zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

L_2014227PL.01001801.xml

31.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014

z dnia 17 lipca 2014 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3, art. 12, art. 14 ust. 6, art. 41, art. 54 ust. 4, art. 66 ust. 5, art. 67, art. 75 ust. 5 i art. 76 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 ustanawia ogólne przepisy regulujące wsparcie Unii dla rozwoju obszarów wiejskich, finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich („EFRROW”), uzupełniając wspólne przepisy w zakresie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych ustanowione w części drugiej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (2). W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania i jednolitego stosowania nowych ram prawnych ustanowionych przez te rozporządzenia Komisja została upoważniona do przyjęcia niektórych przepisów w celu wprowadzenia ich w życie.

(2)

Należy ustanowić przepisy dotyczące prezentacji treści programów rozwoju obszarów wiejskich, w oparciu w szczególności o wymogi określone w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Należy także określić, które z tych przepisów dotyczących prezentacji mają również zastosowanie do programów na rzecz wspólnych instrumentów dotyczących gwarancji nieograniczonych co do kwoty i sekurytyzacji zapewniającej ulgę w kapitale regulacyjnym wdrażanych przez Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”), o których mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Należy również ustanowić przepisy dotyczące treści ram krajowych.

(3)

Należy ustanowić przepisy dotyczące procedur i harmonogramów zatwierdzania ram krajowych.

(4)

Aby usystematyzować zmienianie programów rozwoju obszarów wiejskich, należy ustanowić przepisy dotyczące przedstawiania zmian oraz ich częstotliwości. Należy to uczynić, aby w możliwie jak największym stopniu ograniczyć obciążenia administracyjne, pozostawiając elastyczność co do jasno zdefiniowanych sytuacji kryzysowych i sytuacji szczególnych.

(5)

Należy ustanowić przepisy regulujące zmienianie ram krajowych, w tym harmonogramu, w szczególności w celu ułatwienia zmian w krajowych ramach państw członkowskich posiadających programy regionalne.

(6)

W celu zapewnienia właściwego wykorzystania środków EFRROW należy ustanowić systemy bonów lub systemy równoważne, służące do opłacania kosztów ponoszonych przez uczestników transferu wiedzy i działań informacyjnych, aby zagwarantować, że zwrot kosztów jest wyraźnie powiązany z konkretnym, kwalifikowalnym szkoleniem lub transferem wiedzy świadczonym na rzecz uczestnika.

(7)

Aby zagwarantować, że wybrany został usługodawca oferujący najlepszą relację ceny do jakości, selekcja organów lub podmiotów oferujących usługi doradcze musi odbywać się z zastosowaniem krajowych zasad udzielania zamówień publicznych.

(8)

Jako że płatności ostateczne powinny być przyznawane wyłącznie pod warunkiem prawidłowego wdrożenia planów biznesowych, należy ustalić wspólne parametry takich ocen. Ponadto, aby ułatwić młodym rolnikom, którzy podejmują działalność, dostęp do innych działań w ramach działania dotyczącego rozwoju gospodarstw i działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, należy ustanowić przepisy dotyczące objęcia kilku działań planami biznesowymi, jak również przepisy dotyczące procedury zatwierdzania odnośnych wniosków.

(9)

Państwa członkowskie powinny mieć prawo do obliczania wsparcia na zobowiązania w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, działań związanych z rolnictwem ekologicznym i działań w zakresie dobrostanu zwierząt na podstawie innych jednostek niż jednostki ustanowione w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, ze względu na szczególny charakter tych zobowiązań. Należy ustanowić przepisy dotyczące przestrzegania maksymalnych dozwolonych kwot, wyjątku dotyczącego płatności za dużą jednostkę przeliczeniową i kursów przeliczenia różnych kategorii zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe.

(10)

Aby zagwarantować, że obliczanie dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w przypadku działań, o których mowa w art. 28–31, art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, jest zorganizowane w sposób przejrzysty i umożliwiający weryfikację, należy ustalić pewne elementy wspólne obliczania, które stosuje się we wszystkich państwach członkowskich.

(11)

W celu uniknięcia nadmiernej kompensacji i wzrostu obciążeń administracyjnych należy ustanowić przepisy dotyczące połączenia niektórych działań.

(12)

Należy ustanowić przepisy dotyczące rozpoczęcia funkcjonowania krajowych sieci obszarów wiejskich, jak również ich struktury, w celu zagwarantowania, że sieci te będą działać skutecznie i w odpowiednim czasie, aby towarzyszyć wdrażaniu programów.

(13)

W celu zapewnienia informacji i reklamy na temat działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, korzystających ze wsparcia EFRROW, instytucja zarządzająca ma obowiązek realizować zadania, które należy określić w niniejszym rozporządzeniu. Instytucja zarządzająca powinna usystematyzować wszelkie swoje działania informacyjne i reklamowe w ramach strategii oraz poprzez ustanowienie jednej strony internetowej lub portalu internetowego pogłębiać wiedzę na temat celów polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz zwiększać dostępność i przejrzystość informacji o możliwościach finansowania. Należy ustanowić przepis dotyczący obowiązku beneficjentów w zakresie informowania o wsparciu EFRROW przyznanym na ich projekty.

(14)

Aby ułatwić ustanowienie wspólnego systemu monitorowania i ewaluacji, należy określić wspólne elementy tego systemu, w tym wskaźniki oraz plan ewaluacji.

(15)

Należy ustalić główne elementy rocznego sprawozdania z realizacji, o którym mowa w art. 75 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, oraz minimalne wymogi dotyczące planu ewaluacji, o którym mowa w art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(16)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady wykonania rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do prezentacji programów rozwoju obszarów wiejskich, procedur i harmonogramów zatwierdzania oraz zmieniania programów rozwoju obszarów wiejskich i ram krajowych, treści ram krajowych, działań informacyjnych i reklamowych na potrzeby programów rozwoju obszarów wiejskich, wdrażania niektórych działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, monitorowania i ewaluacji oraz sprawozdawczości.

Artykuł 2

Treść programów rozwoju obszarów wiejskich i ram krajowych

Prezentacja treści programów rozwoju obszarów wiejskich, o której mowa w art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, krajowych programów na rzecz wspólnych instrumentów dotyczących gwarancji nieograniczonych co do kwoty i sekurytyzacji zapewniającej ulgę w kapitale regulacyjnym wdrażanych przez Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”), o których mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, i krajowych ram, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, jest ustalana zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Przyjmowanie ram krajowych

Ramy krajowe, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, przyjmuje się zgodnie z przepisami art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Artykuł 4

Zmiany programów rozwoju obszarów wiejskich

1.   Wnioski dotyczące zmiany programów rozwoju obszarów wiejskich i programów szczegółowych dotyczących tworzenia i działania krajowych sieci obszarów wiejskich zawierają, w szczególności, następujące informacje:

a)

rodzaj zmiany, której dotyczy wniosek;

b)

przyczyny lub problemy z realizacją, które uzasadniają zmianę;

c)

oczekiwane skutki zmiany;

d)

wpływ zmiany na wskaźniki;

e)

powiązania między zmianą a umową partnerską, o której mowa w tytule II rozdział II rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

2.   Zmiany w programie w rodzaju tych, o których mowa w art. 11 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, można zaproponować nie częściej niż trzy razy w ciągu okresu programowania.

Można składać jeden wniosek dotyczący wszystkich innych rodzajów zmian łącznie na rok kalendarzowy i na program, z wyjątkiem roku 2023, w którym możliwe jest złożenie więcej niż jednego wniosku w sprawie zmian dotyczących wyłącznie dostosowania planu finansowania, w tym wszelkich wynikających z tego zmian planu wskaźników.

Akapit pierwszy i drugi nie mają zastosowania:

a)

w przypadku podjęcia środków nadzwyczajnych wynikających z klęsk żywiołowych i katastrof oficjalnie uznanych przez właściwy krajowy organ publiczny; lub

b)

w przypadku gdy zmiana jest konieczna ze względu na zmianę ram prawnych Unii; lub

c)

w wyniku przeglądu wyników, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; lub

d)

w przypadku zmiany planowanego na każdy rok wkładu EFRROW, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. h) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, wynikającej ze zmiany podziału kwot na poszczególne lata według państw członkowskich, o którym mowa w art. 58 ust. 7 tego rozporządzenia.

3.   Państwa członkowskie przedkładają Komisji swoją ostatnią zmianę programu w rodzaju tych, o których mowa w art. 11 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, do dnia 30 września 2020 r.

Zmiany programów innego rodzaju należy przedłożyć Komisji do dnia 30 września 2023 r.

4.   W przypadku, gdy zmiana programu zmienia jakąkolwiek daną, która zawarta jest w tabeli ram krajowych, o których mowa w art. 6 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, zatwierdzenie zmiany programu stanowi zatwierdzenie odpowiedniej zmiany tej tabeli.

Artykuł 5

Zmiana ram krajowych

1.   Artykuł 30 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz art. 4 ust. 1 lit. b) i c) niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio do zmian ram krajowych.

2.   Państwa członkowskie, które zdecydowały się na przedłożenie ram krajowych zawierających tabelę, o której mowa w art. 6 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, mogą przedkładać Komisji zmiany ram krajowych dotyczące tej tabeli, biorąc pod uwagę stopień wdrożenia poszczególnych programów.

3.   Komisja, po zatwierdzeniu zmian, o których mowa w ust. 2, dostosowuje plany finansowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, programów, których to dotyczy, do zmienionej tabeli, pod warunkiem że:

a)

całkowity wkład EFRROW na poziomie programu na cały okres programowania nie ulega zmianie;

b)

całkowita alokacja EFRROW dla danego państwa członkowskiego nie ulega zmianie;

c)

podział wkładu na poszczególne lata programu poprzedzające rok zmiany nie ulega zmianie;

d)

roczna alokacja EFRROW dla danego państwa członkowskiego jest zachowana;

e)

zachowane jest całkowite finansowanie z EFRROW działań dotyczących środowiska i klimatu, określonych w art. 59 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

4.   Z wyjątkiem przypadków środków nadzwyczajnych wynikających z klęsk żywiołowych lub katastrof oficjalnie uznanych przez właściwe publiczne organy krajowe, zmiany w ramach prawnych lub zmiany wynikające z przeglądu wyników, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wnioski dotyczące zmiany ram krajowych, o których mowa w ust. 2, mogą być zgłoszone tylko jeden raz w ciągu roku kalendarzowego przed dniem 1 kwietnia. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 akapit drugi zmiany w programach wynikające z takiego przeglądu można realizować w uzupełnieniu pojedynczego wniosku w sprawie zmiany przedłożonego dla tego samego roku.

5.   Akt wykonawczy w sprawie zatwierdzenia zmiany przyjmuje się w stosownym czasie umożliwiającym zmianę odpowiednich zobowiązań budżetowych przed końcem roku, w którym zmiana została przedłożona.

Artykuł 6

Transfer wiedzy i działania informacyjne

1.   Państwa członkowskie mogą przewidzieć możliwość pokrycia wydatków związanych z kosztami podróży, kosztami zakwaterowania oraz dietami dziennymi uczestników transferu wiedzy i działań informacyjnych, o których mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, jak również kosztów związanych z zastąpieniem rolników, za pomocą systemu bonów lub innego systemu o równoważnym skutku.

2.   W odniesieniu do systemów, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie gwarantują:

a)

że okres ważności bonu lub jego ekwiwalentu nie może przekroczyć jednego roku;

b)

że istnieją zasady dotyczące otrzymania bonów lub ich ekwiwalentów, w szczególności, że są one powiązane z konkretnym działaniem;

c)

że określone są szczegółowe warunki, na jakich bony mogą zostać zwrócone usługodawcy świadczącemu szkolenia lub prowadzącemu inne działania z zakresu transferu wiedzy i informacji.

Artykuł 7

Selekcja organów lub podmiotów oferujących usługi doradcze

Zaproszenia do składania ofert, o których mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, odbywają się z zastosowaniem unijnych i krajowych zasad udzielania zamówień publicznych. Państwa członkowskie należycie uwzględniają stopień osiągnięcia przez wnioskodawców kwalifikacji, o których mowa w tym artykule.

Artykuł 8

Plany biznesowe

1.   Do celów art. 19 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 państwa członkowskie oceniają postępy planów biznesowych, o których mowa w art. 19 ust. 4 tego rozporządzenia, w przypadku wsparcia na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (i) i (ii) tego rozporządzenia pod względem właściwego wdrożenia działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 (3).

2.   W przypadku wsparcia udzielanego na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, jeżeli plan biznesowy odnosi się do wykorzystania innych działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na podstawie tego rozporządzenia, państwa członkowskie mogą postanowić, że zatwierdzenie wniosku o wsparcie daje również dostęp do wsparcia w ramach tych działań. W przypadku gdy państwo członkowskie skorzysta z tej możliwości, zapewnia, że wniosek o udzielenie wsparcia zawiera informacje konieczne do oceny kwalifikowalności w ramach tych działań.

Artykuł 9

Konwersja jednostek

1.   W przypadku gdy zobowiązania w ramach art. 28, 29 i 34 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 są wyrażane w jednostkach innych niż te, które są wymienione w załączniku II do tego rozporządzenia, państwa członkowskie mogą obliczać płatności na podstawie tych innych jednostek. W takich przypadkach państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie maksymalnych rocznych kwot kwalifikujących się do wsparcia EFRROW określonych w tym załączniku.

2.   Z wyjątkiem płatności za zobowiązania do chowu lokalnych ras zwierząt gospodarskich zagrożonych wyginięciem, o których mowa w art. 28 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, płatności w ramach art. 28, 29 i 34 tego rozporządzenia nie można przyznać na dużą jednostkę przeliczeniową inwentarza.

Współczynniki przeliczeniowe różnych kategorii zwierząt na dużą jednostkę przeliczeniową są określone w załączniku II.

Artykuł 10

Standardowe założenia dotyczące dodatkowych kosztów i utraconych dochodów

1.   Państwa członkowskie mogą ustalić kwotę płatności w odniesieniu do działań lub rodzajów operacji, o których mowa w art. 28–31, art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, na podstawie standardowych założeń dotyczących dodatkowych kosztów i utraconych dochodów.

2.   Państwa członkowskie zapewniają, by obliczenia i odpowiadające im płatności, o których mowa w ust. 1:

a)

obejmowały jedynie elementy dające się zweryfikować;

b)

oparte były na danych liczbowych opracowanych na podstawie odpowiedniej wiedzy specjalistycznej;

c)

wyraźnie wskazywały źródło wykorzystanych danych liczbowych;

d)

były zróżnicowane w sposób uwzględniający specyficzne warunki regionalne lub lokalne obszarów i, w stosownych przypadkach, faktyczne użytkowanie gruntów;

e)

nie zawierały elementów związanych z kosztami inwestycji.

Artykuł 11

Połączenie zobowiązań i połączenie działań

1.   Różne zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne na podstawie art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, zobowiązania w zakresie rolnictwa ekologicznego na podstawie art. 29 tego rozporządzenia, zobowiązania dotyczące dobrostanu zwierząt na podstawie art. 33 tego rozporządzenia oraz zobowiązania leśno-środowiskowe i klimatyczne na podstawie art. 34 tego rozporządzenia mogą być łączone, pod warunkiem że się uzupełniają i są ze sobą zgodne. Państwa członkowskie dołączają wykaz dozwolonych połączeń do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich.

2.   Jeżeli połączone są działania lub różne zobowiązania wynikające z tych samych lub różnych działań, o których mowa w ust. 1, przy określaniu poziomu wsparcia państwo członkowskie uwzględnia konkretne utracone dochody i dodatkowe koszty wynikające z połączenia.

3.   W przypadku gdy operacja wchodzi w zakres dwóch lub więcej działań lub dwóch lub więcej różnych rodzajów operacji, państwa członkowskie mogą przydzielić wydatki na wiodące działanie lub rodzaj operacji. Stosuje się wtedy konkretną stawkę wkładu tego wiodącego działania lub rodzaju operacji.

Artykuł 12

Krajowa sieć obszarów wiejskich

1.   Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w art. 54 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, oraz rozpoczęcie jej planu działania nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Komisję programu rozwoju obszarów wiejskich lub programu szczegółowego w zakresie ustanawiania i funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, tam gdzie ma to zastosowanie.

2.   Struktura konieczna do funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich jest ustalana w ramach krajowych lub regionalnych właściwych organów, albo zewnętrznie, poprzez selekcję w drodze procedur przetargowych, bądź też w wyniku połączenia obu tych metod. Struktura ta musi być w stanie wykonać co najmniej działania, o których mowa w art. 54 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

3.   W przypadku gdy państwo członkowskie zdecyduje się na szczegółowy program ustanawiania i funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, program taki zawiera elementy, o których mowa w części 3 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Informacja i reklama

1.   Instytucja zarządzająca przedstawia strategię informacyjną i reklamową, jak również wszelkie jej zmiany do wiadomości komitetu monitorującego. Strategia jest przedkładana nie później niż sześć miesięcy po przyjęciu programu rozwoju obszarów wiejskich. Instytucja zarządzająca informuje co najmniej raz w roku komitet monitorujący o postępach w realizacji strategii informacyjnej i reklamowej oraz o analizie wyników, jak również o planowanych działaniach informacyjnych i reklamowych, które mają zostać przeprowadzone w następnym roku.

2.   Szczegółowe przepisy dotyczące obowiązków instytucji zarządzającej i beneficjentów, jeśli chodzi o informację i reklamę, określono w załączniku III.

Artykuł 14

System monitorowania i ewaluacji

1.   Wspólny system monitorowania i ewaluacji, o którym mowa w art. 67 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, obejmuje następujące elementy:

a)

logikę interwencji przedstawiającą interakcje między priorytetami, celami szczegółowymi i działaniami;

b)

zestaw wspólnych wskaźników kontekstu, rezultatu i produktu, w tym wskaźników, które będą wykorzystywane do ustanawiania wartości docelowych wskaźników w odniesieniu do celów szczegółowych rozwoju obszarów wiejskich, oraz zestaw określonych wstępnie wskaźników na potrzeby przeglądu wyników;

c)

wspólne pytania ewaluacyjne, określone w załączniku V;

d)

gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie danych;

e)

regularna sprawozdawczość na temat działalności w zakresie monitorowania i ewaluacji;

f)

plan ewaluacji;

g)

ewaluację ex ante i ex post oraz wszelkie inne działania ewaluacyjne związane z programem rozwoju obszarów wiejskich, w tym takie, które są wymagane, aby wypełnić podwyższone wymogi dotyczące rocznych sprawozdań z realizacji przedłożonych w latach 2017 i 2019, o których mowa w art. 50 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 75 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013;

h)

wsparcie dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację umożliwiające im wypełnienie swoich obowiązków.

2.   Wspólny zestaw wskaźników kontekstu, rezultatu i produktu w odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich określono w załączniku IV. Załącznik ten określa również wskaźniki, które mają być stosowane przy ustanawianiu wartości docelowych wskaźników w odniesieniu do celów szczegółowych rozwoju obszarów wiejskich. Do celów ustanawiania ram wykonania celów pośrednich i celów końcowych, o których mowa w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, państwa członkowskie używają albo wstępnie określonych wskaźników ram wykonania określonych w pkt 5 załącznika IV do niniejszego rozporządzenia, albo uzupełniają lub zastępują te wskaźniki innymi odpowiednimi wskaźnikami produktu określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich.

3.   Dokumenty związane ze wsparciem technicznym, określone w załączniku VI, są częścią systemu monitorowania i ewaluacji.

4.   W odniesieniu do rodzajów operacji, w których potencjalny wkład w cele szczegółowe, o których mowa w art. 5 akapit pierwszy pkt 2 lit. a), art. 5, akapit pierwszy pkt 5 lit. a)–d), oraz art. 5 akapit pierwszy pkt 6 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, jest wskazany w tabeli, o której mowa w pkt 11 lit. c) część 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia, elektroniczny zapis operacji, o których mowa w art. 70 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, musi zawierać oznakowanie(-a) identyfikujące te przypadki, w których operacja posiada element składowy przyczyniający się do realizacji jednego lub więcej tych celów szczegółowych.

Artykuł 15

Roczne sprawozdanie z realizacji

Prezentację rocznego sprawozdania z realizacji, o którym mowa w art. 75 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, określono w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16

Plan ewaluacji

Minimalne wymogi dotyczące planu ewaluacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, określono w pkt 9 część 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 17

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz wprowadzające przepisy przejściowe (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ 1

Prezentacja treści programów rozwoju obszarów wiejskich

1.   Nazwa programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW)

2.   Państwo członkowskie lub region administracyjny

a)

Obszar geograficzny objęty programem.

b)

Klasyfikacja regionu.

3.   Ewaluacja ex ante

Nie dotyczy programów krajowych na rzecz wspólnych instrumentów wdrażanych przez EBI, o których mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

a)

Opis procesu, ze wskazaniem harmonogramu głównych wydarzeń i sprawozdań śródokresowych dotyczących kluczowych etapów realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich.

b)

Tabela o ustalonej strukturze zawierająca zalecenia wynikające z ewaluacji ex ante oraz wskazanie, jak zostały one zrealizowane.

c)

Pełne sprawozdanie z ewaluacji ex ante (wraz z wymogami dotyczącymi strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) należy załączyć do programu rozwoju obszarów wiejskich.

4.   Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń („analiza SWOT”) i określenie potrzeb

Nie dotyczy programów krajowych na rzecz wspólnych instrumentów wdrażanych przez EBI, o których mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

a)

Analiza SWOT zawierająca następujące sekcje:

(i)

szeroko zakrojony ogólny opis obecnej sytuacji obszaru objętego programem, w oparciu o wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki kontekstu oraz jakościowe aktualne informacje;

(ii)

mocne strony zidentyfikowane na obszarze objętym programem;

(iii)

słabe strony zidentyfikowane na obszarze objętym programem;

(iv)

szanse zidentyfikowane na obszarze objętym programem;

(v)

zagrożenia zidentyfikowane na obszarze objętym programem;

(vi)

tabela o ustalonej strukturze zawierająca dane dotyczące wspólnych wskaźników i dane dotyczące specyficznych dla danego programu wskaźników kontekstu.

b)

Ocena potrzeb, w oparciu o dane uzyskane w wyniku analizy SWOT, dla każdego unijnego priorytetu w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (zwanego dalej „priorytetem”) i celu szczegółowego oraz celów przekrojowych (środowisko, w tym szczególne potrzeby obszarów Natura 2000 zgodnie z priorytetowymi ramami działania (1), zmiana klimatu, łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, innowacja).

5.   Opis strategii

a)

Uzasadnienie wybranych potrzeb, które zostaną uwzględnione w programie rozwoju obszarów wiejskich, oraz wyboru celów, priorytetów i celów szczegółowych w oparciu o dane uzyskane z analizy SWOT oraz oceny potrzeb. W stosownych przypadkach, uzasadnienie podprogramów tematycznych zawartych w programie. Uzasadnienie wykazuje w szczególności, że spełnione zostały wymogi, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. c) ppkt (i) i (iv) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

b)

Połączenie i uzasadnienie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dla każdego z celów szczegółowych, w tym uzasadnienie alokacji finansowych na środki i adekwatność zasobów finansowych z wyznaczonymi celami, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) i (iii) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. Połączenie działań w ramach logiki interwencji musi opierać się na danych uzyskanych z analizy SWOT oraz uzasadnieniu potrzeb i priorytetów, o których mowa w lit. a).

c)

Opis tego, w jaki sposób zostaną uwzględnione cele przekrojowe, w tym szczegółowe wymogi, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. c) ppkt (v) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

d)

Tabela podsumowująca logikę interwencji wskazująca priorytety oraz cele szczegółowe wybrane na potrzeby programu rozwoju obszarów wiejskich, cele ujęte ilościowo oraz połączenie działań, które zostaną wykorzystane do ich osiągnięcia, w tym planowane wydatki. Tabela podsumowująca jest automatycznie generowana na podstawie informacji dostarczonych w pkt 5 lit. b) i pkt 11, przy użyciu właściwości elektronicznego systemu wymiany danych („SFC 2014”), o którym mowa w art. 4 lit. a) i b), rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 184/2014. (2)

e)

Opis funkcji doradczej służącej zapewnieniu odpowiedniego doradztwa i wsparcia w zakresie wymogów prawnych i działań związanych z innowacjami, aby wykazać podjęcie środków zgodnie


Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 10:05:19
2015-03-13
2015-03-15
2015-03-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:50:05
2015-11-06
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 08:45:18
2015-11-12
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 08:00:21
2016-03-11
2016-03-15
2016-03-15
---- -- --
2019-03-29

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 08:00:16
2016-03-14
2016-03-15
2016-03-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:25:01
2016-07-22
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 07:00:02
2016-09-27
2016-10-05
2016-10-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 06:15:11
2017-01-04
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 05:45:17
2017-03-16
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-28
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 05:40:21
2017-03-27
2017-03-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 05:40:10
2017-03-31
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 05:35:06
2017-04-20
2017-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 05:35:06
2017-04-20
2017-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 05:25:20
2017-05-11
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:20:09
2019-03-28
2019-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:20:08
2019-03-28
2019-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:05:08
2019-05-10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:20:15
2019-09-03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu