zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 06:56:22
1997-11-21
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:55:29
2001-11-15
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
2016-10-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe.

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2018-09-17 02:50:20
2002-06-12
0000-00-00
0000-00-00
2012-12-10
---- -- --

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

obowiązujący na dzieñ 2018-09-17 06:56:19
2004-04-30
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 14:00:04
2012-12-10
0000-00-00
0000-00-00
2015-01-23
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podpisie elektronicznym

uchylony na dzieñ 2019-11-07 13:35:07
2013-02-25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2016-10-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 10:20:09
2015-01-23
0000-00-00
0000-00-00
2016-12-09
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 07:30:13
2016-06-29
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:30:09
2016-06-30
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 06:55:16
2016-09-29
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:35:02
2016-12-09
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-09
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 06:10:16
2017-01-13
2017-01-15
2017-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 05:20:21
2017-05-25
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:35:20
2017-10-09
0000-00-00
0000-00-00
2018-11-23
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:10:08
2018-11-23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu