zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1991 - 561
001> 100 >200 >300 >400 >500 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0002 Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie wyłączania nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz kościelnych osób prawnych.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

0005 Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach.

0006 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

0007 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych.

Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statutu miasta.

Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191
0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1990 r. w sprawie podziału wspólnych organów dla miast i sąsiadujących z nimi gmin oraz ustalenia granic, nazw gmin i ich siedzib.

Dz.U. 1990 nr 51 poz. 298
0010 Rozporządzenie Ministra Przekształceń Własnościowych z dnia 20 listopada 1990 r. w sprawie sposobu przeprowadzania analiz prawnych i ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa spółki ich finansowania oraz kwalifikacji wymaganych od osób dokonujących analiz.

Dz.U. 1990 nr 51 poz. 298
0011 Rozporządzenie Ministra Przekształceń Własnościowych z dnia 20 listopada 1990 r. w sprawie zasad finansowania udostępniania akcji Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku przekształceń przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191
0012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy.

Dz.U. 1991 nr 1 poz. 1
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za styczeń 1991 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1991 r.

Dz.U. 1969 nr 13 poz. 98
0014 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.

Dz.U. 1969 nr 13 poz. 98
0015 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dz.U. 1990 nr 21 poz. 123
0016 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

0017 Ustawa z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

0018 Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.

Dz.U. 1981 nr 20 poz. 101
0019 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania ministrów stanu oraz szefa i zastępców szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0020 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.

Dz.U. 1972 nr 53 poz. 338
0021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzanych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35
0022 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344
0023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1990 r. w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.

0024 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

0025 Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0026 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1991 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

0027 Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

0028 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych

0029 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

0030 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.

0031 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
0033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31
0034 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1991 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18
0035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

0036 Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1990 nr 21 poz. 124
0037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1983 nr 42 poz. 188
0040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1991 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116
0041 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0043 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
0044 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub w jednostce Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0045 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie wykładni art. V ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dz.U. 1991 nr 11 poz. 38
0046 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

Dz.U. 1990 nr 17 poz. 99
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122
0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego za rok 1990.

Dz.U. 1986 nr 42 poz. 202
0049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
0050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33
0051 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0052 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń dotyczących inkasa podatków i opłat.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385
0053 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepaństwowych.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów sądowych.

Dz.U. 1991 nr 8 poz. 28
0055 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0056 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1991 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 30 września 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 229
0057 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.

0058 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wzajemnym wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach karnych, sporządzona w Wiedniu dnia 19 kwietnia 1990 r.

Dz.U. 1991 nr 14 poz. 58
0059 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wzajemnym wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach karnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 19 kwietnia 1990 r.

Dz.U. 1991 nr 1 poz. 1
0060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1991 r.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385
0062 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej.

Dz.U. 1983 nr 42 poz. 188
0063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0064 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych w rolnictwie.

Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344
0065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1991 r. w sprawie prowadzenia rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

Dz.U. 1963 nr 50 poz. 279
0066 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173
0067 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 1991 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze.

Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18
0068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163
0070 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 6 lutego 1991 r. w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków nie podlegających ochronie.

0071 Ustawa z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

0072 Ustawa z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

0073 Ustawa z dnia 4 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.

0074 Ustawa z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

0075 Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124
0076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U. 1985 nr 5 poz. 17
0077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania znaków towarowych za granicą oraz opłat związanych z ochroną znaków towarowych.

Dz.U. 1990 nr 1 poz. 1
0078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za marzec 1991 r.

Dz.U. 1991 nr 11 poz. 36
0079 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów i senatorów.

Dz.U. 1990 nr 17 poz. 99
0080 Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

0081 Ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

0082 Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o fundacjach.

Dz.U. 1989 nr 3 poz. 12
0083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
0084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0086 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116
0087 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0088 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie wykładni art. 16 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.

0089 Ustawa budżetowa na rok 1991 z dnia 23 lutego 1991 r.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226
0090 Rozporządzenie Ministrów Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 marca 1991 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.

0091 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

0092 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych.

0093 Ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24
0094 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138
0095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 118
0096 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1991 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 386
0097 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania wynagrodzenia za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385
0098 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385
0099 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dz.U. 1972 nr 53 poz. 339
0100 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania wartości początkowej i ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu