zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1989 - 450
001> 100 >200 >300 >400 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

Dz.U. 1987 nr 36 poz. 202
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego.

Dz.U. 1984 nr 34 poz. 181
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.

Dz.U. 1988 nr 24 poz. 167
0005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie procentu odpisów amortyzacyjnych podlegających wpłacie na dochody Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle i Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w latach 1989 i 1990.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wykonawcze do dekretu - Prawo górnicze.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0007 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wykonawcze do dekretu - Prawo górnicze.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160
0008 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.

Dz.U. 1987 nr 3 poz. 19
0009 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 stycznia 1989 r. w sprawie zasad obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i artykułami sanitarnymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt.

0010 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

0011 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

0012 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

0013 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym.

0014 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy imienia Ludwika Rydygiera.

Dz.U. 1989 nr 3 poz. 12
0015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania norm wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodów.

Dz.U. 1989 nr 3 poz. 12
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U. 1988 nr 41 poz. 325
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie rodzajów wydatków na inwestycje podlegających odliczeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym spółek z udziałem zagranicznym.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 146
0018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.

Dz.U. 1989 nr 3 poz. 12
0019 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U. 1989 nr 3 poz. 12
0020 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

0021 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.

0022 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim.

0023 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej.

0024 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższych emerytur i rent.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147
0027 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dz.U. 1961 nr 53 poz. 297
0028 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 27 stycznia 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu używania niektórych samochodów ciężarowych.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0029 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 1989 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

0030 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990.

0031 Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

0032 Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu.

0033 Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe.

0034 Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości.

0035 Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.

0036 Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze imienia Tadeusza Kotarbińskiego.

Dz.U. 1983 nr 42 poz. 188
0037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

Dz.U. 1972 nr 53 poz. 341
0038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz szczególnych uprawnień osób biorących udział w wyprawach polarnych prowadzonych i organizowanych przez Polską Akademię Nauk.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226
0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122
0042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275
0044 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie i używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych innych niż odbiorniki powszechnego odbioru.

0045 Ustawa Budżetowa na rok 1989 z dnia 15 lutego 1989 r.

0046 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisana w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r.

Dz.U. 1989 nr 7 poz. 46
0047 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 grudnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisanej w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r.

Dz.U. 1984 nr 8 poz. 32
0048 Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280
0049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116
0051 Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 11 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U. 1989 nr 4 poz. 23
0052 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1989 r. w sprawie opłaty skarbowej.

0053 Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym.

0054 Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o Funduszu Socjalnym Wsi.

0055 Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o scalaniu gruntów.

0056 Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.

0057 Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę pracowników likwidowanych zakładów pracy.

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113
0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U. 1969 nr 13 poz. 96
0060 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.

Dz.U. 1967 nr 24 poz. 110
0061 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1988 nr 34 poz. 260
0062 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lutego 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudniania absolwentów.

Dz.U. 1988 nr 36 poz. 283
0063 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lutego 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.

Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych, zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych.

0065 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, sporządzona w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r.

Dz.U. 1989 nr 13 poz. 65
0066 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r.

0067 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r.

Dz.U. 1989 nr 13 poz. 67
0068 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r.

0069 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o "Dziele Przyjaźni młodzieży Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej", sporządzony we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1988 r.

Dz.U. 1989 nr 13 poz. 69
0070 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych do Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o "Dziele Przyjaźni młodzieży Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej", sporządzonego we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1988 r.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320
0071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U. 1972 nr 53 poz. 339
0073 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rozliczania z budżetem centralnym wyników przeszacowania zapasów u osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1988 nr 24 poz. 170
0074 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1988 nr 33 poz. 243
0075 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.

Dz.U. 1988 nr 33 poz. 241
0076 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia oraz wykorzystywania środków Funduszy Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej.

Dz.U. 1988 nr 33 poz. 242
0077 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości.

Dz.U. 1988 nr 35 poz. 270
0078 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów.

Dz.U. 1988 nr 33 poz. 248
0079 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków.

Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie odsprzedaży części wpływów w walutach obcych, uzyskiwanych przez podmioty gospodarcze z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33
0081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie zgłaszania mienia osób krajowych znajdującego się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.

Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33
0082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne fizyczne nie będące obywatelami polskimi oraz zapłaty przez osoby zagraniczne należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.

Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33
0083 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
0084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

Dz.U. 1969 nr 13 poz. 98
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie wykonywania kary ograniczenia wolności.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0087 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem scalonym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207
0089 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Dz.U. 1959 nr 12 poz. 70
0090 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 43
0091 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1989 r. w sprawie kategorii osób, które mogą posiadać broń bez pozwolenia wydanego przez właściwe organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

0092 Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

0093 Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwarta do podpisu w Wiedniu i w Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 r.

Dz.U. 1989 nr 17 poz. 93
0094 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 marca 1989 r. w sprawie wejścia w życie konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwartej do podpisu w Wiedniu i w Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 r.

Dz.U. 1987 nr 33 poz. 184
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego.

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyk studenckich robotniczych i zawodowych.

Dz.U. 1983 nr 75 poz. 334
0097 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.

Dz.U. 1983 nr 38 poz. 172
0098 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1988 nr 24 poz. 166
0099 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1989 r. w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu