zaloguj facebukiem
Szukaj
    Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WETekst mający znaczenie dla EOG.

  • Text unijny
  • Powiazane prawo krajowe
  • Twój Rejestr wymagań
Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WETekst mający znaczenie dla EOG.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 03:21:39
1997-10-29
1997-11-30
1997-11-30
---- -- --
2019-01-01

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

uchylony na dzieñ 2019-01-14 23:45:07
2004-12-29
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2011-06-21

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2005 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005-2007

uchylony na dzieñ 2019-09-04 23:50:03
2005-10-12
2005-10-12
2005-10-12
---- -- --
2006-04-11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wymagań dla audytorów uprawnionych do weryfikacji rocznych raportów

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-09-05 23:40:09
2006-02-15
2006-02-15
2006-02-15
---- -- --
2011-06-21

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji

uchylony na dzieñ 2019-09-05 23:30:03
2006-04-11
2006-04-11
2006-04-11
---- -- --
2009-09-10

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-09-18 18:45:03
2009-08-18
2009-09-18
2009-09-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń

obowiązujący na dzieñ 2019-09-18 16:35:10
2010-11-30
2010-12-15
2010-12-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej

obowiązujący na dzieñ 2019-09-18 16:30:06
2010-12-21
2011-01-05
2011-01-05
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

uchylony na dzieñ 2019-09-18 15:40:08
2011-06-13
2011-06-21
2011-06-21
---- -- --
2015-09-09

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-09-18 15:25:07
2011-08-05
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-09-18 15:15:03
2011-09-27
2011-09-27
2011-09-27
---- -- --
2015-09-09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-09-18 13:05:01
2013-02-07
2013-02-08
2013-02-08
---- -- --
2015-09-09

Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczący przystąpienia Republik

obowiązujący na dzieñ 2019-09-18 12:30:10
2013-06-27
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-09-19 13:05:06
2013-09-19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-09-19 13:00:04
2013-10-24
2013-11-24
2013-11-24
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-09-19 12:00:09
2014-05-14
0000-00-00
0000-00-00
2015-02-09
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-09-19 10:10:09
2015-04-22
2015-04-23
2015-04-23
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-09-19 09:35:05
2015-08-25
2015-09-09
2015-09-09
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-09-19 08:15:06
2016-03-02
2016-03-17
2016-03-17
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-09-19 05:50:03
2017-03-17
0000-00-00
0000-00-00
2018-05-09
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację

obowiązujący na dzieñ 2019-09-19 05:40:06
2017-04-04
2017-04-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej

obowiązujący na dzieñ 2019-09-19 05:10:02
2017-06-30
2017-07-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji

obowiązujący na dzieñ 2019-09-19 05:05:03
2017-07-14
2017-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

obowiązujący na dzieñ 2019-09-19 02:55:01
2018-06-22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-09-19 02:50:03
2018-06-29
0000-00-00
0000-00-00
2019-08-01
---- -- --

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

obowiązujący na dzieñ 2019-09-19 01:35:04
2019-01-10
2019-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

obowiązujący na dzieñ 2019-09-19 00:50:02
2019-05-10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

obowiązujący na dzieñ 2019-09-19 00:35:03
2019-06-14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

obowiązujący na dzieñ 2019-09-19 00:15:06
2019-08-02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu