zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1994 - 804
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

0002 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0003 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1989 nr 73 poz. 433
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452
0005 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie typów aptek, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia aptek.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0006 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0007 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Dziecka w Nowym Sączu.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0008 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Płockiej.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0009 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej i opłaty kancelaryjnej w postępowaniu w sprawach rejestrowych oraz sposobu uiszczenia należności z tytułu kosztów tego postępowania.

Dz.U. 1971 nr 28 poz. 260
0010 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0011 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.

0012 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, sporządzona w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

Dz.U. 1994 nr 3 poz. 12
0013 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, sporządzonej w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145
0014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385
0015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studenckich praktyk zawodowych.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

0017 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 58
0018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U. 1984 nr 34 poz. 181
0019 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.

Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50
0020 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1994 r. w sprawie określenia list usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180
0021 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 43
0022 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji.

Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50
0023 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452
0024 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1993 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

Dz.U. 1993 nr 47 poz. 213
0025 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

0026 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Bangkoku dnia 18 grudnia 1992 r.

Dz.U. 1994 nr 8 poz. 26
0027 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Bangkoku dnia 18 grudnia 1992 r.

0028 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Tunisie dnia 29 marca 1993 r.

Dz.U. 1994 nr 8 poz. 28
0029 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Tunisie dnia 29 marca 1993 r.

Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24
0030 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłków na dzieci osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492
0031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1962 nr 33 poz. 157
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18
0033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0034 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 43
0035 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży broni i amunicji oraz nadzoru nad ich obrotem.

0036 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

0037 Ustawa z dnia 17 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

0038 Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

Dz.U. 1994 nr 11 poz. 38
0039 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe.

Dz.U. 1991 nr 1 poz. 1
0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w pierwszym kwartale 1994 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w pierwszym kwartale 1994 r.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 250
0042 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie określenia liczby członków Rady do Spraw Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz regulaminu jej działania.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 247
0043 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50
0044 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0045 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0046 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0047 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej.

Dz.U. 1993 nr 47 poz. 213
0048 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dz.U. 1962 nr 32 poz. 153
0049 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 stycznia 1994 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych oraz stałego pobytu polskich statków powietrznych za granicą i obcych statków powietrznych w Polsce.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0050 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie zasad i trybu udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom i członkom ich rodzin.

Dz.U. 1993 nr 129 poz. 601
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.

Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
0052 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

Dz.U. 1976 nr 19 poz. 121
0053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez osoby uprawnione do osobnej kwatery stałej.

Dz.U. 1993 nr 14 poz. 64
0054 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.

Dz.U. 1962 nr 10 poz. 48
0055 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności.

Dz.U. 1970 nr 16 poz. 134
0056 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 250
0057 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1994 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18
0058 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.

Dz.U. 1991 nr 1 poz. 1
0059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 1994 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad kształtowania wynagrodzeń oraz minimalnej kwoty zryczałtowanego podatku od wzrostu wynagrodzeń.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 114
0060 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu interweniowania policjantów wobec żołnierzy.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35
0061 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0065 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny".

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0066 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej".

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0067 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, Diecezji Pelplińskiej i Diecezji Sandomierskiej.

Dz.U. 1991 nr 75 poz. 332
0068 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 1994 r. w sprawie kontroli przewoźników zagranicznych dokonujących międzynarodowych przewozów drogowych.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0069 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lutego 1994 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Dz.U. 1993 nr 47 poz. 213
0070 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 251
0071 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i Norm Branżowych.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0073 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0074 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Elbląskiej.

Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408
0075 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

0076 Konwencja nr 141 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca organizacji pracowników rolnych i ich roli w rozwoju gospodarczym i społecznym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r.

Dz.U. 1994 nr 22 poz. 76
0077 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 141 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej organizacji pracowników rolnych i ich roli w rozwoju gospodarczym i społecznym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r.

0078 Konwencja nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, przyjęta w Genewie dnia 27 czerwca 1978 r.

Dz.U. 1994 nr 22 poz. 78
0079 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, przyjętej w Genewie dnia 27 czerwca 1978 r.

0080 Protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku.

Dz.U. 1994 nr 23 poz. 80
0081 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0082 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie organizacji i zasad działania centrów ustawicznego kształcenia dorosłych w dziedzinach artystycznych, bibliotekarstwie i animacji kulturalnej.

0083 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat.

Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.

Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289
0092 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584
0093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24
0094 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408
0095 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

0096 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

0097 Ustawa z dnia 21 stycznia 1994 r. o zmianie ustawy o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385
0098 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385
0099 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0100 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania ocen pracy nauczyciela.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu