zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
2007 - 1886
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >1000 >1100 >1200 >1300 >1400 >1500 >1600 >1700 >1800 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84
0001 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595
0002 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365
0003 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0004 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2059
0005 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2006/2007

Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2059
0006 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2006/2007

Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408
0007 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
0008 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami

Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62
0009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania

Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62
0010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

Dz.U. 2001 nr 3 poz. 18
0011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych

Dz.U. 2004 nr 33 poz. 287
0012 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045
0013 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych

Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045
0014 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek do badań oraz postępowania z próbkami pobranymi w ramach urzędowej kontroli pasz

Dz.U. 2004 nr 33 poz. 287
0015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386
0016 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy

Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625
0017 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń

Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127
0018 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujacych produkty pochodzenia zwierzęcego

Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127
0019 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045
0020 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

Dz.U. 2001 nr 11 poz. 86
0021 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127
0022 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1539
0023 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego

Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045
0024 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu

Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750
0025 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622
0026 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina

Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360
0027 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych

Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170
0028 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Mleczarstwa" w Warszawie

Dz.U. 2001 nr 3 poz. 18
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów

Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1200
0030 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320
0031 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1299
0032 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej

Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410
0033 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego

Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na litr oleju w 2007 r.

Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442
0035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez innych inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych

Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127
0036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1299
0037 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie opłat za badanie odrębności, wyrównania i trwałości gospodarczej odmiany, udostępnianie raportu końcowego z badania odrębności, wyrównania i trwałości, złożenie wniosku o wpis i przedłużenie okresu wpisu oraz utrzymanie odmiany w rejestrze odmian

Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127
0038 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127
0039 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych

Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485
0040 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34
0041 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217
0042 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie egzaminu do państwowego zasobu kadrowego

Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1299
0043 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie terminów, po upływie których materiał siewny podlega okresowej ocenie laboratoryjnej

Dz.U. 2004 nr 34 poz. 292
0044 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji zbiorów winogron, produkcji oraz zapasów wina gronowego i moszczu gronowego

Dz.U. 2004 nr 34 poz. 292
0045 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie terminu zamknięcia rejestru przychodu i rozchodu produktów objętych wspólną organizacją rynku wina

Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381
0046 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie przez komisję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego

0047 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

0048 Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

0049 Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

0050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu

Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676
0051 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217
0052 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Publicznej

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0053 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001
0054 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1539
0055 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113
0056 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej

Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96
0057 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin

0058 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2007 r. sygn. akt P 5/05

Dz.U. 1989 nr 3 poz. 10
0059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe

Dz.U. 1995 nr 154 poz. 792
0060 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
0061 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych

Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1433
0062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu

Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789
0063 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym

0064 Umowa w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi, sporządzona w Nowym Jorku dnia 4 sierpnia 1995 r.

0065 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 sierpnia 1995 r.

0066 Umowa w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 9 listopada 2004 r.

0067 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby, podpisanej w Warszawie dnia 7 lipca 2004 r. oraz w Hadze dnia 9 listopada 2004 r.

Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198
0068 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

0069 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2007 r. sygn. akt P 19/06

0070 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2007 r. sygn. akt U 5/06

Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462
0071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie dodatkowych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
0072 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów

Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1111
0073 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0074 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179
0075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462
0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400
0077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Dz.U. 2001 nr 27 poz. 298
0078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1218
0079 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Dz.U. 2004 nr 34 poz. 292
0080 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczy gronowych i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0081 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska

Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1218
0082 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984
0083 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Radziłów w województwie podlaskim

Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442
0084 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy

Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152
0085 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0086 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych

Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1381
0087 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej

Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104
0088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0089 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

0090 Ustawa Budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.

Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
0091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
0092 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1074
0093 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0094 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

0095 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

0096 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia w sprawie krakowskiej specjalnie strefy ekonomicznej

Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600
0098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600
0099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708
0100 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu