zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 19:45:14
2009-01-21
2009-01-21
2009-01-21
2021-07-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 07:30:11
2016-06-29
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 07:25:03
2016-07-21
2016-08-21
2016-08-21
---- -- --
2017-03-04

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 06:55:16
2016-09-29
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 06:55:06
2016-10-06
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 06:55:05
2016-10-06
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
2018-09-11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 06:50:16
2016-10-12
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
2020-03-01

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:45:11
2016-10-25
0000-00-00
0000-00-00
2019-07-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 06:15:07
2017-01-09
2017-01-24
2017-01-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 06:10:16
2017-01-13
2017-01-15
2017-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-07 05:20:21
2017-05-25
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-07 05:20:09
2017-06-02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-02-20

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 05:05:19
2017-07-04
2017-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 04:30:04
2017-11-06
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-07 03:25:15
2018-04-12
2018-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:30:16
2018-09-11
2018-09-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2018 r. w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:30:04
2018-09-25
2018-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:25:08
2018-10-04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 02:20:04
2018-10-19
2018-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:40:17
2019-01-28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:30:07
2019-03-01
2019-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 01:05:18
2019-04-30
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:50:17
2019-06-14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:45:15
2019-07-01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:20:11
2019-09-06
2019-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:05:16
2019-10-15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu