zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1953 - 262
001> 100 >200 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 41
0001 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1953 r. w sprawie obniżenia skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.

Dz.U. 1931 nr 83 poz. 647
0003 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1952 r. w sprawie przystąpienia Australii do porozumienia brukselskiego z dnia 20 sierpnia 1929 r. w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie zasad i sposobów prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną.

0007 Dekret z dnia 24 grudnia 1952 r. o przewozie przesyłek i osób kolejami.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniające stawki uposażeń pracowników państwowych.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniające stawki uposażenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za czynności dodatkowe i zlecone pracowników nauki.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340
0010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.

Dz.U. 1951 nr 34 poz. 260
0012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. o zmianie stawek dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników w Ministerstwie Kolei.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0013 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1952 r. w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych rzemieślników.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0014 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1952 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0015 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1952 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Giżycku spraw karnych, dotyczących nieletnich, należących do właściwości Sądu Powiatowego w Bartoszycach.

Dz.U. 1952 nr 32 poz. 214
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie norm zamiany produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast obowiązkowych dostaw zbóż ze zbiorów 1952 r.

Dz.U. 1952 nr 37 poz. 255
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie norm zamiany produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast obowiązkowych dostaw ziemniaków ze zbiorów 1952 r.

Dz.U. 1952 nr 8 poz. 46
0018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie norm zamiany produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych za 1952 r.

Dz.U. 1947 nr 43 poz. 220
0019 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.

Dz.U. 1949 nr 18 poz. 109
0020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U. 1949 nr 42 poz. 304
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie wysokości zaopatrzeń emerytalnych i zasiłków.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 1
0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców aptek przejętych na własność Państwa.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1953 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1953.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 414
0024 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1953 r. w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 238
0025 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 lipca 1948 r. w sprawie wykonania art. 9, 44 i 56 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim.

0026 Dekret z dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

0027 Dekret z dnia 28 stycznia 1953 r. o zmianie przepisów o postępowaniu podatkowym.

0028 Dekret z dnia 28 stycznia 1953 r. o zmianie dekretu o ustaleniu treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (metryk) obywateli polskich.

0029 Dekret z dnia 28 stycznia 1953 r. zmieniający niektóre przepisy o zaopatrzeniach.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 343
0030 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.

0031 Dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o konwersji Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.

0032 Dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568
0033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568
0035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568
0036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie rozciągnięcia na pracowników Centralnego Zarządu Kolejowych Zakładów Produkcyjnych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1952 nr 10 poz. 53
0037 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 31 grudnia 1952 r. w sprawie dodatkowych opłat za czynności urzędów celnych w związku z kontrolą celną, wykonywane poza miejscem lub poza godzinami urzędowania, oraz kosztów tych czynności.

Dz.U. 1947 nr 60 poz. 328
0038 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego we Fromborku.

Dz.U. 1947 nr 60 poz. 328
0039 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Tolkmicku.

0040 Dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o całkowitym zagospodarowaniu użytków rolnych.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568
0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1953 r. zmieniające rozporządzenie o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 1
0042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1953 r. w sprawie sposobu i terminów pokrycia zobowiązań, które przeszły na państwo w związku z przejęciem aptek.

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0043 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.

Dz.U. 1949 nr 27 poz. 197
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 43
0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 46
0046 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 1953 r. w sprawie przesyłania zawiadomień o orzeczeniach w sprawach karnych i karno-administracyjnych dotyczących osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.

Dz.U. 1948 nr 21 poz. 139
0047 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1953 r. w sprawie wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0048 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia studentom szkół wyższych.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 4
0049 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 1953 r. w sprawie obowiązków wytwórcy w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0050 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 1953 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów leczniczo-zapobiegawczych przy zakładach pracy.

0051 Dekret z dnia 7 marca 1953 r. o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 51
0052 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 2 stycznia 1953 r. w sprawie współdziałania straży pożarnych.

Dz.U. 1947 nr 43 poz. 220
0053 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 lutego 1953 r. zmieniające rozporządzenie o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.

0054 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 lutego 1953 r. w sprawie urlopów dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.

0055 Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o uzupełnieniu przepisów karnych w sprawach o niewykonanie dostaw obowiązkowych.

0056 Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1951 nr 36 poz. 276
0057 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1953 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji majątku izb notarialnych oraz funduszów zapomogowych i ubezpieczeniowych tych izb.

Dz.U. 1936 nr 84 poz. 586
0058 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1953 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dz.U. 1950 nr 10 poz. 108
0059 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 marca 1953 r. w sprawie patentów mechaników statkowych żeglugi śródlądowej.

0060 Rozporządzenie Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 1953 r. zmieniające rozporządzenie o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

0061 Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Dz.U. 1949 nr 63 poz. 494
0062 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 lutego 1953 r. zmieniające stawki uposażeń pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

0063 Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu walki z produkcją złej jakości.

0064 Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o ochronie interesów nabywców w obrocie handlowym.

Dz.U. 1946 nr 4 poz. 27
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, lubelskiego, opolskiego, poznańskiego i wrocławskiego.

Dz.U. 1949 nr 31 poz. 235
0066 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 1953 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy konwencji (Nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r., konwencji (Nr 39) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., konwencji (Nr 40) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., konwencji (Nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r., konwencji (Nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego s

Dz.U. 1952 nr 41 poz. 278
0067 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1953 r. w sprawie ratyfikacji przez Indie konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

0068 Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu ochrony własności społecznej.

0069 Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o ochronie własności społecznej przed drobnymi kradzieżami.

Dz.U. 1951 nr 41 poz. 311
0070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie warunków przyjmowania do pracy w przemyśle młodocianych, którzy ukończyli 14 lat życia i nie przekroczyli 16 lat życia.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych.

Dz.U. 1930 nr 85 poz. 654
0072 Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 18 marca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1952 r. w sprawie ustanowienia okręgów i siedzib okręgowych urzędów górniczych.

Dz.U. 1950 nr 36 poz. 336
0073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 1953 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera.

0074 Dekret z dnia 25 marca 1953 r. o zmianie dekretu o najmie lokali.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie zaszeregowania niektórych stanowisk służbowych do grup uposażenia zasadniczego oraz stawek dodatków funkcyjnych lub służbowych.

Dz.U. 1948 nr 36 poz. 259
0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1953 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.

0077 Dekret z dnia 25 marca 1953 r. o utworzeniu urzędu Ministra Skupu.

Dz.U. 1928 nr 35 poz. 325
0078 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Leśnictwa oraz Zdrowia z dnia 26 lutego 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy pozyskaniu drewna, karpiny i żywicy.

0079 Dekret z dnia 25 marca 1953 r. o zniesieniu powiatowych i wojewódzkich komisji kwalifikacyjnych przy prezydiach rad narodowych oraz Głównej Komisji Kwalifikacyjnej przy Radzie Państwa.

Dz.U. 1945 nr 51 poz. 294
0080 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1953 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0081 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 marca 1953 r. w sprawie zwinięcia Studium Dramaturgicznego w Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.

Dz.U. 1952 nr 41 poz. 278
0082 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 1953 r. w sprawie przystąpienia Kuby do konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

Dz.U. 1947 nr 62 poz. 359
0083 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1953 r. w sprawie wejścia w życie konwencji o regulowaniu oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 46
0084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1950 r. o sposobie obliczania i wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia pracownikom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0085 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 kwietnia 1953 r. w sprawie zatwierdzenia normy ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej kolei wąskotorowych.

Dz.U. 1928 nr 33 poz. 313
0086 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1953 r. w sprawie organizacji schronisk dla nieletnich.

Dz.U. 1928 nr 33 poz. 313
0087 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1953 r. o taksie za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dz.U. 1950 nr 44 poz. 410
0088 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 21 marca 1951 r. w sprawie kursów szkoleniowych i egzaminów pielęgniarskich.

Dz.U. 1928 nr 35 poz. 325
0089 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

0090 Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania w sprawach cywilnych

0091 Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o zmianie dekretu o podatku dochodowym.

0092 Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o zniesieniu odrębnych systemów emerytalnych i ubezpieczeniowych dla pracowników instytucji kredytowych oraz b. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

0093 Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

0094 Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o banderze jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1953 r. w sprawie przeniesienia siedziby Powiatowej Rady Narodowej z Kożuchowa do Nowej Soli i zmiany nazwy powiatu kożuchowskiego na nowosolski w województwie zielonogórskim.

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0096 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1953 r. o rozciągnięciu ubezpieczenia emerytalnego na ogół robotników rolnych.

Dz.U. 1930 nr 80 poz. 632
0097 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 marca 1953 r. w sprawie kotwic i łańcuchów kotwicznych na polskich morskich statkach handlowych.

0098 Dekret z dnia 2 maja 1953 r. o koncesjonowaniu zarobkowego przerobu surowców i półfabrykatów włókienniczych.

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 379
0099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1953 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników finansowo-księgowych w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U. 1953 nr 25 poz. 98
0100 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 2 maja 1953 r. w sprawie udzielania koncesji na zarobkowy przerób surowców i półfabrykatów włókienniczych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu