarzystw ubezpieczeń osiągających przychody z udziałów reasekuracyjnych w ubezpieczeniach.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0029 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1952 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0030 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 1952 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Rudzie.

Dz.U. 1952 nr 4 poz. 25
0031 Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 stycznia 1952 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.

Dz.U. 1931 nr 84 poz. 648
0032 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael Protokołu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 81
0033 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.

Dz.U. 1948 nr 36 poz. 246
0034 Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 26 stycznia 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 lutego 1950 r. o właściwości władz bezpieczeństwa publicznego i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku bezpieczeństwa publicznego.

Dz.U. 1950 nr 29 poz. 269
0035 Rozporządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty oraz Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie obowiązku wychowania fizycznego studentów szkół wyższych.

Dz.U. 1930 nr 85 poz. 654
0036 Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 23 stycznia 1952 r. w sprawie ustanowienia okręgów i siedzib okręgowych urzędów górniczych.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 271
0037 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 stycznia 1952 r. w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne.

0038 Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki.

Dz.U. 1948 nr 34 poz. 225
0039 Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 24 stycznia 1952 r. w sprawie ustalenia sieci dróg państwowych.

Dz.U. 1951 nr 64 poz. 436
0040 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r.

0041 Układ o współpracy technicznej i naukowo-technicznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ludową Republiką Albanii.

Dz.U. 1952 nr 7 poz. 41
0042 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o współpracy technicznej i naukowo-technicznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Albanii, podpisanego w Warszawie dnia 25 stycznia 1951 r.

Dz.U. 1947 nr 27 poz. 106
0043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych.

Dz.U. 1947 nr 27 poz. 107
0044 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o opłacie skarbowej.

Dz.U. 1947 nr 62 poz. 359
0045 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów konwencji o regulowaniu oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.

0046 Ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych.

Dz.U. 1952 nr 8 poz. 46
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

0048 Protokół umieszczający pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., podpisany w Paryżu dnia 19 listopada 1948 r.

Dz.U. 1952 nr 9 poz. 48
0049 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

0050 Protokół zmieniający Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r., podpisany w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Dz.U. 1952 nr 9 poz. 50
0051 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu z dnia 11 grudnia 1946 r. zmieniającego Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r.

0052 Ustawa z dnia 14 lutego 1952 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.

0053 Ustawa z dnia 14 lutego 1952 r. o ustroju i zakresie działania administracji celnej.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1952 r. w sprawie tabeli stanowisk i zaszeregowania do grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych, służbowych i lokalnych pracowników wojewódzkich zarządów dróg publicznych.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie zmiany tabeli stanowisk dla pracowników finansowych.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie uposażenia zasadniczego gminnych instruktorów rolnych.

Dz.U. 1950 nr 44 poz. 407
0057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie wysokości oraz warunków przyznania zasiłków dla osób pobierających zaopatrzenie z funduszów samorządowych.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0058 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1952 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Kozielice w powiecie kamieńskim, województwie szczecińskim.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 449
0059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1952 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od świadczeń zespołów adwokackich.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0060 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i innych należności.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 341
0061 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Lekkiego i Handlu Wewnętrznego z dnia 14 lutego 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia Centrali Skór Surowych i Centrali Handlowej Przemysłu Skórzanego gospodarowania skórami futerkowymi.

Dz.U. 1928 nr 35 poz. 325
0062 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 7 lutego 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na niektórych obrabiarkach do drewna.

0063 Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisana dnia 15 lutego 1951 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1951 r.).

Dz.U. 1952 nr 11 poz. 63
0064 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 lutego 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisanej w Moskwie dnia 15 lutego 1951 r.

0065 Ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o zmianie dekretu o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym.

0066 Ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o zmianie form organizacji nauczania początkowego dorosłych.

0067 Ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o organizacji władz naczelnych w dziedzinie przemysłu ciężkiego.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany nazwy Politechniki Śląskiej.

Dz.U. 1951 nr 14 poz. 108
0069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dz.U. 1951 nr 46 poz. 339
0070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie ulg dla członków rodzin żołnierzy kadrowej służby wojskowej w podatku gruntowym oraz w wykonywaniu świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.

0071 Ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. o zmianie dekretu o podatku dochodowym.

0072 Ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. o zmianie ustawy o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie określenia kategorii pracowników Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" uprawnionych do otrzymania umundurowania oraz zasad i warunków jego przydziału.

Dz.U. 1951 nr 4 poz. 26
0074 Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 lutego 1952 r. w sprawie opłat za zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu drogowego.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 343
0075 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0076 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 1952 r. w sprawie cen za lekarstwa i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.

0077 Ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisanej w Berlinie dnia 8 stycznia 1952 r.

0078 Ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. o ratyfikacji otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

Dz.U. 1951 nr 14 poz. 108
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dz.U. 1946 nr 4 poz. 27
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa olsztyńskiego.

Dz.U. 1951 nr 39 poz. 297
0081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie zaliczenia dostaw zakontraktowanych upraw na poczet ilości zbóż, objętej obowiązkiem sprzedaży w roku gospodarczym 1952/53, oraz norm zamiany.

Dz.U. 1951 nr 55 poz. 382
0082 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 marca 1952 r. o właściwości władz i trybie postępowania w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości.

Dz.U. 1927 nr 108 poz. 922
0083 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 marca 1952 r. w sprawie zwalczania korówki wełnistej.

0084 Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 3 kwietnia 1951 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 30 października 1951 r.).

Dz.U. 1952 nr 14 poz. 84
0085 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 marca 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 3 kwietnia 1951 r.

Dz.U. 1948 nr 36 poz. 259
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0087 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 1952 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w powiecie starogardzkim, województwie gdańskim oraz zmiany siedziby i nazwy gminy Błędówko w powiecie płońskim, województwie warszawskim.

Dz.U. 1949 nr 31 poz. 233
0088 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 marca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Czechosłowację konwencji (nr 35) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.; konwencji (nr 36) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.; konwencji (nr 37) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Ge

Dz.U. 1937 nr 86 poz. 617
0089 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 marca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję i Wielką Brytanię konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.

Dz.U. 1932 nr 76 poz. 682
0090 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 1952 r. w sprawie stosowania przez Indonezję konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r., oraz konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.

Dz.U. 1952 nr 8 poz. 46
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez inne uspołecznione gospodarstwa rolne.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 1
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców aptek przejętych na własność Państwa.

Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9
0093 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 1952 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U. 1933 nr 8 poz. 49
0094 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 1952 r. w sprawie stosowania przez Indonezję konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Dz.U. 1948 nr 46 poz. 341
0095 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych 28 sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 523
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie budownictwa.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0097 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic, siedzib i nazw niektórych gmin oraz zmiany granic niektórych miast w powiecie bielskim, województwie białostockim.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 238
0098 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0099 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 marca 1952 r. w sprawie zakresu działania i organizacji wojewódzkich komitetów ochrony przyrody.

0100 Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu