zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1988 - 356
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa budżetowa na rok 1988 z dnia 21 stycznia 1988 r.

0002 Ustawa z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Dz.U. 1985 nr 3 poz. 11
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1962 nr 10 poz. 48
0006 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za znaleziska i wykopaliska archeologiczne.

Dz.U. 1986 nr 42 poz. 202
0007 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147
0008 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dz.U. 1987 nr 3 poz. 19
0009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przeprowadzania badań laboratoryjnych i klinicznych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

Dz.U. 1987 nr 6 poz. 33
0010 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54
0012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wypłacania przez przedsiębiorstwa państwowe nagród i premii w 1988 r. z zysku osiągniętego w 1987 r.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280
0014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wartościowania pracy.

Dz.U. 1984 nr 5 poz. 25
0018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników zakładów pracy oraz zwiększenia rozpiętości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 122
0020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu z tytułu ponoszonych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych.

Dz.U. 1984 nr 5 poz. 25
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa przemysłu węglowego.

Dz.U. 1984 nr 5 poz. 25
0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa rud.

Dz.U. 1984 nr 5 poz. 25
0023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa surowców chemicznych i mineralnych.

Dz.U. 1984 nr 5 poz. 25
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113
0025 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0026 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124
0027 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.

Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157
0028 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie uznania Towarzystwa Opieki nad Majdankiem za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1986 nr 12 poz. 70
0030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zadań i trybu wykonywania państwowego dozoru bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dz.U. 1987 nr 33 poz. 184
0031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego.

Dz.U. 1985 nr 59 poz. 296
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego od posiadanych środków trwałych oraz zwolnień od tych wpłat.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0033 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów.

Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272
0034 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 5 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu przesyłek ekspresowych koleją.

Dz.U. 1987 nr 3 poz. 19
0035 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1987 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

Dz.U. 1987 nr 3 poz. 19
0036 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie zezwoleń na produkcję środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego.

Dz.U. 1987 nr 40 poz. 227
0037 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym.

0038 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 38
0039 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r.

0040 Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 40
0041 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

0042 Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 42
0043 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

0044 Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 44
0045 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 maja 1971 r.

0046 Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. sporządzone w Genewie dnia 1 maja 1971 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 46
0047 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 maja 1971 r.

0048 Protokół Dodatkowy w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. sporządzony w Genewie dnia 1 marca 1973 r.

Dz.U. 1988 nr 5 poz. 48
0049 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Protokołu dodatkowego w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 marca 1973 r.

Dz.U. 1952 nr 34 poz. 234
0050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie zawierania umów o napisanie, tłumaczenie i publiczne wystawianie utworów scenicznych oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51
0052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.

0054 Ustawa z dnia 10 marca 1988 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.

Dz.U. 1988 nr 7 poz. 54
0055 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 11 marca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.

Dz.U. 1984 nr 8 poz. 32
0056 Uchwała Rady Państwa z dnia 21 marca 1988 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51
0057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1988 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których dyrektora powołuje i odwołuje organ założycielski.

Dz.U. 1984 nr 35 poz. 186
0058 Rozporządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 13 lutego 1988 r. w sprawie metodyki oceny działalności jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116
0060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 lutego 1988 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych jednostek organizacyjnych resortu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U. 1987 nr 31 poz. 166
0061 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0062 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1988 r. w sprawie określenia urzędu prowadzącego rejestr skazanych.

Dz.U. 1975 nr 10 poz. 56
0063 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
0064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej.

0065 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Chińską Republiką Ludową o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych.

Dz.U. 1988 nr 9 poz. 65
0066 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 1988 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Chińską Republiką Ludową o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1987 r.

Dz.U. 1987 nr 22 poz. 127
0067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji filmowych.

Dz.U. 1984 nr 34 poz. 181
0068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.

Dz.U. 1984 nr 34 poz. 181
0069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51
0070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1987 nr 22 poz. 127
0071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1988 r. w sprawie wysokości odpisu dewizowego na Fundusz Kinematografii.

Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272
0072 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 15 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.

Dz.U. 1986 nr 39 poz. 192
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń zawierających wymóg przedkładania zaświadczeń.

Dz.U. 1984 nr 56 poz. 283
0074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54
0075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56
0077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U. 1985 nr 59 poz. 296
0078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie niektórych ulg i zwolnień finansowych dla wykonawców inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz producentów materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie wyodrębniania własności lokali w domach wielomieszkaniowych nie stanowiących własności Państwa.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0081 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0082 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 1988 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.

Dz.U. 1984 nr 8 poz. 32
0083 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1988 r. w sprawie sporządzania spisów wyborców dla wyborów do rad narodowych.

0084 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. uchylające rozporządzenie w sprawie konwersji części kredytów obrotowych udzielonych przez banki jednostkom gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113
0090 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 1988 r. w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.

Dz.U. 1987 nr 31 poz. 166
0092 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 kwietnia 1988 r. w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.

0093 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.

Dz.U. 1988 nr 12 poz. 93
0094 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 kwietnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0096 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów międzynarodowych.

Dz.U. 1987 nr 31 poz. 166
0097 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1988 r. w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego.

0098 Ustawa z dnia 11 maja 1988 r. o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów.

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113
0099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim.

0100 Międzynarodowa Konwencja przeciw apartheidowi w sporcie, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1985 r.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu