zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1983 - 343
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1982 nr 32 poz. 216
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania majątku byłych zakładowych organizacji związkowych.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 7
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.

Dz.U. 1982 nr 44 poz. 288
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad i trybu obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej w 1983 r.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 227
0009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52
0010 Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

Dz.U. 1981 nr 29 poz. 154
0011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń obowiązujących w okresie stanu wojennego.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad szczególnych obliczania i uiszczania podatku dochodowego przez przedsiębiorstwa przemysłu cementowego objęte rachunkiem wyrównawczym cen cementu.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 58
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie przeprowadzania spisów w zakresie statystyki rolniczej i związanych z nimi obowiązków osób fizycznych.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230
0014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przed powodzią.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 118
0015 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 1983 r. w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania.

Dz.U. 1982 nr 41 poz. 273
0016 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 14 stycznia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wobec pracowników szkół wyższych i studentów zakłócających ład i porządek w okresie zawieszenia stanu wojennego.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19
0017 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie określenia szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19
0018 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkolnictwa artystycznego.

Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289
0019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289
0022 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1983 r. w sprawie zaliczkowego poboru w 1983 r. podatku gruntowego i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz składki na fundusz ubezpieczenia społecznego rolników.

Dz.U. 1980 nr 12 poz. 38
0024 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 1983 r. o przyjęciu załącznika B.3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego powrotnego przywozu towarów w tym samym stanie.

Dz.U. 1973 nr 27 poz. 150
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie przeprowadzania kontroli finansowej oraz obowiązków kontrolowanych jednostek.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 123
0027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1983 r. w sprawie zakresu stosowania ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw, które w całości lub w części pracują poza granicami kraju.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 227
0028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0029 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
0030 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19
0031 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.

0032 Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

0033 Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków urzędników administracji celnej.

0035 Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.

0036 Konwencja celna w sprawie kontenerów, 1972, sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.

Dz.U. 1983 nr 7 poz. 36
0037 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej w sprawie kontenerów, 1972, sporządzonej w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.

0038 Konwencja o uznawaniu studiów, dyplomów wyższego wykształcenia i stopni naukowych w państwach regionu Europy, sporządzona w Paryżu dnia 21 grudnia 1979 r.

Dz.U. 1983 nr 7 poz. 38
0039 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o uznawaniu studiów, dyplomów wyższego wykształcenia i stopni naukowych w państwach regionu Europy, sporządzonej w Paryżu dnia 21 grudnia 1979 r.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 213
0040 Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 27 stycznia 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.

Dz.U. 1982 nr 41 poz. 273
0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczególnej odpowiedzialności porządkowej oraz specjalnego postępowania porządkowego.

Dz.U. 1974 nr 21 poz. 117
0042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie najniższych emerytur i rent.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wysokości kwot emerytur i rent wolnych od potrąceń i egzekucji.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 124
0046 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1983 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Dz.U. 1981 nr 17 poz. 80
0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56
0050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1983 r. w sprawie trybu wyboru oraz zasad działania rad pracowniczych w centralach banków i ich oddziałach.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalenia niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91
0052 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 lutego 1983 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bialskopodlaskim, katowickim, kieleckim i leszczyńskim.

Dz.U. 1965 nr 14 poz. 101
0053 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 22 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.

Dz.U. 1982 nr 33 poz. 219
0054 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.

Dz.U. 1982 nr 37 poz. 244
0055 Obwieszczenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
0056 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie określenia obowiązków najemcy w zakresie wykonywania drobnych napraw i odnawiania lokalu.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
0057 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie zasad tworzenia i zakresu działania zrzeszeń właścicieli i zarządców domów oraz Krajowej Komisji Współpracy Zrzeszeń Właścicieli i Zarządców Domów.

0058 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisane w Sofii dnia 28 października 1977 r.

Dz.U. 1983 nr 12 poz. 58
0059 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równowartości dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.

0060 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Tokio dnia 20 lutego 1980 r.

Dz.U. 1983 nr 12 poz. 60
0061 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Tokio dnia 20 lutego 1980 r.

Dz.U. 1964 nr 8 poz. 49
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1983 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 229
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie świadczeń pieniężnych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla osób wykonujących roboty na cele publiczne.

Dz.U. 1952 nr 21 poz. 133
0065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczania należności za usługi świadczone krajowcom dewizowym za granicą w ramach międzynarodowej pomocy samochodowej.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 268
0066 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie opłat za przekazanie gospodarstwa rolnego następcy rolnika.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 116
0067 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego wykazu trucizn i środków szkodliwych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 269
0068 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

0069 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Maroka o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 21 maja 1979 r.

Dz.U. 1983 nr 14 poz. 69
0070 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Maroka o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 21 maja 1979 r.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

Dz.U. 1958 nr 17 poz. 70
0072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oprocentowania i przedterminowych wypłat odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

Dz.U. 1952 nr 44 poz. 301
0073 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1983 r. w sprawie gospodarowania złotem i platyną.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91
0074 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: ciechanowskim, konińskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, słupskim, tarnowskim i wałbrzyskim.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124
0075 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 marca 1983 r. w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0076 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280
0077 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie wykazu chorób, z powodu których zasiłek chorobowy nie ulega obniżeniu.

0078 Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

0079 Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 229
0081 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie wykonywania robót na cele publiczne przez osoby wpisane do wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy.

Dz.U. 1975 nr 10 poz. 56
0082 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 marca 1983 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23
0083 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147
0084 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
0085 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

Dz.U. 1982 nr 37 poz. 245
0086 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1983 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1983 r. w sprawie rejestru spółdzielni.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1983 r. w sprawie czasu pracy trenerów i instruktorów sportu, rehabilitacji ruchowej i odnowy biologicznej, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych kultury fizycznej.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów, apatytów oraz zboża.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0091 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle papierniczym.

Dz.U. 1982 nr 32 poz. 216
0092 Uchwała Rady Państwa z dnia 12 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i sposobu tworzenia ogólnokrajowych organizacji związkowych.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1983 r. w sprawie wyodrębnienia własności lokali w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność osób fizycznych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 268
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych organizacji spółdzielczych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0097 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1983 r. w sprawie terminów płatności podatku od wynagrodzeń.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 122
0098 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 23 kwietnia 1983 r. w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł, określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania oraz pierwszeństwa kombatantów w uzyskiwaniu zezwoleń na wykonywanie rzemiosła.

0099 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.

0100 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu