zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1993 - 656
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 30 grudnia 1992 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. oraz o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.

Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341
0003 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od gier.

Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344
0004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia środków zaliczanych do środków własnych, sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej.

Dz.U. 1991 nr 41 poz. 179
0005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu aptekarza oraz prowadzenia rejestrów aptekarzy i aptek.

Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324
0006 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324
0007 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przywozu z zagranicy paliw płynnych, alkoholu skażonego, niektórych napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0008 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0009 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0010 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0011 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania w 1993 r. kontyngentów celnych na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49
0012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz opiniowania dokumentacji projektowej.

Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408
0013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

0014 Ustawa z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

0015 Ustawa z dnia 12 grudnia 1992 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo celne.

Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18
0016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0017 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400
0018 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400
0019 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

0020 Ustawa z dnia 27 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. i w 1992 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

0021 Ustawa z dnia 9 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

0022 Ustawa z dnia 12 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

0023 Ustawa z dnia 12 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1993 r. w sprawie zasad tworzenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych.

Dz.U. 1991 nr 1 poz. 1
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w pierwszym kwartale 1993 r.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 386
0026 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.

Dz.U. 1963 nr 50 poz. 279
0027 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1992 r. uchylające rozporządzenie w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze miast.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0028 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 1993 r. w sprawie wykładni art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym.

0029 Ustawa z dnia 19 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 117
0030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0031 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0032 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 14 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.

0033 Ustawa z dnia 15 października 1992 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

0034 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0036 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0037 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gliwicach.

Dz.U. 1987 nr 31 poz. 166
0040 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.

Dz.U. 1987 nr 31 poz. 166
0041 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
0042 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe.

Dz.U. 1950 nr 10 poz. 108
0043 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na śródlądowych drogach wodnych.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U. 1991 nr 41 poz. 178
0045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

0046 Ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. o rzecznikach patentowych.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie zasad i trybu przekształcenia domów małego dziecka w placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
0048 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452
0049 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli, zasad i trybu pobierania prób do badań, przeprowadzania badań oraz zasad odpłatności.

0050 Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 181
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

0052 Ustawa z dnia 4 września 1992 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej.

0053 Ustawa z dnia 16 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U. 1991 nr 1 poz. 1
0054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1993 r. w sprawie określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1993 r.

Dz.U. 1986 nr 12 poz. 70
0055 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie nadania statutu Radzie do Spraw Atomistyki.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 229
0056 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0057 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0058 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0059 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1993 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Dz.U. 1992 nr 64 poz. 321
0060 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 stycznia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.

Dz.U. 1990 nr 87 poz. 506
0061 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1993 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny oraz szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę całości lub części wydatków poniesionych z tytułu przyznania zasiłku.

Dz.U. 1990 nr 87 poz. 506
0062 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego z pomocy społecznej.

Dz.U. 1990 nr 87 poz. 506
0063 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

0064 Ustawa budżetowa na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.

0067 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych.

0068 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.

0069 Ustawa z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie zawieszenia od dnia 31 grudnia 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19
0071 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 1992 r. w sprawie wysokości czynszu i opłat eksploatacyjnych podlegających zwrotom oraz kwot należnych nauczycielom z tego tytułu.

Dz.U. 1990 nr 89 poz. 518
0072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin na 1993 r.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147
0073 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0074 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0075 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138
0076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.

Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408
0077 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

0078 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Dz.U. 1993 nr 16 poz. 69
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1993 r. w sprawie określenia wykazu niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których przekształcenia własnościowe podlegają szczególnemu trybowi.

Dz.U. 1991 nr 61 poz. 258
0080 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0081 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie wykładni art. 71 paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 3 ust. 2 i 3 a ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

0082 Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493
0083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1993 r. w sprawie trybu i zasad nadawania odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0084 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U. 1965 nr 14 poz. 102
0085 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania osób cywilnych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji i studiów oraz zasad i trybu zwalniania i wydalania z tych szkół słuchaczy będących osobami cywilnymi.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0086 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych oraz powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.

Dz.U. 1990 nr 16 poz. 96
0088 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Różanie.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1993 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35
0091 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

0092 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 r.

Dz.U. 1993 nr 22 poz. 92
0093 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.

Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408
0098 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.U. 1991 nr 94 poz. 422
0099 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U. 1965 nr 14 poz. 102
0100 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie zasad i trybu odbywania studiów w wyższych szkołach wojskowych przez obywateli państw obcych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu