zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1998 - 1267
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >1000 >1100 >1200 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1997 nr 114 poz. 739
0001 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.

Dz.U. 1997 nr 114 poz. 739
0002 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat pobieranych w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów.

Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50
0003 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U. 1996 nr 149 poz. 703
0004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za informacje, odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138
0005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.

Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96
0006 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 251
0007 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności.

Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408
0008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0009 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U. 1997 nr 71 poz. 449
0010 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie sposobu zabezpieczenia, odtwarzania i wykorzystania przez Inspekcję Celną dowodów utrwalonych za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych nośników informacji.

Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753
0011 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1985 nr 21 poz. 91
0012 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją.

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400
0013 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179
0014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania wyróżnień oraz przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego w stosunku do policjantów.

Dz.U. 1996 nr 90 poz. 404
0015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie tworzenia, gospodarowania, dysponowania i finansowania rezerw państwowych, kontroli i tworzenia systemu informacyjnego o rezerwach gospodarczych .

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 494
0016 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0017 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.

Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323
0018 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0019 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego.

Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243
0020 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52
0021 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52
0022 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób koleją.

Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34
0023 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

0024 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 stycznia 1998 r. - sygn. akt P.2/97.

Dz.U. 1996 nr 124 poz. 585
0025 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180
0026 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Urzędzie Ochrony Państwa, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania w tych sprawach komisji lekarskich podległych Szefowi Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180
0027 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1998 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo w mieniu podczas korzystania lub w związku z korzystaniem z pomocy innych osób przez Urząd Ochrony Państwa.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180
0028 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
0029 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji.

Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741
0030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.

Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741
0031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
0033 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0034 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg polskich statków morskich.

0035 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 1998 r. - sygn. akt K. 5/97

Dz.U. 1996 nr 6 poz. 39
0036 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski.

Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439
0037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

Dz.U. 1997 nr 96 poz. 590
0038 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 stycznia 1998 r. w sprawie liczby, składu oraz trybu powoływania i odwoływania członków Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego.

Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444
0039 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania.

Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462
0040 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

Dz.U. 1990 nr 21 poz. 123
0041 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw miejscowości oraz ustalenia i zmiany rodzaju niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, białostockim, bydgoskim, chełmskim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, konińskim, legnickim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, opolskim, ostrołęckim, poznańskim, pilskim, przemyskim, radomskim, rzeszowskim, słupskim, szczecińskim, wrocławskim i zielonogórskim.

0042 Ustawa z dnia 8 stycznia 1998 r. o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0043 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dz.U. 1996 nr 29 poz. 128
0044 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1998 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w latach 1998-2001.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 493
0045 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Dz.U. 1991 nr 8 poz. 28
0046 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1026
0047 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia wzoru rejestru osób prowadzących obrót specjalny z zagranicą, sposobu jego prowadzenia, a także wzoru wniosku o dokonanie wpisu do rejestru oraz określenia niezbędnych dokumentów i informacji, które należy dołączyć do wniosku.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1026
0048 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa o końcowym użytkowniku oraz trybu jego wydawania.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1026
0049 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu specjalnego z zagranicą.

Dz.U. 1995 nr 1 poz. 1
0050 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0051 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie.

Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561
0052 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

Dz.U. 1997 nr 9 poz. 44
0053 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie określenia stałych opłat notarialnych za czynności związane z utworzeniem spółek zarządzających portami lub przystaniami morskimi.

Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55
0054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0057 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U. 1997 nr 96 poz. 590
0058 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej.

Dz.U. 1997 nr 96 poz. 590
0059 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie zawodowe.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19
0060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

0061 Konwencja dotycząca odprawy czasowej, sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r.

Dz.U. 1998 nr 14 poz. 61
0062 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 września 1997 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, sprządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r.

Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464
0063 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19
0064 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.

Dz.U. 1973 nr 38 poz. 225
0065 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania działalności za twórczą oraz działania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19
0066 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie kryteriów oraz szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej, trybu postępowania odwoławczego, szczegółowych zasad powoływania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny składu zespołu oceniającego oraz zadań i obowiązków dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400
0067 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu.

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400
0068 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400
0069 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania.

Dz.U. 1995 nr 4 poz. 17
0070 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie stanów zdrowia oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu wydawania zaświadczeń będących podstawą uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
0071 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504
0072 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504
0073 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0074 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147
0075 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U. 1967 nr 24 poz. 110
0076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1026
0077 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą, określenia niezbędnych dokumentów i informacji, które należy dołączyć do tych wniosków, oraz trybu postępowania z pozwoleniami.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1026
0078 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie promesy pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą oraz określenia niezbędnych dokumentów i informacji, które należy dołączyć do tych wniosków.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1026
0079 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu specjalnego z zagranicą.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1026
0080 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie określenia danych, które powinien zawierać protokół ustalający wyniki kontroli przestrzegania warunków obrotu specjalnego z zagranicą.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1029
0081 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1027
0082 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1028
0083 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wzoru wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1028
0084 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wzoru kwestionariusza postępowania antydumpingowego przeznaczonego dla producentów lub eksporterów.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1026
0085 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dokonanie wpisu do rejestru, za wydanie promesy pozwolenia, pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą oraz świadectwa o końcowym użytkowniku.

Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
0086 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U. 1994 nr 76 poz. 344
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia dokumentów, jakie zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0089 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. o sprostowaniu błędu.

Dz.U. 1978 nr 31 poz. 130
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla turystyki", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
0091 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych.

Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
0092 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 lutego 1998 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600
0093 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe.

Dz.U. 1996 nr 24 poz. 110
0094 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344
0096 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II.

Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600
0097 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600
0098 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600
0099 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny".

Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600
0100 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia "Centrum Zaawansowanych Technologii - Kraków" Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny" oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu