zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj



Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

uchylony na dzieñ 2018-09-17 03:06:23
2000-03-31
2000-07-01
2000-07-01
---- -- --
2014-12-25

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

obowiązujący na dzieñ 2018-09-17 06:56:19
2004-04-30
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 16:15:07
2011-04-15
2011-05-16
2011-05-16
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

uchylony na dzieñ 2019-11-07 14:05:10
2012-11-09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2014-12-25

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 11:30:11
2014-06-24
2014-12-25
2014-12-25
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 09:00:04
2015-10-16
2016-04-17
2016-04-17
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:50:10
2015-11-04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 05:40:12
2017-03-30
0000-00-00
0000-00-00
2019-01-23
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu