zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
2001 - 1866
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >1000 >1100 >1200 >1300 >1400 >1500 >1600 >1700 >1800 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 2000 nr 15 poz. 179
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich.

Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439
0002 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 491
0003 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie stanowisk w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0004 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19
0005 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1121
0006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 2001 r. premii termomodernizacyjnej.

Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
0007 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
0008 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Dz.U. 1990 nr 87 poz. 506
0009 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0010 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138
0011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400
0012 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19
0013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie trybu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Dz.U. 1970 nr 29 poz. 245
0014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu niektórych środków spożywczych.

Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153
0015 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
0016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
0017 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

0018 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

0019 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

0020 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych.

0021 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Dz.U. 1994 nr 76 poz. 344
0022 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

0023 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

0024 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

0025 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

0026 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

0027 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dz.U. 2000 nr 15 poz. 179
0028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych.

Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 495
0030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1014
0031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zasad finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień.

Dz.U. 1998 nr 95 poz. 602
0032 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Koszarawa.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 489
0033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej.

Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
0034 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
0035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0036 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
0037 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Dz.U. 1970 nr 29 poz. 245
0038 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych.

Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153
0039 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.

0040 Ustawa z dnia 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym.

0041 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

0042 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

0043 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

0044 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

0045 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557
0046 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

Dz.U. 1993 nr 45 poz. 205
0047 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113
0048 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0049 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385
0050 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0051 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. o sprostowaniu błędów.

0052 Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzony w Madrycie dnia 4 października 1991 r.

Dz.U. 2001 nr 6 poz. 52
0053 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.

Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1014
0054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163
0055 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

Dz.U. 2000 nr 31 poz. 384
0056 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dz.U. 1995 nr 1 poz. 1
0057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96
0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.

Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776
0060 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii.

0061 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2001 r. sygn. akt P. 5/2000.

0062 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2001 r. sygn. akt K. 5/2000.

0063 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2001 r. sygn. akt SK. 30/99.

0064 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2000 nr 73 poz. 852
0065 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji.

Dz.U. 1997 nr 139 poz. 934
0066 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113
0067 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych.

Dz.U. 1970 nr 16 poz. 134
0068 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948
0069 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy ze względu na okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe" i w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" i ustalenia liczby jednostek uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej przypadających na każdą z tych grup.

Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948
0070 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie trybu przekazywania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe", a następnie przez spółkę akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", na konto Funduszu Pracy środków na finansowanie świadczeń przedemerytalnych.

Dz.U. 1970 nr 16 poz. 134
0071 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Jednostki Wojskowej nr 1004 - Biura Ochrony Rządu.

Dz.U. 1970 nr 29 poz. 245
0072 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w ośrodkach spożywczych lub używkach.

Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1118
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny.

Dz.U. 1998 nr 95 poz. 602
0075 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1014
0076 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

Dz.U. 1997 nr 101 poz. 628
0077 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2001 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250
0078 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego.

Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250
0079 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.

Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250
0080 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887
0081 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, oraz sposobu jej sporządzania, przekazywania i korygowania.

0082 Ustawa z dnia 15 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

0083 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej.

0084 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.

0085 Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.

0086 Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych.

Dz.U. 1981 nr 20 poz. 101
0087 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344
0088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu oraz działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163
0089 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

0090 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 stycznia 2001 r. sygn. akt K. 17/2000.

0091 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. sygn. akt P. 4/99

0092 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561
0098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzania aktu komercjalizacji.

Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439
0099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.

Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439
0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu