zaloguj facebukiem
Szukaj
Dyrektywa Rady nr 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 03:25:24
1997-08-19
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 06:55:58
2001-10-30
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2018-09-17 02:40:31
2003-04-03
0000-00-00
0000-00-00
2005-06-02
---- -- --

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

obowiązujący na dzieñ 2018-09-17 02:25:58
2004-04-30
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:25:13
2004-05-27
2004-05-27
2004-05-27
---- -- --
2004-09-21

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uchylony na dzieñ 2018-11-06 23:55:05
2004-09-21
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2006-11-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-20 23:55:01
2005-06-20
0000-00-00
0000-00-00
2012-10-18
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:15:14
2006-11-10
2006-11-10
2006-11-10
---- -- --
2009-04-02

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 22:10:11
2007-07-13
0000-00-00
0000-00-00
2012-11-19
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 19:30:16
2009-03-13
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
2009-09-22

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 19:25:08
2009-04-02
2009-04-02
2009-04-02
---- -- --
2011-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

uchylony na dzieñ 2019-11-07 15:45:10
2011-09-12
2011-09-27
2011-09-27
---- -- --
2014-01-01

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 14:10:10
2012-10-18
0000-00-00
0000-00-00
2017-01-20
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 12:35:06
2013-12-02
0000-00-00
0000-00-00
2016-11-28
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

alert smogowy

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu