zaloguj facebukiem Antysmog
SzukajRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wyposażenia statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 17:00:04
2010-11-04
2010-11-19
2010-11-19
---- -- --
2012-03-20

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 16:55:18
2010-11-12
2010-11-12
2010-11-12
---- -- --
2012-12-29

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 15:35:01
2011-10-24
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 15:20:09
2011-12-14
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 15:05:07
2012-02-01
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 15:00:07
2012-02-27
2012-05-28
2012-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyposażenia statków w urządzenia Systemu Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT)

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 15:00:04
2012-03-05
2012-03-20
2012-03-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie planu udzielenia schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 14:40:10
2012-05-23
2012-11-24
2012-11-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 14:10:01
2012-10-31
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 13:55:11
2012-12-14
2012-12-29
2012-12-29
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 11:40:11
2014-05-20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 09:50:20
2015-05-06
0000-00-00
0000-00-00
2016-01-29
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 08:05:09
2016-03-04
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-23
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 03:55:09
2018-01-23
0000-00-00
0000-00-00
2019-08-01
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:30:10
2019-02-28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:35:05
2019-08-02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu