zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1990 - 547
001> 100 >200 >300 >400 >500 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za styczeń 1990 r.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 1989 nr 74 poz. 438
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy wynagrodzeń u podatników, którzy podjęli działalność po dniu 30 września 1989 r.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0005 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz za granicę niektórych towarów.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0006 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0007 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie określenia spraw, w których pozwolenia na przywóz i wywóz będą wydawały organy celne.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0008 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U. 1989 nr 25 poz. 134
0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1990 r. w sprawie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i postępu technicznego oraz stypendiów na rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19
0010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0011 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.

Dz.U. 1985 nr 12 poz. 50
0012 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1990 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U. 1989 nr 33 poz. 176
0014 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie prowadzenia ksiąg i przechowywania aktów notarialnych w państwowych biurach notarialnych.

Dz.U. 1989 nr 33 poz. 176
0015 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie warunków przyjęcia na stanowisko radcy i sekretarza notarialnego oraz w sprawie organizacji praktyki i egzaminu na stanowisko sekretarza notarialnego.

0016 Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Dz.U. 1976 nr 40 poz. 235
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r.

Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268
0018 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1990 r. w sprawie podatku rolnego.

0019 Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1989 nr 3 poz. 12
0020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o odprzedaży walut obcych na jednostki rozrachunkowe stosowane w handlu zagranicznym.

Dz.U. 1984 nr 35 poz. 185
0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160
0023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia i utrzymywania szkół oraz innych placówek poza systemem rad narodowych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 268
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1990 r. w sprawie zwiększenia świadczeń emerytalno-rentowych.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za luty 1990 r.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie województwa opolskiego i miasta Gdyni.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0027 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 446
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie obowiązkowej składki zakładów pracy na Fundusz Pracy.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0030 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie taryfy za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0031 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
0033 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzenia osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub w jednostce Milicji Obywatelskiej.

0034 Ustawa z dnia 16 listopada 1989 r. o zmianie ustawy o Funduszu Socjalnym Wsi.

0035 Ustawa z dnia 19 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

0036 Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.

0037 Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113
0038 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U. 1961 nr 53 poz. 297
0039 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 1990 r. uchylające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U. 1946 nr 18 poz. 119
0040 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

Dz.U. 1986 nr 42 poz. 202
0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0043 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

0044 Europejska Konwencja Kulturalna sporządzona w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r.

Dz.U. 1990 nr 8 poz. 44
0045 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Europejskiej konwencji kulturalnej, sporządzonej w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r.

0046 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r.

Dz.U. 1990 nr 8 poz. 46
0047 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 grudnia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r.

0048 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Korei o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji sporządzona w Seulu dnia 1 listopada 1989 r.

Dz.U. 1990 nr 8 poz. 48
0049 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Korei o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Seulu dnia 1 listopada 1989 r.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1990 r. w sprawie rozciągnięcie przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Kancelarii Senatu.

Dz.U. 1972 nr 43 poz. 272
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 stycznia 1990 r.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 122
0053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1990 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną do celów domowych.

Dz.U. 1984 nr 60 poz. 304
0054 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.

Dz.U. 1986 nr 39 poz. 192
0055 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1990 r. w sprawie zasad ustalania liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230
0056 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0057 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1990 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu.

0058 Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

0059 Ustawa z dnia 26 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

0060 Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

0061 Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1990 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1990 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1990 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu.

Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275
0066 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1990 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0068 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lutego 1990 r. o utracie mocy obowiązującej przepisu rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych.

Dz.U. 1989 nr 74 poz. 440
0069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych do dnia 31 grudnia 1989 r.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
0070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za marzec 1990 r.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0071 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

Dz.U. 1987 nr 31 poz. 166
0072 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.

Dz.U. 1989 nr 3 poz. 12
0073 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 30 stycznia 1990 r. w sprawie określenia rodzajów osiągnięć naukowych i technicznych, których wdrażanie uprawnia do ulg w podatku dochodowym.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0074 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1990 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.

Dz.U. 1990 nr 4 poz. 22
0075 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16 lutego 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280
0077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0078 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U. 1989 nr 4 poz. 23
0079 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U. 1989 nr 3 poz. 12
0080 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272
0081 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.

0082 Ustawa budżetowa na rok 1990 z dnia 23 lutego 1990 r.

0083 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie zmian w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990.

0084 Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw.

0085 Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego.

0086 Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym.

0087 Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe.

0088 Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

0089 Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

0090 Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0092 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

Dz.U. 1975 nr 20 poz. 106
0093 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1990 r. w sprawie ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych straży pożarnych.

0094 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

0095 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

0096 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin.

Dz.U. 1989 nr 64 poz. 388
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1990 r. w sprawie sposobu przejęcia praw i obowiązków majątkowych Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przez Skarb Państwa.

0098 Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy.

0099 Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21
0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie trybu wyboru oraz zasad działania rad pracowniczych w bankach.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu